EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0222

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 222/2009 av den 11 mars 2009 om ändring av förordning (EG) nr 638/2004 om gemenskapsstatistik över varuhandeln mellan medlemsstaterna

OJ L 87, 31.3.2009, p. 160–163 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 022 P. 170 - 173

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/222/oj

31.3.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 87/160


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 222/2009

av den 11 mars 2009

om ändring av förordning (EG) nr 638/2004 om gemenskapsstatistik över varuhandeln mellan medlemsstaterna

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 285.1,

med beaktande av kommissionens förslag,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (1), och

av följande skäl:

(1)

I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 638/2004 (2) fastställs de grundläggande bestämmelserna om gemenskapsstatistik över varuhandeln mellan medlemsstaterna.

(2)

Inom ramen för kommissionens meddelande av den 14 november 2006 om minskning av svarsbördan, förenkling och prioriteringar i fråga om gemenskapsstatistik identifierades systemet för insamling av gemenskapsstatistik om varuhandel mellan medlemsstaterna (Intrastat) som ett område där förenkling är möjlig och önskvärd.

(3)

Omedelbara åtgärder för att minska statistikbördan kan vidtas genom att sänka täckningsgraden för de uppgifter som samlas in genom Intrastat. Detta kan göras genom att höja de tröskelvärden under vilka parter inte behöver lämna Intrastatuppgifter. Till följd av detta kommer andelen statistik baserad på de nationella myndigheternas skattningar att öka.

(4)

För långsiktig effektivitet bör man överväga andra åtgärder för att ytterligare minska statistikbördan, samtidigt som man upprätthåller statistik som följer gällande kvalitetsindikatorer och kvalitetsnormer. Dessa åtgärder kunde bland annat omfatta ytterligare sänkningar av de obligatoriska minimitäckningsgraderna för alla varor som avsänds och mottas samt ett eventuellt framtida inrättande av ett envägssystem. I detta syfte bör kommissionen närmare undersöka sådana åtgärders värde, genomförbarhet och inverkan på kvaliteten.

(5)

Medlemsstaterna bör till kommissionen (Eurostat) årligen lämna aggregerade uppgifter om handeln uppdelad enligt affärsverksamhetens särdrag. Användarna kommer då att få nya statistiska uppgifter om relevanta ekonomiska frågor, och en ny form av analys kommer att bli möjlig, till exempel analys av hur europeiska företag fungerar inom ramen för globaliseringen, utan att detta leder till nya krav på statistik för de rapporterande företagen. En koppling mellan företagsstatistiken och handelsstatistiken bör upprättas genom en sammanslagning av uppgifterna från registret över aktörer inom gemenskapen och uppgifter som begärs med stöd av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 177/2008 av den 20 februari 2008 om inrättande av en gemensam ram för företagsregister för statistiska ändamål (3).

(6)

Kommissionen bör ges genomförandebefogenheter för att sänka minimitäckningen för uppgifter om handeln. Sådana genomförandebefogenheter bör garantera flexibilitet med hänsyn till eventuella framtida ändringar grundade på en regelbunden översyn av tröskelvärdena i nära samarbete med de nationella myndigheterna, för att nå bästa möjliga kompromiss mellan statistikbördan och uppgifternas tillförlitlighet.

(7)

En sänkning av minimitäckningen för uppgifter om handeln kräver åtgärder som kompenserar för en mindre fullständig uppgiftsinsamling och därmed de negativa konsekvenserna för kvaliteten, särskilt uppgifternas noggrannhet. Kommissionen bör ges befogenhet att ställa strängare krav på kvalitetssäkring i medlemsstaterna och särskilt att fastställa kriterier för skattning av uppgifter om den handel som inte samlas in genom Intrastat.

(8)

I förordning (EG) nr 638/2004 föreskrivs att vissa åtgärder ska antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (4).

(9)

Beslut 1999/468/EG har ändrats genom beslut 2006/512/EG (5), där det föreskrivande förfarandet med kontroll införs för antagande av åtgärder med allmän räckvidd vilka är avsedda att ändra icke väsentliga delar av en grundläggande rättsakt som antagits i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget, bland annat genom strykning av vissa av dessa delar eller komplettering av rättsakten genom nya icke väsentliga delar.

(10)

För att det föreskrivande förfarandet med kontroll ska vara tillämpligt på redan gällande rättsakter som antagits i enlighet med artikel 251 i fördraget, måste, enligt Europaparlamentets, rådets och kommissionens uttalande (6) om beslut 2006/512/EG, de rättsakter som redan är i kraft anpassas i enlighet med tillämpliga förfaranden.

