EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D1348

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1348/2008/EG av den 16 december 2008 om ändring av rådets direktiv 76/769/EEG vad gäller begränsning av användning och utsläppande på marknaden av 2-(2-metoxietoxi)etanol, 2-(2-butoxietoxi)etanol, metylendifenyldiisocyanat, cyklohexan och ammoniumnitrat (Text av betydelse för EES)

OJ L 348, 24.12.2008, p. 108–112 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2009; tyst upphävande genom 32006R1907

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/1348/oj

24.12.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 348/108


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT nr 1348/2008/EG

av den 16 december 2008

om ändring av rådets direktiv 76/769/EEG vad gäller begränsning av användning och utsläppande på marknaden av 2-(2-metoxietoxi)etanol, 2-(2-butoxietoxi)etanol, metylendifenyldiisocyanat, cyklohexan och ammoniumnitrat

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 95,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)

Riskerna för människors hälsa med 2-(2-metoxietoxy)etanol, (DEGME), 2-(2-butoxietoxy)etanol (DEGBE), metylendifenyldiisocyanat (MDI) och cyklohexan har bedömts i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 793/93 av den 23 mars 1993 om bedömning och kontroll av risker med existerande ämnen (3). Genom riskbedömningen av alla dessa kemiska ämnen identifierades behovet av att begränsa riskerna för människors hälsa. Dessa slutsatser bekräftades av den vetenskapliga kommittén för toxicitet, ekotoxicitet och miljö.

(2)

I kommissionens rekommendation 1999/721/EG av den 12 oktober 1999 om resultaten av riskbedömningen och om strategierna för att begränsa riskerna med följande ämnen: 2-(2-butoxietoxi)etanol, 2-(2-metoxietoxi)etanol, klorerade alkaner (C10–13) och alkylderivat (C10–13) av bensen (4) och i kommissionens rekommendation 2008/98/EG av den 6 december 2007 om riskbegränsande åtgärder för ämnena piperazin, cyklohexan, metylendifenyldiisocyanat, 2-butyn-1,4-diol, metyloxiran, anilin, 2-etylhexylakrylat, 1,4-diklorbensen, 3,5-dinitro-2,6-dimetyl-4-tert-butylacetofenon, di-(2-etylhexyl)ftalat, fenol, 5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylen (5), vilka antagits inom ramen för förordning (EEG) nr 793/93, föreslås en strategi för att begränsa riskerna med DEGME, DEGBE, MDI respektive cyklohexan genom en rekommendation om att begränsningsåtgärderna enligt rådets direktiv 76/769/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (beredningar) (6) måste tillämpas på de preparat som innehåller dessa ämnen och som släpps ut på marknaden för försäljning till allmänheten.

(3)

För att skydda konsumenterna förefaller det därför nödvändigt att begränsa utsläppande på marknaden och användning av de preparat som innehåller DEGME, DEGBE, MDI eller cyklohexan under särskilda förhållanden.

(4)

DEGME används mycket sällan som en beståndsdel i färger, färgborttagningsmedel, rengöringsmedel, självpolerande emulsioner och golvtätningsmedel avsedda för konsumenter. Ovannämnda riskbedömning har visat att det finns en risk för konsumenternas hälsa genom hudexponering för de färger och färgborttagningsmedel som innehåller DEGME. DEGME använt som en beståndsdel i färger och färgborttagningsmedel bör därför inte släppas ut på marknaden för försäljning till allmänheten. Även om användningen av DEGME som en beståndsdel i rengöringsmedel, självpolerande emulsioner och golvtätningsmedel inte har utvärderats kan den utgöra en liknande risk, och DEGME använt som en beståndsdel i dessa preparat bör därför inte heller släppas ut på marknaden för försäljning till allmänheten. Ett gränsvärde av 0,1 viktprocent DEGME i dessa preparat bör antas för marknadskontrolländamål.

(5)

DEGBE används som en beståndsdel i färger och rengöringsmedel. Ovannämnda riskbedömning av DEGBE har visat att det finns en risk för konsumenternas hälsa genom inandningsexponering under sprutlackering. Ett beräknat säkert koncentrationsgränsvärde på 3 % för DEGBE i sprutlackeringsfärger bör införas för att förhindra risken för inandningsexponering för konsumenterna. Även om användningen av DEGBE som en beståndsdel i rengöringssprayer i aerosolbehållare inte har utvärderats kan den utgöra en liknande risk, och DEGBE som används som en beståndsdel i dessa rengöringsmedel bör därför inte heller släppas ut på marknaden för försäljning till allmänheten i koncentrationer som är lika med eller högre än 3 viktprocent. Aerosolbehållare bör uppfylla kraven i rådets direktiv 75/324/EEG av den 20 maj 1975 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar beträffande aerosolbehållare (7).

