EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0358

2009/358/EG: Kommissionens beslut av den 29 april 2009 om den harmonisering och regelbundna överföring av information och det frågeformulär som avses i artiklarna 22.1 a och 18 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/21/EG om hantering av avfall från utvinningsindustrin [delgivet med nr K(2009) 3011]

OJ L 110, 1.5.2009, p. 39–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 034 P. 137 - 143

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/358/oj

1.5.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 110/39


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 29 april 2009

om den harmonisering och regelbundna överföring av information och det frågeformulär som avses i artiklarna 22.1 a och 18 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/21/EG om hantering av avfall från utvinningsindustrin

[delgivet med nr K(2009) 3011]

(2009/358/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/21/EG av den 15 mars 2006 om hantering av avfall från utvinningsindustrin och om ändring av direktiv 2004/35/EG (1), särskilt artiklarna 22.1 a och 18, och

av följande skäl:

(1)

Syftet med detta beslut är att fastställa minimikrav för att säkra harmoniserad, läglig och lämplig sammanställning och, om så begärs, överföring av den information som avses i artiklarna 7.5, 11.3 och 12.6 i direktiv 2006/21/EG, samt att fastställa grunden för det frågeformulär som avses i artikel 18.1 i det direktivet.

(2)

Den årliga överföringen av den information som avses i artiklarna 7.5, 11.3 och 12.6 i direktiv 2006/21/EG bör omfatta perioden mellan den 1 maj och den 30 april påföljande år.

(3)

Den rapport som avses i artikel 18.1 i direktiv 2006/21/EG bör första gången gälla perioden från och med den 1 maj 2008 till och med den 30 april 2011 och bör överlämnas till kommissionen senast den 1 februari 2012.

(4)

För att begränsa den administrativa bördan i anslutning till genomförandet av detta beslut bör den information som krävs begränsas till uppgifter som kan bidra till ett bättre genomförande av direktivet. På samma sätt bör överföringen av årlig information om händelser som avses i artiklarna 11.3 och 12.6 i direktiv 2006/21/EG begränsas till medlemsstater där sådana händelser inträffar under den aktuella perioden.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats i enlighet med artikel 23.2 i direktiv 2006/21/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den information i tillstånd utfärdade i enlighet med artikel 7 i direktiv 2006/21/EG som på begäran för statistiska ändamål ska göras tillgänglig för gemenskapens statistikmyndigheter anges i bilaga I.

Artikel 2

Om en eller flera av de händelser som avses i artiklarna 11.3 och 12.6 i direktiv 2006/21/EG inträffar i en medlemsstat ska den berörda medlemsstaten för varje händelse årligen överlämna den information som anges i bilaga II till kommissionen. Denna information ska omfatta perioden mellan den 1 maj och den 30 april påföljande år och ska överlämnas till kommissionen senast den 1 juli det året.

Artikel 3

Medlemsstaterna ska använda frågeformuläret i bilaga III för att rapportera om genomförandet av direktivet i enlighet med artikel 18.1 i direktiv 2006/21/EG.

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 29 april 2009.

På kommissionens vägnar

Stavros DIMAS

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 102, 11.4.2006, s. 15.


BILAGA I

Information som ska finnas med i förteckningen över tillstånd som utfärdats enligt direktiv 2006/21/EG

1.

Namn på och adress till anläggningen, den myndighet som är behörig att utfärda tillståndet och den behöriga myndighet som är behörig att utföra inspektion.

2.

Grundläggande information i det utfärdade tillståndet: datum för utfärdande, giltighetstid, avfallsanläggningens kategori enligt artikel 9 i direktivet, beskrivning av anläggningens driftsfas (i drift, i stängningsfasen eller i fasen efter stängning).

3.

Vid behov, information om avfallstypen och en kortfattad beskrivning av anläggningarna och övervaknings- och kontrollförfarandena.


BILAGA II

Information som ska överlämnas till kommissionen om de händelser som avses i artiklarna 11.3 och 12.6 i enlighet med artikel 18.2 i direktiv 2006/21/EG

För varje händelse ska följande information sammanställas och överlämnas:

1.

Namn på och adress till anläggningen, den myndighet som är behörig att utfärda tillståndet och den behöriga myndighet som är behörig att utföra inspektion.

