EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0297

2009/297/EG: Kommissionens beslut av den 26 mars 2009 om ändring av beslut 2008/866/EG när det gäller dess tillämpningsperiod [delgivet med nr K(2009) 1876] (Text av betydelse för EES)

OJ L 81, 27.3.2009, p. 22–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/297/oj

27.3.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 81/22


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 26 mars 2009

om ändring av beslut 2008/866/EG när det gäller dess tillämpningsperiod

[delgivet med nr K(2009) 1876]

(Text av betydelse för EES)

(2009/297/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (1), särskilt artikel 53.1 b i, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens beslut 2008/866/EG av den 12 november 2008 om nödåtgärder för att tillsvidare stoppa importen från Peru av vissa musslor avsedda att användas som livsmedel (2) antogs till följd av att vissa musslor som importerats från Peru och som var smittade med hepatit A-virus (HAV) hade befunnits vara orsaken till ett utbrott av hepatit A hos människor. Det beslutet är tillämpligt till och med den 31 mars 2009.

(2)

De peruanska myndigheterna har lämnat viss information om de korrigerande åtgärder de vidtagit för att förbättra kontrollen av produktionen av musslor avsedda för export till gemenskapen.

(3)

Denna information är dock otillräcklig och kommissionen kommer att genomföra en inspektion i Peru.

(4)

I avvaktan på att de peruanska myndigheterna ska lämna all relevant information och i avvaktan på resultaten av inspektionen bör tillämpningen av beslut 2008/866/EG förlängas till och med den 30 november 2009.

(5)

Beslut 2008/866/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 5 i beslut 2008/866/EG ska ”31 mars 2009” ersättas med ”30 november 2009”.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 26 mars 2009.

På kommissionens vägnar

Androulla VASSILIOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(2)  EUT L 307, 18.11.2008, s. 9.


Top