EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0219

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 219/2009 av den 11 mars 2009 om anpassning till rådets beslut 1999/468/EG av vissa rättsakter som omfattas av det förfarande som anges i artikel 251 i fördraget, med avseende på det föreskrivande förfarandet med kontroll. Anpassning till det föreskrivande förfarandet med kontroll – Del två

EUT L 87, 31.3.2009, p. 109–154 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Det här dokumentet har publicerats i en specialutgåva (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/219/oj

31.3.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 87/109


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 219/2009

av den 11 mars 2009

om anpassning till rådets beslut 1999/468/EG av vissa rättsakter som omfattas av det förfarande som anges i artikel 251 i fördraget, med avseende på det föreskrivande förfarandet med kontroll

Anpassning till det föreskrivande förfarandet med kontroll – Del två

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 37, 44.1, 71, 80.2, 95, 152.4 b, 175.1, 179 och 285,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande (2),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (3), och

av följande skäl:

(1)

Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (4) har ändrats genom beslut 2006/512/EG (5), genom vilket det infördes ett föreskrivande förfarande med kontroll för antagande av åtgärder med allmän räckvidd avsedda att ändra icke väsentliga delar i en grundläggande rättsakt som antagits i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget, bland annat genom att stryka vissa av dessa delar eller komplettera rättsakten med nya icke väsentliga delar.

(2)

Enligt Europaparlamentets, rådets och kommissionens uttalande (6) om beslut 2006/512/EG, måste redan gällande rättsakter som antagits i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget anpassas i enlighet med tillämpliga förfaranden för att det föreskrivande förfarandet med kontroll ska vara tillämpligt på dessa rättsakter.

(3)

Eftersom de ändringar som görs av rättsakter i detta syfte är av teknisk art och enbart avser kommittéförfarandet behöver de, i fråga om direktiv, inte införlivas av medlemsstaterna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De rättsakter som anges i bilagan ska i enlighet med den bilagan anpassas till beslut 1999/468/EG, ändrat genom beslut 2006/512/EG.

Artikel 2

Hänvisningar till bestämmelserna i de rättsakter som anges i bilagan ska anses som hänvisningar till dessa bestämmelser i den anpassade lydelse de får genom denna förordning

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg den 11 mars 2009.

På Europaparlamentets vägnar

H.-G. PÖTTERING

Ordförande

På rådets vägnar

A. VONDRA

Ordförande


(1)  EUT C 224, 30.8.2008, s. 35.

(2)  EUT C 117, 14.5.2008, s. 1.

(3)  Europaparlamentets yttrande av den 23 september 2008 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 16 februari 2009.

(4)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(5)  EUT L 200, 22.7.2006, s. 11.

(6)  EUT C 255, 21.10.2006, s. 1.


BILAGA

1.   HUMANITÄRT BISTÅND

Rådets förordning (EG) nr 1257/96 av den 20 juni 1996 om humanitärt bistånd  (1)

När det gäller förordning (EG) nr 1257/96 bör kommissionen ges befogenhet att anta tillämpningsföreskrifter till den förordningen. Eftersom dessa åtgärder har allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar i förordning (EG) nr 1257/96 genom att komplettera den med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Förordning (EG) nr 1257/96 ska därför ändras på följande sätt:

1.

I artikel 13 ska fjärde stycket ersättas med följande:

”Kommissionen ska handla i enlighet med det förvaltningsförfarande som avses i artikel 17.2 och inom ramen för artikel 15.2 andra strecksatsen när den beslutar om huruvida de vidtagna åtgärderna enligt nödhjälpsförfarandet ska fortsätta.”

2.

Artikel 15 ska ersättas med följande:

”Artikel 15

1.   Kommissionen ska anta tillämpningsföreskrifter till denna förordning. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 17.4.

2.   I enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 17.3 ska kommissionen

besluta om gemenskapens finansiering av de skyddsåtgärder som avses i artikel 2 c som ett led i genomförandet av de humanitära insatserna,

besluta om direkta ingripanden av kommissionen eller om finansiering av ingripanden av specialiserade organ i medlemsländerna.

3.   I enlighet med det förvaltningsförfarande som avses i artikel 17.2 ska kommissionen

godkänna övergripande planer för åtgärder i ett land eller i en bestämd region där den humanitära krisen, särskilt genom sin omfattning eller sin komplexitet, är av bestående natur, liksom de finansiella anslagen. I detta sammanhang ska kommissionen och medlemsstaterna pröva vilka prioriteringar som ska göras inom ramen för genomförandet av dessa övergripande planer,

besluta om projekt där beloppet överstiger 2 miljoner ecu, utan att detta påverkar tillämpningen av artikel 13.”

3.

Artikel 17 ska ersättas med följande:

”Artikel 17

1.   Kommissionen ska biträdas av en kommitté.

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG ska vara en månad.

3.   När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG ska vara en månad.

4.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

2.   NÄRINGSLIV

2.1   Rådets direktiv 75/324/EEG av den 20 maj 1975 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar beträffande aerosolbehållare  (2)

När det gäller direktiv 75/324/EEG bör kommissionen ges befogenhet att anta de nödvändiga tekniska anpassningarna av det direktivet och de ändringar som krävs för att anpassa bilagan till den tekniska utvecklingen. Eftersom dessa åtgärder har allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar i direktiv 75/324/EEG, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Direktiv 75/324/EEG ska därför ändras på följande sätt:

1.

Artikel 5 ska ersättas med följande:

”Artikel 5

Kommissionen ska vidta de åtgärder som krävs för att anpassa bilagan till detta direktiv till den tekniska utvecklingen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 7.2.”

2.

Artikel 7 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

b)

Punkt 3 ska utgå.

3.

Artikel 10.3 ska ersättas med följande:

”3.   Kommissionen får anta nödvändiga tekniska anpassningar av detta direktiv. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 7.2.

I det fallet kan den medlemsstat som antagit skyddsåtgärder behålla dessa tills anpassningarna trätt i kraft.”

2.2   Rådets direktiv 93/15/EEG av den 5 april 1993 om harmonisering av bestämmelserna om utsläppande på marknaden och övervakning av explosiva varor för civilt bruk  (3)

När det gäller direktiv 93/15/EEG bör kommissionen ges befogenhet att anpassa direktivet för att ta hänsyn till eventuella framtida ändringar av Förenta nationernas rekommendationer och att fastställa villkoren för tillämpning av artikel 14 andra stycket. Eftersom dessa åtgärder har allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar i direktiv 93/15/EEG genom att komplettera det med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Direktiv 93/15/EEG ska därför ändras på följande sätt:

1.

Artikel 13 ska ersättas med följande:

”Artikel 13

1.   Kommissionen ska biträdas av en kommitté.

2.   Kommittén ska granska alla frågor om tillämpningen av detta direktiv.

3.   När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

4.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

5.   Kommissionen ska, i enlighet med det förvaltningsförfarande som avses i punkt 3, anta genomförandeåtgärder särskilt för att ta hänsyn till framtida ändringar av Förenta nationernas rekommendationer.”

2.

I artikel 14 ska andra stycket ersättas med följande:

”Medlemsstaterna ska förvissa sig om att dessa företag har ett system som gör det möjligt att när som helst identifiera de personer som innehar explosiva varor. Kommissionen får anta åtgärder för att fastställa villkoren för tillämpning av detta stycke. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 13.4.”

2.3   Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/14/EG av den 8 maj 2000 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om buller i miljön från utrustning som är avsedd att användas utomhus  (4)

När det gäller direktiv 2000/14/EG bör kommissionen ges befogenhet att anta genomförandeåtgärder för att anpassa bilaga III till den tekniska utvecklingen. Eftersom dessa åtgärder har allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar i direktiv 2000/14/EG, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Direktiv 2000/14/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.

Artikel 18 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

b)

Punkt 3 ska utgå.

2.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 18a

Kommissionen ska anta genomförandeåtgärder för att anpassa bilaga III till den tekniska utvecklingen, förutsatt att de inte direkt påverkar den uppmätta ljudeffektnivån för utrustning som förtecknas i artikel 12, särskilt genom införande av hänvisningar till tillämpliga europeiska standarder.

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 18.2.”

3.

I artikel 19 ska led b ersättas med följande:

”b)

biträda kommissionen vid anpassningen av bilaga III till den tekniska utvecklingen”.

2.4   Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2003/2003 av den 13 oktober 2003 om gödselmedel  (5)

När det gäller förordning (EG) nr 2003/2003 bör kommissionen ges befogenhet att anpassa dess bilagor till den tekniska utvecklingen, att anpassa mät-, provtagnings- och analysmetoder, att anpassa regler för kontrollåtgärder och att införa nya typer av EG-gödselmedel. Eftersom dessa åtgärder har allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar i förordning (EG) nr 2003/2003, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Förordning (EG) nr 2003/2003 ska därför ändras på följande sätt:

1.

Artikel 29.4 ska ersättas med följande:

”4.   Kommissionen ska anpassa och modernisera mät-, provtagnings- och analysmetoderna och om möjligt använda europeiska standarder. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 32.3. Samma förfarande ska tillämpas vid antagandet av de genomföranderegler som behövs för att specificera de kontrollåtgärder som föreskrivs i den här artikeln och i artiklarna 8, 26 och 27. I sådana regler ska särskilt anges hur ofta provningarna ska utföras på nytt samt åtgärder för att se till att det gödselmedel som släpps ut på marknaden är detsamma som det provade gödselmedlet.”

2.

Artikel 31 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.   Kommissionen ska anpassa bilaga I genom att föra in nya gödselmedelstyper.”

b)

Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3.   Kommissionen ska anpassa bilagorna med hänsyn till den tekniska utvecklingen.”

c)

Följande punkt ska läggas till:

”4.   De åtgärder som avses i punkterna 1 och 3 och som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 32.3.”

3.

Artikel 32 ska ersättas med följande:

”Artikel 32

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen ska biträdas av en kommitté.

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG ska vara tre månader.

3.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

2.5   Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/9/EG av den 11 februari 2004 om tillsyn och kontroll avseende god laboratoriesed (GLP) (kodifierad version)  (6)

När det gäller direktiv 2004/9/EG bör kommissionen ges befogenhet att anpassa bilaga I till den tekniska utvecklingen och att ändra formuleringen i artikel 2.2. Eftersom dessa åtgärder har allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar i direktiv 2004/9/EG, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Direktiv 2004/9/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.

Artikel 6.3 ska ersättas med följande:

”3.   Om kommissionen finner att ändringar av detta direktiv är nödvändiga för att lösa de i punkt 1 nämnda problemen, ska den anta dessa ändringar.

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 7.3.”

2.

Artikel 7 ska ersättas med följande:

”Artikel 7

1.   Kommissionen ska biträdas av den kommitté som inrättats genom artikel 29.1 i rådets direktiv 67/548/EEG (7), nedan kallad kommittén.

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG ska vara tre månader.

3.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

3.

Artikel 8.2 ska ersättas med följande:

”2.   Kommissionen ska anta genomförandeåtgärder för

a)

anpassning av den formulering som avses i artikel 2.2,

b)

anpassning av bilaga I med hänsyn till den tekniska utvecklingen.

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 7.3.”

2.6   Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/10/EG av den 11 februari 2004 om harmonisering av lagar och andra författningar om tillämpningen av principerna för god laboratoriesed och kontrollen av tillämpningen vid prov med kemiska ämnen (kodifierad version)  (8)

När det gäller direktiv 2004/10/EG bör kommissionen ges befogenhet att anpassa bilaga I till den tekniska utvecklingen. Eftersom dessa åtgärder har allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar i direktiv 2004/10/EG, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Direktiv 2004/10/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 3a

Kommissionen får anpassa bilaga I till den tekniska utvecklingen, med hänsyn tagen till principerna för GLP.

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 4.2.”

2.

Artikel 4 ska ersättas med följande:

”Artikel 4

1.   Kommissionen ska biträdas av den kommitté som inrättats genom artikel 29.1 i rådets direktiv 67/548/EEG (9).

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

3.

I artikel 5.2 ska tredje stycket ersättas med följande:

”Kommissionen får anta genomförandeåtgärder för att införa de tekniska anpassningar av detta direktiv som är nödvändiga.

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 4.2.

I det fall som avses i tredje stycket får den medlemsstat som vidtog skyddsåtgärderna bibehålla dessa tills anpassningarna träder i kraft.”

2.7   Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 273/2004 av den 11 februari 2004 om narkotikaprekursorer  (10)

När det gäller förordning (EG) nr 273/2004 bör kommissionen ges befogenhet att anta genomförandeåtgärder. Eftersom dessa åtgärder har allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar i förordning (EG) nr 273/2004, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Förordning (EG) nr 273/2004 ska därför ändras på följande sätt:

1.

Artikel 14 ska ändras på följande sätt:

a)

Den inledande meningen ska ersättas med följande:

”Kommissionen ska vid behov anta genomförandeåtgärder avseende följande:”.

b)

Följande stycken ska läggas till:

”De åtgärder som avses i första stycket led a-e och som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 15.3.

De åtgärder som avses i första stycket led f ska antas i enlighet med det förvaltningsförfarande som avses i artikel 15.2.”

2.

Artikel 15 ska ersättas med följande:

”Artikel 15

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen ska biträdas av den kommitté som inrättats genom artikel 30 i rådets förordning (EG) nr 111/2005 (11).

