EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0217

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 217/2009 av den 11 mars 2009 om avlämnande av statistikuppgifter om fångster och fiskeriaktiviteter från medlemsstater som bedriver fiske i Nordatlantens västra del (omarbetning) (Text av betydelse för EES)

OJ L 87, 31.3.2009, p. 42–69 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 009 P. 160 - 187

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 10/01/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/217/oj

31.3.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 87/42


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 217/2009

av den 11 mars 2009

om avlämnande av statistikuppgifter om fångster och fiskeriaktiviteter från medlemsstater som bedriver fiske i Nordatlantens västra del (omarbetning)

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 285.1,

med beaktande av kommissionens förslag,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (1), och

av följande skäl:

(1)

Rådets förordning (EEG) nr 2018/93 av den 30 juni 1993 om rapportering av statistikuppgifter om medlemsstaternas fångster och fiskeriaktiviteter i Nordatlantens västra del (2) har ändrats flera gånger på ett väsentligt sätt (3). Med anledning av att nya ändringar nu görs i nämnda förordning bör de aktuella bestämmelserna av tydlighetsskäl omarbetas.

(2)

I konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordatlantens västra del som antagits genom rådets förordning (EEG) nr 3179/78 (4), genom vilken fiskeriorganisationen för Nordatlantens västra del (Nafo) upprättats, åläggs gemenskapen att på begäran förse Nafos vetenskapliga råd med all tillgänglig statistisk och vetenskaplig information för dess verksamhet.

(3)

Nafos vetenskapliga råd har bedömt det vara av stor betydelse att i arbetet med utvärdering av tillståndet för fiskebestånden i Nordatlantens västra del ha tillgång till aktuell statistik över fångster och fiskeriaktiviteter.

(4)

Flera medlemsstater har begärt att få inlämna uppgifter i annan form eller med annat medium än enligt vad som anges i bilaga V (motsvarande Statlant-frågeformulär).

(5)

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra denna förordning bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (5).

(6)

Kommissionen bör särskilt ges befogenhet att ändra förteckningarna över arter och statistiska fiskeområden samt beskrivningarna av dessa regioner, liksom mått, koder och definitioner av fiskeriaktiviteter, fiskeredskap, fartygsstorlekar och fiskemetoder. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Varje medlemsstat ska till kommissionen lämna uppgifter om fångster från fartyg som är registrerade i medlemsstaten eller för dess flagg och som fiskar i Nordatlantens västra del, med beaktande av rådets förordning (Euratom, EEG) nr 1588/90 av den 11 juni 1990 om utlämnande av insynsskyddade statistiska uppgifter till Europeiska gemenskapernas statistikkontor (6).

Nominell fångststatistik ska inbegripa alla fiskeriprodukter som landas eller omlastas till sjöss oavsett produktform men ska inte inbegripa kvantiteter som efter fångsten kasseras till sjöss, konsumeras ombord eller brukas som agn i samband med fisket. Produktion från vattenbruk ska inte ingå. Statistiken ska avse motsvarigheten i hel färskvikt av det som landats eller omlastats, avrundat till närmaste ton.

Artikel 2

1.   Den statistik som ska inlämnas ska vara av två slag:

a)

Statistik över den årliga nominella fångsten angiven i ton levande vikt landade kvantiteter av var och en av de arter som anges i bilaga I och i vart och ett av de statistiska fiskeområden i Nordatlantens västra del som anges i bilaga II och definieras i bilaga III.

b)

Statistik över fångsten enligt punkt a och motsvarande fiskeriaktivitet uppdelad på fångstmånad, fiskeredskap, fartygsstorlek och de viktigaste arter som fiskats.

2.   De statistiska uppgifter som avses i punkt 1 a ska inlämnas senast den 31 maj året efter referensåret och får vara preliminära. De uppgifter som avses i punkt 1 b ska inlämnas senast den 31 augusti året efter referensåret och ska vara definitiva.

De statistiska uppgifter som avses i punkt 1 a och som lämnas in som preliminära ska klart anges som sådana.

Inga uppgifter behöver lämnas för arter/fiskeområden för vilka inga fångster har noterats under rapporteringsperioden.

Om en medlemsstat inte har fiskat i Nordatlantens västra del under det föregående kalenderåret, ska denna medlemsstat informera kommissionen om detta senast den 31 maj påföljande år.

3.   De definitioner och koder som ska användas i rapporteringen om fiskeriaktiviteter, fiskeredskap, fiskemetoder och fartygsstorlek framgår av bilaga IV.

4.   Kommissionen får ändra förteckningarna över arter och statistiska fiskeområden samt beskrivningarna av dessa regioner, liksom mått, koder och definitioner av fiskeriaktiviteter, fiskeredskap, fartygsstorlekar och fiskemetoder.

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 6.2.

Artikel 3

Om inte annat följer av de bestämmelser som antagits på grundval av den gemensamma fiskeripolitiken, har en medlemsstat rätt att använda urvalsmetoder vid insamlingen av fångstuppgifter för de delar av fiskeflottan för vilka det skulle innebära orimligt stor administration att samla in fullständiga uppgifter. Närmare uppgifter om de urvalsförfaranden som använts ska, tillsammans med uppgift om hur stor andel av den totala statistiken som insamlats genom sådana metoder, ingå i den rapport som medlemsstaten i enlighet med artikel 7.1 lämnar in.

Artikel 4

Medlemsstaterna ska fullgöra sina skyldigheter gentemot kommissionen enligt artiklarna 1 och 2 genom att inlämna statistiken i det format som anges i bilaga V.

Medlemsstaterna får inlämna statistik i enlighet med det format som specificeras i bilaga VI.

Efter godkännande i förväg av kommissionen får medlemsstaterna inlämna statistiken i annat format eller på annat medium.

Artikel 5

Kommissionen ska, så långt det är möjligt, inom 24 timmar efter mottagandet skicka uppgifterna i rapporterna vidare till Nafos huvudsekreterare.

Artikel 6

1.   Kommissionen ska biträdas av ständiga kommittén för jordbruksstatistik, inrättad genom rådets beslut 72/279/EEG (7), nedan kallad kommittén.

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1-5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Artikel 7

1.   Medlemsstaterna ska senast den 28 juli 1994 till kommissionen inlämna en detaljerad rapport som beskriver hur uppgifter om fångster och fiskeriaktiviteter insamlas och som anger uppgifternas representativitet och reliabilitet. Kommissionen ska i samarbete med medlemsstaterna göra en sammanfattning av dessa rapporter.

2.   Medlemsstaterna ska informera kommissionen om alla ändringar av informationen enligt punkt 1 inom tre månader efter dess införande.

3.   Metodrapporter, uppgifternas tillgänglighet och tillförlitlighet som avses i punkt 1 och andra relevanta frågor som sammanhänger med tillämpningen av denna förordning ska behandlas årligen av den behöriga arbetsgruppen inom kommittén.

Artikel 8

1.   Förordning (EEG) nr 2018/93 ska upphöra att gälla.

2.   Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till den här förordningen och ska läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga VII.

Artikel 9

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg den 11 mars 2009.

På Europaparlamentets vägnar

H.-G. PÖTTERING

Ordförande

På rådets vägnar

A. VONDRA

Ordförande


(1)  Europaparlamentets yttrande av den 17 juni 2008 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 26 februari 2009.

(2)  EGT L 186, 28.7.1993, s. 1.

