EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1345

Kommissionens förordning (EG) nr 1345/2008 av den 23 december 2008 om ändring av rådets förordning (EEG) nr 2136/89 om gemensamma marknadsnormer för konserverade sardiner och handelsbeteckningar för konserverade sardiner och konserverade produkter av sardintyp

OJ L 348, 24.12.2008, p. 76–78 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 003 P. 249 - 251

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1345/oj

24.12.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 348/76


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1345/2008

av den 23 december 2008

om ändring av rådets förordning (EEG) nr 2136/89 om gemensamma marknadsnormer för konserverade sardiner och handelsbeteckningar för konserverade sardiner och konserverade produkter av sardintyp

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 104/2000 av den 17 december 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter (1), särskilt artikel 2.3, och

av följande skäl:

(1)

Enligt förordning (EG) nr 104/2000 är det möjligt att anta gemensamma handelsnormer för fiskeriprodukter i gemenskapen, särskilt för att underlätta handel som grundar sig på sund konkurrens. Dessa normer får särskilt omfatta märkning.

(2)

I rådets förordning (EEG) nr 2136/89 (2) föreskrivs om gemensamma marknadsnormer för konserverade sardiner och handelsbeteckningar för konserverade sardiner och konserverade produkter av sardintyp i gemenskapen.

(3)

Det allt större utbudet av konserverade produkter i gemenskapen som saluförs och presenteras på samma sätt som konserverade sardiner gör det nödvändigt att tillhandahålla konsumenterna tillräcklig information om produkternas identitet och viktigaste egenskaper. Därför är det nödvändigt att ändra de nuvarande bestämmelserna om handelsbeteckningar för konserverade produkter som saluförs och presenteras på samma sätt som konserverade sardiner i gemenskapen.

(4)

För detta ändamål bör Codex Alimentarius STAN 94 i dess 2007 ändrade utformning liksom de särskilda förhållandena på gemenskapsmarknaden tas i beaktande.

(5)

För att främja insyn och överblickbarhet på marknaden, sund konkurrens och ett varierat utbud är det nödvändigt att till för teckningen över godkända arter som får användas för beredningen av konserverade produkter av sardintyp lägga arten Strangomera bentincki.

(6)

För att förbättra identifieringen av varje produkt av sardintyp bör det vetenskapliga namnet på arten och det geografiska området där arten fångats användas som en närmare bestämning.

(7)

De krav som fastställs i denna förordning bör tillämpas utan att det påverkar tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/13/EG av den 20 mars 2000 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om märkning och presentation av livsmedel samt om reklam för livsmedel (3).

(8)

Förordning (EEG) nr 2136/89 bör därför ändras i enlighet med detta.

(9)

För att göra det möjligt för aktörerna att anpassa sig till de nya kraven bör en övergångsperiod införas för att saluföra produkter som uppfyller kraven i den nuvarande versionen av förordning (EEG) nr 2136/89.

(10)

Förvaltningskommittén för fiskeriprodukter har inte avgivit något yttrande inom den tid som dess ordförande har bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EEG) nr 2136/89 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 1a.2 ska följande punkt läggas till:

”k)

Strangomera bentincki”.

2.

Artikel 7a ska ersättas med följande:

”Artikel 7a

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av direktiv 2000/13/EG får konserverade produkter av sardintyp saluföras i gemenskapen med en handelsbeteckning som består av ordet ’sardiner’ tillsammans med det vetenskapliga namnet på arten och det geografiska område där arten fångades.

2.   När handelsbeteckningen enligt punkt 1 anges på behållaren till en konserverad produkt av sardintyp måste den anges på ett klart och tydligt sätt.

3.   Det vetenskapliga namnet ska alltid innehålla det generiska och det specifika latinska namnet.

4.   Det geografiska området ska anges som ett av namnen i förteckningen i den första kolumnen i bilagan, med beaktande av den motsvarande identifieringen av området i den andra raden i bilagan.

5.   Endast en art får saluföras med en viss handelsbeteckning.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Produkter som uppfyllde kraven enligt förordning (EEG) nr 2136/89 innan den ändrades genom denna förordning får emellertid saluföras fram till och med den 1 november 2010.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 december 2008.

På kommissionens vägnar

Joe BORG

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 17, 21.1.2000, s. 22.

(2)  EGT L 212, 22.7.1989, s. 79.

(3)  EGT L 109, 6.5.2000, s. 29.


BILAGA

Namn och identifiering av geografiska områden

Namn på det geografiska område som avses i artikel 7a.1

Identifiering av området (1)

Nordvästra Atlanten

FAO-område 21

Nordöstra Atlanten (2)

FAO-område 27

Östersjön

FAO-område 27.IIId

Östra Centralatlanten

FAO-område 31

Västra Centralatlanten

FAO-område 34

Sydvästra Atlanten

FAO-område 41

Sydöstra Atlanten

FAO-område 47

Medelhavet

FAO-områden 37.1, 37.2 och 37.3

Svarta havet

FAO-område 37.4

Indiska oceanen

FAO-områden 51 och 57

Stilla havet

FAO-områden 61, 67, 71, 77, 81, 87

Antarktis

FAO-områden 48, 58 och 88

Ishavet

FAO-område 18


(1)  FAO:s årsbok. Fiskeristatistik Fångster Vol. 86/1. 2000.

(2)  Utom Östersjön.


Top