2.

Information i det utfärdade tillståndet: datum för utfärdande, giltighetstid, avfallsanläggningens kategori enligt artikel 9 i direktivet, avfallstypen och en kortfattad beskrivning av anläggningarna och övervaknings- och kontrollförfarandena, beskrivning av anläggningens driftsfas (i drift, i stängningsfasen eller i fasen efter stängning).

3.

Beskrivning av händelsen:

a)

Typ av incident och beskrivning av incidenten; beskrivning av hur händelsen upptäcktes; plats och tid för händelsen.

b)

Tiden för och beskrivning av den information som verksamhetsutövaren överlämnat till de behöriga myndigheterna och den information som lämnats till allmänheten och, i tillämpliga fall, till andra medlemsstater som skulle kunna beröras av eventuella gränsöverskridande effekter.

c)

Bedömning av de eventuella effekterna på miljön och människors hälsa och av eventuella konsekvenser för avfallsanläggningens stabilitet.

d)

Analys av de möjliga orsakerna till händelsen.

4.

Beskrivning av de korrigeringsåtgärder som vidtagits för att åtgärda händelsen, framför allt följande:

a)

I tillämpliga fall, beskrivning av hur beredskapsplanen genomförts.

b)

Typ av instruktioner som utfärdats av behöriga myndigheter.

c)

Andra åtgärder (ange vilka).

5.

Beskrivning av de åtgärder som vidtagits för att förhindra nya incidenter av samma slag, framför allt följande:

a)

Nya villkor som ingår i tillståndet.

b)

Anpassning av övervaknings- och kontrollsystemen.

c)

Förbättring av informationsöverföringen.

d)

Andra åtgärder (ange vilka).

6.

Övrig information som kan vara av nytta för övriga medlemsstater och kommissionen när det gäller att förbättra direktivets genomförande.


BILAGA III

”Frågeformulär för medlemsstaternas rapport om genomförandet av direktiv 2006/21/EG

DEL A.   FRÅGOR SOM SKA BESVARAS EN GÅNG FÖR DEN FÖRSTA RAPPORTPERIODEN

1.   Administrativa bestämmelser och allmän information

Ange vilken (vilka) behörig(a) myndighet(er) som ansvarar för att

a)

kontrollera och godkänna de avfallshanteringsplaner som föreslås av verksamhetsutövarna,

b)

upprätta externa beredskapsplaner för anläggningar i kategori A,

c)

utfärda och uppdatera tillstånd och upprätta och uppdatera den finansiella säkerheten, och

d)

utföra inspektioner av avfallsanläggningarna.

2.   Avfallshanteringsplaner, förebyggande av allvarliga olyckshändelser och information

a)

Beskriv kortfattat de förfaranden som inrättats för godkännande av avfallshanteringsplaner enligt artikel 5.6 i direktivet.

b)

För anläggningar i kategori A som inte omfattas av rådets direktiv 96/82/EG av den 9 december 1996 om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår (1), beskriv de åtgärder som vidtagits för att

identifiera risker för allvarliga olyckshändelser,

vidta nödvändiga åtgärder vid utveckling, drift och stängning av anläggningen, och

begränsa den skadliga inverkan på människors hälsa och/eller miljön.

3.   Tillstånd och finansiell säkerhet

a)

Ange vilka åtgärder som vidtagits för att se till att alla anläggningar som är i drift kommer att omfattas av ett tillstånd enligt direktivet före den 1 maj 2012.

b)

Beskriv kortfattat de åtgärder som vidtagits för att ge de myndigheter som ansvarar för att utfärda och kontrollera tillstånden kännedom om bästa tillgängliga teknik.

c)

Ange om möjligheten enligt artikel 2.3 i direktivet att sänka eller frångå kraven för deponering av icke-farligt avfall – inert eller inte – icke-förorenad jord eller torv har utnyttjats.

d)

Beskriv de åtgärder som vidtagits för att se till att tillstånd regelbundet uppdateras enligt artikel 7.4 i direktivet.

e)

Beskriv närmare det förfarande enligt artikel 14.1 i direktivet som inrättats för upprättande och regelbunden anpassning av den finansiella säkerheten. Hur många anläggningar omfattas redan av en säkerhet enligt direktivets bestämmelser? Hur kommer man att se till att alla anläggningar omfattas av en säkerhet före den 1 maj 2014?