(3)  Se bilaga VI.

(4)  EGT L 378, 30.12.1978, s. 1.

(5)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(6)  EGT L 151, 15.6.1990, s. 1.

(7)  EGT L 179, 7.8.1972, s. 1.


BILAGA I

FÖRTECKNING ÖVER ARTER SOM INRAPPORTERATS FÖR DEN KOMMERSIELLA FÅNGSTSTATISTIKEN FÖR NORDVÄSTRA ATLANTEN

Medlemsstaterna ska inrapportera nominella fångster av de arter som utmärks med en asterisk (*). Inrapportering av nominella fångster av övriga arter är frivillig när det gäller identifiering av enskilda arter. Om emellertid uppgifter över enskilda arter ej inlämnas, ska uppgifter införas under aggregerade kategorier. Medlemsstater får inlämna uppgifter om arter, som ej förekommer i förteckningen, förutsatt att dessa arter tydligt identifierats.

Anmärkning

:

e.a.a. = ej annorstädes angiven.

Svenskt namn

3-bokstavskod för identifikation

Vetenskapligt namn

Engelskt namn

BOTTENLEVANDE FISKARTER

Torsk

COD (*)

Gadus morhua

Atlantic cod

Kolja

HAD (*)

Melanogrammus aeglefinus

Haddock

Kungsfiskar e.a.a.

RED (*)

Sebastes spp.

Atlantic redfishes n.e.i.

Silverkummel

HKS (*)

Merluccius bilinearis

Silver hake

Skäggbrosme

HKR (*)

Urophycis chuss

Red hake

Gråsej

POK (*)

Pollachius virens

Saithe (= pollock)

Större kungsfisk; uer; röd-fisk

REG (*)

Sebastes marinus

Golden redfish

Djuphavskungsfisk

REB (*)

Sebastes mentella

Beaked redfish

Lerskädda

PLA (*)

Hippoglossoides platessoides

American plaice (L. R. dab)

Rödtunga

WIT

Glyptocephalus cynoglossus

Witch flounder

Gulstjärtsskädda

YEL (*)

Limanda ferruginea

Yellowtail flounder

Liten hälleflundra; blå-kveite

GHL (*)

Reinhardtius hippoglossoides

Greenland halibut

Hälleflundra

HAL (*)

Hippoglossus hippoglossus

Atlantic halibut

Vinterflundra

FLW (*)

Pseudopleuronectes americanus

Winter flounder

Sommarvar

FLS (*)

Paralichthys dentatus

Summer flounder

Fönsterglasvar

FLD (*)

Scophthalmus aquosus

Windowpane flounder

Plattfiskar; flatfiskar e.a.a.

FLX

Pleuronectiformes

Flatfishes n.e.i.

Amerikansk marulk

ANG (*)

Lophius americanus

American angler

Knorrhanar

SRA

Prionotus spp.

Atlantic searobins

Atlantisk frostfisk

TOM

Microgadus tomcod

Atlantic tomcod

Blå antimora

ANT

Antimora rostrata

Blue antimora

Blåvitling; kolmule

WHB

Micromesistius poutassou

Blue whiting (= poutassou)

Luring

CUN

Tautogolabrus adspersus

Cunner

Lubb

USK

Brosme brosme

Cusk (= tusk)

Uvak

GRC

Gadus ogac

Greenland cod

Birkelånga

BLI

Molva dypterygia

Blue ling

Långa

LIN (*)

Molva molva

Ling

Sjurygg; stenbit

LUM (*)

Cyclopterus lumpus

Lumpfish (= lumpsucker)

Randig kungskväkare

KGF

Menticirrhus saxatilis

Northern kingfish

Fläckig blåsfisk

PUF

Sphoeroides maculatus

Northern puffer

Ålbrosmar e.a.a.

ELZ

Lycodes spp.

Eelpouts n.e.i.

Västatlantisk ålbrosme

OPT

Zoarces americanus

Ocean pout

Polartorsk

POC

Boreogadus saida

Polar cod

Skoläst

RNG

Coryphaenoides rupestris

Roundnose grenadier

Långstjärt

RHG

Macrourus berglax

Roughhead grenadier

Tobisar

SAN

Ammodytes spp.

Sandeels (= sand lances)

Rötsimpor e.a.a.

SCU

Myoxocephalus spp.

Sculpins n.e.i.

Scup

SCP

Stenotomus chrysops

Scup

Tautog

TAU

Tautoga onitis

Tautog

Blå tegelabborre

TIL

Lopholatilus chamaeleonticeps

Tilefish

Vitbrosme

HKW (*)

Urophycis tenuis

White hake

Havskatter e.a.a.

CAT (*)

Anarhichas spp.

Wolf-fishes n.e.i.

Havskatt

CAA (*)

Anarhichas lupus

Atlantic wolf-fish

Fläckig havskatt

CAS (*)

Anarhichas minor

Spotted wolf-fish

Benfiskar e.a.a.

GRO

Osteichthyes

Groundfishes n.e.i.

PELAGISKA FISKARTER

Sill; strömming

HER (*)

Clupea harengus

Atlantic herring

Makrill

MAC (*)

Scomber scombrus

Atlantic mackerel

Fläckig smörfisk

BUT

Peprilus triacanthus

Atlantic butterfish

Atlantisk menhaden

MHA (*)

Brevoortia tyrannus

Atlantic menhaden

Makrillgädda

SAU

Scomberesox saurus

Atlantic saury

Amerikansk ansjovis

ANB

Anchoa mitchilli

Bay anchovy

Blåfisk

BLU

Pomatomus saltatrix

Bluefish

Gullöpare

CVJ

Caranx hippos

Crevalle Jack

Fregattauxid

FRI

Auxis thazard

Frigate tuna

Kungsmakrill

KGM

Scomberomorus cavalla

King mackerel

Fläckig kungsmakrill

SSM (*)

Scomberomorus maculatus

Atlantic Spanish mackerel

Segelfisk

SAI

Istiophorus albicans

Sailfish

Vit marlin

WHM

Tetrapturus albidus

White marlin

Blå marlin

BUM

Makaira nigricans

Blue marlin

Svärdfisk

SWO

Xiphias gladius

Swordfish

Långfenad tonfisk; albacor

ALB

Thunnus alalunga

Albacore tuna

Ryggstrimmig pelamid

BON

Sarda sarda

Atlantic bonito

Tunnina

LTA

Euthynnus alletteratus

Little tunny

Storögd tonfisk

BET

Thunnus obesus

Bigeye tuna

Tonfisk

BFT

Thunnus thynnus

Northern bluefish tuna

Bonit

SKJ

Katsuwonus pelamis

Skipjack tuna

Gulfenad tonfisk; albacora

YFT

Thunnus albacares

Yellowfin tuna

Tonfiskar e.a.a.

TUN

Thunnini

Tunas n.e.i.

Pelagiska fiskar (benfiskar) e.a.a.

PEL

Osteichthyes

Pelagic fishes n.e.i.

ÖVRIGA FENFISKARTER

Gumsill

ALE

Alosa pseudoharengus

Alewife

Serioler e.a.a.

AMX

Seriola spp.

Amberjacks n.e.i.

Amerikansk havsål

COA

Conger oceanicus

American conger

Amerikansk ål

ELA

Anguilla rostrata

American eel

Vit staksill

SHA

Alosa sapidissima

American shad

Guldlaxfiskar e.a.a.

