EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0216

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2009 av den 11 mars 2009 om avlämnande av statistikuppgifter om nominell fångst från medlemsstater som bedriver fiske i vissa andra områden än dem i Nordatlanten (omarbetning) (Text av betydelse för EES)

OJ L 87, 31.3.2009, p. 1–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 007 P. 162 - 202

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 10/01/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/216/oj

31.3.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 87/1


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 216/2009

av den 11 mars 2009

om avlämnande av statistikuppgifter om nominell fångst från medlemsstater som bedriver fiske i vissa andra områden än dem i Nordatlanten (omarbetning)

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 285.1,

med beaktande av kommissionens förslag,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (1), och

av följande skäl:

(1)

Rådets förordning (EG) nr 2597/95 av den 23 oktober 1995 om avlämnande av statistikuppgifter över nominell fångst för medlemsstater som bedriver fiske i vissa områden, andra än dem i Nordatlanten (2) har ändrats flera gånger på ett väsentligt sätt (3). Med anledning av att nya ändringar nu görs i nämnda förordning bör den av tydlighetsskäl omarbetas.

(2)

Europeiska gemenskapen har förvärvat medlemskap i FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO).

(3)

Det protokoll som upprättades mellan Europeiska unionens råd och Europeiska gemenskapernas kommission föreskriver att kommissionen ska förse FAO med den begärda statistiken.

(4)

I enlighet med subsidiaritetsprincipen kan målen för den föreslagna åtgärden endast uppnås på grundval av en gemenskapsrättsakt eftersom endast kommissionen kan samordna den nödvändiga harmoniseringen av statistisk information på gemenskapsnivå, medan insamlandet av fiskestatistik och den nödvändiga infrastrukturen för att bearbeta och övervaka denna statistiks tillförlitlighet först och främst är medlemsstaternas ansvar.

(5)

Flera medlemsstater har begärt att få inlämna uppgifter i annan form eller med annat medium än enligt vad som föreskrivs i bilaga V (som motsvarar Statlant-frågeformulären).

(6)

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra denna förordning bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (4).

(7)

Kommissionen bör särskilt ges befogenhet att ändra listorna över statistiska fiskeområden eller delområden därav och över arter. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Varje medlemsstat ska till kommissionen avge statistik över nominell fångst från fartyg som fiskar i vissa andra områden än dem i Nordatlanten och som är registrerade i den medlemsstaten eller för dess flagg, med vederbörlig hänsyn till rådets förordning (Euratom, EEG) nr 1588/90 av den 11 juni 1990 om utlämnande av insynsskyddade statistiska uppgifter till Europeiska gemenskapernas statistikkontor (5).

Nominell fångststatistik ska inbegripa alla fiskeriprodukter som landas eller omlastas till sjöss oavsett produktform men ska inte inbegripa kvantiteter som efter fångsten kasseras till sjöss, konsumeras ombord eller brukas som agn i samband med fisket. Statistiken ska avse motsvarigheten i hel färskvikt av det som landats eller omlastats, avrundat till närmaste ton.

Artikel 2

1.   Statistiken ska avges över nominell fångst för varje fiskeregion och dess delområden som är uppräknade i bilaga I, beskrivna i bilaga II och avbildade i bilaga III. För varje fiskeregion anges i bilaga IV de arter för vilka statistik krävs.

2.   Statistiken för varje kalenderår ska avges inom sex månader efter årets utgång.

3.   Om medlemsstatens fartyg enligt artikel 1 inte har fiskat i en fiskeregion under kalenderåret, ska medlemsstaten underrätta kommissionen därom. Om fiske däremot skett i en fiskeregion, ska rapport bara krävas för de kombinationer av arter/underarter, för vilka fångster registrerades under rapporteringsåret.

4.   Statistik över arter av mindre betydelse, som fångats av en medlemsstats fartyg behöver inte uppges särskilt utan kan inbegripas i totalsumman under förutsättning att vikten av dessa produkter inte överstiger 5 % av den totala fångsten i fiskeregionen.

5.   Kommissionen får ändra förteckningarna över statistiska fiskeområden eller delområden därav och över arter.

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 5.2.

Artikel 3

Om inte annat föreskrivs i bestämmelser som antagits på grundval av den gemensamma fiskeripolitiken, har en medlemsstat rätt att använda urvalsmetoder för att insamla fångstuppgifter för de delar av fiskeflottan för vilka det skulle innebära orimligt stor administration att insamla fullständiga uppgifter. En ingående beskrivning av den urvalsmetod som använts ska, tillsammans med en uppgift om andelen uppgifter som insamlats med sådana metoder av medlemsstaten, föras in i den rapport som avges enligt artikel 6.1.

Artikel 4

Medlemsstaterna ska fullgöra sina skyldigheter enligt artikel 1 och 2 genom att avge statistiken på magnetiska databärare vars format anges i bilaga V.

Medlemsstaterna får inlämna statistikuppgifter i det format som anges i bilaga VI.

Efter godkännande i förväg av kommissionen får medlemsstaterna avge statistiken i annan form eller på annan databärare.

Artikel 5

1.   Kommissionen ska biträdas av ständiga kommittén för jordbruksstatistik, inrättad genom rådets beslut 72/279/EEG (6), nedan kallad kommittén.

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Artikel 6

1.   Medlemsstaterna ska senast den 14 november 1996 till kommissionen avge en detaljerad rapport som beskriver hur uppgifter om fångst insamlas och som anger graden av uppgifternas representativitet och tillförlitlighet. Kommissionen ska göra en sammanställning av dessa rapporter för diskussion i behörig arbetsgrupp inom kommittén.

2.   Medlemsstaterna ska informera kommissionen om varje ändring av informationen enligt punkt 1 inom tre månader efter dess införande.

3.   Metodrapporter, tillgänglighet och tillförlitlighet av uppgifter som avses i punkt 1 och andra relevanta frågor som sammanhänger med tillämpningen av denna förordning ska behandlas årligen av den behöriga arbetsgruppen inom kommittén.

Artikel 7

1.   Förordning (EG) nr 2597/95 ska upphöra att gälla.

2.   Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till den här förordningen och ska läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga VIII.

Artikel 8

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg den 11 mars 2009.

På Europaparlamentets vägnar

H.-G. PÖTTERING

Ordförande

På rådets vägnar

A. VONDRA

Ordförande


(1)  Europaparlamentets yttrande av den 17 juni 2008 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 26 februari 2009.

(2)  EGT L 270, 13.11.1995, s. 1.

(3)  Se bilaga VII.

(4)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(5)  EGT L 151, 15.6.1990, s. 1.

(6)  EGT L 179, 7.8.1972, s. 1.


BILAGA I

LISTA ÖVER FAO:s FISKEREGIONER OCH DERAS DELOMRÅDEN FÖR VILKA STATISTIK SKA AVGES

(Beskrivningarna av dessa områden och delområden ges i bilaga II)

ÖSTRA CENTRALA ATLANTEN (fiskeregion 34)

34.1.1

Marockos kustområde

34.1.2

Kanarieöarna-området och Madeiras öområde

34.1.3

Saharas kustområde

34.2

Norra Oceanens delområde

34.3.1

Kap Verdes kustområde

34.3.2

Kap Verdes öområde

34.3.3

Sherbro-området

34.3.4

Västra Guineabukten-området

34.3.5

Centrala Guineabukten-området

34.3.6

Södra Guineabukten-området

34.4.1

Sydvästra Guineabukten-området

34.4.2

Sydvästra Oceanen-området

MEDELHAVET OCH SVARTA HAVET (fiskeregion 37)

37.1.1

Balearerna-området

37.1.2

Lejonbukten-området

37.1.3

Sardinien-området

37.2.1

Adriatiska havet

37.2.2

Joniska havet

37.3.1

Egeiska havet

37.3.2

Levanten-området

37.4.1

Marmarasjön

37.4.2

Svarta havet

37.4.3

Azovska sjön

SYDVÄSTRA ATLANTEN (fiskeregion 41)

41.1.1

Amazonas-området

41.1.2

Natal-området

41.1.3

Salvador-området

41.1.4

Norra Oceanen-området

41.2.1

Santos-området

41.2.2

Rio Grande-området

41.2.3

La Plata-området

41.2.4

Centrala Oceanen-området

41.3.1

Norra Patagonien-området

41.3.2

Södra Patagonien-området

41.3.3

Södra Oceanen-området

SYDÖSTRA ATLANTEN (fiskeregion 47)

47.1.1

Kap Palmeirinhas-området

47.1.2

Kap Salinas-området

47.1.3

Cunene-området

47.1.4

Kap Cross-området

47.1.5

Orange River-området

47.1.6

Godahoppsudden-området

47.2.1

Mellersta Agulhas-området

47.2.2

Östra Agulhas-området

47.3

Södra Oceanen-området

47.4

Tristan da Cunha-området

47.5

S:t Helena- och Ascension-området

VÄSTRA INDISKA OCEANEN (fiskeregion 51)

51.1

Röda Havs-området

51.2

Gulf-området

51.3

Västra Arabiska sjön-området

51.4

Östra Arabiska sjön-, Lachadiv- och Sri Lanka-området

51.5

Somalia-, Kenya- och Tanzania-området

51.6

Madagaskar- och Moçambiquekanalen-området

51.7

Oceanen-området

51.8.1

Marion-Edward-området

51.8.2

Zambesi-området


BILAGA II

ÖSTRA CENTRALA ATLANTEN (fiskeregion 34)

Bilaga III.A visar Östra centrala Atlantens gränser och delområden, områden och delavsnitt (fiskeregion 34 (Östra centrala Atlanten)). En beskrivning av området och dess delområden, områden och delavsnitt ges här nedan. Östra centrala Atlanten består av alla vatten i Atlanten som begränsas av en linje enligt följande:

Från en punkt på Nordafrikas högvattenlinje longitud väst 5o36', i sydvästlig riktning följande högvattenlinjen längs denna kust till en punkt på Ponta do Padrão (6o04'36" sydlig latitud och 12o19'48" östlig longitud); därifrån längs en kompasslinje i nordvästlig linje till en punkt på 6o00' sydlig latitud och 12o00' östlig longitud; därifrån rakt västerut längs 6o00' sydlig latitud till 20o00' västlig longitud; därifrån rakt norrut till ekvatorn; därifrån rakt västerut till 30o00' västlig longitud; därifrån rakt norrut till 5o00' nordlig latitud; därifrån rakt västerut till 40o00' västlig longitud; därifrån rakt norrut till 36o00' nordlig latitud; därifrån rakt österut till Punta Marroquí på 5o36' västlig longitud; därifrån rakt söderut till utgångspunkten på den afrikanska kusten.

Östra Centrala Atlanten är underindelad på följande sätt:

Norra kustens delområde (delområde 34.1)

a)   Marockos kustområde (område 34.1.1)

Vattnen mellan 36o00' nordlig latitud och 26o00' nordlig latitud och öster om en linje dragen rakt söderut från 36o00' nordlig latitud längs 13o00' västlig longitud till 29o00' nordlig latitud och därifrån i sydvästlig riktning längs en kompasslinje till en punkt på 26o00' nordlig latitud och 16o00' västlig longitud.

b)   Kanarieöarna-området och Madeiras öområde (område 34.1.2)

Vattnen mellan 36o00' nordlig latitud och 26o00' nordlig latitud och mellan 20o00' västlig longitud och en linje dragen från 36o00' nordlig latitud längs 13o00' västlig longitud till 29o00' nordlig latitud och därifrån längs en kompasslinje till en punkt på 26o00' nordlig latitud och 16o00' västlig longitud.

c)   Saharas kustområde (område 34.1.3)

Vattnen mellan 26o00' nordlig latitud och 19o00' nordlig latitud och öster om 20o00' västlig longitud.

Norra Oceanens delområde (delområde 34.2)

Vattnen mellan 36o00' nordlig latitud och 20o00' nordlig latitud och mellan 40o00' västlig longitud och 20o00' västlig longitud.

Sydkustens delområde (delområde 34.3)

a)   Kap Verdes kustområde (område 34.3.1)

Vattnen mellan 19o00' och 9o00' nordlig latitud och öster om 20o00' västlig longitud.

b)   Kap Verdes öområde (område 34.3.2)

Vattnen mellan 20o00' nordlig latitud och 10o00' nordlig latitud samt mellan 30o00' västlig longitud och 20o00' västlig longitud.

c)   Sherbro-området (område 34.3.3)

Vattnen mellan 9o00' nordlig latitud och ekvatorn samt mellan 20o00' västlig longitud och 8o00' västlig longitud.

d)   Västra Guineabukten-området (område 34.3.4)

Vattnen norr om ekvatorn och mellan 8o00' västlig longitud och 3o00' östlig longitud.

e)   Centrala Guineabukten-området (område 34.3.5)

Vattnen norr om ekvatorn och öster om 3o00' östlig longitud.

f)   Södra Guineabukten-området (område 34.3.6)

Vattnen mellan ekvatorn och 6o00' sydlig latitud och öster om 3o00' östlig longitud. Detta område omfattar också vattnen i Kongoflodens mynning söder om 6o00' sydlig latitud innanför en linje dragen från en punkt på Ponta do Padrão (6o04'36" sydlig latitud och 12o19'48" östlig longitud) längs en kompasslinje i nordvästlig riktning till en punkt på 6o00' sydlig latitud och 12o00' östlig longitud; därifrån rakt österut längs 6o00' sydlig latitud till Afrikas kust och därifrån längs Afrikas kust till utgångspunkten vid Ponta do Padrão.

Södra Oceanens delområde (delområde 34.4)

a)   Sydvästra Guineabukten-området (område 34.4.1)

Vattnen mellan ekvatorn och 6o00' sydlig latitud samt mellan 20o00' västlig longitud och 3o00' östlig longitud.

b)   Sydvästra Oceanen-området (område 34.4.2)

Vattnen mellan 20o00' nordlig latitud och 5o00' nordlig latitud samt mellan 40o00' västlig longitud och 30o00' västlig longitud; vattnen mellan 10o00' nordlig latitud och ekvatorn samt mellan 30o00' västlig longitud och 20o00' västlig longitud.

MEDELHAVET OCH SVARTA HAVET (fiskeregion 37)

Bilaga III.B visar gränserna och delområdena och områdena i Medelhavet och Svarta havet (fiskeregion 37). En beskrivning av detta område och dess delavsnitt, ges här nedan.

Det statistiska området för Medelhavet och Svarta havet omfattar alla havsområden i a) Medelhavet b) Marmarasjön c) Svarta havet och d) Azovska sjön. Havsområdena omfattar bräckvattenslaguner och alla andra områden där fisk och andra havsorganismer överväger. Gränserna i väst och sydöst definieras enligt följande:

a)

Västlig gräns: en linje rakt söderut längs 5o36' västlig longitud från Punta Marroquí till Afrikas kust.

b)

Sydöstlig gräns: Den norra inseglingen (genom Medelhavet) till Suezkanalen.