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG ska vara tre månader.

3.   När det hänvisas till denna punkt, ska artiklarna 5a.1–5a.4 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

2.8   Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 av den 31 mars 2004 om tvätt- och rengöringsmedel  (12)

När det gäller förordning (EG) nr 648/2004 bör kommissionen ges befogenhet att anpassa dess bilagor och att vid behov anta ändringar eller tillägg som är nödvändiga för tillämpningen av reglerna i den förordningen på lösningsmedelsbaserade tvätt- och rengöringsmedel. Eftersom dessa åtgärder har allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar i förordning (EG) nr 648/2004, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Förordning (EG) nr 648/2004 ska därför ändras på följande sätt:

1.

Skäl 27 ska utgå.

2.

Artikel 12 ska ersättas med följande:

”Artikel 12

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen ska biträdas av en kommitté.

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG ska vara tre månader.

3.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

3.

Artikel 13 ska ersättas med följande:

”Artikel 13

Anpassning av bilagorna

1.   Kommissionen ska anta de ändringar som behövs för att anpassa bilagorna och ska om möjligt använda europeiska standarder.

2.   Kommissionen ska anta de ändringar eller tillägg som behövs för att tillämpa reglerna i denna förordning på lösningsmedelsbaserade tvätt- och rengöringsmedel.

3.   De åtgärder som avses i punkterna 1 och 2 och som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 12.3.”

4.

I bilaga VII, punkt A ska sjätte stycket ersättas med följande:

”Om individuella riskbaserade koncentrationsgränser för doftämnesallergener upprättas vid en senare tidpunkt av SCCNFP, ska kommissionen föreslå att sådana gränser antas för att ersätta den ovannämnda gränsen på 0,01 %. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 12.3.”

2.9   Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 av den 31 mars 2004 om inrättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet  (13)

När det gäller förordning (EG) nr 726/2004 bör kommissionen ges befogenhet att anpassa vissa bestämmelser och bilagor, anta nya bestämmelser samt fastställa särskilda tillämpningsvillkor. Eftersom dessa åtgärder har allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar i förordning (EG) nr 726/2004, bland annat genom att komplettera den med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Förordning (EG) nr 726/2004 ska därför ändras på följande sätt:

1.

Artikel 3.4 ska ersättas med följande:

”4.   Efter att den behöriga kommittén inom myndigheten har hörts kan kommissionen anpassa bilagan mot bakgrund av den tekniska och vetenskapliga utvecklingen och anta nödvändiga ändringar utan att räckvidden för det centraliserade förfarandet utvidgas.

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 87.2a.”

2.

I artikel 14.7 ska tredje stycket ersättas med följande:

”Kommissionen ska anta en förordning som fastställer bestämmelser för att bevilja ett sådant godkännande. Denna åtgärd, som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 87.2a.”

3.

Artikel 16.4 ska ersättas med följande:

”4.   Kommissionen ska efter samråd med myndigheten anta lämpliga bestämmelser för granskning av ändringar i godkännandena för försäljning genom en förordning. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 87.2a.”

4.

Artikel 24 ska ändras på följande sätt:

a)

Första stycket i punkt 2 ska ersättas med följande:

”Innehavaren av godkännandet för försäljning av ett humanläkemedel ska se till att alla misstänkta, oförutsedda och allvarliga biverkningar liksom varje form av misstänkt överföring av smittämnen via ett läkemedel som inträffat i tredjeland omgående, och senast 15 dagar efter det att upplysningarna mottogs, rapporteras till medlemsstaterna och myndigheten. Kommissionen ska anta bestämmelser om rapportering av misstänkta oförutsedda biverkningar som inte är allvarliga, oberoende av om de inträffar i gemenskapen eller i tredjeland. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 87.2a.”

b)

Punkt 4 ska ersättas med följande:

”4.   Kommissionen får föreskriva om ändring av punkt 3 mot bakgrund av de erfarenheter som gjorts under dess tillämpning. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 87.2a.”

5.

Artikel 29 ska ersättas med följande:

”Artikel 29

Kommissionen får anta alla ändringar som kan behövas för att uppdatera bestämmelserna i detta kapitel med hänsyn till vetenskapliga och tekniska framsteg. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 87.2a.”

6.

Artikel 41.6 ska ersättas med följande:

”6.   Kommissionen ska efter samråd med myndigheten anta lämpliga bestämmelser för granskning av ändringar i godkännandena för försäljning genom en förordning. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 87.2a.”

7.

Artikel 49 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 2 ska första stycket ersättas med följande:

”Innehavaren av godkännandet för försäljning av ett veterinärmedicinskt läkemedel ska se till att alla misstänkta, oförutsedda och allvarliga biverkningar och biverkningar hos människor liksom varje form av misstänkt överföring av smittämnen via ett läkemedel som inträffat i tredjeland omgående och senast 15 dagar efter det att upplysningarna mottogs, rapporteras till medlemsstaterna och myndigheten. Kommissionen ska anta bestämmelser om rapportering av misstänkta oförutsedda biverkningar som inte är allvarliga, oberoende av om de inträffar i gemenskapen eller i tredjeland. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 87.2a.”

b)

Punkt 4 ska ersättas med följande:

”4.   Kommissionen får föreskriva om ändring av punkt 3 mot bakgrund av de erfarenheter som gjorts under dess tillämpning. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 87.2a.”

8.

Artikel 54 ska ersättas med följande:

”Artikel 54

Kommissionen får anta alla ändringar som kan behövas för att uppdatera bestämmelserna i detta kapitel med hänsyn till vetenskapliga och tekniska framsteg. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 87.2a.”

9.

Artikel 70.2 ska ersättas med följande:

”2.   Kommissionen ska dock anta bestämmelser om under vilka omständigheter små och medelstora företag kan få betala en lägre avgift, skjuta upp betalningen av avgiften eller erhålla administrativt bistånd. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 87.2a.”

10.

I artikel 84.3 ska första stycket ersättas med följande:

”På myndighetens begäran kan kommissionen vidta ekonomiska sanktioner mot innehavare av sådana godkännanden för försäljning som meddelats i enlighet med denna förordning, om vissa åligganden som fastställts i samband med dessa godkännanden inte fullgjorts. Maximibeloppen samt villkoren och formerna för indrivning ska fastställas av kommissionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 87.2a.”

11.

Artikel 87 ska ändras på följande sätt:

a)

Följande punkt ska införas:

”2a.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

b)

Punkt 4 ska utgå.

3.   MILJÖ

3.1   Rådets direktiv 82/883/EEG av den 3 december 1982 om kontroll och övervakning av miljöer som påverkas av avfall från titandioxidindustrin  (14)

När det gäller direktiv 82/883/EEG bör kommissionen ges befogenhet att anpassa referensmätmetoder och innehållet i bilagorna avseende parametrar som förtecknas i kolumnen ”frivilligt” till vetenskapliga och tekniska framsteg. Eftersom dessa åtgärder har allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar i direktiv 82/883/EEG, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Direktiv 82/883/EEG ska därför ändras på följande sätt:

1.

Artikel 9 ska ersättas med följande:

”Artikel 9

Kommissionen ska anta de ändringar som krävs för att anpassa innehållet i bilagorna till vetenskapliga och tekniska framsteg när det gäller referensmetoder och parametrar som förtecknas i kolumnen ’frivilligt’.

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 11.2.”

2.

Artikel 11 ska ersättas med följande:

”Artikel 11

1.   Kommissionen ska biträdas av kommittén.

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

3.2   Rådets direktiv 86/278/EEG av den 12 juni 1986 om skyddet för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket  (15)

När det gäller direktiv 86/278/EEG bör kommissionen ges befogenhet att anpassa bestämmelserna i bilagorna till tekniska och vetenskapliga framsteg. Eftersom dessa åtgärder har allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar i direktiv 86/278/EEG, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Direktiv 86/278/EEG ska därför ändras på följande sätt:

1.

Artikel 13 ska ersättas med följande:

”Artikel 13

Kommissionen ska anpassa bestämmelserna i bilagorna till detta direktiv till tekniska och vetenskapliga framsteg, utom när det gäller parametrarna och värdena i bilagorna 1 A, 1 B och 1 C, faktorer som kan förväntas påverka bedömningen av dessa värden och de analysparametrar som anges i bilaga 2 A och 2 B.

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 15.2.”

2.

Artikel 15 ska ersättas med följande:

”Artikel 15

1.   Kommissionen ska biträdas av kommittén.

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

3.3   Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG av den 20 december 1994 om förpackningar och förpackningsavfall  (16)

När det gäller direktiv 94/62/EG bör kommissionen ges befogenhet att granska och vid behov se över de beskrivande exemplen för definitionen av förpackningar och att fastställa på vilka villkor koncentrationerna av tungmetaller i förpackningar och förpackningskomponenter inte gäller för vissa material och produktcykler, vilka typer av förpackningar som inte omfattas av kravet på koncentrationer och vilka tekniska åtgärder som behövs för att hantera eventuella svårigheter med att tillämpa bestämmelserna i detta direktiv. Eftersom dessa åtgärder har allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar i direktiv 94/62/EG, bland annat genom att komplettera det med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Direktiv 94/62/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.

I artikel 3.1 ska fjärde stycket ersättas med följande:

”Kommissionen ska i förekommande fall undersöka och vid behov ändra de beskrivande exemplen för den definition av förpackningar som ges i bilaga 1. Följande artiklar ska prioriteras: cd- och videofodral, blomkrukor, rör och tuber runt vilka böjligt material har virats, papper som avlägsnas från självhäftande etiketter samt omslagspapper. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 21.3.”

2.

Artikel 11.3 ska ersättas med följande:

”3.   Kommissionen ska fastställa under vilka förhållanden de koncentrationer som avses i punkt 1 inte gäller för återvunnet material och för produktcykler inom en sluten och kontrollerad kedja samt vilka typer av förpackningar som är undantagna från de krav som avses i punkt 1 tredje strecksatsen.

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 21.3.”

3.

Artikel 12.3 ska ersättas med följande:

”3.   För att harmonisera uppgifternas utformning och presentation och för att göra medlemsstaternas uppgifter inbördes kompatibla, ska medlemsstaterna tillhandahålla kommissionen tillgängliga uppgifter i format som ska fastställas på grundval av bilaga 3 i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 21.2.”

4.

Artikel 19 ska ersättas med följande:

”Artikel 19

Anpassning till vetenskapliga och tekniska framsteg

1.   De ändringar som är nödvändiga för att anpassa det identifieringssystem som avses i artikel 8.2 och artikel 10 andra stycket sista strecksatsen och de format för databassystemet som avses i artikel 12.3 och bilaga 3 till vetenskapliga och tekniska framsteg ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 21.2.

2.   Kommissionen ska anta de ändringar som är nödvändiga för att anpassa de exempel (enligt bilaga 1) som beskriver definitionen av förpackningar till vetenskapliga och tekniska framsteg. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 21.3.”

5.

Artikel 20.1 ska ersättas med följande:

”1.   Kommissionen ska fatta beslut om de tekniska åtgärder som är nödvändiga för att hantera sådana problem som kan uppstå i samband med tillämpningen av bestämmelserna i detta direktiv, särskilt bestämmelserna om inert förpackningsmaterial som släpps ut på marknaden inom gemenskapen i mycket små mängder (dvs. ungefär 0,1 viktprocent), primära förpackningar för medicinska utrustningar och farmaceutiska produkter, små förpackningar och lyxförpackningar. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 21.3.”

6.

Artikel 21.3 ska ersättas med följande:

”3.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

3.4   Rådets direktiv 1999/32/EG av den 26 april 1999 om att minska svavelhalten i vissa flytande bränslen  (17)

När det gäller direktiv 1999/32/EG bör kommissionen ges befogenhet att fastställa kriterier för fartygs användning av reningsteknik, oberoende av flagg, i skyddade hamnar, anläggningsplatser och flodmynningar inom gemenskapen och att anta de ändringar som är nödvändiga för att göra tekniska anpassningar av vissa bestämmelser med hänsyn till vetenskapliga och tekniska framsteg. Eftersom dessa åtgärder har allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar i direktiv 1999/32/EG, bland annat genom att komplettera det med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Direktiv 1999/32/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.

Artikel 4c.3 ska ersättas med följande:

”3.   Kommissionen ska fastställa kriterier för fartygs användning av reningsteknik, oberoende av flagg, i skyddade hamnar, anläggningsplatser och flodmynningar inom gemenskapen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 9.2. Kommissionen ska underrätta IMO om vilka dessa kriterier är.”

2.

Artikel 7.4 ska ersättas med följande:

”4.   De ändringar som är nödvändiga för att göra tekniska anpassningar av artikel 2.1, 2.2, 2.3, 2.3a, 2.3b och 2.4 eller artikel 6.2 med hänsyn till vetenskapliga och tekniska framsteg ska antas av kommissionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 9.2. Sådana anpassningar får inte leda till några direkta ändringar av tillämpningsområdet för detta direktiv eller de gränsvärden för svavel i bränsle som anges i detta direktiv.”

3.

Artikel 9 ska ersättas med följande:

”Artikel 9

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen ska biträdas av en kommitté.

