EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0220

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 220/2009 av den 11 mars 2009 om ändring av förordning (EG) nr 999/2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati, med avseende på kommissionens genomförandebefogenheter

OJ L 87, 31.3.2009, p. 155–156 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 060 P. 106 - 107

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/220/oj

31.3.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 87/155


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 220/2009

av den 11 mars 2009

om ändring av förordning (EG) nr 999/2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati, med avseende på kommissionens genomförandebefogenheter

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 152.4 b,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)

I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 (3) anges det att vissa åtgärder ska antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som ska tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (4).

(2)

Beslut 1999/468/EG har ändrats genom rådets beslut 2006/512/EG (5), genom vilket det infördes ett föreskrivande förfarande med kontroll för antagande av åtgärder med allmän räckvidd avsedda att ändra icke väsentliga delar i en grundläggande rättsakt som antagits i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget, bland annat genom att stryka vissa av dessa delar eller att komplettera rättsakten med nya icke väsentliga delar.

(3)

Enligt Europaparlamentets, rådets och kommissionens uttalande (6) om beslut 2006/512/EG måste redan gällande rättsakter som antagits i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget anpassas i enlighet med tillämpliga förfaranden för att det föreskrivande förfarandet med kontroll ska vara tillämpligt på dessa rättsakter.

(4)

När det gäller förordning (EG) nr 999/2001, infördes genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1923/2006 (7) det föreskrivande förfarandet med kontroll endast för vissa tillämpningsåtgärder som berördes av ändringarna. Förordning (EG) nr 999/2001 bör därför anpassas, så att den omfattar även de återstående genomförandebefogenheterna.

(5)

Kommissionen bör särskilt ges befogenhet att godkänna snabbtest, utvidga vissa bestämmelser till att omfatta även andra animaliska produkter, anta genomförandebestämmelser som innefattar metoden för att bekräfta förekomst av bovine spongiform encephalopathy (BSE) hos får och getter, ändra bilagorna och anta övergångsåtgärder. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar i förordning (EG) nr 999/2001, bland annat genom att komplettera den med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

(6)

Det är också lämpligt att efter det att förekomsten av transmissibel spongiform encefalopati (TSE) har bekräftats begränsa medlemsstaternas möjligheter att vidta andra åtgärder till endast de fall där kommissionens godkännande av dessa åtgärder grundas på en gynnsam riskbedömning, där kontrollåtgärderna i den berörda medlemsstaten särskilt beaktas och ger en motsvarande skyddsnivå.

(7)

Förordning (EG) nr 999/2001 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) 999/2001 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 5.3 ska tredje stycket ersättas med följande:

”Snabbtest ska godkännas för detta ändamål i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 24.3 och införas i en förteckning i kapitel C.4 i bilaga X.”

2.

Artikel 9.3 ska ersättas med följande:

”3.   Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 ska, när det gäller kriterierna i punkt 5 i bilaga V, inte tillämpas på idisslare som har genomgått ett alternativt test som godkänts i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 24.3, förutsatt att detta test förtecknas i bilaga X och testresultaten är negativa.”

3.

Artikel 13.1 tredje stycket ska ersättas med följande:

”En medlemsstat får, med avvikelse från denna punkt, tillämpa andra åtgärder som erbjuder motsvarande skyddsnivå, grundade på en gynnsam riskbedömning enligt artiklarna 24a och 25 och med särskilt beaktande av kontrollåtgärderna i den berörda medlemsstaten, om dessa åtgärder har godkänts i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 24.2.”

4.

Artikel 16.7 ska ersättas med följande:

”7.   I enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 24.3 får bestämmelserna i punkterna 1–6 utvidgas till att omfatta andra animaliska produkter. Tillämpningsföreskrifter för denna artikel ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 24.2.”

5.

Artikel 20.2 ska ersättas med följande:

”2.   När så krävs för enhetlig tillämpning av denna artikel, ska tillämpningsföreskrifter antas i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 24.2. Metoden för att bekräfta förekomst av BSE hos får och getter ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 24.3.”

6.

Artikel 23 första stycket ska ersättas med följande:

”Efter samråd med den relevanta vetenskapliga kommittén om sådana frågor som kan ha konsekvenser för folkhälsan ska bilagorna ändras eller kompletteras och lämpliga övergångsbestämmelser antas, i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 24.3.”

7.

Artikel 23a ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt a ska ersättas med följande:

”a)

godkännande av snabbtester enligt artikel 5.3 tredje stycket samt artiklarna 6.1, 8.2 och 9.3,”.

b)

Följande led ska läggas till:

”k)

utvidgning av bestämmelserna i artikel 16.1–16.6 till att omfatta andra animaliska produkter,

l)

antagande av den metod för att bekräfta förekomst av BSE hos får och getter som avses i artikel 20.2,

m)

ändringar av eller tillägg till bilagorna och antagande av lämpliga övergångsåtgärder enligt artikel 23.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg den 11 mars 2009.

På Europaparlamentets vägnar

H.-G. PÖTTERING

Ordförande

På rådets vägnar

A. VONDRA

Ordförande


(1)  EUT C 211, 19.8.2008, s. 47.

(2)  Europaparlamentets yttrande av den 23 september 2008 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 16 februari 2009.

(3)  EGT L 147, 31.5.2001, s. 1.

(4)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(5)  EUT L 200, 22.7.2006, s. 11.

(6)  EUT C 255, 21.10.2006, s. 1.

(7)  EUT L 404, 30.12.2006, s. 1.


Top