DELOMRÅDEN OCH OMRÅDEN I DET STATISTISKA OMRÅDET FÖR MEDELHAVET

Västra Medelhavet (delområde 37.1) består av följande områden:

a)   Balearerna-området (område 37.1.1)

Vattnen i Västra Medelhavet avgränsade av en linje som utgår från en punkt på Afrikas kust vid gränsen mellan Algeriet och Tunisien och fortsätter rakt norrut till 38o00' nordlig latitud; därifrån rakt västerut till 8o00' östlig longitud; därifrån rakt norrut till 41o20' nordlig latitud; därifrån västerut längs en kompasslinje till fastlandskusten vid den östra änden av gränsen mellan Frankrike och Spanien; därifrån längs Spaniens kust till Punta Marroqui; därifrån rakt söderut längs 5o36' västlig longitud till Afrikas kust; därefter i östlig riktning till Afrikas kust till utgångspunkten.

b)   Lejonbukten-området (område 37.1.2)

Vattnen i Nordvästra Medelhavet avgränsade av en linje som utgår från en punkt på fastlandskusten vid den östra änden av gränsen mellan Frankrike och Spanien och fortsätter österut längs en kompasslinje till 8o00' östlig longitud 41o20' nordlig latitud; därifrån norrut längs en kompasslinje till fastlandskusten vid gränsen mellan Frankrike och Italien; därifrån i sydvästlig riktning längs Frankrikes kust till utgångspunkten.

c)   Sardinien-området (område 37.1.3)

Vattnen i Tyrrenska havet och angränsande vattnen avgränsade av en linje som utgår från en punkt på Afrikas kust vid gränsen mellan Algeriet och Tunisien och fortsätter rakt norrut till 38o00' nordlig latitud; därifrån rakt västerut till 8o00' östlig longitud; därifrån rakt norrut till 41o20' nordlig latitud; därifrån norrut längs en kompasslinje till fastlandskusten vid gränsen mellan Frankrike och Italien; därifrån längs Italiens kust till 38o00' nordlig latitud; därifrån rakt västerut längs 38o00' nordlig latitud till Siciliens kust; därifrån längs Siciliens norra kust till Trapani; därifrån längs en kompasslinje till Kap Bon; därifrån västerut längs Tunisiens kust till utgångspunkten.

Centrala Medelhavet (delområde 37.2) består av följande områden:

a)   Adriatiska havet (område 37.2.1)

Vattnen i Adriatiska havet norr om en linje som från gränsen mellan Albanien och Montenegro på Adriatiska havets östkust går rakt västerut till Kap Gargano på Italiens kust.

b)   Joniska havet (område 37.2.2)

Vattnen i Centrala Medelhavet och angränsande vatten avgränsade av en linje som utgår från en punkt på 25o00' östlig longitud på Afrikas norra kust och fortsätter rakt norrut till 34o00' nordlig latitud; därifrån rakt västerut till 23o00' östlig longitud; därifrån rakt norrut till Greklands kust; därifrån längs Greklands västkust och Albaniens kust till gränsen mellan Albanien och Montenegro; därifrån rakt västerut till Kap Gargano på Italiens kust; därifrån längs Italiens kust till 38o00' nordlig latitud därifrån rakt västerut längs 38o00' nordlig latitud till Siciliens kust; därifrån längs Siciliens norra kust till Trapani; därifrån längs en kompasslinje från Trapani till Kap Bon; därifrån österut längs Afrikas norra kust till utgångspunkten.

Östra Medelhavet (delområde 37.3) består av följande områden:

a)   Egeiska havet (område 37.3.1)

Vattnen i Egeiska havet och angränsande vatten avgränsade av en linje som utgår från en punkt på Greklands sydkust på 23o00' östlig longitud och fortsätter rakt söderut till 34o00' nordlig latitud; därifrån rakt österut till 29o00' östlig longitud; därifrån rakt norrut till Turkiets kust; därifrån längs Turkiets västkust till Kum Kale; därifrån längs en kompasslinje från Kum Kale till Kap Hellas; därifrån längs Turkiets och Greklands kuster till utgångspunkten.

b)   Levanten-området (område 37.3.2)

Vattnen i Medelhavet öster om en linje som utgår från en punkt på Afrikas norra kust på 25o00' östlig longitud och fortsätter rakt norrut till 34o00' nordlig latitud; därifrån rakt österut till 29o00' östlig longitud; därifrån rakt norrut till Turkiets kust; därifrån längs Turkiets och andra östliga medelhavsländers kuster till utgångspunkten.

Svarta havet (delområde 37.4) består av följande områden:

a)   Marmarasjön (område 37.4.1)

Vattnet i Marmarasjön mot väster avgränsade av en linje som går från Kap Hellas till Kum Kale vid inseglingen till Dardanellerna och mot öster av en linje som går tvärs över Bosporen från Kumdere.

b)   Svarta havet (område 37.4.2)

Vattnet i Svarta havet och angränsande vatten avgränsade mot sydväst av en linje som går tvärs över Bosporen från Kumdere och mot nordöst av en linje som går från Takiludden på Kerchhalvön till Panagijaudden på Tamanhalvön.

c)   Azovska sjön (område 37.4.3)

Vattnet i Azovska sjön norr om en linje som går längs södra inseglingen till Kerchsundet och som utgår från Takiludden på 45o06'N och 36o27'Ö på Kerchhalvön och går tvärs över sundet till Panagijaudden på 45o08'N och 36o38'Ö på Tamanhalvön.

SYDVÄSTRA ATLANTEN (fiskeregion 41)

Bilaga III.C visar gränserna och delområdena i sydvästra Atlanten (fiskeregion 41).

En beskrivning av dessa områden ges här nedan:

Sydvästra Atlanten (fiskeregion 41) definieras som de vatten som avgränsas av en linje som utgår från en punkt på Sydamerikas kust och fortsätter längs breddgraden 5o00' nordlig latitud till meridianen på 30o00' västlig longitud; därifrån rakt söderut till ekvatorn; därifrån rakt österut till meridianen på 20o00' västlig longitud; därifrån rakt söderut till breddgraden på 50o00' sydlig latitud; därifrån rakt västerut till meridianen på 50o00' västlig longitud; därifrån rakt söderut till breddgraden på 60o00' sydlig latitud; därifrån rakt västerut till meridianen på 67o16' västlig longitud; därifrån rakt norrut till punkten på 56o22'S 67o16'V; därifrån rakt österut längs en linje på 56o22'S till punkten på 65o43'V; därifrån längs den linje som går genom punkterna 55o22'S 65o43'V, 55o11'S 66o04'V, 55o07'S 66o25'V; därifrån i nordlig riktning längs Sydamerikas kust till utgångspunkten.

Sydvästra Atlanten indelas i följande områden:

Amazonas-området (område 41.1.1)

Alla vatten avgränsade av en linje som utgår från en punkt på Sydamerikas kust på 5o00' nordlig latitud och följer denna breddgrad tills den möter meridianen på 40o00' västlig longitud; därifrån rakt söderut till den punkt där denna meridian skär Brasiliens kust; därifrån i nordvästlig riktning längs Sydamerikas kust till utgångspunkten.

Natal-området (område 41.1.2)

Vatten avgränsade av en linje rakt norrut från Brasiliens kust längs meridianen på 40o00' västlig longitud tills den möter ekvatorn; därifrån rakt österut längs ekvatorn till meridianen på 32o00'V; därifrån rakt söderut till breddgraden på 10o00' sydlig latitud; därifrån rakt västerut till den punkt där breddgraden på 10o00'S möter Sydamerikas kust; därifrån i nordlig riktning längs Sydamerikas kust till utgångspunkten.

Salvador-området (område 41.1.3)

Vatten avgränsade av en linje som utgår från en punkt på Sydamerikas kust på 10o00' sydlig latitud; därifrån rakt österut till den punkt där den möter meridianen på 35o00' västlig longitud; därifrån rakt söderut till breddgraden på 20o00' sydlig latitud; därifrån rakt västerut längs denna breddgrad till Sydamerikas kust; därifrån i nordlig riktning längs Sydamerikas kust till utgångspunkten.

Norra Oceanen-området (område 41.1.4)

Vatten avgränsade av en linje som utgår från 5o00'N 40o00'V; därifrån rakt österut till meridianen på 30o00' västlig longitud; därifrån rakt söderut till ekvatorn; därifrån rakt österut till meridianen på 20o00' västlig longitud; därifrån rakt söderut till breddgraden på 20o00' sydlig latitud; därifrån rakt västerut till meridianen på 35o00' västlig longitud; därifrån rakt norrut till breddgraden på 10o00' sydlig latitud; därifrån rakt österut till meridianen på 32o00' västlig longitud; därifrån rakt norrut till ekvatorn; därifrån rakt västerut till meridianen på 40o00' västlig longitud; därifrån rakt norrut till utgångspunkten.

Santos-området (område 41.2.1)

Vatten avgränsade av en linje som utgår från Sydamerikas kust på 20o00' sydlig latitud; därifrån rakt österut till den punkt där den möter meridianen på 39o00' västlig longitud; därifrån rakt söderut till breddgraden på 29o00' sydlig latitud; därifrån rakt västerut längs denna breddgrad till Sydamerikas kust; därifrån i nordlig riktning längs Sydamerikas kust till utgångspunkten.

Rio Grande-området (område 41.2.2)

Vatten avgränsande en linje som utgår från Sydamerikas kust på 29o00' sydlig latitud; därifrån rakt österut till meridianen på 45o00' västlig longitud; därifrån rakt söderut till breddgraden på 34o00' sydlig latitud; därifrån rakt västerut längs denna breddgrad till Sydamerikas kust; därifrån i nordlig riktning längs Sydamerikas kust till utgångspunkten.

La Plata-området (område 41.2.3)

Vatten avgränsade av en linje som utgår från Sydamerikas kust på 34o00' sydlig latitud; därifrån rakt österut till meridianen på 50o00' västlig longitud; därifrån rakt söderut till breddgraden på 40o00' sydlig latitud; därifrån längs denna breddgrad till Sydamerikas kust; därifrån i nordlig riktning längs Sydamerikas kust till utgångspunkten.

Centrala Oceanen-området (område 41.2.4)

Vatten avgränsade av en linje som utgår från punkten 20o00'S 39o00'V; därifrån rakt österut, till meridianen på 20o00' västlig latitud; därifrån rakt söderut till breddgraden på 40o00' sydlig latitud; därifrån rakt västerut till meridianen på 50o00' västlig latitud; därifrån rakt norrut till breddgraden på 34o00' sydlig latitud; därifrån rakt österut till meridianen på 45o00' västlig longitud; därifrån rakt norrut till breddgraden på 29o00' sydlig latitud; därifrån rakt österut till meridianen på 39o00' västlig longitud; därifrån rakt norrut till utgångspunkten.

Norra Patagonien-området (område 41.3.1)

Vatten avgränsade av en linje som utgår från Sydamerikas kust på 40o00' sydlig latitud; därifrån rakt österut till den punkt där den möter meridianen på 50o00' västlig longitud; därifrån rakt söderut till breddgraden på 48o00' sydlig latitud; därifrån rakt västerut längs denna breddgrad till Sydamerikas kust; därifrån i nordlig riktning längs Sydamerikas kust till utgångspunkten.

Södra Patagonien-området (område 41.3.2)

Vatten avgränsade av en linje som utgår från Sydamerikas kust på 48o00' sydlig latitud; därifrån rakt österut till meridianen på 50o00' västlig longitud; därifrån rakt söderut till breddgraden på 60o00' sydlig latitud; därifrån rakt västerut längs denna breddgrad till meridianen på 67o16' västlig longitud; därifrån rakt norrut till punkten 56o22'S 67o16'V; därifrån längs en kompasslinje som förbinder punkterna 56o22'S 65o43'V, 55o22'S 65o43'V, 55o11'S 66o04'V, 55o07'S 66o25'V; därifrån i nordlig riktning längs Sydamerikas kust till utgångspunkten.

Södra Oceanen-området (område 41.3.3)

Vatten avgränsade av en linje som utgår från punkten 40o00'S 50o00'V; därifrån rakt österut till meridianen på 20o00' västlig longitud; därifrån rakt söderut till breddgraden på 50o00' sydlig latitud; därifrån rakt norrut till utgångspunkten.

SYDÖSTRA ATLANTEN (fiskeregion 47)

Bilaga III.D visar gränserna och delområdena i sydöstra Atlanten. En beskrivning av området enligt ICSEAF-konventionen följer nedan:

Sydöstra Atlanten (fiskeregion 47) omfattar vatten avgränsade av en linje som utgår från en punkt på 6o04'36" sydlig latitud och 12o19'48" östlig longitud; därifrån i nordvästlig riktning längs en kompasslinje till den punkt där meridianen 12oÖ skär breddgraden 6oS; därifrån rakt västerut längs denna breddgrad till meridianen 20oV; därifrån rakt söderut längs denna meridian till breddgraden 50oS; därifrån rakt österut längs denna breddgrad till meridianen 30oÖ; därifrån rakt norrut längs denna meridian till den afrikanska kontinentens kust; därifrån i västlig riktning längs denna kust till den ursprungliga utgångspunkten.

Sydöstra Atlanten (fiskeregion 47) underindelas enligt följande:

Västra kustens delområde (delområde 47.1)

a)   Kap Palmeirinhas-området (område 47.1.1)

Vattnen mellan 6o00' sydlig latitud och 10o00' sydlig latitud och öster om 10o00' östlig longitud. I området ingår inte vattnet vid Kongoflodens mynning, det vill säga vattnen nordöst om en linje dragen från Ponta do Padrão (6o04'36"S och 12o19'48"Ö) till en punkt på 6o00'S och 12o00'Ö.

b)   Kap Salinas-området (område 47.1.2)

Vattnen mellan 10o00' sydlig latitud och 15o00' sydlig latitud och öster om 10o00' östlig longitud.

c)   Cunene-området (område 47.1.3)

Vattnen mellan 15o00' sydlig latitud och 20o00' sydlig latitud och öster om 10o00' östlig longitud.

d)   Kap Cross-området (område 47.1.4)

Vattnen mellan 20o00' sydlig latitud och 25o00' sydlig latitud och öster om 10o00' östlig longitud.

e)   Orange River-området (område 47.1.5)

Vattnen mellan 25o00' sydlig latitud och 30o00' sydlig latitud och öster om 10o00' östlig longitud.

f)   Godahoppsudden-området (område 47.1.6)

Vattnen mellan 30o00' sydlig latitud och 40o00' sydlig latitud och mellan 10o00' östlig longitud och 20o00' östlig longitud.

Agulhaskustens delområde (delområde 47.2)

a)   Mellersta Agulhas-området (område 47.2.1)

Vattnen norr om 40o00' sydlig latitud och mellan 20o00' östlig longitud och 25o00' östlig longitud.

b)   Östra Agulhas-området (område 47.2.2)

Vattnen norr om 40o00' sydlig latitud och mellan 25o00' östlig longitud och 30o00' östlig longitud.

Södra Oceanen-området (delområde 47.3)

Vattnen mellan 40o00' sydlig latitud och 50o00' sydlig latitud samt mellan 10o00' östlig longitud och 30o00' östlig longitud.

Tristan da Cunha-området (delområde 47.4)

Vattnen mellan 20o00' sydlig latitud och 50o00' sydlig latitud samt mellan 20o00' västlig longitud och 10o00' östlig longitud.

S:t Helena- och Ascension-området (delområde 47.5)

Vattnen mellan 6o00' sydlig latitud och 20o00' sydlig latitud samt mellan 20o00' västlig longitud och 10o00' östlig longitud.

VÄSTRA INDISKA OCEANEN (fiskeregion 51)

Västra Indiska Oceanen omfattar i allmänhet:

a)

Röda havet.

b)

Adenbukten.

c)

Persiska viken.

d)

Arabiska sjön.

e)

Den del av Indiska Oceanen, inklusive Moçambiquekanalen, som ligger mellan meridianerna 30o00'Ö och 80o00'Ö och norr om Antarktis konvergens och vattnen omkring Sri Lanka.

Bilaga III.E visar västra Indiska Oceanens gränser och delområden (fiskeregion 51):

Västra Indiska Oceanen har följande gränslinjer:

Gräns mot Medelhavet: Norra inseglingen till Suezkanalen.

Västra havsgränsen: En linje som utgår från Afrikas östkust på 30o00' östlig longitud och går rakt söderut till 45o00' sydlig latitud.