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

3.5   Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/81/EG av den 23 oktober 2001 om nationella utsläppstak för vissa luftföroreningar  (18)

När det gäller direktiv 2001/81/EG bör kommissionen ges befogenhet att uppdatera de metoder som ska användas i enlighet med bilaga III. Eftersom dessa åtgärder har allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar i det direktivet, bland annat genom att komplettera det med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Direktiv 2001/81/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.

Artikel 7.4 ska ersättas med följande:

”4.   Varje uppdatering av de metoder som ska användas i enlighet med bilaga III ska antas av kommissionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv, bland annat genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 13.3.”

2.

Artikel 13.3 ska ersättas med följande:

”3.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

3.6   Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen  (19)

När det gäller direktiv 2003/87/EG bör kommissionen ges befogenhet att anta de bestämmelser som är nödvändiga för att genomföra artikel 11b.5, att anta riktlinjer för övervakning och rapportering av utsläpp, att anta en förordning om ett standardiserat och skyddat registersystem som omfattar bestämmelser om användning och identifiering av CER och ERU i gemenskapssystemet samt om övervakning av användningens omfattning, ändra bilaga III i enlighet med artikel 22, att godkänna införlivandet av verksamheter och växthusgaser som inte förtecknas i bilaga I, att utarbeta nödvändiga bestämmelser avseende det ömsesidiga erkännandet av utsläppsrätter enligt avtal med tredjeland samt att anta standardiserade eller allmänt vedertagna åtgärder för att övervaka utsläppen av andra växthusgaser. Eftersom dessa åtgärder har allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar i direktiv 2003/87/EG, bland annat genom att komplettera det med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Direktiv 2003/87/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.

Artikel 11b.7 ska ersättas med följande:

”7.   Bestämmelser om genomförande av punkterna 3 och 4, särskilt när det gäller undvikande av dubbelräkning, ska antas av kommissionen i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 23.2. Kommissionen ska anta bestämmelser för genomförande av punkt 5 i den här artikeln i de fall där värdparten uppfyller alla behörighetskrav för JI-projektverksamhet. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 23.3.”

2.

I artikel 14.1 ska första meningen ersättas med följande:

”Kommissionen ska anta riktlinjer för övervakning och rapportering av utsläpp som härrör från de verksamheter som anges i bilaga I av växthusgaser specificerade i förhållande till dessa verksamheter. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 23.3.”

3.

Artikel 19.3 ska ersättas med följande:

”3.   För att genomföra detta direktiv ska kommissionen anta en förordning för införande av ett standardiserat och säkert system av register i form av standardiserade elektroniska databaser som innehåller gemensamma uppgifter för spårning av utfärdande, innehav, överlåtelse och annullering av utsläppsrätter, för att i förekommande fall ge allmänheten tillgång till register, garantera sekretess och se till att inga överlåtelser genomförs som är oförenliga med skyldigheter enligt Kyotoprotokollet. Den förordningen ska också innehålla bestämmelser om användning och identifiering av CER och ERU i gemenskapssystemet samt om övervakning av användningens omfattning. Denna åtgärd, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 23.3.”

4.

Artikel 22 ska ersättas med följande:

”Artikel 22

Ändringar av bilaga III

Kommissionen får för perioden 2008–2012 ändra bilaga III, med undantag för kriterierna 1, 5 och 7, på grundval av de rapporter som avses i artikel 21 och de erfarenheter som görs vid tillämpningen av direktivet. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 23.3.”

5.

Artikel 23.3 ska ersättas med följande:

”3.   När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 5a.1–5a.4 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

6.

Artikel 24 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.   Med beaktande av alla relevanta kriterier, särskilt konsekvenserna för den inre marknaden, möjliga snedvridningar av konkurrensen, systemets miljönytta och det planerade övervaknings- och rapporteringssystemets tillförlitlighet, får medlemsstaterna från och med 2008 tillämpa handel med utsläppsrätter enligt detta direktiv för

a)

anläggningar som inte anges i bilaga I, förutsatt att kommissionen i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 23.2 godkänner att sådana anläggningar inbegrips, och

b)

för verksamheter och växthusgaser som inte anges i bilaga I, förutsatt att kommissionen godkänner att sådana verksamheter och växthusgaser inbegrips. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 23.3.

Från och med 2005 får medlemsstaterna på samma villkor tillämpa handel med utsläppsrätter för anläggningar som bedriver sådan verksamhet som anges i bilaga I under de kapacitetsgränser som anges i den bilagan.”

b)

Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3.   Kommissionen får, på eget initiativ, eller ska, på begäran av en medlemsstat, anta riktlinjer för övervakning och rapportering av utsläpp från verksamheter, anläggningar och växthusgaser som inte anges i bilaga I om övervakningen och rapporteringen av dessa utsläpp kan göras med tillräcklig noggrannhet.

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 23.3.”

7.

Artikel 25.2 ska ersättas med följande:

”2.   När ett avtal som avses i punkt 1 har slutits ska kommissionen anta nödvändiga bestämmelser om ömsesidigt erkännande av utsläppsrätter inom ramen för det avtalet. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 23.3.”

8.

I bilaga IV ska stycket under rubriken ”Övervakning av utsläpp av andra växthusgaser” ersättas med följande:

”Standardiserade eller allmänt vedertagna metoder ska tillämpas. De ska utarbetas av kommissionen i samråd med samtliga berörda parter. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 23.3.”

3.7   Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 av den 29 april 2004 om långlivade organiska föroreningar  (20)

När det gäller förordning (EG) nr 850/2004 bör kommissionen ges befogenhet att fastställa vissa koncentrationsgränser i bilagorna, att ändra bilagor när ett ämne upptas i konventionen eller protokollet, att ändra befintliga poster och att anpassa bilagor till vetenskapliga och tekniska framsteg. Eftersom dessa åtgärder har allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar i förordning (EG) nr 850/2004, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Förordning (EG) nr 850/2004 ska därför ändras på följande sätt:

1.

Artikel 7 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 4 ska led a ersättas med följande:

”a)

får avfall som innehåller eller förorenats med ämnen som anges i bilaga IV bortskaffas eller återvinnas på annat sätt som är förenligt med tillämplig gemenskapslagstiftning, förutsatt att ämnena förekommer i en mängd som understiger den koncentrationsnivå som anges i bilaga IV. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 17.3. Till dess att koncentrationsgränserna fastställts i enlighet med ett sådant förfarande får den behöriga myndigheten i en medlemsstat anta eller tillämpa koncentrationsnivåer eller särskilda tekniska krav beträffande bortskaffande och återvinning av avfall som avses i denna punkt,”.

b)

I punkt 5 ska första stycket ersättas med följande:

”Koncentrationsnivåerna i bilaga V, del 2 ska fastställas av kommissionen för de syften som anges i punkt 4 b i den här artikeln. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 17.3.”

2.

Artikel 14 ska ersättas med följande:

”Artikel 14

Ändring av bilagorna

1.   När ett ämne införs i konventionen eller protokollet ska kommissionen vid behov ändra bilagorna I, II och III i enlighet med detta.

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 16.3.

2.   När ett ämne införs i konventionen eller protokollet ska kommissionen vid behov ändra bilaga IV i enlighet med detta.

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 17.3.

3.   Kommissionen ska anta ändringar av de befintliga posterna i bilagorna I, II och III, inklusive anpassning av dem till vetenskapliga och tekniska framsteg.

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 16.3.

4.   Kommissionen ska anta ändringar av de befintliga posterna i bilaga IV och ändringar av bilaga V, inklusive anpassning av dem till vetenskapliga och tekniska framsteg.

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 17.3.”

3.

Artikel 16.3 ska ersättas med följande:

”3.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4, och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

4.

Artikel 17.3 ska ersättas med följande:

”3.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

3.8   Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/107/EG av den 15 december 2004 om arsenik, kadmium, kvicksilver, nickel och polycykliska aromatiska kolväten i luften  (21)

När det gäller direktiv 2004/107/EG bör kommissionen ges befogenhet att anpassa vissa bestämmelser och bilagor till vetenskapliga och tekniska framsteg. Eftersom dessa åtgärder har allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar i direktiv 2004/107/EG, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Direktiv 2004/107/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.

Artikel 4 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 9 ska ersättas med följande:

”9.   Oberoende av koncentrationsnivåerna ska en bakgrundsprovtagningspunkt per 100 000 km2 installeras för indikativ mätning i luften av arsenik, kadmium, nickel, gasformigt totalkvicksilver, bens(a)pyren och de andra polycykliska aromatiska kolväten som anges i punkt 8, samt av det totala nedfallet av arsenik, kadmium, kvicksilver, nickel, bens(a)pyren och de andra polycykliska aromatiska kolväten som anges i punkt 8. Varje medlemsstat ska installera minst en mätstation. Medlemsstaterna får dock, genom överenskommelse och i överensstämmelse med riktlinjer som ska utarbetas i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 6.2, upprätta en eller flera gemensamma mätstationer som täcker närbelägna zoner i angränsande medlemsstater, för att den nödvändiga rumsliga upplösningen ska uppnås. Mätning av tvåvärt kvicksilver i partikel- och gasform rekommenderas också. Där så är lämpligt bör övervakningen samordnas med det gemensamma programmet för övervakning och utvärdering av den långväga transporten av luftföroreningar i Europa (Emep). Provtagningspunkterna för dessa föroreningar bör väljas så att geografiska variationer och långsiktiga tendenser kan fastställas. Avsnitten I, II och III i bilaga III ska tillämpas.”

b)

Punkt 15 ska ersättas med följande:

”15.   Kommissionen ska anta ändringar som är nödvändiga för att anpassa bestämmelserna i denna artikel och i avsnitt II i bilaga II samt i bilagorna III, IV och V till vetenskapliga och tekniska framsteg. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 6.3. De får inte leda till direkta eller indirekta ändringar av målvärdena.”

2.

Artikel 5.4 ska ersättas med följande:

”4.   Kommissionen ska i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 6.2 fastställa alla arrangemang för överlämnandet av den information som ska lämnas enligt punkt 1 i den här artikeln.”

3.

Artikel 6.3 ska ersättas med följande:

”3.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

4.

Punkt V i bilaga V ska ersättas med följande:

”V.   Referensmetoder för luftkvalitetsmodellering

Inga referensmetoder för luftkvalitetsmodellering kan specificeras för närvarande. Kommissionen får göra ändringar för att anpassa denna punkt till vetenskapliga och tekniska framsteg. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 6.3.”

3.9   Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 av den 14 juni 2006 om transport av avfall  (22)

När det gäller förordning (EG) nr 1013/2006 bör kommissionen ges befogenhet att ändra bilagorna enligt artikel 58 i förordning (EG) nr 1013/2006 och att anta vissa ytterligare åtgärder enligt artikel 59 i förordning (EG) nr 1013/2006. Eftersom dessa åtgärder har allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar i förordning (EG) nr 1013/2006, bland annat genom att komplettera den med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Förordning (EG) nr 1013/2006 ska därför ändras på följande sätt:

1.

I artikel 11.3 ska tredje stycket ersättas med följande:

”Om ingen tillfredsställande lösning kan hittas får endera medlemsstaten hänskjuta frågan till kommissionen. Frågan ska avgöras i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 59a.2.”

2.

Artikel 58 ska ersättas med följande:

”Artikel 58

Ändring av bilagorna

1.   Kommissionen får ändra bilagorna för att ta hänsyn till vetenskapliga och tekniska framsteg. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 59a.3. Dessutom gäller följande:

a)

Bilagorna I, II, III, IIIA, IV och V ska ändras för att ta hänsyn till ändringar som överenskommits inom ramen för Baselkonventionen och OECD-beslutet.

b)

Avfallsslag som inte omfattas av någon avfallskod får tillfälligt föras in i bilagorna IIIB, IV eller V i avvaktan på ett beslut om införande i de relevanta bilagorna till Baselkonventionen eller OECD-beslutet.

c)

På begäran av en medlemsstat får blandningar av två eller fler avfallsslag som förtecknas i bilaga III tillfälligt läggas till i bilaga IIIA i de fall som anges i artikel 3.2 i avvaktan på beslut om införande i de relevanta bilagorna till Baselkonventionen och OECD-beslutet. Bilaga IIIA får innehålla förbehållet att en eller flera av de avfallskoder som anges i den bilagan inte ska gälla vid export till länder som inte omfattas av OECD-beslutet.

d)

De undantagsfall som avses i artikel 3.3 ska fastställas och sådant avfall ska, vid behov, anges i bilagorna IVA och V och strykas från bilaga III.

e)

Bilaga V ska ändras för att avspegla ändringar som överenskommits avseende den förteckning över farligt avfall som antagits i enlighet med artikel 1.4 i direktiv 91/689/EEG.

f)

Bilaga VIII ska ändras för att motsvara tillämpliga internationella konventioner och avtal.

2.   När bilaga IX ändras ska den kommitté som inrättats genom rådets direktiv 91/692/EEG av den 23 december 1991 om att standardisera och rationalisera rapporteringen om genomförandet av vissa direktiv om miljön (23) fullt ut delta i överläggningarna.

3.