4.   Allmänhetens deltagande, gränsöverskridande effekter

a)

Förklara hur allmänhetens synpunkter analyseras och beaktas innan ett beslut fattas om tillstånd och externa beredskapsplaner.

b)

För anläggningar med potentiellt gränsöverskridande effekter, hur ser man till att nödvändig information under en lämplig tidsperiod ställs till den andra medlemsstatens och den berörda allmänhetens förfogande?

c)

För anläggningar i kategori A, vilka praktiska åtgärder vidtas vid en allvarlig olycka för att se till att

verksamhetsutövaren omgående ger den behöriga myndigheten den information den behöver,

information om säkerhetsåtgärder och om de åtgärder som ska vidtas lämnas till allmänheten, och

information som verksamhetsutövaren tillhandahåller vidarebefordras till den andra medlemsstaten om det gäller en anläggning med potentiellt gränsöverskridande effekt?

5.   Konstruktion och skötsel av avfallsanläggningar

a)

Beskriv närmare de åtgärder som vidtagits för att se till att skötseln av avfallsanläggningar anförtros ’kompetenta personer’ enligt artikel 11.1 i direktivet och att personalen har lämplig utbildning.

b)

Beskriv kortfattat det förfarande som inrättats för anmälan till myndigheten inom 48 timmar av alla händelser som kan påverka avfallsanläggningens stabilitet och alla betydande miljöeffekter som uppdagas i samband med övervakningen.

c)

Beskriv hur den behöriga myndigheten i enlighet med artikel 11 kontrollerar att regelbundna rapporter om övervakningsresultat

överlämnas till myndigheten av verksamhetsutövaren,

visar att tillståndsvillkoren följs.

6.   Förfaranden vid och efter stängning, inventeringar

a)

Beskriv kortfattat det förfarande som inrättats för att se till att regelbundna kontroller av stabiliteten samt åtgärder för att begränsa miljöeffekterna genomförs efter stängning av anläggningen och när myndigheten anser det nödvändigt.

b)

Beskriv närmare de åtgärder som vidtagits för att se till att de inventeringar av stängda avfallsanläggningar som avses i artikel 20 i direktivet utförs senast den 1 maj 2012.

7.   Inspektioner

a)

Förklara kortfattat om, och i så fall hur, minimikriterierna för miljötillsyn (2) beaktas vid kontrollen av de anläggningar som omfattas av direktivet.

b)

Beskriv kortfattat hur inspektionsverksamheten planeras. Har de anläggningar som prioriteras för inspektion identifierats och enligt vilka kriterier? Är inspektionernas frekvens och typ anpassad till de risker som är förknippade med anläggningen och dess omgivning?

c)

Förklara vilka inspektionsåtgärder som genomförs, t.ex. eventuella rutiner för besök på anläggningarna, provtagning, granskning av uppgifter från egenkontroll, granskning av den uppdaterade dokumentationen över avfallshanteringsverksamhet.

d)

Förklara vilka åtgärder som vidtas för att se till att de godkända avfallshanteringsplanerna regelbundet uppdateras och övervakas.

e)

Vilka regler gäller för sanktioner vid överträdelse av de nationella bestämmelserna enligt artikel 19 i direktivet?

DEL B:   FRÅGOR SOM SKA BESVARAS FÖR SAMTLIGA RAPPORTPERIODER

1.   Administrativa bestämmelser och allmän information

a)

Ange vilket administrativt organ (namn, adress, kontaktperson, e-postadress) som ansvarar för att sammanställa svaren på detta frågeformulär.

b)

Ge en uppskattning, om möjligt med hjälp av tabellen i bilagan, av antalet anläggningar för utvinningsavfall på medlemsstatens territorium.

c)

Ange antalet avfallsanläggningar i kategori A som är i drift på medlemsstatens territorier och som eventuellt kan ha effekter på miljön och människors hälsa i en annan medlemsstat.