Östra havsgränsen: En kompasslinje som utgår från Indiens sydöstra kust (Calimereudden) och går i nordöstlig riktning till punkten 82o00' östlig longitud 11o00' nordlig latitud; därifrån rakt österut till meridianen 85o00'Ö; därifrån rakt söderut till breddgraden 3o00'N; därifrån rakt västerut till meridianen 80o00'Ö; därifrån rakt söderut till breddgraden 45o00'S.

Sydlig gräns: En linje som går längs breddgraden 45o00'S från 30o00' östlig longitud och 80o00' östlig longitud.

Västra Indiska Oceanen underindelas enligt följande:

Röda Havs-området (delområde 51.1)

Nordlig gräns: Norra inseglingen till Suezkanalen.

Sydlig gräns: En kompasslinje från gränsen mellan Etiopien och Republiken Djibouti på Afrikas kust tvärs över Röda havets mynning till gränsen mellan före detta Arabrepubliken Jemen och före detta Demokratiska folkrepubliken Jemen på Arabiska halvön.

Gulf-området (delområde 51.2)

Gulfens mynning avgränsas av en linje som utgår Ra's Musandams norra udde och går rakt österut till Irans kust.

Västra Arabiska sjön-området (delområde 51.3)

De östra och södra gränserna utgörs av en linje som från gränsen mellan Iran och Pakistan på Asiens kust går rakt söderut till breddgraden 20o00'N; därifrån rakt österut till meridianen 65o00'Ö; därifrån rakt söderut till breddgraden 10o00'N; därifrån rakt västerut till Afrikas kust; andra havsgränser är gemensamma med delområdena 51.1 och 51.2 (se ovan).

Östra Arabiska sjön-, Lachadiv- och Sri Lanka-området (delområde 51.4)

Avgränsat av en linje, som utgår från Asiens kust vid gränsen mellan Iran och Pakistan och fortsätter rakt söderut till breddgraden 20o00'N; därifrån rakt österut till meridianen 65o00'Ö; därifrån rakt söderut till breddgraden 10o00'S; därifrån rakt österut till meridianen 80o00'Ö; därifrån rakt norrut till breddgraden 3o00'N; därifrån rakt österut till meridianen 85o00'Ö; därifrån rakt norrut till breddgraden 11o00'N; därifrån rakt västerut till meridianen 82o00'Ö; därifrån längs en kompasslinje i sydvästlig riktning till Indiens sydöstra kust.

Somalia-, Kenya- och Tanzania-området (delområde 51.5)

En linje som utgår från Somalias kust på 10o00'N och går rakt österut till meridianen 65o00'Ö; därifrån rakt söderut till breddgraden 10o00'S; därifrån rakt västerut till meridianen 45o00'Ö; därifrån rakt söderut till breddgraden 10o28'S; därifrån rakt västerut till Afrikas östra kust mellan Ras Mwambo (mot norr) och Mwambo Village (mot söder).

Madagaskar- och Moçambiquekanalen-området (delområde 51.6)

En linje som utgår från Afrikas östkust mellan Ras Mwambo (mot norr) och Mwambo Village (mot söder) på 10o28' sydlig latitud och går rakt österut till meridianen 45o00'Ö; därifrån rakt norrut till breddgraden 10o00'S; därifrån rakt österut till meridianen 55o00'Ö; därifrån rakt söderut till breddgraden 30o00'S; därifrån rakt västerut till meridianen 40o00'Ö; därifrån rakt norrut till Moçambiques kust.

Oceanen-området (Västindiska Oceanen) (delområde 51.7)

En linje som utgår från punkten 10o00' sydlig latitud och 55o00' östlig longitud och går rakt österut till meridianen 80o00'Ö; därifrån rakt söderut till breddgraden 45o00'S; därifrån rakt västerut till meridianen 40o00'Ö; därifrån rakt norrut till breddgraden 30o00'S; därifrån rakt österut till meridianen 55o00'Ö; därifrån rakt norrut till utgångspunkten på breddgraden 10o00'S.

Moçambique-området (delområde 51.8)

Delområdet omfattar vattnen norr om breddgraden 45o00'S och mellan meridianerna 30o00'Ö och 40o00'Ö. Det är vidare underindelat i två områden:

Marion-Edward-området (område 51.8.1)

Vattnen mellan breddgraderna 40o00'S och 50o00'S och meridianerna 30o00'Ö och 40o00'Ö.

Zambesi-området (område 51.8.2)

Vattnen norr om breddgraden 40o00'S och mellan meridianerna 30o00'Ö och 40o00'Ö.


BILAGA III

A: ÖSTRA CENTRALA ATLANTEN (fiskeregion 34)

Image

B: MEDELHAVET OCH SVARTA HAVET (fiskeregion 37)

Image

C: SYDVÄSTRA ATLANTEN (fiskeregion 41)

Image

D: SYDÖSTRA ATLANTEN (fiskeregion 47)

Image

E: VÄSTRA INDISKA OCEANEN (fiskeregion 51)

Image


BILAGA IV

FÖRTECKNING ÖVER DE ARTER ÖVER VILKA STATISTIKUPPGIFTER SKA INLÄMNAS FÖR VARJE FISKEREGION

De arter som förtecknas nedan, är de som införts i den officiella statistiken efter fångsten. Medlemsstaterna ska inlämna statistikuppgifter, om de är tillgängliga, för var och en av de identifierade arterna. Om enskilda arter ej kan identifieras ska statistikuppgifterna inlämnas aggregerade under den kategori, som representerar så detaljerade uppgifter som möjligt.

Anmärkning

:

a.a. = ej annorstädes angiven.

ÖSTRA CENTRALA ATLANTEN (fiskeregion 34)

Svenskt namn

3-bokstavskod för identifikation

Vetenskapligt namn

Engelskt namn

Ål

ELE

Anguilla anguilla

European eel

Staksillar e.a.a.

SHZ

Alosa spp.

Shads n.e.i.

Afrikansk buksill

ILI

Ilisha africana

West African ilisha

Plattfiskar, flatfiskar e.a.a.

FLX

Pleuronectiformes

Flatfishes n.e.i.

Tungevarar

LEF

Bothidae

Lefteye flounders

Tunga

SOL

Solea solea

Common sole

Tjocktunga

CET

Dicologlossa cuneata

Wedge (= Senegal) sole

Tungefiskar e.a.a.

SOX

Soleidae

Soles n.e.i.

Hundtungefiskar e.a.a.

TOX

Cynoglossidae

Tonguefishes n.e.i.

Glasvar

MEG

Lepidorhombus whiffiagonis

Megrim

...

LEZ

Lepidorhombus spp.

Megrims n.e.i.

Fjällbrosme

GFB

Phycis blennoides

Greater forkbeard

Skäggtorsk

BIB

Trisopterus luscus

Pouting (= Bib)

Blåvitling, kolmule

WHB

Micromesistius poutassou

Blue whiting (= Poutassou)

Kummel

HKE

Merluccius merluccius

European hake

Senegalkummel

HKM

Merluccius senegalensis

Senegalese hake

Kumlar e.a.a.

HKX

Merluccius spp.

Hakes n.e.i.

Torskartade fiskar e.a.a.

GAD

Gadiformes

Gadiformes n.e.i.

Havsmalar e.a.a.

CAX

Ariidee

Sea catfishes n.e.i.

Havsål

COE

Conger conger

European conger

Havsålsfiskar e.a.a.

COX

Congridae

Conger eels n.e.i.

Snäppfisk

SNS

Macroramphosus scolopax

Slender snipefish

Beryxar

ALF

Beryx spp.

Alfonsinos

Sanktpersfisk

JOD

Zeus faber

John dory

Vit sanktpersfisk

JOS

Zenopsis conchifer

Silvery John dory

Trynfiskar

BOR

Caproidae

Boar fishes

Abborrartade djuphavsfiskar e.a.a.

DPX

Perciformes

Demersal percomorphs n.e.i.

Brun havsabborre

GPD

Epinephelus marginatus

Dusky grouper

Vit grouper

GPW

Epinephelus aeneus

White grouper

Groupers e.a.a.

GPX

Epinephelus spp.

Groupers n.e.i.

Vrakfisk

WRF

Polyprion americanus

Wreckfish

Havsabborrfiskar e.a.a.

BSX

Serranidae

Groupers, seabasses n.e.i.

Fläckig havsabborre

SPU

Dicentrarchus punctatus

Spotted seabass

Havsabborre

BSS

Dicentrarchus labrax

Seabass

Storögonfiskar e.a.a.

BIG

Priacanthus spp.

Bigeyes n.e.i.

Djuphavsabborrar e.a.a.

APO

Apogonidae

Cardinal fishes n.e.i.

Tegelabborrfiskar

TIS

Branchiostegidae

Tilefishes

Bahyttfiskar osv.

EMT

Emmelichthyidae

Bonnetmouths, rubyfishes, etc.

Snappers e.a.a.

SNA

Lutjanus spp.

Snappers n.e.i.

Gruntfiskar, snapperfiskar e.a.a.

SNX

Lutjanidae

Snappers, iobfishes, n.e.i.

Gummiläpp

GBR

Plectorhinchus mediterraneus

Rubberlip grunt

Blandgrymta

BGR

Pomadasys incisus

Bastard grunt

Prickgrymta

BUR

Pomadasys jubelini

Sompat grunt

Glogrymta

GRB

Brachydeuterus auritus

Bigeye grunt

Grymtor e.a.a.

GRX

Haemulidae (= Pomedasyidae)

Grunts, sweetlips, n.e.i.

Trumfiskar

DRU

Sciaena spp.

Drums

Skuggfisk

COB

Umbrina cirrosa

Shi drum (= Corb)

Havsgös

MGR

Argyrosomus regius

Meagre

Knubbig trumfisk

DRS

Pteroscion peli

Boe drum

Drottningkväkare

CKL

Pseudotolithus brachygnatus

Law croaker

Kassavakväkare

PSS

Pseudotolithus senegalensis

Cassava croaker

Bobokväkare

PSE

Pseudotolithus elongatus

Bobo croaker

Kväkare

CKW

Pseudotolithus spp.

West African croakers

Havsgösfiskar, vekor, vekfiskar e.a.a.

CDX

Sciaenidae

Croakers, drums n.e.i.

Fläckpagell

SBR

Pagellus bogaraveo

Red (= Blackspot) seabream

Rödpagell

PAC

Pagellus erythrinus

Common pandora

Pagell

SBA

Pagellus acarne

Axillary seabream

Prickpagell

PAR

Pagellus bellottii

Red pandora

Pageller e.a.a.

PAX

Pagellus spp.

Pandoras n.e.i.

Stjärtfläcksbleckor e.a.a.

SRG

Diplodus spp.

Sargo breams, n.e.i.

Storögd tandbraxen

DEL

Dentex macrophthalmus

Large-eye dentex

Tandbraxen

DEC

Dentex dentex

Common dentex

Angolansk tandbraxen

DEA

Dentex angolensis

Angolan dentex

Kongotandbraxen

DNC

Dentex congoensis

Congo dentex

Tandbraxnar e.a. a.

DEX

Dentex spp.

Dentex n.e.i.

Havsruda

BRB

Spondyliosoma cantharus

Black seabream

Oblada

SBS

Oblada melanura

Saddled seabream

Blåfläckig rödbraxen

BSC

Pagrus caeruleostictus

Bluespotted seabream

Rödbraxen

RPG

Pagrus pagrus

Red porgy

Guldsparid

SBG

Sparus auratas

Gilthead seabream

Rödbraxnar e.a.a.

SBP

Pagrus spp.

Pargo breams, n.e.i.

Oxögonfisk

BOG

Boops boops

Bogue

Havsrudefiskar e.a.a.

SBX

Sparidae

Porgies, seabreams, n.e.i.

Pikareller

PIC

Spicara spp.

Picarels

Mullar

MUX

Mullus spp.

Surmullets (= Red mullets)

Västafrikansk mulle

GOA

Pseudopeneus prayensis

West African goatfish

Mullusfiskar e.a.a.

MUM

Mullidae

Goatfishes, red mullets n.e.i.

Afrikansk spadfisk

SIC

Drepane africana

African sicklefish

Spadfiskar

SPA

Ephippidae

Spadefishes

Abborrliknande fiskar e.a.a.

PRC

Percoidei

Percoids n.e.i.

Skäggbrotula

BRD

Brotula barbata

Bearded brotula

Kirurgfiskar

SUR

Acanthuridae

Surgeonfishes

Knotfiskar, knorrhanefiskar e.a.a.

GUX

Triglidae

Gurnards, searobins n.e.i.

Tryckarfiskar

TRI

Balistidae

Triggerfishes, durgons

Marulk

MON

Lophius piscatorius

Angler (= Monk)

Marulkfiskar e.a.a.

ANF

Lophiidae

Anglerfishes n.e.i.

Näbbgäddfiskar e.a.a.

BEN

Belonidae

Needlefishes, n.e.i.

Flygfiskar e.a.a.

FLY

Exocoetidae

Flying fishes n.e.i.

Barrakudor

BAR

Sphyraena spp.

Barracudas

Grå multe

MUF

Mugil cephalus

Flathead grey mullet

Kaptensfisk

TGA

Polydactylus quadrifilis

Giant African threadfin

...

GAL

Galeoides decadactylus

Lesser African threadfin

Kungskäggsfisk

PET

Pentanemus quinquarius

Royal threadfin

Trådfensfiskar e.a.a.

THF

Polynemidae

Threadfins, tasselfishes n.e.i.

Abborrartade fiskar e.a.a.

PPX

Perciformes

Pelagic percomorphs n.e.i.

Blåfisk

BLU

Pomatomus saltatrix

Bluefish

Cobia

CBA

Rachycentron canadum

Cobia

Taggmakrill

HOM

Trachurus trachurus

Atlantic horse mackerel

Taggmakrillar e.a.a.

JAX

Trachurus spp.

Jack and horse mackerels n.e.i.

Taggmakrillar

SDX

Decapterus spp.

Scads

Gullöpare

CVJ

Caranx hippos

Crevalle jack

...

HMY

Caranx rhonchus

False scad

Taggmakrillar e.a.a.

TRE

Caranx spp.

Jacks, crevalles n.e.i.

Afrikansk hästhuvudmakrill

LUK

Selene dorsalis

Lookdown fish

Gaffelmakrillar

POX

Trachinotus spp.

Pompanos

Serioler e.a.a.

AMX

Seriola spp.

Amberjacks n.e.i.

Snegelfisk

LEE

Lichia amia

Leerfish (= Garrick)

Svansfläckstaggmakrill

BUA

Chloroscombrus chrysurus

Atlantic bumper

Guldmakrill

DOL

Coryphaena hippurus

Common dolphinfish

Smörfiskar

BLB

Stromateus fiatola

Blue butterfish

Smörfiskar

BUX

Stromateidae

Butterfishes, silver pomfrets

Bening

BOF

Albula vulpes

Bonefish

Rund sardinell

SAA

Sardinella aurita

Round sardinella

Afrikansk sardinell

SAE

Sardinella maderensis

Madeiran sardinella

Sardineller

SIX

Sardinella spp.

Sardinellas

Bongasill

BOA

Ethmalosa fimbriata

Bonga shad

Sardin

PIL

Sardina pilchardus

European pilchard (sardine)

Ansjovis, sardell

ANE

Engraulis encrasicolus

European anchovy

Silliknande fiskar

CLU

Clupeoidei

Clupeoids n.e.i.