Artikel 59 ska ersättas med följande:

”Artikel 59

Ytterligare åtgärder

1.   Kommissionen får, i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 59a.2, anta följande ytterligare åtgärder avseende tillämpningen av denna förordning:

a)

Riktlinjer för tillämpningen av artikel 12.1 g.

b)

Riktlinjer för tillämpningen av artikel 15 vid identifiering och spårning av avfall som genomgår väsentliga förändringar under behandling i avvaktan på återvinning eller bortskaffande.

c)

Riktlinjer för samarbetet mellan de behöriga myndigheterna i samband med hanteringen av olagliga transporter enligt artikel 24.

d)

Tekniska och organisatoriska krav för det praktiska genomförandet av informationsutbyte på elektronisk väg när det gäller översändande av dokumentation och information i enlighet med artikel 26.4.

e)

Ytterligare riktlinjer för vilka språk som ska användas enligt artikel 27.

f)

Ytterligare klarläggande av förfarandereglerna i avdelning II vad avser deras tillämpning på export, import och transitering av avfall från, till och genom gemenskapen.

g)

Ytterligare rekommendationer för icke definierade juridiska termer.

2.   Kommissionen får anta genomförandeåtgärder gällande följande:

a)

En metod för beräkning av den ekonomiska säkerheten eller motsvarande försäkring i enlighet med artikel 6.

b)

Ytterligare villkor och krav avseende återvinningsanläggningar som förhandsgodkänts enligt artikel 14.

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 59a.3.”

4.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 59a

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen ska biträdas av den kommitté som inrättats genom artikel 18.1 i direktiv 2006/12/EG.

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG ska vara tre månader.

3.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

5.

Artikel 63 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 2 ska tredje stycket ersättas med följande:

”Med undantag för glasavfall, pappersavfall och begagnade däck kan denna period förlängas längst till och med den 31 december 2012 i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 59a 2.”

b)

I punkt 4 ska tredje stycket ersättas med följande:

”Denna period får förlängas längst till och med den 31 december 2012 i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 59a.2.”

c)

Punkt 5 ska ändras på följande sätt:

i)

Tredje stycket ska ersättas med följande:

”Denna period får förlängas längst till och med den 31 december 2015 i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 59a.2.”

ii)

Femte stycket ska ersättas med följande:

”Denna period får förlängas längst till och med den 31 december 2015 i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 59a.2.”

4.   EUROSTAT

4.1   Rådets förordning (EEG) nr 3924/91 av den 19 december 1991 om en statistisk undersökning av industriproduktionen i gemenskapen  (24)

När det gäller förordning (EEG) nr 3924/91 bör kommissionen ges befogenhet att uppdatera en förteckning över produkter som berörs av den förordningen. Den bör också få befogenheter att anta närmare bestämmelser om representativitet och periodicitet för vissa produkter och att fastställa arrangemangen för undersökningarnas innehåll och fastställa genomförandeåtgärder, inbegripet åtgärder för att anpassa insamlingen av uppgifter och bearbetningen av resultaten till den tekniska utvecklingen. Eftersom dessa åtgärder har allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar i förordning (EEG) nr 3924/91, bland annat genom att komplettera den med nya icke väsentliga delar, måste de antas enligt det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Förordning (EEG) nr 3924/91 ska därför ändras på följande sätt:

1.

Artikel 2.6 ska ersättas med följande:

”6.   Prodcom-förteckningen och de uppgifter som faktiskt ska samlas in om varje rubrik ska uppdateras av kommissionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning, bland annat genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 10.3.”

2.

Artikel 3 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 2 ska ”i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 10” ersättas med ”i enlighet med det förvaltningsförfarande som avses i artikel 10.2”.

b)

Punkt 5 ska ersättas med följande:

”5.   Kommissionen ska vid behov anta närmare bestämmelser om tillämpningen av punkt 3, inklusive åtgärder för anpassning till den tekniska utvecklingen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning, bland annat genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 10.3.”

3.

Artikel 4 ska ersättas med följande:

”Artikel 4

Undersökningsperioder

Undersökningsperioden ska vara ett kalenderår.

För vissa rubriker i Prodcom-förteckningen kan dock kommissionen fatta beslut om att månadsundersökningar eller kvartalsundersökningar ska göras. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning, bland annat genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 10.3.”

4.

Artikel 5.1 ska ersättas med följande:

”1.   De behövliga uppgifterna ska insamlas av medlemsstaterna med hjälp av frågeformulär vilkas innehåll ska följa regler enligt det förfarande som anges av kommissionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning, bland annat genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 10.3.”

5.

Artikel 6 ska ersättas med följande:

”Artikel 6

Bearbetning

Medlemsstaterna ska bearbeta de ifyllda frågeformulär som avses i artikel 5.1 eller de uppgifter ur andra källor som avses i artikel 5.3 enligt de närmare regler som kommissionen beslutar om. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 10.3.”

6.

I artikel 7.2 ska ”med tillämpning av förfarandet i artikel 10” ersättas med ”i enlighet med det förvaltningsförfarande som avses i artikel 10.2”.

7.

Artikel 9 ska utgå.

8.

Artikel 10 ska ersättas med följande:

”Artikel 10

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen ska biträdas av den kommitté för det statistiska programmet som inrättats genom rådets beslut 89/382/EEG, Euratom (25).

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG ska vara tre månader.

3.   När det hänvisas till denna punkt, ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

4.2   Rådets direktiv 96/16/EG av den 19 mars 1996 om statistiska undersökningar av mjölk och mjölkprodukter  (26)

När det gäller direktiv 96/16/EG bör kommissionen ges befogenhet att fastställa definitioner för de jordbruksföretag bland vilka medlemsstaterna ska genomföra undersökningar av produktion och användning av mjölk, fastställa förteckningen över mjölkprodukter som omfattas av undersökningarna och utforma standarddefinitioner för de måttenheter som ska användas när resultaten redovisas för kommissionen. Eftersom dessa åtgärder har allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar i direktiv 96/16/EG genom att komplettera det med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Direktiv 96/16/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.

Artikel 1.2 ska ersättas med följande:

”2.   ska genomföra årliga undersökningar av produktion och användning av mjölk bland jordbruksföretag såsom de definierats av kommissionen. De åtgärder som avser definitionen av jordbruksföretag och som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 7.3,”.

2.

Artikel 3.2 och 3.3 ska ersättas med följande:

”2.   Förteckningen över de mjölkprodukter som omfattas av undersökningarna ska fastställas av kommissionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 7.3.

3.   Standarddefinitioner för de måttenheter som ska användas när resultaten redovisas ska utformas av kommissionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 7.3.”

3.

I artikel 5.2 och artikel 6.1 ska ”enligt förfarandet i artikel 7” respektive ”i enlighet med förfarandet i artikel 7” ersättas med orden ”i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 7.2”.

4.

Artikel 7 ska ersättas med följande:

”Artikel 7

1.   Kommissionen ska biträdas av ständiga kommittén för jordbruksstatistik, som inrättats genom beslut 72/279/EEG.

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG ska vara tre månader.

3.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

4.3   Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/109/EG av den 19 december 2001 om de statistiska undersökningar som medlemsstaterna ska utföra för att bestämma produktionspotentialen för odlingar med vissa slag av fruktträd  (27)

När det gäller direktiv 2001/109/EG bör kommissionen ges befogenhet att ändra förteckningar över olika slag av fruktträd samt tabellen över de fruktslag som är föremål för undersökning i de olika medlemsstaterna, att fastställa tillämpningsföreskrifter för vissa artiklar och fastställa gränserna för de produktionsområden som ska tillämpas för medlemsstaterna. Eftersom dessa åtgärder har allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar i direktiv 2001/109/EG, bland annat genom att komplettera det med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Direktiv 2001/109/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.

Artikel 1.2 tredje stycket ska ersättas med följande:

”Förteckningen över dessa fruktslag och tabellen i bilagan får ändras av kommissionen. Dessa åtgärder, som avser ändra icke väsentliga delar i detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 8.2.”

2.

Artikel 2.2 ska ersättas med följande:

”2.   Kommissionen ska anta närmare bestämmelser om anordnandet av undersökningar som ger relevanta resultat. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 8.2.”

3.

Artikel 3.4 ska ersättas med följande:

”4.   Kommissionen ska anta närmare bestämmelser om anordnandet av urvalsundersökningar. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 8.2.”

4.

Artikel 4.2 ska ersättas med följande:

”2.   De resultat som avses i punkt 1 ska tillhandahållas för varje enskilt produktionsområde. Gränserna för de produktionsområden som ska tillämpas för medlemsstaterna ska fastställas av kommissionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 8.2.”

5.

Artikel 8 ska ersättas med följande:

”Artikel 8

1.   Kommissionen ska biträdas av ständiga kommittén för jordbruksstatistik, som inrättats genom rådets beslut 72/279/EEG (28).

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och 5a.5 a samt artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

4.4   Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 91/2003 av den 16 december 2002 om järnvägstransportstatistik  (29)

När det gäller förordning (EG) nr 91/2003 bör kommissionen ges befogenhet att anpassa definitionerna samt att anta kompletterande bestämmelser, anpassa innehållet i bilagorna och specificera vilka uppgifter som ska tillhandahållas för rapporter om resultatens kvalitet och jämförbarhet. Eftersom dessa åtgärder har allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar i förordning (EG) nr 91/2003, bland annat genom att komplettera den med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Förordning (EG) nr 91/2003 ska därför ändras på följande sätt:

1.

Artikel 3.2 ska ersättas med följande:

”2.   De definitioner som anges i punkt 1 får ändras och ytterligare definitioner som krävs för en harmonisering av statistiken får antas av kommissionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning, bland annat genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 11.3.”

2.

Artikel 4 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.   Av bilagorna B och D framgår de förenklade rapporteringskrav som medlemsstaterna får använda som alternativ till de normala detaljerade rapporteringskraven enligt bilagorna A respektive C för företag för vilka den totala godstransport- eller persontransportvolymen understiger 500 miljoner tonkilometer eller 200 miljoner passagerarkilometer. Dessa tröskelvärden får anpassas av kommissionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 11.3.”

b)

Punkt 5 ska ersättas med följande:

”5.   Innehållet i bilagorna får anpassas av kommissionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 11.3.”

3.

Artikel 10 ska ersättas med följande:

”Artikel 10

Tillämpningsföreskrifter

1.   Närmare föreskrifter för överförandet av dessa uppgifter till Eurostat ska fastställas i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 11.2.

2.   Kommissionen ska vidta följande åtgärder för genomförandet av denna förordning:

a)

Anpassning av trösklarna för förenklad rapportering (artikel 4).

b)

Anpassning av definitioner och antagande av ytterligare definitioner (artikel 3.2).

c)

Anpassning av bilagornas innehåll (artikel 4).

d)

Specificering av vilka uppgifter som ska tillhandahållas för rapporterna om resultatens kvalitet och jämförbarhet (artikel 8.2).

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning, bland annat genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 11.3.”

4.

Artikel 11 ska ersättas med följande:

”Artikel 11

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen ska biträdas av den kommitté för det statistiska programmet som inrättades genom beslut 89/382/EEG, Euratom.

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG ska vara tre månader.

3.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och 5a.5 a samt artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

5.

I bilaga H punkt 5 ska frasen ”i enlighet med förfarandet i artikel 11.2” ersättas med orden ”i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 11.3.”

4.5   Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 437/2003 av den 27 februari 2003 om statistisk rapportering om lufttransport av passagerare, gods och post  (30)

När det gäller förordning (EG) nr 437/2003 bör kommissionen ges befogenhet att fastställa normer för tillförlitligheten, specificera datafiler och anta vissa genomförandeåtgärder. Eftersom dessa åtgärder har allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar i förordning (EG) nr 437/2003, bland annat genom att komplettera den med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Förordning (EG) nr 437/2003 ska därför ändras på följande sätt:

1.

Artikel 5 ska ersättas med följande:

”Artikel 5

Statistikens tillförlitlighet

Insamlingen av uppgifter ska baseras på fullständiga rapporter, om andra normer för tillförlitlighet inte fastställs av kommissionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 11.3.”

2.

Artikel 7.2 ska ersättas med följande:

”2.   Resultaten ska överföras i enlighet med de datafiler som anges i bilaga I. De filer som ska användas ska specificeras av kommissionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 11.3.

De medier som ska användas för överföringen ska specificeras av kommissionen i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 11.2.”

3.

Artikel 10 ska ersättas med följande:

”Artikel 10

Åtgärder för genomförande

1.   Följande åtgärder för genomförandet av denna förordning ska vidtas i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 11.2:

Förteckningen över gemenskapsflygplatser som omfattas av artikel 3.2.

Beskrivningen av de datakoder och det medium som ska användas för att föra över resultaten till kommissionen (artikel 7).

Spridningen av statistiska resultat (artikel 8).

2.   Kommissionen ska vidta följande åtgärder för genomförandet av denna förordning:

Anpassningen av specifikationerna i bilagorna till denna förordning.

Anpassningen av karakteristika för uppgiftsinsamlingen (artikel 3).

Statistikens tillförlitlighet (artikel 5).

Beskrivningen av datafilerna (artikel 7).

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning, bland annat genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 11.3.”

4.

Artikel 11 ska ersättas med följande:

”Artikel 11

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen ska biträdas av den kommitté för det statistiska programmet som inrättats genom beslut 89/382/EEG, Euratom.

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG ska vara tre månader.

3.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och 5a.5 a samt artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

4.6   Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 48/2004 av den 5 december 2003 om framställning av årlig gemenskapsstatistik om stålindustrin för referensåren 2003–2009  (31)

När det gäller förordning (EG) nr 48/2004 bör kommissionen ges befogenhet att uppdatera en förteckning över variabler som berörs av den förordningen. Eftersom dessa åtgärder har allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar i förordning (EG) nr 48/2004, bland annat genom att komplettera den med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Förordning (EG) nr 48/2004 ska därför ändras på följande sätt:

1.