(6)

I fråga om andra färger än sprutlackeringsfärger bör en varning krävas för användning av sådana färger i sprutlackeringsutrustning om dessa färger innehåller DEGBE i koncentrationer som är lika med eller högre än 3 viktprocent.

(7)

För att säkerställa en lämplig utfasning av de sprutlackeringsfärger och rengöringssprayer i aerosolbehållare som inte uppfyller koncentrationsgränsvärdena för DEGBE bör olika datum fastställas för när begränsningen ska tillämpas i fråga om det första utsläppandet på marknaden och den slutliga försäljningen av DEGBE i sprutlackeringsfärger och i rengöringssprayer i aerosolbehållare.

(8)

Riskbedömningen av MDI har visat att det finns ett behov av att begränsa riskerna i samband med konsumenternas bruk av preparat som innehåller MDI på grund av oro för inandnings- och hudexponering. För att förebygga och begränsa dessa risker bör utsläppande på marknaden för försäljning till allmänheten av preparat som innehåller MDI endast tillåtas på vissa villkor såsom obligatoriskt tillhandahållande av lämpliga skyddshandskar och tilläggsanvisningar på förpackningen. Dessa handskar bör uppfylla kraven i rådets direktiv 89/686/EEG av den 21 december 1989 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om personlig skyddsutrustning (8). Då tillhandahållande av skyddsutrustning och tryckning av relevanta anvisningar kommer att kräva särskilda insatser från producenternas sida bör en längre övergångsperiod tillåtas.

(9)

Riskbedömningen för cyklohexan var inriktad på konsumenternas exponering när preparat som innehåller cyklohexan används vid mattläggning, varvid slutsatsen drogs att begränsningsåtgärder krävdes för att begränsa risken för konsumenterna vid sådana tillfällen. Neoprenbaserade kontaktlim som innehåller cyklohexan bör därför endast släppas ut på marknaden för försäljning till allmänheten i mindre förpackningar. Harmoniserade anvisningar tillsammans med produkten bör varna konsumenterna för att använda den under förhållanden med dålig ventilation eller vid mattläggning.

(10)

Ammoniumnitrat som har en omfattande användning inom hela gemenskapen som gödselmedel, kan verka som oxidationsmedel. I synnerhet kan det explodera när det blandas med vissa andra ämnen. Ammoniumnitratgödselmedel bör därför uppfylla vissa krav när de släpps ut på marknaden för att garantera att de är säkra i fråga om oavsiktlig detonation.

(11)

I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2003/2003 av den 13 oktober 2003 om gödselmedel (9) föreskrivs harmoniserade krav, inbegripet säkerhetskrav, för ammoniumnitratgödselmedel. De gödselmedel som uppfyller dessa krav får märkas som ”EG-gödselmedel” och omfattas av den fria rörligheten på den inre marknaden.

(12)

I fråga om de gödselmedel som endast är avsedda att säljas inom en enda medlemsstat får tillverkarna välja att iaktta endast de krav som finns på nationell nivå. Dessa gödselmedel behöver därför inte uppfylla de säkerhetskrav som uppställts på gemenskapsnivå. För att säkerställa en enhetlig säkerhetsnivå inom gemenskapen bör därför alla ammoniumnitratgödselmedel uppfylla samma säkerhetskrav.

(13)

I bilaga III till förordning (EG) nr 2003/2003 anges ett detonationssäkerhetsprov för de ammoniumnitratgödselmedel som innehåller mer än 28 viktprocent kväve i förhållande till ammoniumnitratet. För att minimera detonationsrisken anges där också ett antal fysikaliska egenskaper och gränsvärden för halten av kemiska föroreningar för sådana gödselmedel. De ammoniumnitratgödselmedel som uppfyller dessa krav eller som innehåller mindre än 28 viktprocent kväve godtas av alla medlemsstater som säkra för användning i jordbruket.

(14)

Alla ammoniumnitratgödselmedel som släpps ut på marknaden inom gemenskapen bör därför uppfylla de säkerhetskrav som anges i förordning (EG) nr 2003/2003.