Ryggstrimmig pelamid

BON

Sarda sarda

Atlantic bonito

Blank pelamid

BOP

Orcynopsis unicolor

Plain bonito

Wahoo

WAH

Acanthocybium solandri

Wahoo

Afrikansk kungsmakrill

MAW

Scomberomorus tritor

West African Spanish mackerel

Fregattauxider, auxider

FRZ

Auxis thazard, A. rochei

Frigate and bullet tunas

Tonfisk

BFT

Thunnus thynnus

Northern bluefin tuna

Långfenad tonfisk, albacor

ALB

Thunnus alalunga

Albacore

Gulfenad tonfisk, albacora

YFT

Thunnus albacares

Yellowfin tuna

Storögd tonfisk

BET

Thunnus obesus

Bigeye tuna

Tonfiskar e.a.a.

TUN

Thunnini

Tunas n.e.i.

Sågfiskar

SAW

Pristidae

Sawfishes

Atlantisk segelfisk

SAI

Istiophorus albicans

Atlantic sailfish

Blå marlin

BUM

Makaira nigricans

Atlantic blue marlin

Vit marlin

WHM

Tetrapturus albidus

Atlantic white marlin

Segelfiskar, spjutfiskar

BIL

Istiophoridae

Marlins, sailfishes, spearfishes

Svärdfisk

SWO

Xiphias gladius

Swordfish

Makrilliknande fiskar e.a.a.

TUX

Scombroidei

Tuna-like fishes n.e.i.

Hårstjärt

LHT

Trichiurus lepturus

Largehead hairtail

Strumpebandsfisk

SFS

Lepidopus caudatus

Silver scabbardfish

Dolkfisk

BSF

Aphanopus carbo

Black scabbardfish

Hårstjärtfiskar e.a.a.

CUT

Trichiuridae

Hairtails, cutlassfishes, n.e.i.

Spansk makrill

MAS

Scomber japonicus

Chub mackerel

Makrill

MAC

Scomber scombrus

Atlantic mackerel

Makrillfiskar e.a.a.

MAZ

Scomber spp.

Scomber mackerels n.e.i.

Makrilliknande fiskar e.a.a.

MKX

Scombroidei

Mackerel-like fishes n.e.i.

Rävhaj

ALV

Alopias vulpinus

Thresher shark

Storögd rävhaj

BTH

Alopias superciliosus

Bigeye thresher

Makrillhajar, makor

MAK

Isurus spp.

Mako sharks

Blåhaj

BSH

Prionace glauca

Blue shark

...

FAL

Carcharhinus falciformis

Silky shark

Hammarhaj

SPZ

Sphyrna zygaena

Smooth hammerhead

Flerhornig hammarhaj

SPL

Sphyrna lewini

Scalloped hammerhead

Hammarhajar osv. e.a.a.

SPY

Sphyrnidae

Hammerhead sharks, etc. n.e.i.

Chokladhaj

SCK

Dalatias licha

Kitefin shark

Hajrockor osv. e.a.a.

GTF

Rhinobatidae

Guitarfishes, etc. n.e.i.

Hundhajar e.a.a.

SDV

Mustelus spp.

Smoothhounds n.e.i.

Rockor e.a.a.

SRX

Rajiformes

Skates and rays n.e.i.

Rockor e.a.a.

SKX

Elasmobranchii

Sharks, rays, skates, n.e.i.

Benfiskar e.a.a.

MZZ

Osteichthyes

Marine fishes n.e.i.

Krypande tiofotade kräftdjur e.a.a.

CRA

Brachyura

Marine crabs n.e.i.

Languster e.a.a.

SLV

Panulirus spp.

Tropical spiny lobsters n.e.i.

Languster e.a.a.

CRW

Palinurus spp.

Palinurid spiny lobsters n.e.i.

Havskräfta, kejsarhummer

NEP

Nephrops norvegicus

Norway lobster

Hummer

LBE

Homarus gammarus

European lobster

Gaffelräka

TGS

Melicertus kerathurus

Caramote prawn

Sydlig rosenräka

SOP

Farfantepenaeus notialis

Southern pink shrimp

Peneidaräkor e.a.a.

PEN

Penaeus spp.

Penaeus shrimps n.e.i.

Djuphavsräka

DPS

Parapenaeus longirostris

Deepwater rose shrimp

Guinearäka

GUS

Parapenaeopsis atlantica

Guinea shrimp

Rödräka

SSH

Aristaeopsis edwardsiana

Scarlet shrimp

Palaemonidräkor

PAL

Palaemonidae

Palaemonid shrimps

Simmande tiofotade kräftdjur

DCP

Natantia

Natantian decapods n.e.i.

Kräftdjur e.a.a.

CRU

Crustacea

Marine crustaceans n.e.i.

Snäckor e.a.a.

GAS

Gastropoda

Gastropods n.e.i.

Ostron e.a.a.

OYC

Crassostrea spp.

Cupped oysters n.e.i.

Blåmusslor e.a.a.

MSX

Mytilidae

Sea mussels n.e.i.

Bläckfiskar e.a.a.

CEP

Cephalopoda

Cephalopods n.e.i.

Sepiabläckfisk

CTC

Sepia officinalis

Common cuttlefish

Sepiabläckfiskar, stora sepior, dvärgbläckfiskar

CTL

Sepiidae, Sepiolidae

Cuttlefishes, bobtail squids

Vanlig bläckfisk

SQC

Loligo spp.

Common squids

Vanlig åttaarmad bläckfisk

OCC

Octopus vulgaris

Common octopus

Åttaarmade bläckfiskar

OCT

Octopodidae

Octopuses

Bläckfiskar e.a.a.

SQU

Loliginidae, Ommastrephidae

Squids n.e.i.

Blötdjur e.a.a.

MOL

Mollusca

Marine molluscs n.e.i.

Sköldpaddor e.a.a.

TTX

Testudinata

Marine turtles n.e.i.


MEDELHAVET OCH SVARTA HAVET (fiskeregion 37)

Svenskt namn

3-bokstavskod för identifikation

Vetenskapligt namn

Engelskt namn

Störfiskar e.a.a.

STU

Acipenseridae

Sturgeons n.e.i.

Ål

ELE

Anguilla anguilla

European eel

Svartahavsstaksill

SHC

Alosa immaculata

Pontic shad

Staksillar e.a.a.

SHD

Alosa spp.

Shads n.e.i.

Kaspisk skarpsill

CLA

Clupeonella cultriventris

Azov tyulka

Plattfiskar, flatfiskar e.a.a.

FLX

Pleuronectiformes

Flatfishes n.e.i.

Rödspätta

PLE

Pleuronectes platessa

European plaice

Flundra, skrubbskädda, skrubba

FLE

Platichthys flesus

European flounder

Tunga

SOL

Solea solea

Common sole

...

SOX

Solea spp.

Soles n.e.i.

Glasvar

MEG

Lepidorhombus whiffiagonis

Megrim

...

LEZ

Lepidorhombus spp.

Megrims n.e.i.

Piggvar

TUR

Psetta maxima

Turbot

Svartahavspiggvar

TUB

Psetta maeotica

Black Sea turbot

Fjällbrosme

GFB

Phycis blennoides

Greater forkbeard

Glyskolja

POD

Trisopterus minutus

Poor cod

Skäggtorsk

BIB

Trisopterus luscus

Pouting (= Bib)

Blåvitling, kolmule

WHB

Micromesistius poutassou

Blue whiting (= Poutassou)

Vitling

WHG

Merlangius merlangus

Whiting

Kummel

HKE

Merluccius merluccius

European hake

Torskartade fiskar e.a.a.

GAD

Gadiformes

Gadiformes n.e.i.

Guldlaxfiskar

ARG

Argentina spp.

Argentines

Storfjällad ödlefisk

LIB

Saurida undosquamis

Brushtooth lizardfish

Ödlefiskar e.a.a.

LIX

Synodontidae

Lizardfishes n.e.i.

Havsål

COE

Conger conger

European conger

Havsålsfiskar e.a.a.

COX

Congridae

Conger eels n.e.i.

Sanktpersfisk

JOD

Zeus faber

John Dory

Abborrartade djuphavsfiskar e.a.a.

DPX

Perciformes

Demersal percomorphs n.e.i.

Brun havsabborre

GPD

Epinephelus marginatus

Dusky grouper

Vit grouper

GPW

Epinephelus aeneus

White grouper

Groupers e.a.a.

GPX

Epinephelus spp.

Groupers n.e.i.

Vrakfisk

WRF

Polyprion americanus

Wreckfish

Större medelhavsabborre

CBR

Serranus cabrilla

Comber

Havsabborrfiskar e.a.a.

BSX

Serranidae

Groupers, seabasses n.e.i.

Havsabborre

BSS

Dicentrarchus labrax

Seabass

Havsabborrar

BSE

Dicentrarchus spp.

Seabasses

Gummiläpp

GBR

Plectorhinchus mediterraneus

Rubberlip grunt

Trumfiskar

DRU

Sciaena spp.

Drums

Skuggfisk

COB

Umbrina cirrosa

Shi drum (= Corb)

Havsgös

MGR

Argyrosomus regius

Meagre

Havsgösfiskar, vekor, vekfiskar e.a.a.

CDX

Sciaenidae

Croakers, drums n.e.i.

Fläckpagell

SBR

Pagellus bogaraveo

Red (= Blackspot) seabream

Rödpagell

PAC

Pagellus erythrinus

Common pandora

Pagell

SBA

Pagellus acarne

Axillary seabream

Pageller e.a.a.

PAX

Pagellus spp.

Pandoras n.e.i.

Vitblecka

SWA

Diplodus sargus

White seabream

Stjärtfläcksbleckor e.a.a.

SRG

Diplodus spp.

Sargo breams, n.e.i.

Storögd tandbraxen

DEL

Dentex macrophthalmus

Large-eye dentex

Tandbraxen

DEC

Dentex dentex

Common dentex

Tandbraxnar e.a.a.

DEX

Dentex spp.

Dentex n.e.i.

Havsruda

BRB

Spondyliosoma cantharus

Black seabream

Oblada

SBS

Oblada melanura

Saddled sea bream

Rödbraxen

RPG

Pagrus pagrus

Red porgy

Guldsparid

SBG

Sparus aurata

Gilthead seabream

Rödbraxnar e.a.a.

SBP

Pagrus spp.

Pargo breams, n.e.i.

Oxögonfisk

BOG

Boops boops

Bogue

Randig sandblecka

SSB

Lithognathus mormyrus

Sand steenbras

Salpa

SLM

Sarpa salpa

Salema (= Strepie)

Havsrudefiskar e.a.a.

SBX

Sparidae

Porgies, seabreams, n.e.i.

Menolapikarell

BPI

Spicara maena

Blotched picarel

Pikareller

PIC

Spicara spp.

Picarels

Mulle

MUR

Mullus surmuletus

Red mullet

Röd mulle

MUT

Mullus barbatus

Striped mullet

Mullar

MUX

Mullus spp.

Surmullets (= Redmullets)

Fjärsing

WEG

Trachinus draco

Greater weever

Abborrliknande fiskar e.a.a.

PRC

Percoidei

Percoids n.e.i.

Tobisar

SAN

Ammodytes spp.

Sandeels (= Sandlances)

Kaninfiskar

SPI

Siganus spp.

Spinefeet (= Rabbitfishes)

Smörbultar

GOB

Gobius spp.

Atlantic gobies

Smörbultar e.a.a.

GPA

Gobiidae

Gobies n.e.i.

Drakhuvudfiskar e.a.a.

SCO

Scorpaenidae

Scorpionfishes, n.e.i.

Lyrknot

GUN

Trigla lyra

Piper gurnard

Knotfiskar, knorrhanefiskar e.a.a.

GUX

Triglidae

Gurnards, searobins n.e.i.

Marulk

MON

Lophius piscatorius

Angler (= Monk)

Marulkfiskar e.a.a.

ANF

Lophiidae

Anglerfishes n.e.i.

Horngädda, näbbgädda

GAR

Belone belone

Garfish

Barrakudor

BAR

Sphyraena spp.

Barracudas

Grå multe

MUF

Mugil cephalus

Flathead grey mullet

Silversidefiskar

SIL

Atherinidae

Silversides (Sandsmelts)

Abborrartade fiskar e.a.a.

PPX

Perciformes

Pelagic percomorphs n.e.i.

Blåfisk

BLU

Pomatomus saltatrix

Bluefish

Taggmakrill

HOM

Trachurus trachurus

Atlantic horse mackerel

Medelhavstaggmakrill

HMM

Trachurus mediterraneus

Mediterranean horse mackerel

Taggmakrillar e.a.a.

JAX

Trachurus spp.

Jack and horse mackerels n.e.i.

Taggmakrillar e.a.a.

TRE

Caranx spp.

Jacks, crevalles n.e.i.

Seriola

AMB

Seriola dumerili

Greater amberjack

Serioler e.a.a.

AMX

Seriola spp.

Amberjacks n.e.i.

Snegelfisk

LEE

Lichia amia

Leerfish (= Garrick)

Taggmakrillfiskar e.a.a.

CGX

Carangidae

Carangids n.e.i.

Havsbraxen

POA

Brama brama

Atlantic pomfret

Guldmakrill

DOL

Coryphaena hippurus

Common dolphinfish

Sardineller e.a.a.

SIX

Sardinella spp.

Sardinellas n.e.i.

Sardin

PIL

Sardina pilchardus

European pilchard (= Sardine)

Skarpsill, vassbuk

SPR

Sprattus sprattus

European sprat

Ansjovis, sardell

ANE

Engraulis encrasicolus

European anchovy

Silliknande fiskar

CLU

Clupeoidei

Clupeoids n.e.i.

Ryggstrimmig pelamid

BON

Sarda sarda

Atlantic bonito

Blank pelamid

BOP

Orcynopsis unicolor

Plain bonito

Fregattauxider, auxider

FRZ

Auxis thazard A. rochei

Frigate and bullet tunas

Tunnina

LTA

Euthynnus alletteratus

Atlantic black skipjack

Bonit

SKJ

Katsuwonus pelamis

Skipjack tuna

Tonfisk

BFT

Thunnus thynnus

Northern bluefin tuna

Långfenad tonfisk, albacor

ALB

Thunnus alalunga

Albacore

Storögd tonfisk

BET

Thunnus obesus

Big-eye tuna

Tonfiskar e.a.a.

TUN

Thunnini

Tunas n.e.i.

Atlantisk segelfisk

SAI

Istiophorus albicans

Atlantic sailfish

Segelfiskar, spjutfiskar

BIL

Istiophoridae

Marlins, sailfishes, spearfishes

Svärdfiskar

SWO

Xiphias gladius

Swordfish

Makrillika fiskar e.a.a.

TUX

Scombroidei

Tuna-like fishes n.e.i.

Strumpebandsfisk

SFS

Lepidopus caudatus

Silver scabbardfish

Spansk makrill

MAS

Scomber japonicus

Chub mackerel

Makrill

MAC

Scomber scombrus

Atlantic mackerel

Makrillfiskar e.a.a.

MAZ

Scomber spp.

Scomber mackerels n.e.i.

Makrilliknande fiskar

MKX

Scombroidei

Mackerel-like fishes n.e.i.

Brugd

BSK

Cetorhinus maximus

Basking shark

Rävhaj

ALV

Alopias vulpinus

Thresher

Makrillhaj, mako

SMA

Isurus oxyrinchus

Shortfin mako

Hågäl

SHO

Galeus melastomus

Blackmouth catshark

Blåhaj

BSH

Prionace glauca

Blue shark

Högfenad haj

CCP

Carcharhinus plumbeus

Sandbar shark

Hammarhaj

SPZ

Sphyrna zygaena

Smooth hammerhead

Flerhornig hammarhaj

SPL

Sphyrna lewini

Scalloped hammerhead

Galludohaj, medelhavspigghaj

QUB

Squalus blainville

Longnose spurdog

Sorghaj

GUP

Centrophorus granulosus

Gulper shark

Chokladhaj

SCK

Dalatias licha

Kitefin shark

Blåkäxa

ETX

Etmopterus spinax

Velvet belly

Knaggrocka

RJC

Raja clavata

Thornback ray

Spjutrocka

JDP

Dasyatis pastinaca

Common stingray

Håbrand, sillhaj

POR

Lamna nasus

Porbeagle

Rödhajar

SCL

Scyliorhinus spp.

