EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0360

2009/360/EG: Kommissionens beslut av den 30 april 2009 om komplettering av de tekniska krav för karakterisering av avfall som fastställs i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/21/EG om hantering av avfall från utvinningsindustrin [delgivet med nr K(2009) 3013]

OJ L 110, 1.5.2009, p. 48–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 034 P. 146 - 149

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/360/oj

1.5.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 110/48


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 30 april 2009

om komplettering av de tekniska krav för karakterisering av avfall som fastställs i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/21/EG om hantering av avfall från utvinningsindustrin

[delgivet med nr K(2009) 3013]

(2009/360/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/21/EG av den 15 mars 2006 om hantering av avfall från utvinningsindustrin och om ändring av direktiv 2004/35/EG (1), särskilt artikel 22.1 e, och

av följande skäl:

(1)

Enligt direktiv 2006/21/EG ingår karakterisering av avfall i den avfallshanteringsplan som ska utarbetas av verksamhetsutövare inom utvinningsindustrin och godkännas av en behörig myndighet. Bilaga II i direktivet innehåller en förteckning över vissa aspekter som avfallskarakteriseringen ska omfatta.

(2)

Syftet med karakteriseringen av utvinningsavfall är att få fram relevant information om det avfall som ska hanteras för att kunna bedöma och övervaka dess egenskaper, beteende och karakteristika, och därigenom se till att hanteringen är miljömässigt säker på lång sikt. Karakteriseringen av utvinningsavfall bör också förenkla valet av avfallshanteringsmetod och av därtill hörande åtgärder för att skydda människors hälsa och miljön.

(3)

Den information och de data som krävs för karakteriseringen av utvinningsavfall bör samlas in med utgångspunkt från befintlig relevant och lämplig information eller, om så krävs, genom provtagning och testning. Information och data för karakterisering av avfall måste vara relevanta, av tillräckligt hög kvalitet samt representativa för avfallet. Informationen bör beläggas i avfallshanteringsplanen på ett sätt som den behöriga myndigheten finner fullt tillfredsställande.

(4)

Detaljeringsnivån hos den information som ska samlas in, liksom tillhörande provtagning och testning, bör anpassas efter typen av avfall, möjliga miljörisker och den avsedda avfallsanläggningen. Man bör se till att det är tekniskt möjligt att använda en iterativ metod för att säkerställa att avfall karakteriseras på lämpligt sätt.

(5)

Det är från teknisk synpunkt lämpligt att avfall som definieras som inert i enlighet med kriterierna i kommissionens beslut 2009/359/EG (2) undantas från delar av de geokemiska testerna.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats i enlighet med artikel 18 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/12/EG (3).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Karakterisering av avfall

1.   Medlemsstaterna ska se till att den karakterisering av avfall som utförs av verksamhetsutövarna inom utvinningsindustrin uppfyller kraven i detta beslut.

2.   Karakterisering av avfall ska omfatta följande typer av information, som specificeras i bilagan:

a)

Bakgrundsinformation.

b)

Geologiska förhållanden för den fyndighet som ska exploateras.

c)

Typ av avfall och avsedd hantering.

d)

Avfallets geotekniska beteende.

e)

Avfallets geokemiska egenskaper och beteende.

3.   När man bedömer avfallets geokemiska beteende ska kriterierna för inert avfall i beslut 2009/359/EG beaktas. Avfall som enligt dessa kriterier är att betrakta som inert ska bara genomgå relevanta delar av de geokemiska testerna i punkt 5 i bilagan.

Artikel 2

Insamling och utvärdering av information

1.   Den information och de data som krävs för karakteriseringen av avfall ska samlas in i den ordning som anges i punkterna 2–5.

2.   Följande underlagsmaterial ska användas, förutsatt att det uppfyller de tekniska kraven i bilagan: befintliga undersökningar och studier (inbegripet befintliga tillstånd), geologiska undersökningar, liknande platser, förteckningar över inert avfall, lämpliga certifieringssystem och europeiska eller nationella standarder för liknande material.

3.   Kvaliteten och representativiteten hos all information ska utvärderas, och eventuell saknad information ska identifieras.