Artikel 7 ska ersättas med följande:

”Artikel 7

Genomförandeåtgärder

1.   Åtgärder för genomförandet av denna förordning när det gäller överföringsformat och den första överföringsperioden ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet som avses i artikel 8.2.

2.   Åtgärder för genomförandet av denna förordning när det gäller uppdateringar av förteckningen över variabler, som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning, bland annat genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 8.3, förutsatt att inga ytterligare omfattande krav ställs på medlemsstaterna.”

2.

Artikel 8.3 ska ersättas med följande:

”3.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

5.   INRE MARKNADEN

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/25/EG av 21 april 2004 om uppköpserbjudanden  (32)

När det gäller direktiv 2004/25/EG bör kommissionen ges befogenhet att anta bestämmelser om tillämpningen av artikel 6.3 på innehållet i anbudshandlingen. Eftersom dessa åtgärder har allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar i direktiv 2004/25/EG, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

I direktiv 2004/25/EG föreskrivs en tidsbegränsning med avseende på kommissionens genomförandebefogenheter. I sitt uttalande om beslut 2006/512/EG om ändring av beslut 1999/468/EG förklarade Europaparlamentet, rådet och kommissionen att beslut 2006/512/EG ger en övergripande och tillfredsställande lösning på Europaparlamentets önskan om att kontrollera genomförandet av rättsakter som antagits enligt medbeslutandeförfarandet, och att kommissionens genomförandebefogenheter följaktligen inte bör vara tidsbegränsade. Efter införandet av det föreskrivande förfarandet med kontroll bör bestämmelsen om tidsbegränsningen i direktiv 2004/25/EG upphävas.

Direktiv 2004/25/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.

Artikel 6.4 ska ersättas med följande:

”4.   Kommissionen får anta bestämmelser om ändringar i listan i punkt 3. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 18.2.”

2.

Artikel 18 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

b)

Punkt 3 ska utgå.

6.   HÄLSA OCH KONSUMENTSKYDD

6.1   Rådets direktiv 79/373/EEG av den 2 april 1979 om avyttring av foderblandningar  (33)

När det gäller direktiv 79/373/EEG bör kommissionen ges befogenhet att anta undantag från bestämmelserna om livsmedelsförpackningar och att ändra bilagan. Eftersom dessa åtgärder har allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar i direktiv 79/373/EEG, bland annat genom att komplettera det med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Direktiv 79/373/EEG ska därför ändras på följande sätt:

1.

Artikel 4.2 ska ersättas med följande:

”2.   Kommissionen ska anta sådana undantag från principen i punkt 1 som kan tillåtas på gemenskapsnivå. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv, bland annat genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 13.3, förutsatt att de berörda foderblandningarnas identitet och kvalitet garanteras.”

2.

Artikel 10 ska ersättas med följande:

”Artikel 10

Med hänsyn till tekniska och vetenskapliga framsteg, ska kommissionen

a)

upprätta gruppbeteckningar för flera foderråvaror,

b)

upprätta metoder för beräkning av energivärdet i foderblandningar,

c)

fatta beslut om ändringar i bilagan.

De ovannämnda åtgärderna, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv, bland annat genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 13.3.”

3.

Artikel 13.3 ska ersättas med följande:

”3.   När det hänvisas till denna punkt, ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

6.2   Rådets direktiv 82/471/EEG av den 30 juni 1982 om vissa produkter som används i djurfoder  (34)

När det gäller direktiv 82/471/EEG bör kommissionen ges befogenhet att anta ändringar och att fastställa de kriterier som är nödvändiga för att karakterisera de produkter som omfattas av detta direktiv. Eftersom dessa åtgärder har allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar i direktiv 82/471/EEG, bland annat genom att komplettera det med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG. Om det föreligger tvingande, brådskande skäl är det nödvändigt att tillämpa det skyndsamma förfarandet i artikel 5a.6 i beslut 1999/468/EG för antagande av ändringar av direktivet.

Direktiv 82/471/EEG ska därför ändras på följande sätt:

1.

Artikel 6 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.   Ändringar av bilagan till följd av vetenskapliga eller tekniska framsteg ska antas av kommissionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 13.3. I fråga om de produkter som avses i avsnitt 1.1 och 1.2 i bilagan ska kommissionen samråda med vetenskapliga foderkommittén och vetenskapliga livsmedelskommittén.

I fråga om de produkter som framställs av jästsvampar av Candidasläktet och odlas på n-alkaner enligt artikel 4.1 ska dock ett beslut antas av kommissionen inom två år efter anmälan av detta direktiv efter samråd med vetenskapliga foderkommittén och vetenskapliga livsmedelskommittén.”

b)

Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3.   Kriterier som gör det möjligt att definiera de produkter som omfattas av detta direktiv, särskilt kriterier för sammansättning och renhet och för fysikaliskt-kemiska och biologiska egenskaper, får med stöd av vetenskaplig och teknisk kunskap fastställas av kommissionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 13.3.”

2.

I artikel 7.2 andra stycket ska ”enligt det förfarande som anges i artikel 13” ersättas med orden ”i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 13.2”.

3.

Artikel 8.3 ska ersättas med följande:

”3.   Om kommissionen anser att ändringar av direktivet är nödvändiga för att lösa sådana problem som avses i punkt 1 och för att säkra skyddet av människors eller djurs hälsa ska den vidta dessa åtgärder. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv, ska antas i enlighet med det skyndsamma förfarande som avses i artikel 13.4. Den medlemsstat som vidtagit försiktighetsåtgärder får i så fall tillämpa dem tills ändringarna träder i kraft.”

4.

Artikel 13 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3.   När det hänvisas till denna punkt, ska artikel 5a.1-5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

b)

Följande punkt ska läggas till:

”4.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1, 5a.2, 5a.4 och 5a.6 samt artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

5.

Artikel 14 ska utgå.

6.3   Rådets direktiv 96/25/EG av den 29 april 1996 om avyttring och användning av foderråvaror  (35)

När det gäller direktiv 96/25/EG bör kommissionen ges befogenhet att upprätta och ändra förteckningen över ämnen som det helt eller delvis är förbjudet att avyttra eller använda som djurfoder och att ändra bilagan med hänsyn till vetenskapliga och tekniska framsteg. Eftersom dessa åtgärder har allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar i direktiv 96/25/EG, bland annat genom att komplettera det med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

När det på grund av tvingande, brådskande skäl inte är möjligt att iaktta de normala tidsfristerna för det föreskrivande förfarandet med kontroll bör kommissionen kunna tillämpa det skyndsamma förfarandet i artikel 5a.6 i beslut 1999/468/EG för att ändra förteckningen över ämnen som det helt eller delvis är förbjudet att avyttra eller använda som djurfoder.

Av effektivitetsskäl måste de normala tidsfristerna för det föreskrivande förfarandet med kontroll förkortas för antagandet av ändringar av bilagan med hänsyn till vetenskapliga och tekniska framsteg.

Direktiv 96/25/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.

I artikel 5.1 g ska andra strecksatsen ersättas med följande:

”—

gemenskapsåtgärder som inbegrips i en förteckning som ska utarbetas av kommissionen. Denna åtgärd, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 13.3.”

2.

Artikel 11 ska ersättas med följande:

”Artikel 11

1.   Ett system för nummerkoder får antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet i artikel 13.2 för de uppräknade foderråvarorna, som grundar sig på ordlistor som anger råvarornas ursprung, del av använd produkt/biprodukt, bearbetning, mognad/kvalitet och som möjliggör identifiering av foder på internationell nivå – i synnerhet med hjälp av benämningen och en beskrivning.

2.   Kommissionen ska fastställa den förteckning över de ämnen som det helt eller delvis är förbjudet att avyttra eller använda som djurfoder för att garantera att de är förenliga med artikel 3. Denna åtgärd, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 13.3.

3.   Den förteckning som avses i punkt 2 ska ändras av kommissionen med hänsyn till vetenskapliga och tekniska framsteg. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 13.3. Om det föreligger tvingande, brådskande skäl får kommissionen tillämpa det påskyndade förfarande som avses i artikel 13.5 för att anta sådana ändringar.

4.   Ändringar av bilagan med hänsyn till vetenskapliga eller tekniska framsteg ska antas av kommissionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 13.4.”

3.

Artikel 13 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3.   När det hänvisas till denna punkt, ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

b)

Följande punkter ska läggas till:

”4.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och 5a.5 b samt artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5a.3 c, 5a.4 b och 5a.4 e i beslut 1999/468/EG ska vara två månader, en månad respektive två månader.

5.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1, 5a.2, 5a.4 och 5a.6 samt artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

6.4   Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/32/EG av den 7 maj 2002 om främmande ämnen och produkter i djurfoder  (36)

När det gäller direktiv 2002/32/EG bör kommissionen ges befogenhet att ändra bilagorna I och II och att anpassa dem till vetenskapliga och tekniska framsteg och att fastställa kompletterande kriterier för avgiftningsprocesser. Eftersom dessa åtgärder har allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar i direktiv 2002/32/EG, bland annat genom att komplettera det med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

När det på grund av tvingande, brådskande skäl inte är möjligt att iaktta de normala tidsfristerna för det föreskrivande förfarandet med kontroll, bör kommissionen kunna tillämpa det skyndsamma förfarandet i artikel 5a.6 i beslut 1999/468/EG för anpassning av bilagorna I och II med hänsyn till vetenskapliga och tekniska framsteg.

Direktiv 2002/32/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.

I artikel 7.2 ska första stycket ersättas med följande:

”2.   Ett beslut ska omedelbart fattas om huruvida bilagorna I och II ska ändras. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv, ska antas i enlighet med det skyndsamma förfarande som avses i artikel 11.4.”

2.

Artikel 8.1 och 8.2 ska ersättas med följande:

”1.   Kommissionen ska anpassa bilagorna I och II med hänsyn till vetenskapliga och tekniska framsteg. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 11.3. När det föreligger tvingande, brådskande skäl får kommissionen tillämpa det skyndsamma förfarande som avses i artikel 11.4 för att anta sådana ändringar.

2.   Kommissionen ska även

kontinuerligt i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 11.2 anta konsoliderade versioner av bilagorna I och II så att ändringarna enligt punkt 1 införlivas, och den får

definiera godtagbarhetskriterier för avgiftningsprocesser som ett komplement till de kriterier som finns för djurfoder som genomgått sådana processer. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 11.3.”

3.

Artikel 11 ska ersättas med följande:

”Artikel 11

1.   Kommissionen ska biträdas av ständiga foderkommittén, som inrättats genom artikel 1 i rådets beslut 70/372/EEG (37).

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG ska vara tre månader.

3.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

4.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1, 5a.2, 5a.4 och 5a.6 samt artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

4.

Artikel 12 ska utgå.

6.5   Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003 av den 26 maj 2003 om djurhälsovillkor som ska tillämpas vid transporter av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte  (38)

När det gäller förordning (EG) nr 998/2003 bör kommissionen ges befogenhet att ändra den förteckning över djurarter som finns i del C i bilaga I och de förteckningar över länder och territorier som finns i delarna B och C i bilaga II samt fastställa särskilda krav för andra sjukdomar än rabies såvitt avser medlemsstater och territorier enligt del B avsnitt 2 i bilaga II, villkor för transporter av djur av de arter som anges i del C i bilaga I från tredjeland och villkor av teknisk karaktär för transport av djur av de arter som anges i delarna A och B i bilaga I. Eftersom dessa åtgärder har allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar i förordningen, bland annat genom att komplettera den med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Av effektivitetsskäl bör de normala tidsfristerna för det föreskrivande förfarandet med kontroll förkortas för antagandet av förteckningen över vissa tredjeländer.

Förordning (EG) nr 998/2003 ska därför ändras på följande sätt:

1.

Artikel 7 ska ersättas med följande:

”Artikel 7

Inga krav beträffande rabies ska gälla för transporter mellan medlemsstater eller för införsel från ett territorium enligt del B avsnitt 2 i bilaga II, för djur av de arter som anges i del C i bilaga I. Vid behov ska kommissionen fastställa särskilda krav - däribland en eventuell begränsning av antalet djur - för andra sjukdomar. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 24.4. En förlaga till intyg avsedda att åtfölja djuren får utarbetas i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 24.2.”

2.

Artikel 9 ska ersättas med följande:

”Artikel 9

Kommissionen ska fastställa villkor för transporter av djur av de arter som anges i del C i bilaga I från tredjeland. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 24.4. Den förlaga till intyg som ska åtfölja djuren ska utarbetas i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 24.2.”

3.

Artikel 10 ska ändras på följande sätt:

a)

Den inledande meningen ska ersättas med följande:

”Förteckningen över tredjeländer i del C i bilaga II ska fastställas av kommissionen. För att kunna upptas i förteckningen ska ett tredjeland dessförinnan styrka sin rabiesstatus samt”.

b)

Följande stycke ska läggas till:

”Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 24.5.”

4.

I artikel 17 ska det första stycket ersättas med följande:

”För transport av djur av de arter som anges i delarna A och B i bilaga I får kommissionen fastställa andra villkor av teknisk karaktär än de som fastställs i denna förordning. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 24.4.”