Catsharks, nursehound

Hundhajar

SDV

Mustelus spp.

Smoothhounds

Pigghaj

DGS

Squalus acanthias

Picked (= Spiny) dogfish

Pigghajar e.a.a.

DGX

Squalidae

Dogfish sharks n.e.i.

Havsängel

AGN

Squatina squatina

Angelshark

Havsänglar

ASK

Squatinidae

Angelsharks, sand devils

Pigghajartade hajar e.a.a.

SHX

Squaliformes

Large sharks n.e.i.

Hajrockor

GTF

Rhinobatidae

Guitarfishes

Rockor

SKA

Raja spp.

Skates

Rockor e.a.a.

SRX

Rajiformes

Skates and rays n.e.i.

Hajar, rockor osv.

SKX

Elasmobranchii

Sharks, rays and skates etc.

Benfiskar e.a.a.

MZZ

Osteichthyes

Marine fishes n.e.i.

Krabbtaska

CRE

Cancer pagurus

Edible crab

Medelhavsstrandkrabba

CMR

Carcinus aestuarii

Mediterranean shore crab

Spindelkrabba

SCR

Maja squinado

Spinous spider crab

Krypande tiofotade kräftdjur e.a.a.

CRA

Brachyura

Marine crabs n.e.i.

Mauritansk langust

PSL

Palinurus mauritanicus

Pink spiny lobster

Europeisk langust

SLO

Palinurus elephas

Common spiny lobster

Languster e.a.a.

CRW

Palinurus spp.

Palinurid spiny lobsters n.e.i.

Havskräfta, kejsarhummer

NEP

Nephrops norvegicus

Norway lobster

Hummer

LBE

Homarus gammarus

European lobster

Gaffelräka

TGS

Melicertus kerathurus

Caramote prawn

Djuphavsräka

DPS

Parapenaeus Iongirostris

Deepwater rose shrimp

Rödräka

SSH

Aristaeopsis edwardsiana

Scarlet shrimp

Blåröd räka

ARA

Aristeus antennatus

Blue and red shrimp

Tångräka

CPR

Palaemon serratus

Common prawn

Sandräka, hästräka

CSH

Crangon crangon

Common shrimp

Simmande tiofotade kräftdjur e.a.a.

DCP

Natantia

Natantian decapods n.e.i.

Mantis

MTS

Squilla mantis

Mantis squillid

Kräftdjur e.a.a.

CRU

Crustacea

Marine crustaceans n.e.i.

Snäckor e.a.a.

GAS

Gastropoda

Gastropods n.e.i.

Strandsnäckor, kubbongar

PEE

Littorina littorea

Periwinkle

Ostron

OYF

Ostrea edulis

European flat oyster

Japanskt jätteostron

OYG

Crassostrea gigas

Pacific cupped oyster

Medelhavsblåmussla

MSM

Mytilus galloprovincialis

Mediterranean mussel

Jakobsmussla

SJA

Pecten jacobaeus

Great scallop

Taggsnäckor, purpursnäckor

MUE

Murex spp.

Murex

Ätlig hjärtmussla

COC

Cerastoderma edule

Common cockle

Randig venusmussla

SVE

Chamelea gallina

Striped Venus

Stor venusmussla

CTG

Ruditapes decussatus

Grooved carpetshell

Liten venusmussla

CTS

Venerupis pullastra

Carpetshell

Tapesmusslor e.a.a.

TPS

Tapes spp.

Carpetshells n.e.i.

Knivmusslor

DON

Donax spp.

Donax clams

Knivmusslor

RAZ

Solen spp.

Razor clams

Musslor e.a.a.

CLX

Bivalvia

Clams n.e.i.

Bläckfiskar e.a.a.

CEP

Cephalopoda

Cephalopods n.e.i.

Sepiabläckfisk

CTC

Sepia officinalis

Common cuttlefish

Sepiabläckfiskar, stora sepior, dvärgbläckfiskar

CTL

Sepiidae, Sepiolidae

Cuttlefishes, bobtail squids

Vanliga bläckfiskar, havspilar

SQC

Loligo spp.

Common squids

Flygbläckfisk

SQE

Todarodes sagittatus

European flying squid

Vanlig åttaarmad bläckfisk

OCC

Octopus vulgaris

Common octopus

Åttaarmade bläckfiskar

OCM

Eledone spp.

Horned and musky octopuses

Åttaarmade bläckfiskar

OCT

Octopodidae

Octopuses

Bläckfiskar e.a.a.

SQU

Loliginidae, Ommastrephidae

Squids n.e.i.

Blötdjur e.a.a.

MOL

Mollusca

Marine molluscs n.e.i.

Sköldpaddor e.a.a.

TTX

Testudinata

Marine turtles n.e.i.

Sjöpung

SSG

Microcosmus sulcatus

Grooved sea-squirt

Sjöborre

URM

Paracentrotus lividus

Stony sea-urchin

Lungmaneter

JEL

Rhopilema spp.

Jellyfishes


SYDVÄSTRA ATLANTEN (fiskeregion 41)

Svenskt namn

3-bokstavskod för identifikation

Vetenskapligt namn

Engelskt namn

Staksillar e.a.a.

SHZ

Alosa spp.

Shads n.e.i.

Plattfiskar, flatfiskar e.a.a.

FLX

Pleuronectiformes

Flatfishes n.e.i.

Varar

BAX

Paralichthys spp.

Bastard halibuts

Hundtungefiskar e.a.a.

TOX

Cynoglossidae

Tonguefishes n.e.i.

...

SAO

Salilota australis

Tadpole codling

Moratorskfiskar

MOR

Moridae

Moras

Brasiliansk brosme

HKU

Urophycis brasiliensis

Brazilian codling

Sydlig blåvitling

POS

Micromesistius australis

Southern blue whiting

Argentinsk kummel

HKP

Merluccius hubbsi

Argentine hake

...

HKN

Merluccius australis

Patagonian hake

Kumlar e.a.a.

HKX

Merluccius spp.

Hakes n.e.i.

Chilensk hoki

GRM

Macruronus magellanicus

Patagonian grenadier

Hoki

GRS

Macruronus spp.

Blue grenadiers

Långstjärtar

GRV

Macrourus spp.

Grenadiers

Torskartade fiskar e.a.a.

GAD

Gadiformes

Gadiformes n.e.i.

Havsmalar e.a.a.

CAX

Ariidae

Sea catfishes n.e.i.

Stor ödlefisk

LIG

Saurida tumbil

Greater lizardfish

Argentinsk havsål

COS

Conger orbignyanus

Argentine conger

Abborrartade djuphavsfiskar e.a.a.

DPX

Perciformes

Demersal percomorphs n.e.i.

Snookar e.a.a.

ROB

Centropomus spp.

Snooks (= Robalos) n.e.i

Groupers

GPB

Mycteroperca spp.

Brazilian groupers

Röd grouper

GPR

Epinephelus mario

Red grouper

Groupers e.a.a.

GPX

Epinephelus spp.

Groupers n.e.i.

Argentinsk havsabborre

BSZ

Acanthistius brasilianus

Argentine seabass

Havsabborrfiskar e.a.a.

BSX

Serranidae

Groupers, seabasses n.e.i.

Sydlig rödsnapper

SNC

Lutjanus purpureus

Southern red snapper

Gulstjärtssnapper

SNY

Ocyurus chrysurus

Yellowtail snapper

Gruntfiskar, snapperfiskar e.a.a.

SNX

Lutjanidae

Snappers, jobfishes, n.e.i.

Bandgrymta

BRG

Conodon nobilis

Barred grunt

Grymtor e.a.a.

GRX

Haemulidae (= Pomadasyidae)

Grunts, sweetlips, n.e.i.

Strimveka

WKS

Cynoscion striatus

Striped weakfish

Vekfiskar e.a.a.

WKX

Cynoscion spp.

Weakfishes n.e.i.

Stubbkväkare

CKA

Micropogonias undulatus

Atlantic croaker

Slät kungskväkare

KGB

Menticirrhus americanus

Southern kingcroaker

Argentinsk skuggfisk

CKY

Urnbrina canasai

Argentine croaker

Kungsveka

WKK

Macrodon ancylodon

King weakfish

Svart trumfisk

BDM

Pogonias cromis

Black drum

Havsgösfiskar, vekor, vekfiskar e.a.a.

CDX

Sciaenidae

Croakers, drums n.e.i.

Stjärtfläcksbleckor e.a.a.

SRG

Diplodus spp.

Sargo breams n.e.i.

Tandbraxnar e.a.a.

DEX

Dentex spp.

Dentex n.e.i.

Rödbraxen

RPG

Pagrus pagrus

Red porgy

Havsrudefiskar e.a.a.

SBX

Sparidae

Porgies, seabreams n.e.i.

Mullar

MUX

Mullus spp.

Surmullets (= Redmullets)

Vit fingefena

CTA

Nemadactylus bergi

Castaneta

Sandabborrar

SPB

Pinguipes spp.

Brazilian sandperches

Brasiliansk anknäbbfisk

FLA

Percophis brasiliensis

Brazilian flathead

Patagonisk multenoting

BLP

Eleginops maclovinus

Patagonian blennie

Tandnoting

TOP

Dissostichus eleginoides

Patagonian toothfish

Slanknoting

NOG

Gobiotothen gibberifrons

Humped rockcod

Grånoting

NOS

Lepidonotothen squamifrons

Grey rockcod

Kortstjärtsnoting

NOT

Patagonotothen brevicauda

Patagonian rockcod

Ramsays noting

PAT

Patagonotothen ramsayi

Cod icefish

Notingar e.a.a.

NOX

Nototheniidae

Antarctic rockcods, noties n.e.i.

Svartfenad isfisk

SSI

Chaenocephalus aceratus

Blackfin icefish

Gunnars isfisk

ANI

Champsocephalus gunnari

Mackerel icefish

Isfiskar e.a.a.

ICX

Channichthyidae

Icefishes n.e.i.

Abborrliknande fiskar e.a.a.

PRC

Percoidei

Percoids n.e.i.

Golden kingklip

CUS

Genypterus blacodes

Pink cusk-eel

Svartfiskar e.a.a.

CEN

Centrolophidae

Ruffs, barrelfishes n.e.i.

Blåkäft

BRF

Helicolenus dactylopterus

Blackbelly rosefish

Drakhuvudfiskar e.a.a.

SCO

Scorpaenidae

Scorpionfishes n.e.i.

Knorrhanar

SRA

Prionotus spp.

Atlantic searobins

Brasiliansk halvnäbb

BAL

Hemiramphus brasiliensis

Ballyhoo halfbeak

Flygfiskar e.a.a.

FLY

Exocoetidae

Flying fishes n.e.i.

Barrakudor

BAR

Sphyraena spp.

Barracudas

Multefiskar e.a.a.

MUL

Mugilidae

Mullets n.e.i.

Silversidefiskar

SIL

Atherinidae

Silversides (= Sandsmelts)

Abborrartade fiskar e.a.a.

PPX

Perciformes

Pelagic percomorphs n.e.i.

Blåfisk

BLU

Pometomus saltatrix

Bluefish

Blå taggmakrill

JAA

Trachurus picturatus

Blue jack mackerel

Taggmakrillar e.a.a.

JAX

Trachurus spp.

Jack and horse mackerels n.e.i.

Taggmakrillar e.a.a.

TRE

Caranx spp.

Jacks, crevalles, n.e.i.

Serioler n.e.i.

AMX

Seriola spp.

Amberjacks n.e.i.

Paronamakrill

PAO

Parona signata

Parona leatherjack

Taggmakrillfiskar e.a.a.

CGX

Carangidae

Carangids n.e.i.

Guldmakrill

DOL

Coryphaena hippurus

Common dolphinfish

Fläckiga smörfiskar

BTG

Peprilus spp.

Gulf butterfish, harvestfishes

Smörfiskar

BUX

Stromateidae

Butterfishes silver pomfrets

Ladyfisk

LAD

Elops saurus

Ladyfish

Tarpon

TAR

Megalops atlanticus

Tarpon

...

BSR

Sardinella janeiro

Brazilian sardinella

Sardineller e.a.a.

SIX

Sardinella spp.

Sardinellas n.e.i.

...

MHS

Brevoortia aurea

Brazilian menhaden

...

MHP

Brevoortia pectinata

Argentine menhaden

Sillingar

SAS

Harengula spp.

Scaled sardines

...

FAS

Sprattus fuegensis

Falkland sprat

Anchoita

ANA

Engraulis anchoita

Argentine anchoita

Ansjovisfiskar e.a.a.

ANX

Engraulidae

Anchovies n.e.i.

Silliknande fiskar e.a.a.

CLU

Clupeoidei

Clupeoids n.e.i.

Ryggstrimmig pelamid

BON

Sarda sarda

Atlantic bonito

Wahoo

WAH

Acanthocybium solandri

Wahoo

Kungsmakrill

KGM

Scomberomorus cavalla

King mackerel

Fläckig kungsmakrill

SSM

Scomberomorus maculatus

Atlantic Spanish mackerel

Kungsmakrillar e.a.a.

KGX

Scomberomorus spp.

Seerfishes n.e.i.

Fregattauxider, auxider

FRZ

Auxis thazard, A. rochei

Frigate and bullet tunas

Tunnina

LTA

Euthynnus alletteratus

Atlantic black skipjack

Bonit

SKJ

Katsuwonus pelamis

Skipjack tuna

Tonfisk

BFT

Thunnus thynnus

Northern bluefin tuna

Karibisk tonfisk, svart tonfisk

BLF

Thunnus atlanticus

Blackfin tuna

Långfenad tonfisk, albacor

ALB

Thunnus alalunga

Albacore

Sydlig tonfisk

SBF

Thunnus maccoyii

Southern bluefin tuna

Gulfenad tonfisk, albacora

YFT

Thunnus albacares

Yellowfin tuna

Storögd tonfisk

BET

Thunnus obesus

Bigeye tuna

Tonfiskar e.a.a.

TUN

Thunnini

Tunas n.e.i.

Atlantisk segelfisk

SAI

Istiophorus albicans

Atlantic sailfish

Blå marlin

BUM

Makaira nigricans

Atlantic blue marlin

Vit marlin

WHM

Tetrapturus albidus

Atlantic white marlin

Segelfiskar, spjutfiskar

BIL

Istiophoridae

Marlins, sailfishes, spearfishes

Svärdfisk

SWO

Xiphias gladius

Swordfish

Makrillika fiskar e.a.a.

TUX

Scombroidei

Tuna-like fishes n.e.i.

Vit havsgädda

WSM

Thyrsitops lepidopoides

White snake mackerel

Hårstjärt

LHT

Trichiurus lepturus

Largehead hairtail

Spansk makrill

MAS

Scomber japonicus

Chub mackerel

Storögd rävhaj

BTH

Alopias superciliosus

Bigeye thresher

Makrillhaj, mako

SMA

Isurus oxyrinchus

Shortfin mako

Blåhaj

BSH

Prionace glauca

Blue shark

...

FAL

Carcharhinus falciformis

Silky shark

Kopparhaj

BRO

Carcharhinus brachyurus

Copper shark

Hammarhaj

SPZ

Sphyrna zygaena

Smooth hammerhead

Flerhornig hammarhaj

SPL

Sphyrna lewini

Scalloped hammerhead

Gråhaj

GAG

Galeorhinus galeus

Tope shark

Pigghaj

DGS

Squalus acanthias

Picked dogfish

Havsänglar e.a.a.