2.   Avfallshanteringsplaner, förebyggande av allvarliga olyckshändelser och information

a)

Ange kortfattat

antalet avfallshanteringsplaner som godkänts eller avslagits, tillfälligt eller slutgiltigt, under rapportperioden, och

om det är relevant och möjligt, de huvudsakliga skälen till att en avfallshanteringsplan slutgiltigt avslagits.

b)

Lämna en förteckning över de externa beredskapsplaner som avses i artikel 6.3 i direktivet. Om alla anläggningar i kategori A ännu inte omfattas av en beredskapsplan, ange hur många planer som saknas och när dessa planer ska upprättas.

c)

Om det i ert land upprättats en förteckning över inert avfall enligt artikel 2.3 i kommissionens beslut 2009/359/EF om komplettering av definitionen av ’inert avfall’ enligt artikel 22.1 f i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/21/EG om hantering av avfall från utvinningsindustrin (3), lämna en kopia av förteckningen med en kortfattad beskrivning av den information och de uppgifter som använts för att avgöra om det förtecknade avfallet kunde betecknas som inert.

3.   Tillstånd och finansiell säkerhet

Ange, om möjligt med hjälp av tabellen i bilagan, antalet anläggningar för vilka ett tillstånd utfärdats i enlighet med direktivets bestämmelser.

4.   Förfaranden vid och efter stängning, inventeringar

a)

Ange hur många förfaranden vid stängning enligt artikel 12 i direktivet som inletts och/eller godkänts under rapportperioden.

b)

Hur många anläggningar är stängda och övervakas regelbundet i ert land?

5.   Inspektioner

a)

Ange antalet inspektioner som genomförts under rapportperioden och skilj om möjligt mellan inspektioner som genomförts i

anläggningar i kategori A och övriga anläggningar,

anläggningar för inert avfall, och

anläggningar för icke-inert, icke-farligt avfall.

Om ett inspektionsprogram upprättats på lämplig geografisk nivå (nationell/regional/lokal), lämna en kopia av detta (dessa) program som bilaga till rapporten.

b)

Hur många fall av bristande överensstämmelse med direktivets bestämmelser har identifierats? Ange de huvudsakliga skälen till den bristande överensstämmelsen och vilka åtgärder som vidtagits för att säkra överensstämmelse med direktivet.

6.   Övrig relevant information

a)

Sammanfatta de huvudsakliga svårigheterna i samband med direktivets genomförande. Hur kunde dessa eventuella svårigheter övervinnas?

b)

Lämna eventuella ytterligare kommentarer, förslag eller uppgifter med anknytning till direktivets genomförande.

BILAGA (4)

 

I drift

I drift med tillstånd (5)

I övergångsfasen (6)

I stängningsfasen (7)

Stängda eller övergivna (8)

Kategori A (9)

 

 

 

 

 

Varav ’Seveso-anläggningar’ (10)

 

 

 

 

 

Ej kategori A

 

 

 

 

 

Inert avfall (11)

 

 

 

 

 

Icke-farligt icke-inert avfall

 

 

 

 

 

Totalt

 

 

 

 

 


(1)  EGT L 10, 14.1.1997, s. 13.

(2)  Europaparlamentets och rådets rekommendation av den 4 april 2001 om införande av minimikriterier för miljötillsyn i medlemsstaterna (EGT L 118, 27.4.2001, s. 41).

(3)  EUT L 110, 1.5.2009, s. 46.

(4)  Gör om möjligt en uppdelning per sektor för konstruktionsmineral, metalliska mineral, industrimineral, energimineral och övriga sektorer.

(5)  Antal anläggningar med tillstånd som redan uppfyller direktivets krav.

(6)  Antal anläggningar som kommer att stängas före 2010 och omfattas av artikel 24.4.

(7)  Antal anläggningar för vilka stängningsförfarandet fortfarande pågår (artikel 12).

(8)  Ge om möjligt en uppskattning av antalet övergivna eller stängda anläggningar som eventuellt kan vara skadliga och omfattas av artikel 20 i direktivet.

(9)  Anläggningar som klassificeras som ’kategori A’ enligt artikel 9 i direktivet.

(10)  Anläggningar som omfattas av direktiv 96/82/EG.

(11)  Anläggningar som enbart behandlar inert avfall enligt definitionen i direktivet.”


Top