ARG

Argentina spp.

Argentines n.e.i.

Stubbkväkare

CKA

Micropogonias undulatus

Atlantic croaker

Atlantisk nålgädda

NFA

Strongylura marina

Atlantic needlefish

Atlantisk trådsill

THA

Opisthonema oglinum

Atlantic thread herring

Bairds släthuvudfisk

ALC

Alepocephalus bairdii

Baird's slickhead

Svart trumfisk

BDM

Pogonias cromis

Black drum

Svart havsabborre

BSB

Centropristis striata

Black sea bass

Blå staksill

BBH

Alosa aestivalis

Blueback herring

Lodda

CAP (*)

Mallotus villosus

Capelin

Rödingar e.a.a.

CHR

Salvelinus spp.

Char n.e.i.

Cobia

CBA

Rachycentron canadum

Cobia

Atlantisk pompano

POM

Trachinotus carolinus

Common (= Florida) pompano

Vimpelsill

SHG

Dorosoma cepedianum

Gizzard shad

Grymtor; sötläppar e.a.a.

GRX

Haemulidae

Grunts n.e.i.

Hickorysill

SHH

Alosa mediocris

Hickory shad

Hector-prickfisk

LAX

Notoscopelus spp.

Lanternfish

Multefiskar e.a.a.

MUL

Mugilidae

Mullets n.e.i.

Skördefisk

HVF

Peprilus alepidotus

North Atlantic harvestfish

Åsnegrymta

PIG

Orthopristis chrysoptera

Pigfish

Regnbågsnors

SMR

Osmerus mordax

Rainbow smelt

Röd trumfisk

RDM

Sciaenops ocellatus

Red drum

Rödbraxen

RPG

Pagrus pagrus

Red porgy

Sträv taggmakrill

RSC

Trachurus lathami

Rough shad

Sandhavsabborre

PES

Diplectrum formosum

Sand perch

Fårhuvudfisk

SPH

Archosargus probatocephalus

Sheepshead

Slätkväkare

SPT

Leiostomus xanthurus

Spot croaker

Prickveka

SWF

Cynoscion nebulosus

Spotted weakfish

Vekfisk; kungsveka

STG

Cynoscion regalis

Squeteague

Strimmig havsabborre

STB

Morone saxatilis

Striped bass

Störfiskar e.a.a.

STU

Acipenseridae

Sturgeons n.e.i.

Tarpon

TAR

Megalops atlanticus

Tarpon

Laxar och öringar e.a.a.

TRO

Salmo spp.

Trout n.e.i.

Vitabborre

PEW

Morone americana

White perch

Beryxar

ALF

Beryx spp.

Alfonsinos

Pigghaj

DGS (*)

Squalus acanthias

Spiny (= picked) dogfish

Pigghajar e.a.a.

DGX (*)

Squalidae

Dogfishes n.e.i.

Håbrand; sillhaj

POR (*)

Lamna nasus

Porbeagle

Större hajfiskarter e.a.a.

SHX

Squaliformes

Large sharks n.e.i.

Makrillhaj; mako

SMA

Isurus oxyrinchus

Shortfin mako shark

Vitprickig spetsnoshaj

RHT

Rhizoprionodon terraenovae

Atlantic sharpnose shark

CFB

Centroscyllium fabricii

Black dogfish

Håkäring

GSK

Somniosus microcephalus

Boreal (Greenland) shark

Brugd

BSK

Cetorhinus maximus

Basking shark

Igelkottsrocka

RJD

Leucoraja erinacea

Little skate

RJL

Dipturus laevis

Barndoor skate

Vinterrocka

RJT

Leucoraja ocellata

Winter skate

Klorocka

RJR

Amblyraja radiata

Thorny skate

RJS

Malacoraja senta

Smooth skate

Taggsvansrocka

RJQ

Bathyraja spinicauda

Spinytail (spinetail) skate

RJG

Amblyraja hyperborea

Arctic skate

Rockor e.a.a.

SKA (*)

Raja spp.

Skates n.e.i.

Fenfiskar (benfiskar) e.a.a.

FIN

Osteichthyes

Finfishes n.e.i.

RYGGRADSLÖSA ARTER

Långfenad bläckfisk

SQL (*)

Loligo pealeii

Long-finned squid

Nordlig stjärtfenad bläckfisk

SQI (*)

Illex illecebrosus

Short-finned squid

Bläckfiskar e.a.a.

SQU (*)

Loliginidae, Ommastrephidae

Squids n.e.i.

Atlantisk knivmussla

CLR

Ensis directus

Atlantic razor clam

Hård venusmussla

CLH

Mercenaria mercenaria

Hard clam

Islandsmussla

CLQ

Arctica islandica

Ocean quahog

Sandmussla

CLS

Mya arenaria

Soft clam

Bränningsmussla

CLB

Spisula solidissima

Surf clam

Musslor e.a.a.

CLX

Bivalvia

Clams n.e.i.

Vikkammussla

SCB

Argopecten irradians

Bay scallop

Kalikåkammussla

SCC

Argopecten gibbus

Calico scallop

Isländsk kammussla

ISC

Chlamys islandica

Icelandic scallop

Atlantisk (djuphavs-) mantelkammussla

SCA

Placopecten magellanicus

Sea scallop

Kammusslor e.a.a.

SCX

Pectinidae

Scallops n.e.i.

Amerikanskt ostron

OYA

Crassostrea virginica

American cupped oyster

Blåmussla

MUS

Mytilus edulis

Blue mussel

Hjälmsnäckor e.a.a.

WHX

Busycon spp.

Whelks n.e.i.

Strandsnäckor; kubbongar e.a.a.

PER

Littorina spp.

Periwinkles n.e.i.

Blötdjur e.a.a.

MOL

Mollusca

Marine molluscs n.e.i.

Klippkrabbtaska

CRK

Cancer irroratus

Atlantic rock crab

Blå krabba

CRB

Callinectes sapidus

Blue crab

Strandkrabba

CRG

Carcinus maenas

Green crab

Nordlig krabbtaska

CRJ

Cancer borealis

Jonah crab

Arktisk maskeringskrabba

CRQ

Chionoecetes opilio

Queen crab

Djuphavsrödkrabba

CRR

Geryon quinquedens

Red crab

Stentrollkrabba

KCT

Lithodes maja

Stone king crab

Krypande tiofotade kräftdjur e.a.a.

CRA

Brachyura

Marine crabs n.e.i.

Amerikansk hummer

LBA

Homarus americanus

American lobster

Nordhavsräka

PRA (*)

Pandalus borealis

Northern prawn

Karamellräka

AES

Pandalus montagui

Aesop shrimp

Peneidaräkor e.a.a.

PEN (*)

Penaeus spp.

Penaeus shrimps n.e.i.

Räkor

PAN (*)

Pandalus spp.

Pink (= pandalid) shrimps

Havskräftdjur e.a.a.

CRU

Crustacea

Marine crustaceans n.e.i.

Sjöborrar

URC

Strongylocentrotus spp.

Sea urchin

Havsborstmaskar e.a.a.

WOR

Polychaeta

Marine worms n.e.i.

Dolksvans

HSC

Limulus polyphemus

Horseshoe crab

Havslevande ryggradslösa arter e.a.a.

INV

Invertebrata

Marine invertebrates n.e.i.