ASK

Squatinidae

Angel sharks, sand devils n.e.i.

Sydlig hajrocka

GUD

Rhinobatos percellens

Chola guitarfish

Sågfiskar

SAW

Pristidae

Sawfishes

Plognosade havsmusfiskar e.a.a.

CAH

Callorhinchidae

Elephantfishes n.e.i.

Argentinsk hundhaj

SDP

Mustelus schmitti

Patagonian smoothhound

Hundhajar

SDV

Mustelus spp.

Smoothhounds

...

LSK

Galeorhinus spp.

Liveroil sharks

Rockor e.a.a.

SRX

Rajiformes

Skates and rays, n.e.i.

Hajar, rockor osv.

SKX

Elasmobranchii

Sharks, rays, skates, etc.

Benfiskar e.a.a.

MZZ

Osteichthyes

Marine fishes n.e.i.

Danasimkrabba

CRZ

Callinectes danae

Dana swimcrab

Antarktisk trollkrabba

KCR

Lithodes santolla

Southern kingcrab

...

PAG

Paralomis granulosa

Softshell red crab

Djuphavskrabbor e.a.a.

GER

Geryon spp.

Geryons n.e.i.

Krypande tiofotade kräftdjur e.a.a.

CRA

Brachyura

Marine crabs n.e.i.

Karibisk langust

SLC

Panulirus argus

Caribbean spiny lobster

Languster e.a.a.

SLV

Panulirus spp.

Tropical spiny lobsters n.e.i.

Aztekräka

ABS

Penaeus aztecus

Northern brown shrimp

...

PNB

Penaeus brasiliensis

Redspotted shrimp

Peneidaräkor e.a.a.

PEN

Penaeus spp.

Penaeus shrimps n.e.i.

Skäggig räka

BOB

Xiphopenaeus kroyeri

Atlantic seabob

Argentinsk stiletträka

ASH

Artemesia longinaris

Argentine stiletto shrimp

Argentinsk rödräka

LAA

Pleoticus muelleri

Argentine red shrimp

Simmande tiofotade kräftdjur e.a.a.

DCP

Natantia

Natantian decapods n.e.i.

Antarktisk krill e.a.a.

KRI

Euphausia spp.

Antarctic krill

Havskräftdjur e.a.a.

CRU

Crustacea

Marine crustaceans n.e.i.

Snäckor e.a.a.

GAS

Gastropoda

Gastropods n.e.i.

Ostron e.a.a.

OYC

Crassostrea spp.

Cupped oysters n.e.i.

Riodelaplatablåmussla

MSR

Mytilus platensis

River Plata mussel

Magellanmussla

MSC

Aulacomya ater

Magellan mussel

Kammusslor e.a.a.

SCX

Pectinidae

Scallops n.e.i.

Knivmusslor

DON

Donax spp.

Donax clams

Musslor e.a.a.

CLX

Bivalvia

Clams n.e.i.

Sepiabläckfiskar, stora sepior, dvärgbläckfiskar

CTL

Sepiidae, Sepiolidae

Cuttlefishes, bobtail squids

...

SQP

Loligo gahi

Patagonian squid

Vanliga bläckfiskar, havspilar

SQC

Loligo spp.

Common squids

Argentinsk bläckfisk

SQA

Illex argentinus

Argentine shortfin squid

...

SQS

Martialia hyadesii

Sevenstar flying squid

Åttaarmade bläckfiskar

OCT

Octopodidae

Octopuses

Bläckfiskar e.a.a.

SQU

Loliginidae, Ommastrephidae

Squids n.e.i.

Blötdjur e.a.a.

MOL

Mollusca

Marine molluscs n.e.i.

Sköldpaddor e.a.a.

TTX

Testudinata

Marine turtles n.e.i.


SYDÖSTRA ATLANTEN (fiskeregion 47)

Svenskt namn

3-bokstavskod för identifikation

Vetenskapligt namn

Engelskt namn

Plattfiskar, flatfiskar e.a.a.

FLX

Pleuronectiformes

Flatfishes n.e.i.

Sydafrikansk västkusttunga

SOW

Austroglossus microlepis

West coast sole

Sydafrikansk östkusttunga

SOE

Austroglossus pectoralis

Mud sole

Tungor e.a.a.

SOA

Austroglossus spp.

Southeast Atlantic soles n.e.i.

Hundtungefiskar e.a.a.

TOX

Cynoglossidae

Tonguefishes n.e.i.

Svart kummel

HKB

Merluccius polli

Benguela hake

Kapkummel

HKK

Merluccius capensis

Shallow-water Cape hake

Djupkapkummel

HKO

Merluccius paradoxus

Deepwater Cape hake

Kapkumlar

HKC

Merluccius capensis, M. paradoxus

Cape hakes

Kummelfiskar

HKZ

Merlucciidae

Merluccid hakes

Torskartade fiskar e.a.a.

GAD

Gadiformes

Gadiforms n.e.i.

...

HAF

Sternoptychidae

Hatchetfishes

...

MAU

Maurolicus spp.

Lightfishes n.e.i.

...

MAV

Maurolicus muelleri

Silver lightfish

Grönögonfiskar

GRE

Chlorophthalmidae

Greeneyes

Kapmal

GAT

Galeichthyes feliceps

White barbel

Västafrikansk havsmal

SMC

Arius heudelotii

Smoothmouth sea catfish

Havsmalar e.a.a.

CAX

Ariidae

Sea catfishes n.e.i.

Stor ödlefisk

LIG

Saurida tumbil

Greater lizardfish

Ödlefiskar e.a.a.

LIX

Synodontidae

Lizardfishes n.e.i.

Havsålsfiskar e.a.a.

COX

Congridae

Conger eels n.e.i.

Snäppfisk

SNS

Macroramphosus scolopax

Slender snipefish

Snäppfiskar

SNI

Macroramphosidae

Snipefishes

Beryxar

ALF

Beryx spp.

Alfonsinos

Beryxfiskar e.a.a.

BRX

Berycidae

Alfonsinos n.e.i.

Sanktpersfisk

JOD

Zeus faber

John Dory

Vit sanktpersfisk

JOS

Zenopsis conchifer

Silvery John Dory

Sanktpersfiskar e.a.a.

ZEX

Zeidae

Dories n.e.i.

Trynfiskar

BOR

Caproidae

Boarfishes

Trynfisk

BOC

Capros aper

Boarfish

Abborrliknande djuphavsfiskar e.a.a.

DPX

Perciformes

Demersal percomorphs n.e.i.

Groupers e.a.a.

GPX

Epinephelus spp.

Groupers n.e.i.

Vrakfisk

WRF

Polyprion americanus

Wreckfish

Havsabborrfiskar e.a.a.

BSX

Serranidae

Groupers, seabasses n.e.i.

Storögonfiskar e.a.a.

BIG

Priacanthus spp.

Bigeyes n.e.i.

Storögonfiskar

PRI

Priacanthidae

Bigeyes, glasseyes, bulleyes

Djuphavsabborrar e.a.a.

APO

Apogonidae

Cardinalfishes n.e.i.

...

ACR

Acropomatidae

Glow-bellies, splitfins

Japansk djuphavsabborre

SYN

Synagrops japonicus

Blackmouth splitfin

Djuphavsabborrar e.a.a.

SYS

Synagrops spp.

Splitfins n.e.i.

Kapbahytt

EMM

Emmelichthys nitidus

Cape bonnetmouth

Bahyttfiskar osv.

EMT

Emmelichthyidae

Bonnetmouths, rubyfishes, etc.

Gruntfiskar, snapperfiskar e.a.a.

SNX

Lutjanidae

Snappers, jobfishes, n.e.i.

Vimpelsnappers

THB

Nemipterus spp.

Threadfin breams

Vimpelsnapperfiskar

THD

Nemipteridae

Threadfin, monocle, dwarf breams

Glogrymta

GRB

Brachydeuterus auritus

Bigeye grunt

Gummiläpp

GBR

Plectorhinchus mediterraneus

Rubberlip grunt

Prickgrymta

BUR

Pomadasys jubelini

Sompat grunt

Grymtor e.a.a.

GRX

Haemulidae (= Pomadasyidae)

Grunts, sweetlips, n.e.i.

Afrikansk havsgös

KOB

Argyrosomus hololepidotus

Southern meagre (= Kob)

Afrikansk vekfisk

AWE

Atractoscion aequidens

Geelbek croaker

Tigerhandveka

LKR

Otolithes ruber

Tigertooth croaker

Kväkare

CKW

Pseudotolithus spp.

West African croakers

Havsgösfiskar, vekor, vekfiskar e.a.a.

CDX

Sciaenidae

Croakers, drums n.e.i.

...

UCA

Umbrina canariensis

Canary drum (= Baardman)

Vekfiskar e.a.a.

WKX

Cynoscion spp.

Weakfishes n.e.i.

Natalpagell

TJO

Pagellus natalensis

Natal pandora

Havsrudefiskar e.a.a.

SBX

Sparidae

Porgies, seabreams n.e.i.

Pageller e.a.a.

PAX

Pagellus spp.

Pandoras n.e.i.

Stjärtfläcksbleckor e.a.a.

SRG

Diplodus spp.

Sargo breams n.e.i.

Storögd tandbraxen

DEL

Dentex macrophthalmus

Large-eye dentex

Angolansk tandbraxen

DEA

Dentex angolensis

Angolan dentex

Kanarietandbraxen

DEN

Dentex canariensis

Canary dentex

Tandbraxnar e.a.a.

DEX

Dentex spp.

Dentex n.e.i.

Havsruda

BRB

Spondyliosoma cantharus

Black seabream

Snickarblecka

SLF

Argyrozona argyrozona

Carpenter seabream

Nufarblecka

SLD

Cheimerius nufar

Santer seabream

Stenblecka

RER

Petrus rupestris

Red steenbras

Pangablecka

PGA

Pterogymnus laniarius

Panga seabream

Sydblecka

WSN

Rhabdosargus globiceps

White stumpnose

Rödbraxnar e.a.a.

SBP

Pagrus spp.

Pargo breams n.e.i.

Oxögonfisk

BOG

Boops boops

Bogue

Knölbleckor e.a.a.

RSX

Chrysoblephus spp.

Stumpnose, dageraadbreams, n.e.i.

Vit sandblecka

SNW

Lithognathus lithognathus

Whitesteenbras

Sandbleckor e.a.a.

STW

Lithognathus spp.

Steenbrasses, n.e.i.

Randig sandblecka

SSB

Lithognathus mormyrus

Sand steenbras

Kopparbleckor

CPP

Pachymetopon spp.

Copper breams

Salpa

SLM

Sarpa salpa

Salema (= Strepie)

Bleckor e.a.a.

PLY

Polysteganus spp.

Polystegan seabreams n.e.i.

Natalblecka

SCM

Polysteganus praeorbitalis

Scotsman seabream

Fläckblecka

SEV

Polysteganus undulosus

Seventyfour seabream

...

SBU

Polysteganus coeruleopunctatus

Blueskin seabream

Havsrudefiskar e.a.a.

SBX

Sparidae

Porgies, seabreams, n.e.i.

Pikareller

PIC

Spicara spp.

Picarels

Mullusfiskar e.a.a.

MUM

Mullidae

Goatfishes, red mullets n.e.i.

Mullar

MUX

Mullus spp.

Surmullets (= Red mullets)

Galjonsfiskar e.a.a.

COT

Dichistiidae

Galjoens n.e.i.

Kapgaljonsfisk

GAJ

Coracinus capensis

Galjoen

Spadfiskar

SPA

Ephippidae

Spadefishes

Afrikansk spadfisk

SIC

Drepane africana

African sicklefish

Kingklipper, brotulor e.a.a.

OPH

Ophidiidae

Cuskeels, brotulas n.e.i.

Kapkingklip

KCP

Genypterus capensis

Kingclip

Smörbultar e.a.a.

GPA

Gobiidae

Gobies n.e.i.

Kapkungsfisk

REC

Sebastes capensis

Cape redfish

Blåkäftar e.a.a.

ROK

Helicolenus spp.

Rosefishes n.e.i.

Blåkäft

BRF

Helicolenus dactylopterus

Blackbelly rosefish

Drakhuvudfiskar e.a.a.

SCO

Scorpaenidae

Scorpionfishes, n.e.i.

Lyrknot

GUN

Trigla lyra

Piper gurnard

Kapknorrhane, kapknot

GUC

Chelidonichthys capensis

Cape gurnard

Knotfiskar, knorrhanefiskar e.a.a.

GUX

Triglidae

Gurnards, searobins n.e.i.

Knotar, knorrhanar

GUY

Trigla spp.

Gurnards

Tryckarfiskar

TRI

Balistidae

Triggerfishes, durgons

Västafrikansk marulk

MOK

Lophius upsicephalus

Cape monk

Marulkfiskar e.a.a.

ANF

Lophiidae

Anglerfishes n.e.i.

Hector-prickfisk

LAN

Lampanyctodes hectoris

Lanternfish

Prickfiskar

LXX

Myctophidae

Lanternfishes

Näbbgäddfiskar e.a.a.

BEN

Belonidae

Needlefishes n.e.i.

Nålgäddor

NED

Tylosuru spp.

Needlefishes

Makrillgäddfiskar e.a.a.

SAX

Scomberesocidae

Sauries n.e.i.

Makrillgädda

SAU

Scomberesox saurus

Atlantic saury

Barrakudor

BAR

Sphyraena spp.

Barracudas

Barrakudafiskar

BAZ

Sphyraenidae

Barracudas

Multefiskar e.a.a.

MUL

Mugilidae

Mullets n.e.i.

Trådfensfiskar e.a.a.

THF

Polynemidae

Threadfins, tasselfishes n.e.i.

...

GAL

Galeoides decadactylus

Lesser African threadfin

Aborrartade fiskar e.a.a.

PPX

Perciformes

Pelagic percomorphs n.e.i.

Blåfisk

BLU

Pomatomus saltatrix

Bluefish

Blåfiskar e.a.a.

POT

Pomatomidae

Bluefishes n.e.i.

Cobia

CBA

Rachycentron canadum

Cobia

...

CBX

Rachycentridae

Cobias n.e.i.

Sydafrikansk taggmakrill

HMC

Trachurus capensis

Cape horse mackerel

Cunenetaggmakrill

HMZ

Trachurus trecae

Cunene horse mackerel

Taggmakrillar e.a.a.

JAX

Trachurus spp.

Jack and horse mackerels n.e.i.

Taggmakrillar

SDX

Decapterus spp.

Scads

Gullöpare

CVJ

Caranx hippos

Crevalle jack

...

HMY

Caranx rhonchus

False scad

Taggmakrillar e.a.a.

TRE

Caranx spp.

Jacks, crevalles, n.e.i.

Afrikansk hästhuvudmakrill

LUK

Selene dorsalis

Lookdown fish

Gaffelmakrillar

POX

Trachinotus spp.

Pompanos

Sydseriola

YTC

Seriola lalandi

Yellowtail amberjack

Serioler e.a.a.

AMX

Seriola spp.

Amberjacks n.e.i.

Snegelfisk

LEE

Lichia amia

Leerfish (= Garrick)

Svansfläckstaggmakrill

BUA

Chloroscombrus chrysurus

Atlantic bumper

Taggmakrillfiskar e.a.a.

CGX

Carangidae

Carangids n.e.i.

Havsbraxnar e.a.a.

BRZ

Bramidae

Pomfrets, ocean breams n.e.i.

Havsbraxen

POA

Brama brama

Atlantic pomfret

Guldmakrill

DOL

Coryphaena hippurus

Common dolphinfish

Guldmakrillar e.a.a.

DOX

Coryphaenidae

Dolphinfishes n.e.i.