(11)

Kommissionen bör särskilt ges befogenhet att anta olika eller särskilda regler som ska gälla för särskilda varor eller varurörelser, anpassa referensperioden för att beakta kopplingen till skyldigheter som rör mervärdesskatt och tullar, fastställa formerna för insamlingen av de uppgifter som ska insamlas av de nationella myndigheterna, särskilt vilka koder som ska användas, anpassa minimitäckningen i Intrastat till teknisk och ekonomisk utveckling, fastställa de villkor som ska vara uppfyllda för att medlemsstaterna ska få förenkla de uppgifter som ska lämnas för små enskilda transaktioner, fastställa de aggregerade uppgifter som ska lämnas och de kriterier som resultaten för skattningarna ska uppfylla, anta tillämpningsföreskrifter för sammanställningen av statistiken genom att koppla samman uppgifter om affärsverksamhetens särdrag som registreras i enlighet med förordning (EG) nr 177/2008 med statistik över avsändning och mottagande av varor, samt vidta andra åtgärder som är nödvändiga för att garantera uppgifternas kvalitet. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av förordning (EG) nr 638/2004, bland annat genom att komplettera den med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

(12)

Förordning (EG) nr 638/2004 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 638/2004 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 3.4 ska ersättas med följande:

”4.   Kommissionen får anta olika eller särskilda regler som ska gälla för särskilda varor eller varurörelser. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning, bland annat genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 14.3.”

2.

Artikel 6.2 ska ersättas med följande:

”2.   Referensperioden får anpassas av kommissionen för att beakta kopplingen till skyldigheter som rör mervärdesskatt och tullar. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning, bland annat genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 14.3.”

3.

Artikel 7.1 ska ersättas med följande:

”1.   Skyldigheten att lämna uppgifter till Intrastat ska gälla

a)

beskattningsbara personer, enligt definitionen i avdelning III i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (7), i den avsändande medlemsstaten, vilka

i)

har ingått det avtal, utom transportavtal, som ger upphov till avsändandet av varor, eller i annat fall

ii)

sänder eller svarar för avsändande av varor, eller i annat fall

iii)

är i besittning av de varor som ska sändas,

eller deras skatteombud, i enlighet med artikel 204 i direktiv 2006/112/EG, och

b)

beskattningsbara personer, enligt definitionen i avdelning III i direktiv 2006/112/EG, i den mottagande medlemsstaten, vilka

i)

har ingått det avtal, utom transportavtal, som ger upphov till leveransen av varor, eller i annat fall

ii)

tar emot leveransen av varor eller svarar för dess mottagande, eller i annat fall

iii)

är i besittning av de varor som ska mottas,

eller deras skatteombud, i enlighet med artikel 204 i direktiv 2006/112/EG.

4.

Artikel 8.2 a ska ersättas med följande:

”a)

minst en gång i månaden lämna förteckningar över beskattningsbara personer som meddelat att de under perioden i fråga har levererat varor till andra medlemsstater eller gjort varuinköp i andra medlemsstater. Förteckningarna ska innehålla uppgifter om det totala värdet av varor som av skatteskäl deklarerats av de beskattningsbara personerna,”.

5.

Artikel 9.1 ska ändras på följande sätt:

a)

Led a i det första stycket ska ersättas med följande:

”a)

Det individuella registreringsnummer som tilldelats den som är skyldig att lämna uppgifter i enlighet med artikel 214 i direktiv 2006/112/EG.”

b)

Andra stycket ska ersättas med följande:

”Definitionerna av de statistiska uppgifter som avses i leden e–h ges i bilagan. Vid behov ska kommissionen fastställa formerna för insamlingen av dessa uppgifter, särskilt vilka koder som ska användas. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning, bland annat genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 14.3.”

6.

Artikel 10 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3.   De tröskelvärden under vilka uppgiftslämnarna inte behöver lämna Intrastatuppgifter ska fastställas på en nivå som garanterar att man täcker minst 97 procent av värdet på alla avsända varor och minst 95 procent av värdet på alla ankommande varor av den berörda medlemsstatens beskattningsbara personer.

Kommissionen ska anpassa dessa Intrastattäckningsgrader till teknisk och ekonomisk utveckling, när det är möjligt att sänka täckningsgraderna så att man samtidigt behåller sådan statistik som följer gällande kvalitetsindikatorer och kvalitetsnormer. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 14.3.”

b)

I punkt 4 ska andra stycket ersättas med följande:

”Kommissionen ska fastställa villkoren för att definiera dessa tröskelvärden. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning, bland annat genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 14.3.”

c)

Punkt 5 ska ersättas med följande:

”5.   Medlemsstaterna får på vissa villkor som uppfyller kvalitetskraven förenkla de uppgifter som ska lämnas för små enskilda transaktioner. Dessa villkor ska fastställas av kommissionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning, bland annat genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 14.3.”