(15)

Ammoniumnitratgödselmedel har utnyttjats för olaglig tillverkning av sprängämnen. De gödselmedelstyper som kan användas för detta ändamål har en kvävehalt som är så låg som 16 %. Tillgång till gödselmedelstyper och preparattyper som innehåller mer än 16 viktprocent kväve i förhållande till ammoniumnitratet bör därför begränsas till jordbrukare och yrkesanvändare. Av den anledningen behöver begreppen ”jordbrukare” och ”jordbruksverksamhet” definieras, så att man inom jordbruk och annan liknande yrkesverksamhet som underhåll av parker, trädgårdar eller idrottsplaner kan fortsätta att använda gödselmedel med högre kvävehalt. Av socioekonomiska skäl kan medlemsstaterna dock tillämpa ett gränsvärde på upp till 20 viktprocent kväve i förhållande till ammoniumnitratet inom det egna territoriet.

(16)

Bestämmelserna i detta beslut antas för att införas i bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) och om inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (10), i enlighet med artikel 137.3 i den förordningen.

(17)

Direktiv 76/769/EEG bör ändras i enlighet med detta.

(18)

Detta beslut påverkar inte tillämpningen av gemenskapslagstiftningen om minimikrav för skydd av arbetstagare såsom rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet (11) och de särdirektiv som grundar sig på detta, i synnerhet Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/37/EG av den 29 april 2004 om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet (sjätte särdirektivet enligt artikel 16.1 i rådets direktiv 89/391/EEG) (kodifierad version) (12) och rådets direktiv 98/24/EG av den 7 april 1998 om skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet mot risker som har samband med kemiska agenser i arbetet (fjortonde särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (13).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till direktiv 76/769/EEG ska ändras i enlighet med bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den tredje dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Strasbourg den 16 december 2008.

På Europaparlamentets vägnar

H.-G. PÖTTERING

Ordförande

På rådets vägnar

B. LE MAIRE

Ordförande


(1)  EUT C 204, 9.8.2008, s. 13.

(2)  Europaparlamentets yttrande av den 9 juli 2008 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 18 november 2008.

(3)  EGT L 84, 5.4.1993, s. 1.

(4)  EGT L 292, 13.11.1999, s. 42.

(5)  EUT L 33, 7.2.2008, s. 8.

(6)  EGT L 262, 27.9.1976, s. 201.

(7)  EGT L 147, 9.6.1975, s. 40.

(8)  EGT L 399, 30.12.1989, s. 18.

(9)  EUT L 304, 21.11.2003, s. 1.

(10)  EUT L 396, 30.12.2006, s. 1. Rättad i EUT L 136, 29.5.2007, s. 3.

(11)  EGT L 183, 29.6.1989, s. 1.

(12)  EUT L 158, 30.4.2004, s. 50. Rättad i EUT L 229, 29.6.2004, s. 23.

(13)  EGT L 131, 5.5.1998, s. 11.


BILAGA

I bilaga I till direktiv 76/769/EEG ska följande punkter läggas till:

”53.

2-(2-metoxietoxi)etanol (DEGME)

CAS-nr: 111–77–3

EINECS-nr: 203–906–6

Får inte släppas ut på marknaden efter den 27 juni 2010 för försäljning till allmänheten, som en beståndsdel i färger, färgborttagningsmedel, rengöringsmedel, självpolerande emulsioner och golvtätningsmedel i koncentrationer som är lika med eller högre än 0,1 viktprocent.

54.

2-(2-butoxietoxi)etanol (DEGBE)

CAS-nr: 112–34–5

EINECS-nr: 203–961–6

1.

Får inte för första gången släppas ut på marknaden efter den 27 juni 2010 för försäljning till allmänheten, som en beståndsdel i sprutlackeringsfärger eller rengöringssprayer i aerosolbehållare i koncentrationer som är lika med eller högre än 3 viktprocent.

2.

Sprutlackeringsfärger och rengöringssprayer i aerosolbehållare som innehåller DEGBE och som inte uppfyller punkt 1 får inte släppas ut på marknaden för försäljning till allmänheten efter den 27 december 2010.

3.

Utan att det påverkar annan gemenskapslagstiftning om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen och preparat, ska andra färger än sprutlackeringsfärger som innehåller DEGBE i koncentrationer som är lika med eller högre än 3 viktprocent och som släpps ut på marknaden för försäljning till allmänheten märkas synligt, läsligt och outplånligt senast den 27 december 2010 enligt följande:

’Får ej användas i sprutlackeringsutrustning’

55.

Metylendifenyldiisocyanat (MDI)

CAS-nr: 26447–40–5

EINECS-nr: 247–714–0

1.

Får inte släppas ut på marknaden efter den 27 december 2010 som en beståndsdel i preparat i koncentrationer som är lika med eller högre än 0,1 viktprocent för försäljning till allmänheten, om förpackningen inte

a)

innehåller skyddshandskar som uppfyller kraven i rådets direktiv 89/686/EEG av den 21 december 1989 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om personlig skyddsutrustning (1).

b)

är synligt, läsligt och outplånligt märkt enligt följande och utan att det påverkar tillämpningen av annan gemenskapslagstiftning om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen och preparat:

’—

Personer som redan är känsliga för diisocyanater kan drabbas av allergiska reaktioner vid användning av denna produkt.