Smörfisk

BLB

Stromateus fiatola

Blue butterfish

Smörfiskar

BUX

Stromateidae

Butterfishes, silverpomfrets

Beningar

ALU

Albulidae

Bonefishes

Långfensbening

BNF

Pterothrissus belloci

Longfin bonefish

Rund sardinell

SAA

Sardinella aurita

Round sardinella

Afrikansk sardinell

SAE

Sardinella maderensis

Madeiran sardinella

Sydafrikansk sardin

PIA

Sardinops ocellatus

Southern African pilchard

...

WRR

Etrumeus whiteheadi

Whitehead's round herring

Kapansjovis

ANC

Engraulis capensis

Southern African anchovy

Ansjovisfiskar e.a.a.

ANX

Engraulidae

Anchovies n.e.i.

Sillfiskar e.a.a.

CLP

Clupeidae

Herrings, sardines n.e.i.

Sardineller e.a.a.

SIX

Sardinella spp.

Sardinellas n.e.i.

Silliknande fiskar e.a.a.

CLU

Clupeoidei

Clupeoids n.e.i.

Ryggstrimmig pelamid

BON

Sarda sarda

Atlantic bonito

Wahoo

WAH

Acanthocybium solandri

Wahoo

Fregattauxid

FRI

Auxis thazard

Frigate tuna

Fregattauxider och auxider

FRZ

Auxis thazard, A. rochei

Frigate and bullet tunas

Prickig kungsmakrill

COM

Scomberomorus commerson

Narrow-barred Spanish mackerel

Fläckig kungsmakrill

SSM

Scomberomorus maculatus

King mackerel

Afrikansk kungsmakrill

MAW

Scomberomorus tritor

West African Spanish mackerel

Kanadikungsmakrill

KAK

Scomberomorus plurilineatus

Kanadi kingfish

Kungsmakrillar e.a.a.

KGX

Scomberomorus spp.

Seerfishes n.e.i.

Tunnina

LTA

Euthynnus alletteratus

Atlantic black skipjack

Kawakawa

KAW

Euthynnus affinis

Kawakawa

Bonit

SKJ

Katsuwonus pelamis

Skipjack tuna

Tonfisk

BFT

Thunnus thynnus

Northern bluefin tuna

Långfenad tonfisk, albacor

ALB

Thunnus alalunga

Albacore

Sydlig tonfisk

SBF

Thunnus maccoyji

Southern bluefin tuna

Gulfenad tonfisk, albacora

YFT

Thunnus albacares

Yellowfin tuna

Storögd tonfisk

BET

Thunnus obesus

Bigeye tuna

Atlantisk segelfisk

SAI

Istiophorus albicans

Atlantic sailfish

Blå marlin

BUM

Makaira nigricans

Atlantic blue marlin

Svart marlin

BLM

Makaira indica

Black marlin

Vit marlin

WHM

Tetrapturus albidus

Atlantic white marlin

Segelfiskar, spjutfiskar

BIL

Istiophoridae

Marlins, sailfishes, spearfishes

Svärdfisk

SWO

Xiphias gladius

Swordfish

Svärdfiskar

XIP

Xiphiidae

Swordfishes

Makrillika fiskar e.a.a.

TUX

Scombroidei

Tuna-like fishes n.e.i.

Havsgäddfiskar e.a.a.

GEP

Gempylidae

Snake mackerels, escolars n.e.i.

Blå havsgädda

SNK

Thyrsites atun

Snoek

Hårstjärt

LHT

Trichiurus lepturus

Largehead hairtail

Hårstjärtfiskar e.a.a.

CUT

Trichiuridae

Hairtails, cutlassfishes n.e.i.

Strumpebandsfisk

SFS

Lepidopus caudatus

Silver scabbardfish

Spansk makrill

MAS

Scomber japonicus

Chub mackerel

Makrillfiskar e.a.a.

MAX

Scombridae

Mackerels n.e.i.

Makrillika fiskar e.a.a.

MKX

Scombroidei

Mackerel-like fishes n.e.i.

Makrillhaj, mako

SMA

Isurus oxyrinchus

Shortfin mako

Blåhaj

BSH

Prionace glauca

Blue shark

Hammarhaj

SPZ

Sphyrna zygaena

Smooth hammerhead

Hundhajar e.a.a.

SDV

Mustelus spp.

Smooth-hounds n.e.i.

Gråhaj

GAG

Galeorhinus galeus

Tope shark

Havsänglar e.a.a.

ASK

Squatinidae

Angelsharks, sand devils n.e.i.

Rockor e.a.a.

SKA

Raja spp.

Raja rays n.e.i.

Rockor e.a.a.

SRX

Rajiformes

Rays, stingrays, mantas n.e.i.

Kap plognos

CHM

Callorhinchus capensis

Cape elephantfish

Hajar, rockor osv. e.a.a.

SKX

Elasmobranchii

Sharks, rays, skates, etc. n.e.i.

Jättehajar

MSK

Lamnidae

Mackerel sharks, porbeagles

Rödhajar

SYX

Scyliorhinidae

Catsharks

Gråhajar

RSK

Cercharhinidae

Requiem sharks

Hammarhajar

SPY

Sphyrnidae

Bonnethead, hammerhead sharks

Sydlig hundhaj

SMD

Mustelus mustelus

Smoothhound

Pigghajar e.a.a.

DGX

Squalidae

Dogfish sharks n.e.i.

Pigghaj

DGS

Squalus acanthias

Picked (= Spiny) dogfish

Kortnosad pigghaj

DOP

Squalus megalops

Shortnose dogfish

Hajrockor

GTF

Rhinobatidae

Guitarfishes

Sågfiskar

SAW

Pristidae

Sawfishes

Rockor e.a.a.

RAJ

Rajidae

Skates n.e.i.

Rockor

SKA

Raja spp.

Skates

Spjutrockor

STT

Dasyaididae (= Trygonidae)

Stingrays, butterfly rays

Örnrockor

EAG

Myliobatidae

Eagle rays

Djävulsrockor

MAN

Mobulidae

Mantas

Darrockor

TOD

Torpedinidae

Torpedo (= Electric) rays

...

CAH

Callorhinchidae

Elephantfishes n.e.i.

Hajar och rockor e.a.a.

BAI

Batoidimorpha (Hypotremata)

Rays, skates, mantas n.e.i.

Olika hajfiskar e.a.a.

SKH

Selachimorpha (Pleurotremata)

Various sharks n.e.i.

Hajar, rockor osv.

SKX

Elasmobranchii

Sharks, rays, skates etc

Broskfiskar e.a.a.

CAR

Chondrichthyes

Cartilaginous fishes n.e.i.

Havsmusfiskar e.a.a.

HOL

Chimaeriformes

Chimaeras n.e.i.

Benfiskar e.a.a.

MZZ

Osteichthyes

Marine fishes n.e.i.

Krabbtaska

CRE

Cancer pagurus

Edible crab

Krabbtaskor

CAD

Cancridae

Jonah crabs, rock crabs

Simkrabbor e.a.a.

SWM

Portunidae

Swimming crabs n.e.i.

Trollkrabbor e.a.a.

KCX

Lithodidae

King crabs n.e.i.

Antarktisk trollkrabba

KCR

Lithodes santolla

Southern king crabs

...

KCA

Lithodes ferox

King crab

Djuphavsrödkrabba

CGE

Chaceon rnaritae

West African geryon

Djuphavskrabbor e.a.a.

GER

Geryon spp.

Geryons n.e.i.

Djuphavskrabbor

GEY

Geryonidae

Deep-sea crabs, geryons

Krypande tiofotade kräftdjur e.a.a.

CRA

Brachyura

Marine crabs n.e.i.

Languster e.a.a.

SLV

Panulirus spp.

Tropical spiny lobsters n.e.i.

Kungslangust

LOY

Panulirus regius

Royal spiny lobster

Transkeilangust

LOK

Panulirus homarus

Scalloped spiny lobster

Kaplangust

LBC

Jasus lalandii

Cape rock lobster

Tristanlangust

LBT

Jasus tristani

Tristan da Cunha rock lobster

Natallangust

SLN

Palinurus delagoae

Natal spiny lobster

Sydlig langust

SLS

Palinurus gilchristi

South coast spiny lobster

Languster e.a.a.

VLO

Palinuridae

Spiny lobsters n.e.i.

Toffelkräftor

LOS

Scyllaridae

Slipper lobsters

...

NES

Nephropsis stewarti

Indian Ocean lobsterette

...

NEX

Nephropidae

True lobsters, lobsterettes

Gaffelräka

TGS

Melicertus kerathurus

Caramote prawn

...

PNI

Penaeus indicus

Indian white prawn

Sydlig rosenräka

SOP

Penaeus notiatis

Southern pink shrimp

Peneidaräkor e.a.a.

PEN

Penaeus spp.

Penaeus shrimps n.e.i.

Djuphavsräka

DPS

Parapenaeus longirostris

Deepwater rose shrimp

Peneidaräkor

PEZ

Penaeidae

Penaeid shrimps

...

ARV

Aristeus varidens

Striped red shrimp

Aristeidräkor

ARI

Aristeidae

Aristeid shrimps

Tångräkor

CPR

Palaemon serratus

Common prawn

...

SOZ

Solenoceridae

Solenocerid shrimps

Knivräkor

KNI

Haliporoides spp.

Knife shrimps

Knivräka

KNS

Haliporoides triarthrus

Knife shrimp

...

JAQ

Haliporoides sibogae

Jack-knife shrimp

Simmande tiofotade kräftdjur e.a.a.

DCP

Natantia

Natantian decapods n.e.i.

Kräftdjur e.a.a.

CRU

Crustacea

Marine crustaceans n.e.i.

Midas havsöra

ABP

Haliotis midae

Perlemoen abalone

Sydafrikansk turbansnäcka

GIW

Turbo sarmaticus

Giant periwinkle

Ostron e.a.a.

OYX

Ostrea spp.

Flat oysters n.e.i.

Tandat ostron

ODE

Ostrea denticulata

Denticulate rock oyster

Japanskt jätteostron

OYG

Crassostrea gigas

Pacific cupped oyster

Ostron e.a.a.

OYC

Crassostrea spp.

Cupped oysters n.e.i.

Sydamerikansk klippmussla

MSL

Perna perna

Rock mussel

Blåmusslor e.a.a.

MSX

Mytilidae

Sea mussels n.e.i.

Sydatlantisk kammussla

PSU

Pecten sulcicostatus

...

Kammusslor e.a.a.

SCX

Pectinidae

Scallops n.e.i.

Glattmussla

MAG

Mactra glabrata

Smooth mactra

Bränningsmusslor

MAT

Mactridae

Mactra surf clams

Venusmusslor

CLV

Veneridae

Venus clams

d'Orbignys venusmussla

DOR

Dosinia orbignyi

...

Knivmusslor

DON

Donax spp.

Donax clams

Kapknivmussla

RAC

Solen capensis

Cape razor clams

Knivmusslor

SOI

Solenidae

Razor clams, knife clams

Musslor e.a.a.

CLX

Bivalvia

Clams n.e.i.

Sepiabläckfiskar, stora sepior, dvärgbläckfiskar

CTL

Sepiidae, Sepiolidae

Cuttlefishes, bobtail squids

Kapbläckfisk

CHO

Loligo reynaudi

Chokker squid

...

SQG

Todarodes angolensis.

Angolan flying squid

Vanliga bläckfiskar, havspilar

SQC

Loligo spp.

Common squids

Åttaarmade bläckfiskar

OCT

Octopodidae

Octopuses

Bläckfiskar e.a.a.

SQU

Loliginidae, Ommastrephidae

Squids n.e.i.

Blötdjur e.a.a.

MOL

Mollusca

Marine molluscs n.e.i.

Sydafrikansk pälssäl

SEK

Arctocephalus pusillus

South African fur seal

Röd sjöpung

SSR

Pyura stolonifera

Red bait

...

URR

Parechinus angulosus

...

Sjögurkor e.a.a.

CUX

Holothuroidea

Sea-cucumbers n.e.i.

Vattenlevande ryggradslösa djur e.a.a.

INV

Invertebrata

Aquatic invertebrates n.e.i.


VÄSTRA INDISKA OCEANEN (fiskeregion 51)

Svenskt namn

3-bokstavskod för identifikation

Vetenskapligt namn

Engelskt namn

Kelee staksill

HIX

Hilsa kelee

Kelee shad

Indisk staksill

HIL

Tenualosa ilisha

Hilsa shad

Mjölkfisk

MIL

Chanos chanos

Milkfish

Barramundi

GIP

Lates calcarifer

Giant seaperch (= Barramundi)

Plattfiskar, flatfiskar e.a.a.

FLX

Pleuronectiformes

Flatfishes n.e.i.

Tandvar

HAI

Psettodes erumei

Indian halibut

Hundtungefiskar e.a.a.

TOX

Cynoglossidae

Tonguefishes n.e.i.

Indisk djuplånga

UNC

Bregmaceros mcclellandi

Unicorn cod

Torskartade fiskar e.a.a.

GAD

Gadiformes

Gadiformes n.e.i.

Bombay-anka

BUC

Harpadon nehereus

Bombay duck

Havsmalar e.a.a.

CAX

Ariidae

Seacatfishes n.e.i.

Stor ödlefisk

LIG

Saurida tumbil

Greater lizardfish

Storfjällad ödlefisk

LIB

Saurida undosquamis

Brushtooth lizardfish

Ödlefiskar e.a.a.

LIX

Synodontidae

Lizardfishes n.e.i.

Gäddmuränor e.a.a.

PCX

Muraenesox spp.

Pike congers n.e.i.

Havsålsfiskar e.a.a.

COX

Congridae

Conger eels n.e.i.

Beryxar

ALF

Beryx spp.

Alfonsinos

Sanktpersfisk

JOD

Zeus faber

Japanese John Dory

Abborrliknande djuphavsfiskar e.a.a.

DPX

Perciformes

Demersal percomorphs n.e.i.

Groupers e.a.a.

GPX

Epinephelus spp.

Groupers n.e.i.

Havsabborrfiskar e.a.a.

BSX

Serranidae

Groupers, seabasses n.e.i.

Storögonfiskar e.a.a.

BIG

Priacanthus spp.

Bigeyes n.e.i.

Sillaginider

WHS

Sillaginidae

Sillago whitings

Silverabborre

TRF

Lactarius lactarius

False trevally

Bahyttfiskar osv.

EMT

Emmelichthyidae

Bonnetmouths, rubyfishes, etc.

Mangrovesnapper

RES

Lutjanus argentimaculatus

Mangrove red snapper

Snappers e.a.a.

SNA

Lutjanus spp.

Snappers n.e.i.

Gruntfiskar, snapperfiskar e.a.a.

SNX

Lutjanidae

Snappers, jobfishes, n.e.i.

Vimpelsnappers

THB

Nemipterus spp.

Threadfin breams

Vimpelsnapperfiskar

THD

Nemipteridae

Threadfin, monocle dwarf breams

Ponnyfiskar e.a.a.

POY

Leiognathus spp.

Ponyfishes (= Slipmouths) n.e.i.

Grymtor e.a.a.

GRX

Haemulidae (= Pomadasyidae)

Grunts, sweetlips, n.e.i.

Afrikansk havsgös

KOB

Argyrosomus hololepidotus

Southern meagre (= Kob)

Afrikansk vekfisk

AWE

Atractoscion aequidens

Geelbek croaker

Havsgösfiskar, vekor, vekfiskar e.a.a.

CDX

Sciaenidae

Croakers, drums n.e.i.

Revbleckefiskar

EMP

Lethrinidae

Emperors (Scavengers)

Pageller e.a.a.

PAX

Pagellus spp.

Pandoras n.e.i.

Tandbraxnar e.a.a.

DEX

Dentex spp.

Dentex n.e.i.

...