ALGER

Brunalger

SWB

Phaeophyceae

Brown seaweeds

Rödalger

SWR

Rhodophyceae

Red seaweeds

Alger e.a.a.

SWX

Algae

Seaweeds n.e.i.

SÄLAR

Grönlandssäl

SEH

Pagophilus groenlandicus

Harp seal

Klappmyts; blåssäl

SEZ

Cystophora cristata

Hooded seal


BILAGA II

STATISTISKA FISKEOMRÅDEN I NORDATLANTENS VÄSTRA DEL FÖR VILKA UPPGIFTER SKA LÄMNAS

Delområde 0

 

Sektion 0 A

 

Sektion 0 B

Delområde 1

 

Sektion 1 A

 

Sektion 1 B

 

Sektion 1 C

 

Sektion 1 D

 

Sektion 1 E

 

Sektion 1 F

 

Sektion 1 NK (uppgift saknas)

Delområde 2

 

Sektion 2 G

 

Sektion 2 H

 

Sektion 2 J

 

Sektion 2 NK (uppgift saknas)

Delområde 3

 

Sektion 3 K

 

Sektion 3 L

 

Sektion 3 M

 

Sektion 3 N

 

Sektion 3 O

 

Sektion 3 P

 

Delsektion 3 P n

 

Delsektion 3 P s

 

Sektion 3 NK (uppgift saknas)

Delområde 4

 

Sektion 4 R

 

Sektion 4 S

 

Sektion 4 T

 

Sektion 4 V

 

Delsektion 4 V n

 

Delsektion 4 V s

 

Sektion 4 W

 

Sektion 4 X

 

Sektion 4 NK (uppgift saknas)

Delområde 5

 

Sektion 5 Y

 

Sektion 5 Z

 

Delsektion 5 Z e

 

Underenhet 5 Z c

 

Underenhet 5 Z u

 

Delsektion 5 Z w

 

Sektion 5 NK (uppgift saknas)

Delområde 6

 

Sektion 6 A

 

Sektion 6 B

 

Sektion 6 C

 

Sektion 6 D

 

Sektion 6 E

 

Sektion 6 F

 

Sektion 6 G

 

Sektion 6 H

 

Sektion 6 NK (uppgift saknas)

Statistiska fiskeområden i Nordatlantens västra del

Image


BILAGA III

BESKRIVNING AV DE DELOMRÅDEN OCH SEKTIONER INOM NAFO SOM ANVÄNTS FÖR STATISTIK ÖVER OCH BESTÄMMELSER OM FISKE I NORDVÄSTRA ATLANTEN

De vetenskapliga och statistiska delområden, sektioner och delsektioner, om vilka stadgas i artikel XX i konventionen om Organisationen för fisket i nordvästra Atlanten utgörs av följande:

Delområde 0

Den del av konventionsområdet, som i söder begränsas av en linje, som sträcker sig rakt österut från en punkt på latitud 61o00'N och longitud 65o00'V till en punkt på latitud 61o00'N och longitud 59o00'V och därifrån i sydöstlig riktning längs en loxodrom till en punkt på latitud 60o12'N och longitud 57o13'V, varifrån området i öster begränsas av en serie geodetiska linjer, som förenar följande punkter:

Punkt nr

Latitud

Longitud

1

60o12'0

57o13'0

2

61o00'0

57o13'1

3

62o00'5

57o21'1

4

62o02'3

57o21'8

5

62o03'5

57o22'2

6

62o11'5

57o25'4

7

62o47'2

57o41'0

8

63o22'8

57o57'4

9

63o28'6

57o59'7

10

63o35'0

58o02'0

11

63o37'2

58o01'2

12

63o44'1

57o58'8

13

63o50'1

57o57'2

14

63o52'6

57o56'6

15

63o57'4

57o53'5

16

64o04'3

57o49'1

17

64o12'2

57o48'2

18

65o06'0

57o44'1

19

65o08'9

57o43'9

20

65o11'6

57o44'4

21

65o14'5

57o45'1

22

65o18'1

57o45'8

23

65o23'3

57o44'9

24

65o34'8

57o42'3

25

65o37'7

57o41'9

26

65o50'9

57o40'7

27

65o51'7

57o40'6

28

65o57'6

57o40'1

29

66o03'5

57o39'6

30

66o12'9

57o38'2

31

66o18'8

57o37'8

32

66o24'6

57o37'8

33

66o30'3

57o38'3

34

66o36'1

57o39'2

35

66o37'9

57o39'6

36

66o41'8

57o40'6

37

66o49'5

57o43'0

38

67o21'6

57o52'7

39

67o27'3

57o54'9

40

67o28'3

57o55'3

41

67o29'1

57o56'1

42

67o30'7

57o57'8

43

67o35'3

58o02'2

44

67o39'7

58o06'2

45

67o44'2

58o09'9

46

67o56'9

58o19'8

47

68o01'8

58o23'3

48

68o04'3

58o25'0

49

68o06'8

58o26'7

50

68o07'5

58o27'2

51

68o16'1

58o34'1

52

68o21'7

58o39'0

53

68o25'3

58o42'4

54

68o32'9

59o01'8

55

68o34'0

59o04'6

56

68o37'9

59o14'3

57

68o38'0

59o14'6

58

68o56'8

60o02'4

59

69o00'8

60o09'0

60

69o06'8

60o18'5

61

69o10'3

60o23'8

62

69o12'8

60o27'5

63

69o29'4

60o51'6

64

69o49'8

60o58'2

65

69o55'3

60o59'6

66

69o55'8

61o00'0

67

70o01'6

61o04'2

68

70o07'5

61o08'1

69

70o08'8

61o08'8

70

70o13'4

61o10'6

71

70o33'1

61o17'4

72

70o35'6

61o20'6

73

70o48'2

61o37'9

74

70o51'8

61o42'7

75

71o12'1

62o09'1

76

71o18'9

62o17'5

77

71o25'9

62o25'5

78

71o29'4

62o29'3

79

71o31'8

62o32'0

80

71o32'9

62o33'5

81

71o44'7

62o49'6

82

71o47'3

62o53'1

83

71o52'9

63o03'9

84

72o01'7

63o21'1

85

72o06'4

63o30'9

86

72o11'0

63o41'0

87

72o24'8

64o13'2

88

72o30'5

64o26'1

89

72o36'3

64o38'8

90

72o43'7

64o54'3

91

72o45'7

64o58'4

92

72o47'7

65o00'9

93

72o50'8

65o07'6

94

73o18'5

66o08'3

95

73o25'9

66o25'3

96

73o31'1

67o15'1

97

73o36'5

68o05'5

98

73o37'9

68o12'3

99

73o41'7

68o29'4

100

73o46'1

68o48'5

101

73o46'7

68o51'1

102

73o52'3

69o11'3

103

73o57'6

69o31'5

104

74o02'2

69o50'3

105

74o02'6

69o52'0

106

74o06'1

70o06'6

107

74o07'5

70o12'5

108

74o10'0

70o23'1

109

74o12'5

70o33'7

110

74o24'0

71o25'7

111

74o28'6

71o45'8

112

74o44'2

72o53'0

113

74o50'6

73o02'8

114

75o00'0

73o16'3

115

75o05'

73o30'

och därifrån rakt norrut till latitud 78o10'N, och som i väster begränsas av en linje, som utgår från latitud 61o00'N och longitud 65o00'V och sträcker sig i nordvästlig riktning längs en loxodrom till Baffin Islands kust vid East Bluff (latitud 61o55'N och longitud 66o20'V) och därifrån i nordlig riktning längs Baffin Islands, Bylot Islands, Devon Islands och Ellesmere Islands kuster följande longitud 80oV i vattnen mellan dessa öar till latitud 78o10'N samt i norr begränsad av latitud 78o10'N.