5.

Artikel 19 ska ersättas med följande:

”Artikel 19

Del C i bilaga I och delarna B och C i bilaga II får ändras av kommissionen för att ta hänsyn till hur situationen inom gemenskapen eller i tredjeland utvecklar sig i fråga om sjukdomar, särskilt rabies, hos de djurarter som omfattas av denna förordning och i förekommande fall för att fastställa ett begränsat antal djur som får transporteras i enlighet med vad som behövs enligt denna förordning. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 24.4.”

6.

Artikel 21 ska ersättas med följande:

”Artikel 21

Eventuella tillfälliga bestämmelser får antas av kommissionen för att möjliggöra en övergång från nuvarande system till det som föreskrivs i denna förordning. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 24.4.”

7.

Artikel 24 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 4 ska ersättas med följande:

”4.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

b)

Följande punkt ska läggas till:

”5.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och 5a.5 b samt artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5a.3 c, 5a.4 b och 5a.4 e i beslut 1999/468/EG ska vara två månader, en månad respektive två månader.”

6.6   Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/99/EG av den 17 november 2003 om övervakning av zoonoser och zoonotiska smittämnen  (39)

När det gäller direktiv 2003/99/EG bör kommissionen ges befogenhet att upprätta samordnade övervakningsprogram rörande zoonoser och zoonotiska smittämnen. Eftersom dessa åtgärder har allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar i direktiv 2003/99/EG, bland annat genom att komplettera det med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Av tvingande, brådskande skäl är det nödvändigt att tillämpa det skyndsamma förfarandet i artikel 5a.6 i beslut 1999/468/EG för antagande av ändringar av bilaga I till direktiv 2003/99/EG för att lägga till eller stryka zoonoser och zoonotiska smittämnen i de förteckningar som finns där.

Direktiv 2003/99/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.

Artikel 4.4 ska ändras på följande sätt:

a)

Den inledande meningen ska ersättas med följande:

”Bilaga I får ändras av kommissionen för att lägga till eller stryka zoonoser eller zoonotiska smittämnen i den förteckning som finns där med beaktande av följande kriterier:”.

b)

Följande stycke ska läggas till:

”Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv, ska antas i enlighet med det skyndsamma förfarande som avses i artikel 12.4.”

2.

Artikel 5.1 ska ersättas med följande:

”1.   Om data som samlas in genom rutinövervakning i enlighet med artikel 4 inte är tillräckliga kan kommissionen upprätta samordnade övervakningsprogram avseende en eller flera zoonoser eller zoonotiska smittämnen, särskilt om särskilda behov kan identifieras, för att bedöma risker eller fastställa nominella värden avseende zoonoser eller zoonotiska smittämnen på medlemsstats- eller gemenskapsnivå. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 12.3.”

3.

Artikel 11 ska ersättas med följande:

”Artikel 11

Ändring av bilagorna, samt övergångs- och genomförandebestämmelser

Bilagorna II, III och IV får ändras av kommissionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 12.3.

Övergångsåtgärder med allmän räckvidd som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv, bland annat genom att komplettera det med nya icke väsentliga delar, särskilt ytterligare specificeringar av kraven i detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 12.3.

Andra genomförande- eller övergångsåtgärder får antas i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 12.2.”

4.

Artikel 12 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

b)

Följande punkt ska läggas till:

”4.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1, 5a.2, 5a.4 och 5a.6 samt artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

6.7   Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien  (40)

När det gäller förordning (EG) nr 852/2004 bör kommissionen ges befogenhet att anpassa bestämmelserna om särskilda hälsoregler och godkännande av anläggningarna samt att på vissa villkor bevilja undantag från bilagorna I och II. Eftersom dessa åtgärder har allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar i förordning (EG) nr 852/2004, bland annat genom att komplettera den med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Förordning (EG) nr 852/2004 ska därför ändras på följande sätt:

1.

Artikel 4.4 ska ersättas med följande:

”4.   De kriterier, krav och mål som avses i punkt 3 samt metoderna för provtagning och analys i anslutning till detta ska fastställas av kommissionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 14.3.”

2.

I artikel 6.3 ska led c ersättas med följande:

”c)

enligt ett beslut som har antagits av kommissionen. Denna åtgärd, som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 14.3.”

3.

Artikel 12 ska ersättas med följande:

”Artikel 12

Övergångsåtgärder med allmän räckvidd som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning, bland annat genom att komplettera den med tillägg av nya icke väsentliga delar, särskilt ytterligare specificeringar av kraven i denna förordning, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 14.3.

Andra genomförande- eller övergångsåtgärder får antas i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 14.2.”

4.

Artikel 13 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ändras på följande sätt:

i)

Inledningen ska ersättas med följande:

”Bilagorna I och II får anpassas eller uppdateras av kommissionen under beaktande av följande:”.

ii)

Följande stycke ska läggas till:

”Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning, bland annat genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 14.3.”

b)

Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.   Undantag från bilagorna I och II får beviljas av kommissionen, i synnerhet för att underlätta för småföretag att tillämpa artikel 5 och under beaktande av de relevanta riskfaktorerna, detta under förutsättning att undantagen inte motverkar denna förordnings syften. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 14.3.”

5.

Artikel 14.3 ska ersättas med följande:

”3.   När det hänvisas till denna punkt, ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

6.8   Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung  (41)

När det gäller förordning (EG) nr 853/2004 bör kommissionen ges befogenhet att anpassa bestämmelserna om de allmänna skyldigheterna för livsmedelsföretagare och om de särskilda garantierna för att släppa ut livsmedel på marknaden i Sverige och Finland samt att på vissa villkor bevilja undantag från bilagorna. Eftersom dessa åtgärder har allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar i förordning (EG) nr 853/2004, bland annat genom att komplettera den genom tillägg av nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Förordning (EG) nr 853/2004 ska därför ändras på följande sätt:

1.

I artikel 3.2 ska första meningen ersättas med följande:

”Livsmedelsföretagare får inte använda något annat ämne än dricksvatten – eller, när förordning (EG) nr 852/2004 eller den här förordningen medger dess användning, rent vatten – för att avlägsna ytkontaminering från produkter av animaliskt ursprung, såvida inte ämnets användning godkänts av kommissionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 12.3.”

2.

Artikel 8.3 ska ersättas med följande:

”3.

a)

Kraven i punkterna 1 och 2 får uppdateras av kommissionen med särskild hänsyn till ändringar av medlemsstaternas kontrollprogram eller antagandet av mikrobiologiska kriterier i enlighet med förordning (EG) nr 852/2004. Dessa åtgärder, som avser att ändra vissa icke väsentliga delar i denna förordning bland annat genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 12.3.

b)

I enlighet med det föreskrivande förfarandet i artikel 12.2 får de regler i punkt 2 i denna artikel som avser något av de livsmedel som anges i punkt 1 i denna artikel utvidgas till att helt eller delvis omfatta en eller flera medlemsstater, eller en eller flera regioner i en medlemsstat, som har ett kontrollprogram som erkänts som likvärdigt med det som godkänts för Sverige och Finland när det gäller berörda livsmedel av animaliskt ursprung”

3.

Artikel 9 ska ersättas med följande:

”Artikel 9

Övergångsåtgärder med allmän räckvidd som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning, bland annat genom att komplettera den med nya icke väsentliga delar, särskilt ytterligare specificeringar av kraven i denna förordning, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 12.3.

Andra genomförande- eller övergångsåtgärder får antas i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 12.2.”

4.

Artikel 10 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ändras på följande sätt:

i)

Inledningen ska ersättas med följande:

”Bilagorna II och III får anpassas eller uppdateras av kommissionen med beaktande av följande:”.

ii)

Följande stycke ska läggas till:

”Dessa åtgärder, som avser att ändra vissa icke väsentliga delar i denna förordning, bland annat genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 12.3.”

b)

Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.   Undantag från bilagorna II och III får beviljas av kommissionen, under förutsättning att de inte motverkar denna förordnings syften. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 12.3.”

5.

I artikel 11 ska inledningen ersättas med följande:

”Utan att det påverkar den generella tillämpningen av artikel 9 och artikel 10.1 får genomförandeåtgärder fastställas i enlighet med det föreskrivande förfarandet i artikel 12.2, och ändringar av bilaga II eller III, åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv, får antas enligt det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 12.3”.

6.

Artikel 12.3 ska ersättas med följande:

”3.   När det hänvisas till denna punkt, ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

6.9   Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel  (42)

När det gäller förordning (EG) nr 854/2004 bör kommissionen ges befogenhet att ändra eller anpassa bilagorna till den rättsakten samt besluta om övergångsåtgärder, särskilt ytterligare specificeringar av kraven i den förordningen. Eftersom dessa åtgärder har allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar i förordning (EG) nr 854/2004, bland annat genom att komplettera den med icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Förordning (EG) nr 854/2004 ska därför ändras på följande sätt:

1.

Artikel 16 ska ersättas med följande:

”Artikel 16

Övergångsåtgärder med allmän räckvidd som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning, bland annat genom att komplettera den med nya icke väsentliga delar, särskilt ytterligare specificeringar av kraven i denna förordning, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 19.3.

Andra genomförande- eller övergångsåtgärder kan antas i enlighet med det föreskrivande förfarande som anges i artikel 19.2.”

2.

I artikel 17 ska punkterna 1 och 2 ersättas med följande:

”1.   Bilagorna I, II, III, IV, V och VI får ändras eller kompletteras av kommissionen för att beakta vetenskapliga och tekniska framsteg. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning, bland annat genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 19.3.

2.   Undantag från bestämmelserna i bilagorna I, II, III, IV, V och VI får beviljas av kommissionen, under förutsättning att dessa undantag inte motverkar denna förordnings syften. Dessa åtgärder, som avser att ändra vissa icke väsentliga delar i denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 19.3.”

3.

I artikel 18 ska inledningen ersättas med följande:

”Utan att det påverkar den generella tillämpningen av artikel 16 och artikel 17.1 får genomförandebestämmelser fastställas i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 19.2, och ändringar av bilagorna I, II, III, IV, V eller VI, som är sådana åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning, får antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 19.3, för att specificera”.

4.

Artikel 19.3 ska ersättas med följande:

”3.   När det hänvisas till denna punkt, ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

6.10   Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005 av den 12 januari 2005 om fastställande av krav för foderhygien  (43)

När det gäller förordning (EG) nr 183/2005 bör kommissionen ges befogenhet att fastställa mikrobiologiska kriterier och särskilda mål som foderföretagarna bör följa, att anta åtgärder för godkännande av anläggningar, att ändra bilagorna I, II och III och att bevilja undantag för dessa bilagor. Eftersom dessa åtgärder har allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar i förordning (EG) nr 183/2005, bland annat genom att komplettera den med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Förordning (EG) nr 183/2005 ska därför ändras på följande sätt:

1.

I artikel 5.3 ska andra stycket ersättas med följande:

”De kriterier och mål som avses i a och b ska antas av kommissionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 31.3.”

2.

Artikel 10.3 ska ersättas med följande:

”3.   Godkännande krävs enligt en förordning som antagits av kommissionen. Denna åtgärd, som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 31.3.”

3.

Artikel 27 ska ersättas med följande:

”Artikel 27

Ändringar av bilagorna I, II och III

Bilagorna I, II och III får ändras för att ta hänsyn till

a)

utvecklingen av regler för god praxis,

b)

erfarenheter från genomförandet av HACCP-baserade system enligt artikel 6,

c)

tekniska framsteg,

d)

vetenskapliga utlåtanden, särskilt ny riskvärdering,

e)

uppställandet av mål för fodersäkerhet,

och

f)

utarbetandet av krav som rör särskilda verksamheter.

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 31.3.”

4.

Artikel 28 ska ersättas med följande:

”Artikel 28

Undantag från bilagorna I, II och III

Undantag från bilagorna I, II och III får beviljas av kommissionen av särskilda skäl, under förutsättning att de inte motverkar denna förordnings syften. Dessa åtgärder, som avser att ändra vissa icke väsentliga delar i denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 31.3.”

5.

Artikel 31.3 ska ersättas med följande:

”3.   När det hänvisas till denna punkt, ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

7.   ENERGI OCH TRANSPORT

7.1   Rådets förordning (EEG) nr 3821/85 av den 20 december 1985 om färdskrivare vid vägtransporter  (44)

När det gäller förordning (EEG) nr 3821/85 bör kommissionen ges befogenhet att införa de ändringar som krävs för att anpassa bilagorna till den tekniska utvecklingen. Eftersom dessa åtgärder har allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar i förordning (EEG) nr 3821/85, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Förordning (EEG) nr 3821/85 ska därför ändras på följande sätt:

1.

I artikel 5 ska andra stycket ersättas med följande:

”Systemets säkerhet ska överensstämma med de tekniska föreskrifterna i bilaga 1B. Kommissionen ska övervaka att det i denna bilaga föreskrivs att EG-typgodkännande endast kan ges för färdskrivare om hela systemet (själva färdskrivaren, datakortet och den elektriska anslutningen till växellådan) har visat sig kunna stå emot försök till manipulering eller ändring av uppgifterna om körtider. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 18.2. De provningar som fordras för detta ändamål ska utföras av experter som är insatta i den nyaste tekniken för sådan manipulering.”

2.