KBR

Argyrops spinifer

King soldier bream

Nufarblecka

SLD

Cheimerius nufar

Santer seabream

Stenblecka

RER

Petrus rupestris

Red steenbras

Knölbleckor e.a.a.

RSX

Chrysoblephus spp.

Stumpnose, dageraad breams, n.e.i.

Havsrudefiskar e.a.a.

SBX

Sparidae

Porgies, seabreams, n.e.i.

Mullar

MUX

Mullus spp.

Surmullets (= Red mullets)

Stillahavsmullar

GOX

Upeneus spp.

Goatfishes

Mullusfiskar e.a.a.

MUM

Mullidae

Goatfishes, red mullets n.e.i.

Prickig spadfisk

SPS

Drepane punctata

Spotted sicklefish

Läppfiskar osv.

WRA

Labridae

Wrasses, hogfishes, etc.

Silveller

MOJ

Gerres spp.

Mojarras (= Silver-biddies)

Abborrliknande fiskar e.a.a.

PRC

Percoidei

Percoids n.e.i.

Kaninfiskar

SPI

Siganus spp.

Spinefeet (= Rabbitfishes)

Drakhuvudfiskar e.a.a.

SCO

Scorpaenidae

Scorpionfishes, n.e.i.

Platthuvudfiskar

FLH

Platycephalidae

Flatheads

Tryckarfiskar

TRI

Balistidae

Triggerfishes, durgons

Prickfiskar

LXX

Myctophidae

Lanternfishes

Nålgäddor

NED

Tylosurus spp.

Needlefishes

Halvnäbbar e.a.a.

HAX

Hemiramphus spp.

Halfbeaks n.e.i.

Flygfiskar e.a.a.

FLY

Exocoetidae

Flyingfishes n.e.i.

Barrakudor

BAR

Sphyraena spp.

Barracudas

Grå multe

MUF

Mugil cephalus

Flathead grey mullet

Multefiskar e.a.a.

MUL

Mugilidae

Mullets n.e.i.

Jättetrådfisk

FOT

Eleutheronema tetradactylum

Fourfinger threadfin

Trådfensfiskar e.a.a.

THF

Polynemidae

Threadfins, tasselfishes n.e.i.

Abborrartade fiskar e.a.a.

PPX

Perciformes

Pelagic percomorphs n.e.i.

Blåfisk

BLU

Pomatomus saltatrix

Bluefish

Cobia

CBA

Rachycentron canadum

Cobia

...

CBX

Rachycentridae

Cobias, n.e.i.

Taggmakrillar e.a.a.

JAX

Trachurus spp.

Jack and horse mackerels n.e.i.

Indisk taggmakrill

RUS

Decapterus russelli

Indian scad

Taggmakrillar

SDX

Decapterus spp.

Scads

Taggmakrillar e.a.a.

TRE

Caranx spp.

Jacks, crevalles, n.e.i.

Gaffelmakrill

POX

Trachinotus spp.

Pompanos

Sydseriola

YTC

Seriola lalandi

Yellowtail amberjack

Serioler e.a.a.

AMX

Seriola spp.

Amberjacks n.e.i.

Regnbågslöpare

RRU

Elagatis bipinnulata

Rainbow runner

...

GLT

Gnathanodon speciosus

Golden trevally

Torpedlöpare

HAS

Megalaspis cordyla

Torpedo scad

Kungstaggmakrillar

QUE

Scomberoides (= Chorinemus) spp.

Queenfishes

Storögonselar

BIS

Selar crumenophthalmus

Bigeye scad

Guldbandsselar

TRY

Selaroides leptolepis

Yellowstripe scad

Taggmakrillfiskar e.a.a.

CGX

Carangidae

Carangids n.e.i.

Svart pomfret

POB

Parastromateus niger

Black pomfret

Guldmakrill

DOL

Coryphaena hippurus

Common dolphinfish

Silversmörfisk

SIP

Pampus argenteus

Silver pomfret

Smörfiskar

BUX

Stromateidae

Butterfishes, silver pomfrets

...

SAG

Sardinella gibbosa

Goldstripe sardinella

Indisk sardinell

IOS

Sardinella longiceps

Indian oil sardine

Sardineller e.a.a.

SIX

Sardinella spp.

Sardinellas n.e.i.

Sydafrikansk sardin

PIA

Sardinops ocellatus

Southern African pilchard

Rundsill

RRH

Etrumeus teres

Redeye round herring

Ansjoveller

STO

Stolephorus spp.

Stolephorus anchovies

Ansjovisfiskar e.a.a.

ANX

Engraulidae

Anchovies n.e.i.

Silliknande fiskar e.a.a.

CLU

Clupeoidei

Clupeoids n.e.i.

Vargsill

DOB

Chirocentrus dorab

Dorab wolf-herring

Vargsillar

DOS

Chirocentrus spp.

Wolf-herrings

Wahoo

WAH

Acanthocybium solandri

Wahoo

Strimmig kungsmakrill

COM

Scomberomorus commerson

Narrow-barred Spanish mackerel

Prickig kungsmakrill

GUT

Scomberomorus guttatus

Indo-Pacific king mackerel

Streckad kungsmakrill

STS

Scomberomorus lineolatus

Streaked seerfish

Kungsmakrillar e.a.a.

KGX

Scomberomorus spp.

Seerfishes n.e.i.

Fregattauxider och auxider

FRZ

Auxis thazard, A. rochei

Frigate and bullet tunas

Kawakawa

KAW

Euthynnus affinis

Kawakawa

Bonit

SKJ

Katsuwonus pelamis

Skipjack tuna

Långstjärtad tonfisk

LOT

Thunnus tonggol

Longtail tuna

Långfenad tonfisk, albacor

ALB

Thunnus alalunga

Albacore

Sydlig tonfisk

SBF

Thunnus maccoyii

Southern bluefin tuna

Gulfenad tonfisk, albacora

YFT

Thunnus albacares

Yellowfin tuna

Storögd tonfisk

BET

Thunnus obesus

Bigeye tuna

Segelfisk

SFA

Istiophorus platypterus

Indo-Pacific sailfish

...

BLZ

Makaira mazara

Indo-Pacific blue marlin

Svart marlin

BLM

Makaira indica

Black marlin

Randig marlin

MLS

Tetrapturus audax

Striped marlin

Segelfiskar, spjutfiskar

BIL

Istiophoridae

Marlins, sailfishes, spearfishes

Makrillika fiskar e.a.a.

TUX

Scombroidei

Tuna-like fishes n.e.i.

Blå havsgädda

SNK

Thyrsites atun

Snoek

Hårstjärt

LHT

Trichiurus lepturus

Largehead hairtail

Strumpebandsfisk

SFS

Lepidopus caudatus

Silver scabbardfish

Hårstjärtfiskar e.a.a.

CUT

Trichiuridae

Hairtails, cutlassfishes, n.e.i.

Spansk makrill

MAS

Scomber japonicus

Chub mackerel

Indisk dvärgmakrill

RAG

Rastrelliger kanagurta

Indian mackerel

Dvärgmakrillar e.a.a.

RAX

Rastrelliger spp.

Indian mackerels n.e.i.

Makrillika fiskar e.a.a.

MKX

Scombroidei

Mackerel-like fishes n.e.i.

Svärdfisk

SWO

Xiphias gladius

Swordfish

Makrillhaj, mako

SMA

Isurus oxyrinchus

Shortfin mako

Blåhaj

BSH

Prionace glauca

Blue shark

Årfenshaj

OCS

Carcharhinus longimanus

Oceanic whitetip shark

...

CCQ

Carcharhinus sorrah

Spot-tail shark

Mörkhaj

DUS

Carcharhinus obscurus

Dusky shark

...

FAL

Carcharhinus falciformis

Silky shark

...

RHA

Rhizoprionodon acutus

Milk shark

Gråhajar e.a.a.

RSK

Carcharhinidae

Requiem sharks n.e.i.

Hammarhajar osv. e.a.a.

SPY

Sphyrnidae

Hammerhead sharks, etc. n.e.i.

Hajrockor osv. e.a.a.

GTF

Rhinobatidae

Guitarfishes, etc. n.e.i.

Sågfiskar

SAW

Pristidae

Sawfishes

Rockor e.a.a.

SRX

Rajiformes

Rays, stingrays, mantas n.e.i.

Hajar, rockor osv. e.a.a.

SKX

Elasmobranchii

Sharks, rays, skates, etc. n.e.i.

Benfiskar e.a.a.

MZZ

Osteichthyes

Marine fishes n.e.i.

Simkrabbor

CRS

Portunus spp.

Swimcrabs

Mangrovekrabba

MUD

Scylla serrata

Mud crab

Djuphavskrabbor e.a.a.

GER

Geryon spp.

Geryons n.e.i.

Krypande tiofotade kräftdjur e.a.a.

CRA

Brachyura

Marine crabs n.e.i.

Languster e.a.a.

SLV

Panulirus spp.

Tropical spiny lobsters n.e.i.

Natallangust

SLN

Palinurus delagoae

Natal spiny lobster

Toffelkräftor

LOS

Scyllaridae

Slipper lobsters

Andamanhummer

NEA

Metanephrops andamanicus

Andaman lobster

Tigerräka

GIT

Penaeus monodon

Giant tiger prawn

Grön tigerräka

TIP

Penaeus semisulcatus

Green tiger prawn

...

PNI

Penaeus indicus

Indian white prawn

Peneidaräkor e.a.a.

PEN

Penaeus spp.

Penaeus shrimps n.e.i.

Knivräka

KNS

Haliporoides triarthrus

Knife shrimp

...

JAQ

Haliporoides sibogae

Jack-knife shrimp

Knivräkor

KNI

Haliporoides spp.

Knife shrimps

Simmande tiofotade kräftdjur e.a.a.

DCP

Natantia

Natantian decapods n.e.i.

Havskräftdjur e.a.a.

CRU

Crustacea

Marine crustaceans n.e.i.

Havsöron e.a.a.

ABX

Haliotis spp.

Abalones n.e.i.

...

CSC

Saccostrea cucullata

Rock-cupped oyster

Ostron e.a.a.

OYC

Crassostrea spp.

Cupped oysters n.e.i.

Bläckfiskar e.a.a.

CEP

Cephalopoda

Cephalopods n.e.i.

Sepiabläckfiskar, stora sepior, dvärgbläckfiskar

CTL

Sepiidae, Sepiolidae

Cuttlefishes, bobtail squids

Vanliga bläckfiskar, havspilar

SQC

Loligo spp.

Common squids

Åttaarmade bläckfiskar

OCT

Octopodidae

Octopuses

Bläckfiskar e.a.a.

SQU

Loliginidae, Ommastrephidae

Squids n.e.i.

Blötdjur e.a.a.

MOL

Mollusca

Marine molluscs n.e.i.

Soppsköldpadda

TUG

Chelonia mydas

Green turtle

Sköldpaddor e.a.a.

TTX

Testudinata

Marine turtles n.e.i.

Sjögurkor e.a.a.

CUX

Holothuroidea

Sea cucumbers n.e.i.

Vattenlevande ryggradslösa djur e.a.a.

INV

Invertebrata

Aquatic – invertebrates n.e.i.


BILAGA V

FORMAT VID AVLÄMNANDE AV FÅNGSTSTATISTIK FÖR ANDRA REGIONER ÄN NORDATLANTEN

Magnetiska databärare

Magnetband: Nio spår med densitet 1 600 eller 6 250 BPI och EBCDIC- eller ASCII-kodning, helst utan etikett för dataposterna. Om posterna har etiketter ska filslutsmarkering göras.

Disketter: Disketter formaterade för MS-DOS, 3,5" 720 KB eller 1,4 MB eller på 5,25" 360 KB eller 1,2 MB.

Posternas format

Byteposition

Rubrik

Anmärkningar

1–4

Land (3-bokstavskod enligt ISO)

T.ex.: FRA = Frankrike

5–6

År

T.ex.: 93 = 1993

7–8

Fiskeregion

34 = Östra centrala Atlanten

9–15

Område

3.3 = Område 3.3

16–18

Art

3-bokstavskod

19–26

Fångst

Ton

Anmärkningar:

a)

Fångstfältet (byte 19-26) ska vara högerjusterat med inledande blanksteg. Alla andra fält ska vara vänsterjusterade med avslutande blanksteg.

b)

Fångsten ska anges motsvarande hel färskvikt av det som landas avrundat till närmaste ton.

c)

Fångst (byte 19-26) som är mindre än en halv enhet ska uppges som ”- 1”.

d)

Saknas uppgift om fångstens storlek (byte 19-26) ska ”- 2” anges.


BILAGA VI

FORMAT FÖR INLÄMNANDE AV FÅNGSTUPPGIFTER PÅ MAGNETISKA LAGRINGSMEDIA FÖR ANDRA FISKEREGIONER ÄN DEM I NORDATLANTEN

A.   KODFORMAT

Uppgifterna ska inlämnas som poster av olika längd med ett kolon (:) mellan postens fält. Följande fält ska ingå i varje post:

Fält

Anmärkningar

Land

3-bokstavskod för land (t.ex. FRA = Frankrike)

År

T.ex. 2001 eller 01

FAO:s fiskeregion

T.ex. 34 = östra centrala Atlanten

Område

3.3 = område 3.3

Art

3-bokstavskod för identifikation

Fångst

Ton

a)

Fångsten ska anges i landningar och omräknas till närmaste ton i levande vikt.

b)

Fångstmängder om mindre än en halv enhet ska registreras som ”- 1”.

c)

Landskoder:

Österrike

AUT

Belgien

BEL

Bulgarien

BGR

Cypern

CYP

Tjeckien

CZE

Tyskland

DEU

Danmark

DNK

Spanien

ESP

Estland

EST

Finland

FIN

Frankrike

FRA

Förenade kungariket

GBR

England och Wales

GBRA

Skottland

GBRB

Nordirland

GBRC

Grekland

GRC

Ungern

HUN

Irland

IRL

Island

ISL

Italien

ITA

Litauen

LTU

Luxemburg

LUX

Lettland

LVA

Malta

MLT

Nederländerna

NLD

Norge

NOR

Polen

POL

Portugal

PRT

Rumänien

ROU

Slovakien

SVK

Slovenien

SVN

Sverige

SWE

Turkiet

TUR

B.   METOD FÖR ÖVERFÖRING AV UPPGIFTER TILL EUROPEISKA KOMMISSIONEN

Uppgifterna ska i görligaste mån överföras i elektroniskt format (t.ex. som e-postbilaga). Om detta ej är möjligt kan inlämning i form av en fil på en 3,5" HD-diskett accepteras.


BILAGA VII

Upphävd förordning och ändringar av denna i kronologisk ordning

Rådets förordning (EG) nr 2597/95

(EGT L 270, 13.11.1995, s. 1)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1638/2001

(EGT L 222, 17.8.2001, s. 29)

 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003

(EUT L 284, 31.10.2003, s. 1)

Endast bilaga III punkt 57


BILAGA VIII

Jämförelsetabell

Förordning (EG) nr 2597/95

Denna förordning

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4 första stycket

Artikel 4 första stycket

Artikel 4 andra stycket

Artikel 4 andra stycket

Artikel 4 tredje stycket

Artikel 5.1 och 5.2

Artikel 5.1 och 5.2

Artikel 5.3

Artikel 6.1

Artikel 6.1

Artikel 6.2

Artikel 6.2

Artikel 6.3

Artikel 6.4

Artikel 6.3

Artikel 7

Artikel 7

Artikel 8

Bilaga 1

Bilaga I

Bilaga 2

Bilaga II

Bilaga 3

Bilaga III

Bilaga 4

Bilaga IV

Bilaga 5

Bilaga V

Bilaga VI

Bilaga VII

Bilaga VIII


Top