Delområde 0 består av två sektioner

Sektion 0A

Den del av delområdet som ligger norr om latitud 66o15'N.

Sektion 0B

Den del av delområdet som ligger söder om latitud 66o15'N.

Delområde 1

Den del av konventionsområdet som ligger öster om delområde 0 och norr och öster om en loxodrom, som förenar en punkt på latitud 60o12'N och longitud 57o13'V med en punkt på latitud 52o15'N och longitud 42o00'V.

Delområde 1 består av sex sektioner

Sektion 1A

Den del av delområdet som ligger norr om latitud 68o50'N (Christianshaab).

Sektion 1B

Den del av delområdet som ligger mellan latitud 66o15'N (5 nautiska mil norr om Umanarsugssuak) och latitud 68o50'N (Christianshaab).

Sektion 1C

Den del av delområdet som ligger mellan latitud 64o15'N (4 nautiska mil norr om Godthaab) och latitud 66o15'N (5 nautiska mil norr om Umanarsugssuak).

Sektion 1D

Den del av delområdet som ligger mellan latitud 62o30'N (Frederikshaabglaciären) och latitud 64o15'N (4 nautiska mil norr om Godthaab).

Sektion 1E

Den del av delområdet som ligger mellan latitud 60o45'N (Cape Desolation) och latitud 62o30'N (Frederikshaabglaciären).

Sektion 1F

Den del av delområdet som ligger söder om latitud 60o45'N (Cape Desolation).

Delområde 2

Den del av konventionsområdet som ligger öster om longitud 64o30'V i Hudson Strait-området, söder om delområde 0, söder och väster om delområde 1 och norr om latitud 52o15'N.

Delområde 2 består av tre sektioner

Sektion 2G

Den del av delområdet som ligger norr om latitud 57o40'N (Cape Mugford).

Sektion 2H

Den del av delområdet som ligger mellan latitud 55o20'N (Hopedale) och latitud 57o40'N (Cape Mugford).

Sektion 2J

Den del av delområdet som ligger söder om latitud 55o20'N (Hopedale).

Delområde 3

Den del av konventionsområdet som ligger söder om latitud 52o15'N och öster om en linje som sträcker sig rakt norrut från Cape Bauld på Newfoundlands norra kust till latitud 52o15'N, norr om latitud 39o00'N och norr och öster om en loxodrom som utgår från latitud 39o00'N, longitud 50o00'V och sträcker sig i nordvästlig riktning för att passera genom en punkt på latitud 43o30'N, longitud 55o00'V i riktning mot en punkt på latitud 47o50'N longitud 60o00'V till dess att den skär en rak linje, som förenar Cape Ray på latitud 47o37,0'N, longitud 59o18,0'V på Newfoundlands kust med Cape North på latitud 47o02,0'N, longitud 60o25,0'V på Cape Breton Island och därifrån i nordöstlig riktning längs denna linje till Cape Ray på latitud 47o37,0'N, longitud 59o18,0'V.

Delområde 3 består av sex sektioner

Sektion 3K

Den del av delområdet som ligger norr om latitud 49o15'N (Cape Freels, Newfoundland).

Sektion 3L

Den del av delområdet som ligger mellan Newfoundlands kust från Cape Freels till Cape St Mary och en linje som beskrivs enligt följande: den utgår från Cape Freels och sträcker sig rakt österut till longitud 46o30'V, därifrån rakt söderut till latitud 46o00'N, därifrån rakt västerut till longitud 54o30'V och därifrån längs en loxodrom till Cape St Mary på Newfoundland.

Sektion 3M

Den del av delområdet som ligger söder om latitud 49o15'N och öster om longitud 46o30'V.

Sektion 3N

Den del av delområdet som ligger söder om latitud 46o00'N och mellan longitud 46o30'V och longitud 51o00'V.

Sektion 3O

Den del av delområdet som ligger söder om latitud 46o00'N och mellan longitud 51o00'V och longitud 54o30'V.

Sektion 3P

Den del av delområdet som ligger söder om Newfoundlands kust och väster om en linje från Cape St Mary på Newfoundland till en punkt på latitud 46o00'N, longitud 54o30'V och därifrån rakt söderut till en av delområdets gränser.

Sektion 3P är indelad i två delsektioner:

3Pn – nordvästra delsektionen – Denna del av sektion 3P ligger nordväst om en linje, som sträcker sig från 47o30,7'N, longitud 57o43,2'V i ungefär sydvästlig riktning till en punkt på latitud 46o50,7'N longitud 58o49,0'V.

3Ps – sydöstra delsektionen – denna del av sektion 3P ligger sydöst om den linje som definierats för delsektion 3Pn.

Delområde 4

Den del av konventionsområdet som ligger norr om latitud 39o00'N, väster om delområde 3 och öster om en linje som beskrivs enligt följande:

Den utgår från ändpunkten av den internationella gränsen mellan Amerikas förenta stater och Kanada i Grand Manan Channel vid en punkt på latitud 44o46'35,346"N, longitud 66o54'11,253"V och sträcker sig därefter rakt söderut till latitud 43o50'N, därifrån rakt västerut till longitud 67o24'27,24"V, därifrån längs en geodetisk linje i sydvästlig riktning till en punkt på latitud 42o53'14"N och longitud 67o44'35"V, därifrån längs en geodetisk linje i sydöstlig riktning till en punkt på latitud 42o31'08"N och longitud 67o28'05"V, därifrån längs en geodetisk linje till en punkt på latitud 42o20'N och longitud 67o18'13,15"V,

därifrån rakt österut till en punkt på longitud 66o00'V, därifrån längs en loxodrom i sydöstlig riktning till en punkt på latitud 42o00'N och longitud 65o40'V och därifrån rakt söderut till latitud 39o00'N.

Delområde 4 består av sex sektioner

Sektion 4R

Den del av delområdet som ligger mellan Newfoundlands kust från Cape Bauld till Cape Ray och en linje som beskrivs enligt följande: den utgår från Cape Bauld och sträcker sig därifrån rakt norrut till latitud 52o15'N, därifrån rakt västerut till Labradors kust, därifrån längs Labradors kust till ändpunkten för Labrador-Quebec-gränsen, därifrån längs en loxodrom i sydvästlig riktning till en punkt på latitud 49o25'N, longitud 60o00'V, därifrån rakt söderut till en punkt på latitud 47o50'N, longitud 60o00'V, därifrån längs en loxodrom i sydöstlig riktning till den punkt, på vilken gränsen till delområde 3 skär den räta linje som förenar Cape North i Nova Scotia med Cape Ray på Newfoundland och därifrån till Cape Ray på Newfoundland.

Sektion 4S

Den del av delområdet som ligger mellan Quebecs sydkust från Labrador-Quebec-gränsens ändpunkt till Pte. des Monts och en linje som beskrivs enligt följande: den utgår från Pte. des Monts och sträcker sig därifrån rakt österut till en punkt på latitud 49o25'N, longitud 64o40'V, därifrån längs en loxodrom i öst-sydöstlig riktning till en punkt på latitud 47o50'N, longitud 60o00'V, därifrån rakt norrut till en punkt på latitud 49o25'N, longitud 60o00'V och därifrån längs en loxodrom i nordöstlig riktning till Labrador-Quebec-gränsens ändpunkt.