Artikel 17.1 ska ersättas med följande:

”1.   De ändringar som behövs för att anpassa bilagorna till den tekniska utvecklingen och som är åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 18.2.”

3.

Artikel 18 ska ersättas med följande:

”Artikel 18

1.   Kommissionen ska biträdas av en kommitté.

2.   När det hänvisas till denna punkt, ska artikel 5a.1–5.a4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

7.2   Rådets direktiv 97/70/EG av den 11 december 1997 om att införa harmoniserade säkerhetsregler för fiskefartyg som har en längd av 24 meter och däröver  (45)

När det gäller direktiv 97/70/EG bör kommissionen ges befogenhet att anta bestämmelser om en harmoniserad tolkning av vissa bestämmelser i bilagan till Torremolinosprotokollet och om genomförande av direktivet. Kommissionen bör också ges befogenhet att ändra vissa bestämmelser i direktivet samt dess bilagor för att i enlighet med detta direktiv tillämpas på senare ändringar i Torremolinosprotokollet, vilka har trätt i kraft efter det att direktivet har antagits. Eftersom dessa åtgärder har allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar i direktiv 97/70/EG, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Direktiv 97/70/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.

I artikel 4.4 b ska ”enligt förfarandet i artikel 9” ersättas med orden ”i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 9.2.”

2.

I artikel 8 ska första stycket ersättas med följande:

”Följande anpassningar, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 9.3:

a)

Bestämmelser får antas och införlivas när det gäller

en harmoniserad tolkning av de bestämmelser i bilagan till Torremolinosprotokollet som har överlåtits till de enskilda avtalsslutande parternas administrationers gottfinnande, i den utsträckning som krävs för att säkerställa att de genomförs enhetligt inom gemenskapen,

genomförande av direktivet utan att dess tillämpningsområde utvidgas.

b)

Artiklarna 2, 3, 4, 6 och 7 i detta direktiv får anpassas och dess bilagor ändras för att i enlighet med detta direktiv tillämpas på senare ändringar i Torremolinosprotokollet, vilka har trätt i kraft efter det att detta direktiv har antagits.”

3.

Artikel 9 ska ersättas med följande:

”Artikel 9

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen ska biträdas av kommittén för sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg (Coss), inrättad genom artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2099/2002 (46).

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 5 och 7 i rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1990 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (47) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG ska vara två månader.

3.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

7.3   Rådets direktiv 1999/35/EG av den 29 april 1999 om ett system med obligatoriska besiktningar för en säker drift av ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg i reguljär trafik  (48)

När det gäller direktiv 1999/35/EG bör kommissionen ges befogenhet att anpassa bilagorna, definitionerna samt hänvisningarna till andra instrument som antagits av gemenskapen eller av Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) i enlighet med gemenskapens åtgärder eller åtgärder från IMO som trätt i kraft senare. Kommissionen bör också ges befogenhet att ändra bilagorna för att förbättra direktivets ordning. Eftersom dessa åtgärder har allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar i direktiv 1999/35/EG, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Direktiv 1999/35/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.

I artikel 4.1 led d sista meningen, i artikel 11.6 och 11.8 samt i artikel 13.3, andra och sista meningen, ska ”det förfarande som fastställs i artikel 16” ersättas med orden ”det föreskrivande förfarande som fastställs i artikel 16.2”.

2.

Artikel 16 ska ersättas med följande:

”Artikel 16

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen ska biträdas av den kommitté för sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg (Coss) som inrättats genom artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2099/2002 (49).

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG ska vara två månader.

3.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

3.

Artikel 17 ska ersättas med följande:

”Artikel 17

Ändringsförfarande

Bilagorna till detta direktiv, definitionerna, hänvisningarna till gemenskapsinstrument och hänvisningarna till IMO:s instrument får anpassas i den utsträckning som krävs för anpassning till gemenskapens åtgärder eller åtgärder från IMO som har trätt i kraft, dock utan att tillämpningsområdet för detta direktiv utvidgas.

Även bilagorna får anpassas när detta krävs för att förbättra den ordning som inrättas genom detta direktiv, men utan att dess tillämpningsområde utvidgas.

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 16.3.

Ändringarna av de internationella instrument som avses i artikel 2 får undantas från tillämpningsområdet för detta direktiv i enlighet med artikel 5 i förordning (EG) nr 2099/2002.”

7.4   Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 417/2002 av den 18 februari 2002 om ett påskyndat införande av krav på dubbelskrov eller likvärdig konstruktion för oljetankfartyg med enkelskrov  (50)

När det gäller förordning (EG) nr 417/2002 bör kommissionen ges befogenhet att ändra vissa hänvisningar till motsvarande bestämmelser i Marpol 73/78 och till resolutionerna MEPC 111(50) och 94(46) för att anpassa hänvisningarna till ändringar i dessa bestämmelser och i de resolutioner som antagits av Internationella sjöfartsorganisationen (IMO), under förutsättning att sådana ändringar inte innebär att tillämpningsområdet för den förordningen utvidgas. Eftersom dessa åtgärder har allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar i förordning (EG) nr 417/2002, ska de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Förordning (EG) nr 417/2002 ska därför ändras på följande sätt:

1.

Artikel 10 ska ersättas med följande:

”Artikel 10

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen ska biträdas av den kommitté för sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg (Coss) som inrättats genom artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2099/2002 (51).

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

2.

I artikel 11 ska första stycket ersättas med följande:

”Kommissionen får ändra hänvisningarna i artiklarna i denna förordning till reglerna i bilaga I till Marpol 73/78, samt resolutionerna MEPC 111(50) och MEPC 94(46), ändrade genom resolutionerna MEPC 99(48) och MEPC 112(50), för att anpassa hänvisningarna till ändringar i dessa regler och resolutioner som antagits av IMO, under förutsättning att sådana ändringar inte innebär att tillämpningsområdet för denna förordning utvidgas. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 10.2.”

7.5   Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 782/2003 av den 14 april 2003 om förbud mot tennorganiska föreningar på fartyg  (52)

När det gäller förordning (EG) nr 782/2003 bör kommissionen ges befogenhet att införa ett harmoniserat besiktnings- och certifieringssystem för vissa fartyg, att vidta vissa åtgärder avseende fartyg som för tredje stats flagg, att fastställa förfaranden för hamnstatskontroller samt att ändra vissa hänvisningar och bilagor för att ta hänsyn till den internationella utvecklingen, särskilt inom IMO eller för att göra den förordningen mer effektiv mot bakgrund av de erfarenheter som gjorts. Eftersom dessa åtgärder har allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar i förordning (EG) nr 782/2003, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Förordning (EG) nr 782/2003 ska därför ändras på följande sätt:

1.

Artikel 6 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 b ska andra stycket ersättas med följande:

”Vid behov får kommissionen införa ett harmoniserat besiktnings- och certifieringssystem för sådana fartyg. Denna åtgärd, som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 9.2.”

b)

Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3.   Om AFS-konventionen ännu inte trätt i kraft den 1 januari 2007 ska kommissionen vidta lämpliga åtgärder för att ge fartyg som för tredjestats flagg möjlighet att visa att de följer artikel 5. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 9.2.”

2.

I artikel 7 ska andra stycket ersättas med följande:

”Om AFS-konventionen ännu inte trätt i kraft den 1 januari 2007, ska kommissionen införa ett lämpligt kontrollförfarande. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 9.2.”

3.

Artikel 8 ska ersättas med följande:

”Artikel 8

Kommissionen får ändra hänvisningarna till AFS-konventionen, AFS-certifikatet, AFS-försäkran och AFS-intyget om överensstämmelse och bilagorna till denna förordning, inklusive IMO:s riktlinjer beträffande artikel 11 i AFS-konventionen, för att hänsyn ska kunna tas till den internationella utvecklingen, framför allt utvecklingen inom IMO, eller för att öka förordningens genomslag mot bakgrund av gjorda erfarenheter. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 9.2.”

4.

Artikel 9 ska ersättas med följande:

”Artikel 9

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen ska biträdas av den kommitté för sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg (Coss) som inrättats genom artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2099/2002 (53).

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

7.6   Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/8/EG av den 11 februari 2004 om främjande av kraftvärme på grundval av efterfrågan på nyttiggjord värme på den inre marknaden för energi  (54)

När det gäller direktiv 2004/8/EG bör kommissionen ges befogenhet att se över de harmoniserade referensvärdena för effektivitet för separat produktion av el och värme, att anpassa tröskelvärdena i artikel 13 till den tekniska utvecklingen samt att fastställa närmare riktlinjer för genomförande och tillämpning av bilaga II till det direktivet, inbegripet fastställandet av el-värmeförhållandet, och anpassa dem till den tekniska utvecklingen. Eftersom dessa åtgärder har allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar i direktiv 2004/8/EG, genom att komplettera det med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Direktiv 2004/8/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.

Artikel 4.2 ska ersättas med följande:

”2.   Kommissionen ska undersöka de harmoniserade referensvärdena för effektivitet för separat produktion av el och värme som avses i punkt 1, första gången den 21 februari 2011 och därefter vart fjärde år, för att ta hänsyn till den tekniska utvecklingen och förändringar i fördelningen av energikällor. Åtgärder som orsakas av undersökningen och som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 14.2.”

2.

Artikel 13 ska ersättas med följande:

”Artikel 13

Anpassning till den tekniska utvecklingen

1.   Kommissionen ska anpassa de tröskelvärden som används för beräkning av kraftvärmeproducerad el enligt bilaga II a till den tekniska utvecklingen. Dessa åtgärder, som har avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 14.2.

2.   Kommissionen ska anpassa de tröskelvärden som används för beräkning av kraftvärmeproduktionens effektivitet och primärenergibesparingar enligt bilaga III a till den tekniska utvecklingen. Dessa åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 14.2.

3.   Kommissionen ska anpassa riktlinjerna för fastställande av el-värmeförhållandet enligt bilaga II d till den tekniska utvecklingen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 14.2.”

3.

Artikel 14 ska ersättas med följande:

”Artikel 14

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen ska biträdas av en kommitté.

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 5a.1–5a.4 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

4.

I bilaga II ska led e ersättas med följande:

”e)

Kommissionen ska fastställa närmare riktlinjer för genomförande och tillämpning av bilaga II, inbegripet fastställandet av el-värmeförhållandet. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 14.2.”

7.7   Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/52/EG av den 29 april 2004 om driftskompatibilitet mellan elektroniska vägtullsystem i gemenskapen  (55)

När det gäller direktiv 2004/52/EG bör kommissionen ges befogenhet att anpassa bilagan och att fatta beslut om hur det europeiska vägtullsystemet ska utformas. Kommissionen bör också ges befogenhet att fatta tekniska beslut om upprättandet av det europeiska systemet för elektroniska vägtullar. Eftersom dessa åtgärder har allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar i direktiv 2004/52/EG, bland annat genom att komplettera det med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Direktiv 2004/52/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.

Artikel 4 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.   Vid behov får denna bilaga ändras av tekniska skäl. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 5.2.”

b)

Punkterna 4, 5 och 6 ska ersättas med följande:

”4.   Kommissionen ska fatta beslut om definitionen av det europeiska systemet för elektroniska vägtullar. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 5.2. Sådana beslut ska endast fattas om samtliga villkor, utvärderade enligt lämpliga undersökningar, föreligger för att möjliggöra driftskompatibilitet i alla avseenden, inbegripet tekniska, rättsliga och handelsmässiga villkor.

5.   Kommissionen ska fatta tekniska beslut om upprättandet av det europeiska systemet för elektroniska vägtullar. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 5.2.”

2.

Artikel 5 ska ersättas med följande:

”Artikel 5

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen ska biträdas av en elektronisk tullkommitté.

2.   När det hänvisas till denna punkt, ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

7.8   Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 725/2004 av den 31 mars 2004 om förbättrat sjöfartsskydd på fartyg och i hamnanläggningar  (56)

När det gäller förordning (EG) nr 725/2004 bör kommissionen ges befogenhet att besluta huruvida ändringar av bilagorna, som avser vissa särskilda åtgärder för förbättrat sjöfartsskydd, till Solaskonventionen och till ISPS-koden, som automatiskt är tillämpliga på internationell trafik, också bör vara tillämpliga på fartyg som används i nationell fart och på de hamnanläggningar som betjänar dem. Eftersom dessa åtgärder har allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar i förordning (EG) nr 725/2004, bland annat genom att komplettera den med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

I förordning (EG) nr 725/2004 föreskrivs säkerhetskrav och säkerhetsåtgärder och den är baserad på internationella instrument som kan ändras. När det på grund av tvingande, brådskande skäl inte är möjligt att iaktta de normala tidsfristerna för det föreskrivande förfarandet med kontroll, bör kommissionen kunna tillämpa det skyndsamma förfarandet i artikel 5a.6 i beslut 1999/468/EG.

Förordning (EG) nr 725/2004 ska därför ändras på följande sätt:

1.

Artikel 10.2 ska ersättas med följande:

”2.   Kommissionen ska besluta om införlivandet av ändringar av de internationella instrument som avses i artikel 2 med avseende på fartyg i nationell fart och de hamnanläggningar som betjänar dem och som omfattas av denna förordning, i den mån ändringarna utgör en teknisk uppdatering av bestämmelserna i Solaskonventionen och i ISPS-koden. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 11.4. När det föreligger tvingande, brådskande skäl får kommissionen tillämpa det skyndsamma förfarande som avses i artikel 11.5. Det förfarande för kontroll av överensstämmelse som fastställs i punkt 5 i den här artikeln är inte tillämpligt i dessa fall.”