Personer med astma, eksem eller hudproblem bör undvika kontakt, inklusive hudkontakt, med denna produkt.

Vid dåliga ventilationsförhållanden får denna produkt endast användas tillsammans med en skyddsmask med lämpligt gasfilter (dvs. typen A1 enligt standarden EN 14387).’

2.

Genom undantag får punkt 1 a inte tillämpas på smältlim.

56.

Cyklohexan

CAS-nr: 110–82–7

EINECS-nr: 203–806–2

1.

Får inte för första gången släppas ut på marknaden efter den 27 juni 2010 för försäljning till allmänheten som en beståndsdel i neoprenbaserade kontaktlim i koncentrationer som är lika med eller högre än 0,1 viktprocent i förpackningsstorlekar som rymmer mer än 350 g.

2.

Neoprenbaserade kontaktlim som innehåller cyklohexan och som inte uppfyller punkt 1 får inte släppas ut på marknaden för försäljning till allmänheten efter den 27 december 2010.

3.

Utan att det påverkar tillämpningen av annan gemenskapslagstiftning om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen och preparat, ska neoprenbaserade kontaktlim som innehåller cyklohexan i koncentrationer som är lika med eller högre än 0,1 viktprocent och som släpps ut på marknaden för försäljning till allmänheten efter den 27 december synligt, läsbart och outplånligt märkas enligt följande:

’—

Denna produkt får ej användas under dåliga ventilationsförhållanden.

Denna produkt får ej användas vid mattläggning.’

57.

Ammoniumnitrat

CAS-nr: 6484–52–2

EINECS-nr: 229–347–8

1.

Får inte för första gången släppas ut på marknaden efter den 27 juni 2010 som ett ämne eller som preparat som innehåller mer än 28 viktprocent kväve i förhållande till ammoniumnitratet för användning som fast gödselmedel, enkelt eller sammansatt, om gödselmedlet inte uppfyller de tekniska bestämmelser om ammoniumnitratgödselmedel med hög kvävehalt som fastställs i bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2003/2003 av den 13 oktober 2003 om gödselmedel (2).

2.

Får inte släppas ut på marknaden efter den 27 juni 2010 som ett ämne eller preparat som innehåller 16 viktprocent eller mer kväve i förhållande till ammoniumnitratet, förutom för tillhandahållande till

a)

nedströmsanvändare och distributörer, inklusive fysiska eller juridiska personer som innehar licens eller tillstånd i enlighet med rådets direktiv 93/15/EEG av den 5 april 1993 om harmonisering av bestämmelserna om utsläppande på marknaden och övervakning av explosiva varor för civilt bruk (3),

b)

jordbrukare för användning i samband med jordbruksverksamhet, antingen på heltid eller på deltid och inte nödvändigtvis relaterat till landarealens storlek.

I denna punkt avses med

i)

jordbrukare: en fysisk eller juridisk person eller en grupp av fysiska eller juridiska personer, oavsett gruppens eller dess medlemmars juridiska ställning enligt nationell lagstiftning, vars jordbruksföretag ligger inom gemenskapens territorium, enligt artikel 299 i fördraget, och som bedriver jordbruksverksamhet,

ii)

jordbruksverksamhet: produktion, uppfödning eller odling av jordbruksprodukter inbegripet skörd, mjölkning, uppfödning och hållande av djur för animalieproduktion, eller verksamhet för att hålla marken i god jordbrukshävd och bevara miljön i enlighet med artikel 5 i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 av den 29 september 2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare (4),

c)

fysiska eller juridiska personer som yrkesmässigt bedriver verksamhet som trädgårdsodling, växtodling i växthus, underhåll av parker, trädgårdar eller idrottsplaner, skogsbruk eller liknande verksamhet.

3.

När det gäller restriktionerna i punkt 2 får medlemsstaterna dock av socioekonomiska skäl fram till den 1 juli 2014 tillämpa ett gränsvärde på upp till 20 viktprocent kväve i förhållande till ammoniumnitratet på ämnen och preparat som släpps ut på marknaden inom det egna territoriet. De ska underrätta kommissionen och övriga medlemsstater om detta.


(1)  EGT L 399, 30.12.1989, s. 18.

(2)  EUT L 304, 21.11.2003, s. 1.

(3)  EGT L 121, 15.5.1993, s. 20.

(4)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 1.”


Top