Sektion 4T

Den del av delområdet som ligger mellan Nova Scotias, New Brunswicks och Quebecs kuster från Cape North till Pte. des Monts och en linje som beskrivs enligt följande: den utgår från Pte. des Monts och sträcker sig därifrån rakt österut till en punkt på latitud 49o25'N, longitud 64o40'V, därifrån längs en loxodrom i sydöstlig riktning till en punkt på latitud 47o50'N, longitud 60o00'V och därifrån längs en loxodrom i sydlig riktning till Cape North i Nova Scotia.

Sektion 4V

Den del av delområdet som ligger mellan Nova Scotias kust mellan Cape North och Fourchu och en linje som beskrivs enligt följande: den utgår från Fourchu och sträcker sig därifrån längs en loxodrom i östlig riktning till en punkt på latitud 45o40'N, longitud 60o00'V, därifrån rakt söderut längs longitud 60o00'V till latitud 44o10'N, därifrån rakt österut till longitud 59o00'V, därifrån rakt söderut till latitud 39o00'N, därifrån rakt österut till en punkt där gränsen mellan delområdena 3 och 4 möter latitud 39o00'N, därefter längs gränsen mellan delområdena 3 och 4 och en linje, som fortsätter i nordvästlig riktning till en punkt på latitud 47o50'N, longitud 60o00'V och därifrån längs en loxodrom i sydlig riktning till Cape North i Nova Scotia.

Sektion 4V indelas i två delsektioner:

4Vn – norra delsektionen – den del av sektion 4V som ligger norr om latitud 45o40'N.

4Vs – södra delsektionen – den del av sektion 4V som ligger söder om latitud 45o40'N.

Sektion 4W

Den del av delområdet som ligger mellan Nova Scotias kust från Halifax till Fourchu och en linje som beskrivs enligt följande: den utgår från Fourchu och sträcker sig därifrån längs en loxodrom i östlig riktning till en punkt på latitud 45o40'N, longitud 60o00'V, därifrån rakt söderut längs longitud 60o00'V till latitud 44o10'N, därifrån rakt österut till longitud 59o00'V, därifrån rakt söderut till latitud 39o00'N, därifrån rakt västerut till longitud 63o20'V, därifrån rakt norrut till en punkt på denna latitud 44o20'N och därifrån längs en loxodrom i nordvästlig riktning till Halifax i Nova Scotia.

Sektion 4X

Den del av delområdet som ligger mellan delområde 4:s västra gräns och New Brunswicks och Nova Scotias kuster från ändpunkten av gränsen mellan New Brunswick och Maine till Halifax och en linje som beskrivs enligt följande: den utgår från Halifax och sträcker sig därifrån längs en loxodrom i sydöstlig riktning till en punkt på latitud 44o20'N, longitud 63o20'V, därifrån rakt söderut till latitud 39o00'N och därifrån rakt västerut till longitud 65o40'V.

Delområde 5

Den del av konventionsområdet som ligger väster om delområde 4:s västra gräns, norr om latitud 39o00'N och öster om longitud 71o40'V.

Delområde 5 består av två sektioner

Sektion 5Y

Den del av delområdet som ligger mellan Maines, New Hampshires och Massachusetts kuster från gränsen mellan Maine och New Brunswick till longitud 70o00'V vid Cape Cod (på ungefär latitud 42oN) och en linje som beskrivs enligt följande: den utgår från en punkt vid Cape Cod på longitud 70oV (på ungefär latitud 42oN) och sträcker sig därifrån rakt norrut till latitud 42o20'N, därifrån rakt österut till longitud 67o18'13,15"V vid gränsen mellan delområdena 4 och 5 och därifrån längs denna gräns till gränsen mellan Kanada och Förenta staterna.

Sektion 5Z

Den del av delområdet som ligger söder och öster om sektion 5Y.

Sektion 5Z indelas i två delsektioner: en östlig delsektion och en västlig delsektion, som definieras enligt följande:

5Ze – östra delsektionen – den del av sektion 5Z som ligger öster om longitud 70o00'V.

Delsektion 5Ze indelas i två underenheter (1):

5Zu (Förenta staternas vatten) utgör den del av delsektion 5Ze, som ligger väster om de geodetiska linjer som förenar punkterna med följande koordinater:

Latitud N

Longitud V

A

44o11'12"

67o16'46"

B

42o53'14"

67o44'35"

C

42o31'08"

67o28'05"

D

40o27'05"

65o41'59"

5Zc (Kanadensiska vatten) utgör den del av delsektion 5Ze som ligger öster om ovannämnda geodetiska linjer.

5Zw – västra delsektionen – den del av sektion 5Z som ligger väster om longitud 70o00'V.

Delområde 6

Den del av konventionsområdet som begränsas av en linje som utgår från en punkt på Rhode Islands kust på longitud 71o40'V och därifrån sträcker sig rakt söderut till latitud 39o00'N, därifrån rakt österut till longitud 42o00'V, därifrån rakt söderut till latitud 35o00'N, därifrån rakt västerut till Nordamerikas kust och därifrån norrut längs Nordamerikas kust till en punkt i Rhode Island på longitud 71o40'V.

Delområde 6 består av åtta sektioner

Sektion 6A

Den del av delområdet som ligger norr om latitud 39o00'N och väster om delområde 5.

Sektion 6B

Den del av delområdet som ligger väster om longitud 70o00'V, söder om latitud 39o00'N och norr och väster om en linje som löper västerut längs latitud 37o00'N till longitud 76o00'V och därifrån rakt söderut till Cape Henry i Virginia.

Sektion 6C

Den del av delområdet som ligger väster om longitud 70o00'V och söder om sektion 6B.

Sektion 6D

Den del av delområdet som ligger öster om sektionerna 6B och 6C och väster om longitud 65o00'V.

Sektion 6E

Den del av delområdet som ligger öster om sektion 6D och väster om longitud 60o00'V.

Sektion 6F

Den del av delområdet som ligger öster om sektion 6E och väster om longitud 55o00'V.

Sektion 6G

Den del av delområdet ligger som öster om sektion 6F och väster om longitud 50o00'V.

Sektion 6H

Den del av delområdet som ligger öster om sektion 6G och väster om longitud 42o00'V.


(1)  Dessa båda underenheter har ej redovisats i Nafokonventionens sjätte publikation (maj 2000). Till följd av ett förslag från Nafos vetenskapliga råd godkändes de emellertid av Nafos allmänna råd i enlighet med artikel XX.2 i Nafokonventionen.