2.

Artikel 10.3 ska ersättas med följande:

”3.   Kommissionen får anta bestämmelser i syfte att fastställa harmoniserade förfaranden för tillämpningen av de tvingande bestämmelserna i ISPS-koden utan att denna förordnings tillämpningsområde utökas. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 11.4.

När det föreligger tvingande brådskande skäl får kommissionen tillämpa det skyndsamma förfarande som avses i artikel 11.5.”

3.

Artikel 11 ska ersättas med följande:

”Artikel 11

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen ska biträdas av en kommitté.

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG ska vara en månad.

3.   När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 6 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 6 b respektive artikel 6 c i beslut 1999/468/EG ska vara en månad.

4.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

5.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1, 5a.2, 5a.4 och 5a.6 samt artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

7.9   Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 789/2004 av den 21 april 2004 om överföring av lastfartyg och passagerarfartyg mellan register inom gemenskapen  (57)

När det gäller förordning (EG) nr 789/2004 bör kommissionen ges befogenhet att ändra vissa definitioner för att ta hänsyn till den internationella utvecklingen, särskilt inom Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) och för att förordningen ska bli mer effektiv mot bakgrund av de erfarenheter som gjorts. Eftersom dessa åtgärder har allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar i förordning (EG) nr 789/2004, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Förordning (EG) nr 789/2004 ska därför ändras på följande sätt:

1.

Artikel 7 ska ersättas med följande:

”Artikel 7

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen ska biträdas av den kommitté för sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg (Coss) som inrättats genom artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2099/2002 (58).

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG ska vara två månader.

3.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

2.

Artikel 9.1 ska ersättas med följande:

”1.   För att ta hänsyn till den internationella utvecklingen, särskilt inom IMO och för att effektivisera denna förordning i ljuset av erfarenheter och tekniska framsteg, får kommissionen ändra definitionerna i artikel 2, i den mån sådana ändringar inte vidgar denna förordnings tillämpningsområde. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 7.3.”

7.10   Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/44/EG av den 7 september 2005 om harmoniserade flodinformationstjänster (RIS) på inre vattenvägar i gemenskapen  (59)

När det gäller direktiv 2005/44/EG bör kommissionen ges befogenhet att anpassa bilagorna till den tekniska utvecklingen. Eftersom dessa åtgärder har allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar i direktiv 2005/44/EG, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Direktiv 2005/44/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.

Artikel 10 ska ersättas med följande:

”Artikel 10

Ändringsförfarande

Bilagorna I och II får ändras mot bakgrund av den erfarenhet som görs vid tillämpningen av detta direktiv och för att anpassas till den tekniska utvecklingen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 11.4.”

2.

Artikel 11 ska ersättas med följande:

”Artikel 11

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen ska biträdas av den kommitté som inrättats genom artikel 7 i rådets direktiv 91/672/EEG av den 16 december 1991 om det ömsesidiga erkännandet av båtförarcertifikat för transport av gods och passagerare på inre vattenvägar (60).

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 3 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

3.   När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG ska vara tre månader.

4.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

5.   Kommissionen ska regelbundet höra företrädarna för sektorn.

7.11   Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/65/EG av den 26 oktober 2005 om ökat hamnskydd  (61)

När det gäller direktiv 2005/65/EG bör kommissionen ges befogenhet att anpassa bilagorna till det direktivet. Eftersom dessa åtgärder har allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar i direktiv 2005/65/EG, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

I direktiv 2005/65/EG föreskrivs säkerhetskrav och säkerhetsåtgärder och direktivet grundar sig på internationella instrument som är föremål för ändring. När det på grund av tvingande, brådskande skäl inte är möjligt att iaktta de normala tidsfristerna för det föreskrivande förfarandet med kontroll, bör kommissionen kunna tillämpa det skyndsamma förfarandet i artikel 5a.6 i beslut 1999/468/EG för anpassning av bilagorna.

Artiklarna 14 och 15 i direktiv 2005/65/EG ska därför ersättas med följande:

”Artikel 14

Ändringar

Kommissionen får anpassa bilagorna I–IV, om inte tillämpningsområdet för detta direktiv därmed utvidgas. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 15.2.

När det föreligger tvingande, brådskande skäl får kommissionen tillämpa det skyndsamma förfarande som avses i artikel 15.3.

Artikel 15

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen ska biträdas av den kommitté som inrättats genom förordning (EG) nr 725/2004.

2.   När det hänvisas till denna punkt, ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

3.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1, 5a.2, 5a.4 och 5a.6 samt artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”


(1)  EGT L 163, 2.7.1996, s. 1.

(2)  EGT L 147, 9.6.1975, s. 40.

(3)  EGT L 121, 15.5.1993, s. 20.

(4)  EGT L 162, 3.7.2000, s. 1.

(5)  EUT L 304, 21.11.2003, s. 1.

(6)  EUT L 50, 20.2.2004, s. 28.

(7)  EGT 196, 16.8.1967, s. 1.”

(8)  EUT L 50, 20.2.2004, s. 44.

(9)  EGT 196, 16.8.1967, s. 1.”

(10)  EUT L 47, 18.2.2004, s. 1.

(11)  EUT L 22, 26.1.2005, s. 1.”

(12)  EUT L 104, 8.4.2004, s. 1.

(13)  EUT L 136, 30.4.2004, s. 1.

(14)  EGT L 378, 31.12.1982, s. 1.

(15)  EGT L 181, 4.7.1986, s. 6.

(16)  EGT L 365, 31.12.1994, s. 10.

(17)  EGT L 121, 11.5.1999, s. 13.

(18)  EGT L 309, 27.11.2001, s. 22.

(19)  EUT L 275, 25.10.2003, s. 32.

(20)  EUT L 229, 29.6.2004, s. 5.

(21)  EUT L 23, 26.1.2005, s. 3.

(22)  EUT L 190, 12.7.2006, s. 1.

(23)  EGT L 377, 31.12.1991, s. 48.”

(24)  EGT L 374, 31.12.1991, s. 1.

(25)  EGT L 181, 28.6.1989, s. 47.”

(26)  EGT L 78, 28.3.1996, s. 27.

(27)  EGT L 13, 16.1.2002, s. 21.

(28)  EGT L 179, 7.8.1972, s. 1.”

(29)  EGT L 14, 21.1.2003, s. 1.

(30)  EUT L 66, 11.3.2003, s. 1.

(31)  EUT L 7, 13.1.2004, s. 1.

(32)  EUT L 142, 30.4.2004, s. 12.

(33)  EGT L 86, 6.4.1979, s. 30.

(34)  EGT L 213, 21.7.1982, s. 8.

(35)  EGT L 125, 23.5.1996, s. 35.

(36)  EGT L 140, 30.5.2002, s. 10.

(37)  EGT L 170, 3.8.1970, s. 1.”

(38)  EUT L 146, 13.6.2003, s. 1.

(39)  EUT L 325, 12.12.2003, s. 31.

(40)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 1.

(41)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 55.

(42)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 206.

(43)  EUT L 35, 8.2.2005, s. 1.

(44)  EGT L 370, 31.12.1985, s. 8.

(45)  EGT L 34, 9.2.1998, s. 1.

(46)  EGT L 324, 29.11.2002, s. 1.

(47)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.”

(48)  EGT L 138, 1.6.1999, s. 1.

(49)  EGT L 324, 29.11.2002, s. 1.”

(50)  EGT L 64, 7.3.2002, s. 1.

(51)  EGT L 324, 29.11.2002, s. 1.”

(52)  EUT L 115, 9.5.2003, s. 1.

(53)  EGT L 324, 29.11.2002, s. 1.”

(54)  EUT L 52, 21.2.2004, s. 50.

(55)  EUT L 166, 30.4.2004, s. 124.

(56)  EUT L 129, 29.4.2004, s. 6.

(57)  EUT L 138, 30.4.2004, s. 19.

(58)  EGT L 324, 29.11.2002, s. 1.”

(59)  EUT L 255, 30.9.2005, s. 152.

(60)  EGT L 373, 31.12.1991, s. 29

(61)  EUT L 310, 25.11.2005, s. 28.


Kronologiskt register

1.

Rådets direktiv 75/324/EEG av den 20 maj 1975 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar beträffande aerosolbehållare

2.

Rådets direktiv 79/373/EEG av den 2 april 1979 om saluföring av foderblandningar

3.

Rådets direktiv 82/471/EEG av den 30 juni 1982 om vissa produkter som används i djurfoder

4.

Rådets direktiv 82/883/EEG av den 3 december 1982 om kontroll och övervakning av miljöer som påverkas av avfall från titandioxidindustrin

5.

Rådets förordning (EEG) nr 3821/85 av den 20 december 1985 om färdskrivare vid vägtransporter

6.

Rådets direktiv 86/278/EEG av den 12 juni 1986 om skyddet för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket

7.

Rådets förordning (EEG) nr 3924/91 av den 19 december 1991 om en statistisk undersökning av industriproduktionen i gemenskapen

8.

Rådets direktiv 93/15/EEG av den 5 april 1993 om harmonisering av bestämmelserna om utsläppande på marknaden och övervakning av explosiva varor för civilt bruk

9.

Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG av den 20 december 1994 om förpackningar och förpackningsavfall

10.

Rådets direktiv 96/16/EG av den 19 mars 1996 om statistiska undersökningar av mjölk och mjölkprodukter

11.

Rådets direktiv 96/25/EG av den 29 april 1996 om avyttring och användning av foderråvaror

12.

Rådets förordning (EG) nr 1257/96 av den 20 juni 1996 om humanitärt bistånd

13.

Rådets direktiv 97/70/EG av den 11 december 1997 om att införa harmoniserade säkerhetsregler för fiskefartyg som har en längd av 24 meter och däröver

14.

Rådets direktiv 1999/32/EG av den 26 april 1999 om att minska svavelhalten i vissa flytande bränslen

15.

Rådets direktiv 1999/35/EG av den 29 april 1999 om ett system med obligatoriska besiktningar för en säker drift av ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg i reguljär trafik

16.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/14/EG av den 8 maj 2000 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om buller i miljön från utrustning som är avsedd att användas utomhus

17.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/81/EG av den 23 oktober 2001 om nationella utsläppstak för vissa luftföroreningar

18.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/109/EG av den 19 december 2001 om de statistiska undersökningar som medlemsstaterna ska utföra för att bestämma produktionspotentialen för odlingar med vissa slag av fruktträd

19.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 417/2002 av den 18 februari 2002 om ett påskyndat införande av krav på dubbelskrov eller likvärdig konstruktion för oljetankfartyg med enkelskrov

20.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/32/EG av den 7 maj 2002 om främmande ämnen och produkter i djurfoder

21.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 91/2003 av den 16 december 2002 om järnvägstransportstatistik

22.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 437/2003 av den 27 februari 2003 om statistisk rapportering om lufttransport av passagerare, gods och post

23.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 782/2003 av den 14 april 2003 om förbud mot tennorganiska föreningar på fartyg

24.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003 av den 26 maj 2003 om djurhälsovillkor som ska tillämpas vid transporter av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte

25.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2003/2003 av den 13 oktober 2003 om gödselmedel

26.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen

27.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/99/EG av den 17 november 2003 om övervakning av zoonoser och zoonotiska smittämnen

28.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 48/2004 av den 5 december 2003 om framställning av årlig gemenskapsstatistik om stålindustrin för referensåren 2003–2009

29.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 273/2004 av den 11 februari 2004 om narkotikaprekursorer

30.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/8/EG av den 11 februari 2004 om främjande av kraftvärme på grundval av efterfrågan på nyttiggjord värme på den inre marknaden för energi

31.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/9/EG av den 11 februari 2004 om tillsyn och kontroll avseende god laboratoriesed (GLP) (kodifierad version)

32.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/10/EG av den 11 februari 2004 om harmonisering av lagar och andra författningar om tillämpningen av principerna för god laboratoriesed och kontrollen av tillämpningen vid prov med kemiska ämnen

33.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 av den 31 mars 2004 om tvätt- och rengöringsmedel

34.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 725/2004 av den 31 mars 2004 om förbättrat sjöfartsskydd på fartyg och i hamnanläggningar

35.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 av den 31 mars 2004 om inrättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet

36.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 789/2004 av den 21 april 2004 om överföring av lastfartyg och passagerarfartyg mellan register inom gemenskapen

37.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/25/EG av den 21 april 2004 om mätinstrument

38.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 av den 29 april 2004 om långlivade organiska föroreningar

39.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien

40.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung

41.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel

42.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/52/EG av den 29 april 2004 om driftskompatibilitet mellan elektroniska vägtullsystem i gemenskapen

43.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/107/EG av den 15 december 2004 om arsenik, kadmium, kvicksilver, nickel och polycykliska aromatiska kolväten i luften

44.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005 av den 12 januari 2005 om fastställande av krav för foderhygien

45.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/44/EG av den 7 september 2005 om harmoniserade flodinformationstjänster (RIS) på inre vattenvägar i gemenskapen

46.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/65/EG av den 26 oktober 2005 om ökat hamnskydd

47.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 av den 14 juni 2006 om transport av avfall


Top