7.

Artikel 11 ska ersättas med följande:

”Artikel 11

Statistisk sekretess

Endast på begäran av uppgiftslämnaren ska de nationella myndigheterna besluta huruvida de statistiska uppgifter som gör det möjligt att indirekt identifiera honom får spridas eller om de ska omgrupperas så att den statistiska sekretessen inte röjs genom spridningen av uppgifterna.”

8.

Artikel 12 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 ska led a ersättas med följande:

”a)

40 kalenderdagar efter referensmånadens slut då det handlar om aggregerade uppgifter som ska fastställas av kommissionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning, bland annat genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 14.3.”

b)

I punkt 2 ska följande mening läggas till:

”Resultaten av skattningarna ska uppfylla kriterier som ska fastställas av kommissionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning, bland annat genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 14.3.”

c)

Följande punkt ska läggas till:

”4.   Medlemsstaterna ska till kommissionen (Eurostat) överföra årlig handelsstatistik efter affärsverksamhetens särdrag, nämligen ekonomisk verksamhet som bedrivs av företagen i enlighet med avsnittet eller den tvåsiffriga nivån i den gemensamma statistiska näringsgrensindelningen i Europeiska gemenskapen (Nace), upprättad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 (8) och storleksklassen sett till antalet anställda.

Denna statistik ska sammanställas genom en sammankoppling av uppgifter om affärsverksamhetens särdrag som registreras i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 177/2008 av den 20 februari 2008 om inrättande av en gemensam ram för företagsregister för statistiska ändamål (9) med den statistik som avses i artikel 3 i den här förordningen.

Tillämpningsföreskrifter för sammanställningen av statistiken ska fastställas av kommissionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning, bland annat genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 14.3.

9.

Artikel 13 ska ersättas med följande:

”Artikel 13

Kvalitet

1.   I denna förordning ska följande kvalitetskriterier tillämpas på de uppgifter som ska översändas:

a)

relevans:mått på i hur hög grad statistiken tillgodoser användarnas nuvarande och potentiella behov.

b)

noggrannhet:grad av överensstämmelse mellan skattningarna och de okända sanna värdena.

c)

aktualitet:perioden mellan den tidpunkt då de statistiska uppgifterna finns tillgängliga och den händelse eller företeelse som de beskriver.

d)

punktlighet:den tid som förflyter mellan det datum uppgifterna görs tillgängliga och det datum som de skulle ha lämnats.

e)

tillgänglighetoch tydlighet:de villkor och sätt på vilka användarna kan få tillgång till, använda och tolka uppgifter.

f)

jämförbarhet:mätning av effekten av skillnader i de statistiska begrepp, mätverktyg och mätförfaranden som använts, när statistik från olika geografiska områden eller sektorsområden eller från olika tidsperioder jämförs.

g)

samstämmighet:mått på i vilken utsträckning uppgifterna med till förlitlighet kan kombineras på olika sätt och för olika ändamål.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen (Eurostat) överlämna en årlig rapport om kvaliteten i de uppgifter som överförts.

3.   Vid tillämpningen av kvalitetskriterierna i punkt 1 på de uppgifter som omfattas av denna förordning ska förfaringssätt och struktur när det gäller kvalitetsrapporterna definieras enligt det föreskrivande förfarande som avses i artikel 14.2.

Kommissionen (Eurostat) ska bedöma de överförda uppgifternas kvalitet.

4.   Kommissionen ska fastställa alla de åtgärder som är nödvändiga för att garantera de överförda uppgifternas kvalitet i enlighet med kvalitetskriterierna. De åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning, bland annat genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 14.3.”

10.

Artikel 14.3 ska ersättas med följande:

”3.   När det hänvisas till denna punkt, ska artiklarna 5a.1–5a.4 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

11.

I bilagan, avsnitt 3, ska led a ersättas med följande:

”a)

Det beskattningsbara beloppet, vilket är det värde som ska bestämmas i beskattningssyfte i enlighet med direktiv 2006/112/EG.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2009.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg den 11 mars 2009.

På Europaparlamentets vägnar

H.-G. PÖTTERING

Ordförande

På rådets vägnar

A. VONDRA

Ordförande


(1)  Europaparlamentets yttrande av den 21 oktober 2008 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 19 februari 2009.

(2)  EUT L 102, 7.4.2004, s. 1.

(3)  EUT L 61, 5.3.2008, s. 6.

(4)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(5)  EUT L 200, 22.7.2006, s. 11.

(6)  EUT C 255, 21.10.2006, s. 1.

(7)  EUT L 347, 11.12.2006, s. 1.”

(8)  EUT L 393, 30.12.2006, s. 1.

(9)  EUT L 61, 5.3.2008, s. 6.”


Top