BILAGA IV

DEFINITIONER OCH KODER SOM SKA ANVÄNDAS VID INLÄMNING AV FÅNGSTUPPGIFTER

A.   FÖRTECKNING ÖVER KATEGORIER AV FISKEREDSKAP/FISKEFARTYG

(ur International Standard Statistical Classification of Fishing Gears (ISSCFG))

Kategori

Förkortning

Trålar

 

Bottentrålar

 

bomtrålar

TBB

som används med trålbord (sido- eller häcktrålare)

OTB

som används med trålbord (sidotrålare)

OTB1

som används med trålbord (häcktrålare)

OTB2

bottenpartrålar (två fartyg)

PTB

räktrålar

TBS

trålar för havskräftor (kejsarhummer)

TBN

bottentrålar (ej specificerade)

TB

Flyttrålar

 

som används med trålbord (sido- eller häcktrålare)

OTM

som används med trålbord (sidotrålare)

OTM1

som används med trålbord (häcktrålare)

OTM2

flytpartrålar (två fartyg)

PTM

räktrålar

TMS

flyttrålar (ej specificerade)

TM

Dubbeltrålar

OTS

Dubbeltrålar som används med trålbord

OTT

Partrålare (två fartyg) (ej specificerade)

PT

Trålar som används med trålbord (ej specificerade)

OT

Andra trålar (ej specificerade)

TX

Notar

 

Landvader

SB

Notar som används från båtar eller fartyg

SV

Snurrevader

SDN

Skotska vader, flytvader

SSC

Parnotar (två fartyg)

SPR

Notar (ej specificerade)

SX

Ringnotar

 

Med snörplinor (snörpvad)

PS

styrda från ett fartyg

PS1

styrda från två fartyg

PS2

Utan snörplinor (lampara)

LA

Bottengarn och insnärjningsnät

 

Fasta bottengarn (förankrade)

GNS

Drivgarn med maskor

GND

Instängningsnät

GNC

Fasta bottengarn (fastgjorda vid pålar)

GNF

Grimgarn

GTR

Kombinerade botten- och grimgarn

GTN

Botten- och insnärjningsgarn (ej specificerade)

GEN

Bottengarn (ej specificerade)

GN

Krokar och revar

 

Förankrade backor/långrevar

LLS

Drivande backor/långrevar

LLD

Backor/långrevar (ej specificerade)

LL

Pilk- och angelgarn (handstyrda)

LHP

Pilk- och angelgarn (pilkmaskinsstyrda)

LTM

Dörjlinor

LTL

Krokar och revar (ej specificerade)

LX

Fällor

 

Fasta ej täckta bottengarn

FPN

Fallnät med fast ram

FPO

Ryssjor

FYK

Spännät, fasta fällor, bottengarn, osv.

FWR

Fasta hommor

FSN

Aerialnät

FAR

Fällor (ej specificerade)

FIX

Fallnät

 

Kastnät

FCN

Fallnät (ospecificerade)

FG

Skrapredskap

 

Skrapor som används från fartyg

DRB

Handskrapor

DRH

Grip- och skaderedskap

 

Harpun

HAR

Sänkhåvar

 

Bärbara sänkhåvar

LNP

Sänkhåvar som används från båtar

LNB

Fasta sänkhåvar som används från stranden

LNS

Sänkhåvar (ej specificerade)

LN

Maskiner

 

Pumpar

HMP

Mekaniska skrapredskap

HMD

Maskiner (ej specificerade)

HMX

Diverse övriga redskap

MIS

Okända redskap

NK

B.   DEFINITIONER AV MÅTT PÅ FISKEINSATSER PER REDSKAPSKATEGORI

Tre precisionsnivåer på fiskeinsatser ska om möjligt tillhandahållas.

Kategori A

Fiskeredskap

Mått på insats

Definitioner

Ringnotar (snörpvadar)

Antal utsättningar

Antal gånger som redskapet utsatts eller avlossats, oavsett om någon fångst gjorts. Detta mått lämpar sig när stimmets storlek och täthet beror på överflöd i beståndet eller på att utsättningarna görs slumpmässigt

Landvader

Antal utsättningar

Antal gånger som redskapet utsatts eller avlossats oavsett om någon fångst gjorts

Notar som används från fartyg

Antal fiskade timmar

Antal gånger som redskapet utsatts eller avlossats gånger uppskattad varaktighet hos utsättning eller avlossning

Trålar

Antal timmar

Antal timmar under vilka trålen varit i vatten (flyttrål) eller på botten (bottentrål) och fiskat

Skrapor som används från fartyg

Antal fiskade timmar

Antal timmar under vilka skrapredskapet var på botten och fiskade

Bottengarn (fasta eller drivande)

Antal fiskeinsatsenheter

Nätlängd uttryckt i enheter om 100 meter multiplicerad med antalet gjorda utsättningar (= den sammanlagda längden garn i meter som använts under en given tid dividerad med 100)

Bottengarn (fasta)

Antal fiskeinsatsenheter

Nätlängd uttryckt i enheter om 100 meter multiplicerad med det antal gånger nätet lossades

Fällor (ej täckta bottengarn)

Antal fiskeinsatsenheter

Antal fiskedagar gånger antalet släpade enheter

Fallnät med fasta ramar och ryssjor

Antal fiskeinsatsenheter

Antal lyft gånger antalet enheter (= totala antalet enheter som använts under en given tidsperiod)

Långrevar (fasta eller drivande)

Tusental krokar

Antal krokar som använts under en given tidsperiod delat med 1 000

Handgarn (angelgarn, dörjlinor, pilkgarn osv.)

Antal ”garndagar”

Totala antalet garn som använts under en given tidsperiod

Harpuner

 

(Rapportera endast fiskeinsatsnivåerna B och C)

Kategori B

Antal fiskedagar: Det antal dagar då fiske ägt rum. För de fiskefartyg för vilka sökande utgör en väsentlig del av fiskeverksamheten ska de dagar, då sökande men ej fiske ägt rum, införas under uppgifterna för ”fiskedagar”.

Kategori C

För antal dagar på fiskegrundet ska jämte de dagar då fiske och sökning ägt rum även alla andra dagar som fartyget befunnit sig på fiskegrundet inräknas.

Procentuell andel av uppskattad fiskeinsats (proportionellt beräknad fiskeinsats)

Då motsvarande mått på fiskeinsats kanske ej är tillgängligt för totalfångsten, ska den uppskattade procentuella andelen av fiskeinsatsen anges. Andelen beräknas enligt formeln:

(((Totalfångst) – (Fångst för vilken fiskeinsatsen har registrerats)) x 100)/(Totalfångst)

C.   KATEGORIER AV FARTYGSSTORLEKAR

(ur International Standard Statistical Classification of Fishing Vessels [ISSCFV])

Tonnageklasser

Bruttotonnagekategori

Kod

0-49,9

02

50-149,9

03

150-499,9

04

500-999,9

05

1 000-1 999,9

06

2 000-99 999,9

07

Okänd

00

D.   SÖKT HUVUDART

Detta är den art på vilken fisket i huvudsak inriktats. Den motsvarar emellertid inte nödvändigtvis den art, som utgjort fångstens huvuddel. Arten ska anges med användning av 3-bokstavskoden för identifikation (se bilaga I).


BILAGA V

FORMAT FÖR FÅNGSTUPPGIFTER PÅ MAGNETISKA DATABÄRARE

A.   MAGNETISKA DATABÄRARE

Magnetband:

Nio spår med densitet 1 600 eller 6 250 BPI och EBCDIC- eller ASCII-kodning, helst utan etikett för dataposterna. Om de är försedda med etikett ska filslutsmarkering göras.

Disketter:

Disketter formaterade för MS-DOS 3,5'' 720 KB eller 1,4 MB eller 5,25'' 360 KB eller 1,2 MB.