4.   Om det saknas sådan information som är nödvändig för karakteriseringen av avfallet ska en provtagningsplan upprättas enligt standard EN 14899 och prov tas i enlighet med denna provtagningsplan. Provtagningsplaner ska, om så krävs, baseras på identifierad information, inbegripet

a)

syftet med datainsamlingen,

b)

testprogram och provtagningskrav,

c)

provtagningsställen, t.ex. borrkärnor, brytningsfronter, bandtransportörer, högar och dammar, eller andra relevanta ställen,

d)

förfaranden och rekommendationer för provens antal, storlek, vikt, beskrivning och hantering.

Provtagningsresultatens tillförlitlighet och kvalitet ska utvärderas.

5.   Resultaten av karakteriseringen ska utvärderas. Om det krävs ytterligare information ska denna samlas in med samma metod. Slutresultatet ska inarbetas i avfallshanteringsplanen.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 30 april 2009.

På kommissionens vägnar

Stavros DIMAS

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 102, 11.4.2006, s. 15.

(2)  Se sidan 46 i detta nummer av EUT.

(3)  EUT L 114, 27.4.2006, s. 9.


BILAGA

TEKNISKA KRAV FÖR KARAKTERISERING AV AVFALL

1.   Allmän information

Översyn och förståelse av den allmänna bakgrunden till utvinningen och målen med denna.

Sammanställning med allmän information om

prospektering, utvinning och bearbetning,

typ av utvinningsmetod och bearbetningsprocess samt en beskrivning av dessa,

typ av slutprodukt.

2.   Geologiska förhållanden för den fyndighet som ska exploateras

Identifiering av det avfall som exponeras genom utvinningen och bearbetningen, genom angivande av relevant information om

typ av omgivande berg, dess kemiska och mineralogiska egenskaper, inbegripet hydrotermal omvandling av mineraliserat och ofyndigt berg,

typ av fyndighet, inbegripet mineraliserat berg,

typ av mineralisering, mineraliseringens kemiska och mineralogiska egenskaper (inbegripet fysikaliska egenskaper som densitet, porositet, partikelstorleksfördelning och vattenhalt) när det gäller mineral som utvinns, gångarter och hydrotermalt nybildade mineral,

fyndighetens storlek och geometri,

vittring och ytnära omvandling ur kemisk och mineralogisk synvinkel.

3.   Avfallet och dess avsedda hantering

Beskrivning av alla typer av avfall som förekommer i samtliga prospekterings-, utvinnings- och bearbetningsverksamheter, inbegripet avbaningsmassor, gråberg och bearbetningsavfall, genom att tillhandahålla information om

avfallets ursprung på utvinningsplatsen och den process som ger upphov till avfallet, t.ex. prospektering, utvinning, krossning och anrikning,

avfallsmängd,

beskrivning av transportsystemet för avfall,

beskrivning av de kemikalier som används vid bearbetningen,

klassificering av avfallet enligt kommissionens beslut 2000/532/EG (1), inbegripet farliga egenskaper,

typ av avsedd avfallsanläggning, slutlig exponeringsform för avfallet och metod för deponering av avfallet i anläggningen.

4.   Avfallets geotekniska beteende

Identifiering av lämpliga parametrar för att bedöma avfallets fysikaliska egenskaper med beaktande av typen av avfallsanläggning.

Följande parametrar kan komma i fråga: granulometri, plasticitet, densitet, vattenhalt, kompakteringsgrad, skjuvhållfasthet, friktionsvinkel, permeabilitet, portal, kompressibilitet och konsolidering.

5.   Avfallets geokemiska egenskaper och beteende

Specificering av avfallets kemiska och mineralogiska egenskaper och av eventuella tillsatser och rester i avfallet.

Uppskattning av utlakningskemiska förhållanden över tiden för alla avfallstyper, med beaktande av avsedd hantering, och särskilt

utlakning av metaller, oxianjoner och salter, genom pH-beroende laktest, perkolationstest, tidsberoende frisättning eller andra lämpliga testmetoder,

när det gäller sulfidhaltigt avfall ska statiska eller kinetiska test utföras för att bestämma uppkomst av surt lakvatten och utlakning av metaller.


(1)  EGT L 226, 6.9.2000, s. 3.


Top