B.   POSTERNAS FORMAT

För rapporteringen enligt artikel 2.1 a

Byteposition

Rubrik

Anmärkning

1–4

Land (3-bokstavskod enl. ISO)

t.ex. FRA = Frankrike

5-6

År

t.ex. 90 = 1990

7-8

FAO:s fiskeregion

21 = Nordatlantens västra del

9-15

Sektion

t.ex. 3 Pn = Nafos delsektion 3 Pn

16-18

Art

3-bokstavskod

19-26

Fångst

Ton

För rapporteringen enligt artikel 2.1 b

Byteposition

Rubrik

Anmärkning

1-4

Land

ISO 3-bokstavskod (t.ex. FRA = Frankrike)

5-6

År

t.ex. 94 = 1994

7-8

Månad

t.ex. 01 = januari

9-10

FAO:s fiskeregion

21 = Nordatlantens västra del

11-18

Sektion

t.ex. 3 Pn = Nafos delsektion 3 Pn: alfanumeriskt

19-21

Arter som huvudsakligen fiskas

3-bokstavskod

22-26

Fartygs/redskapskategori

ISSCFG-kod (t.ex. OTB2 = Bottentrål som används med trålbord): alfanumeriskt

27-28

Storleksklass på fartyg

ISSCFV-kod (t.ex. 04 = 150-499,9 GT): alfanumeriskt

29-34

Genomsnittligt bruttotonnage

Ton: numeriskt

35-43

Genomsnittlig maskinkraft

Kilowatt: numeriskt

44-45

Skattad insats i procent

Numeriskt

46-48

Enhet

3-bokstavskod för art eller insats (t.ex. COD = torsk A – = mått A för insats)

49-56

Data

Fångst (i metriska ton) eller enhet för insats

Anmärkningar:

a)

Alla numeriska fält bör vara högerjusterade med inledande blanksteg. Alla alfanumeriska fält bör vara vänsterjusterade med avslutande blanksteg.

b)

Fångsten ska anges motsvarande levande vikt av det som landas avrundat till närmaste ton.

c)

Fångst (byte 49-56) som är mindre än en halv enhet ska anges som ”-1”.

d)

Saknas uppgift om fångstens storlek (byte 49-56) ska ”-2” anges.

e)

Landskoder (ISO-koder):

Österrike

AUT

Belgien

BEL

Bulgarien

BGR

Cypern

CYP

Tjeckien

CZE

Tyskland

DEU

Danmark

DNK

Spanien

ESP

Estland

EST

Finland

FIN

Frankrike

FRA

Förenade kungariket

GBR

England och Wales

GBRA

Skottland

GBRB

Nordirland

GBRC

Grekland

GRC

Ungern

HUN

Irland

IRL

Island

ISL

Italien

ITA

Litauen

LTU

Luxemburg

LUX

Lettland

LVA

Malta

MLT

Nederländerna

NLD

Norge

NOR

Polen

POL

Portugal

PRT

Rumänien

ROU

Slovakien

SVK

Slovenien

SVN

Sverige

SWE

Turkiet

TUR


BILAGA VI

FORMAT FÖR INLÄMNING AV FÅNGSTUPPGIFTER PÅ MAGNETISKA LAGRINGSMEDIA

A.   KODFORMAT

För inlämning i enlighet med artikel 2.1 a

Uppgifterna ska inlämnas som poster av olika längd med ett kolon (:) mellan postens fält. Följande fält ska ingå i varje post:

Fält

Anmärkningar

Land

ISO:s 3-bokstavskod (t.ex. FRA = Frankrike)

År

T.ex. 2001 eller 01

FAO:s fiskeregion

21 = Nordvästra Atlanten

Sektion

T.ex. 3 Pn = Nafos delsektion 3 Pn

Art

3-bokstavskod för identifikation

Fångst

Ton

För inlämning i enlighet med artikel 2.1 b

Uppgifterna ska inlämnas som poster av olika längd med ett kolon (:) mellan postens fält. Följande fält ska ingå i varje post:

Fält

Anmärkningar

Land

ISO:s 3-bokstavskod (t.ex. FRA = Frankrike)

År

T.ex. 0001 eller 2001 för år 2001

Månad

T.ex. 01 = januari

FAO:s fiskeregion

21 = Nordvästra Atlanten

Sektion

T.ex. 3 Pn = Nafos delsektion 3 Pn

Sökt huvudart

3-bokstavskod för identifikation

Kategori av fartyg/redskap

ISSCFG:s kod (t.ex. 0TB2 = bottentrål som används med trålbord)

Fartygets storleksklass

ISSCFV:s kod (t.ex. 04 = 150-499,9 GT):

Genomsnittligt bruttotonnage

Ton

Genomsnittlig motorstyrka

Kilowatt

Uppskattad fiskeinsats i %

Siffror

Enhet

3-bokstavskod för identifikation av art eller för identifikation av fiskeinsats (t.ex. COD = torsk eller A = mått på insats)

Uppgifter

Fångst (i ton) eller insatsenhet

a)

Fångsten ska anges i landningar omräknad i levande vikt.

b)

Landskoder:

Österrike

AUT

Belgien

BEL

Bulgarien

BGR

Cypern

CYP

Tjeckien

CZE

Tyskland

DEU

Danmark

DNK

Spanien

ESP

Estland

EST

Finland

FIN

Frankrike

FRA

Förenade kungariket

GBR

England och Wales

GBRA

Skottland

GBRB

Nordirland

GBRC

Grekland

GRC

Ungern

HUN

Irland

IRL

Island

ISL

Italien

ITA

Litauen

LTU

Luxemburg

LUX

Lettland

LVA

Malta

MLT

Nederländerna

NLD

Norge

NOR

Polen

POL

Portugal

PRT

Rumänien

ROU

Slovakien

SVK

Slovenien

SVN

Sverige

SWE

Turkiet

TUR

B.   METOD FÖR ÖVERFÖRING AV UPPGIFTER TILL EUROPEISKA KOMMISSIONEN

Uppgifterna ska i görligaste mån överföras i elektroniskt format (t.ex. som en e-postbilaga).

Om detta ej är möjligt kan inlämning i form av en fil på en 3,5" HD-diskett accepteras.


BILAGA VII

Upphävd förordning och ändringar av denna i kronologisk ordning

Rådets förordning (EEG) nr 2018/93

(EGT L 186, 28.7.1993, s. 1)

 

Punkt X.6 i bilaga I till 1994 års anslutningsakt

(EGT C 241, 29.8.1994, s. 189)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1636/2001

(EGT L 222, 17.8.2001, s. 1)

 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003

(EUT L 284, 31.10.2003, s. 1)

Endast artikel 3 och bilaga III, punkt 44

Punkt 10.9 i bilaga II till 2003 års anslutningsakt

(EUT L 236, 23.9.2003, s. 571)

 


BILAGA VIII

Jämförelsetabell

Förordning (EEG) nr 2018/93

Denna förordning

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 5

Artikel 6.1 och 6.2

Artikel 6.1 och 6.2

Artikel 6.3

Artikel 7.1

Artikel 7.1

Artikel 7.2

Artikel 7.2

Artikel 7.3

Artikel 7.4

Artikel 7.3

Artikel 8

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 9

Bilaga I

Bilaga I

Bilaga II

Bilaga II

Bilaga III

Bilaga III

Bilaga IV

Bilaga IV

Bilaga V

Bilaga V

Bilaga VI

Bilaga VII

Bilaga VIII


Top