EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1246

Kommissionens förordning (EG) nr 1246/2008 av den 12 december 2008 om ändring av artikel 23.2 i och bilagorna II och III till rådets förordning (EG) nr 479/2008 när det gäller den finansiella överföringen från den gemensamma organisationen av marknaden för vin till landsbygdsutveckling

OJ L 335, 13.12.2008, p. 32–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2009; tyst upphävande genom 20090506

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1246/oj

13.12.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 335/32


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1246/2008

av den 12 december 2008

om ändring av artikel 23.2 i och bilagorna II och III till rådets förordning (EG) nr 479/2008 när det gäller den finansiella överföringen från den gemensamma organisationen av marknaden för vin till landsbygdsutveckling

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 479/2008 av den 29 april 2008 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin, om ändring av förordningarna (EG) nr 1493/1999, (EG) nr 1782/2003, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 3/2008 samt om upphävande av förordningarna (EEG) nr 2392/86 och (EG) nr 1493/1999 (1), särskilt artikel 23.3 andra stycket andra meningen, och

av följande skäl:

(1)

Slovenien och Förenade kungariket har underrättat kommissionen om en finansiell överföring från budgeten för stödprogram till budgetanslagen för landsbygdsutveckling.

(2)

Artikel 23.2 i förordning (EG) nr 479/2008, samt bilagorna II och III till samma förordning, bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 479/2008 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 23.2 ska ersättas med följande:

”2.   Följande belopp ska finnas tillgängliga under de angivna kalenderåren:

2009: 40,66 miljoner euro.

2010: 82,11 miljoner euro.

Från och med 2011: 122,61 miljoner euro.”

2.

Bilagorna I och III ska ersättas med bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 12 december 2008.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 148, 6.6.2008, s. 1.


BILAGA

BILAGA II

BUDGET FÖR STÖDPROGRAM

(enligt artikel 8.1)

(i 1000 EUR)

Budgetår

2009

2010

2011

2012

2013

Från och med 2014

BG

15 608

21 234

22 022

27 077

26 742

26 762

CZ

2 979

4 076

4 217

5 217

5 151

5 155

DE

22 891

30 963

32 190

39 341

38 867

38 895

EL

14 286

19 167

19 840

24 237

23 945

23 963

ES

213 820

284 219

279 038

358 000

352 774

353 081

FR

171 909

226 814

224 055

284 299

280 311

280 545

IT (1)

238 223

298 263

294 135

341 174

336 736

336 997

CY

2 749

3 704

3 801

4 689

4 643

4 646

LT

30

37

45

45

45

45

LU

344

467

485

595

587

588

HU

16 816

23 014

23 809

29 455

29 081

29 103

MT

232

318

329

407

401

402

AT

8 038

10 888

11 313

13 846

13 678

13 688

PT

37 802

51 627

53 457

65 989

65 160

65 208

RO

42 100

42 100

42 100

42 100

42 100

42 100

SI

3 522

3 770

3 937

5 119

5 041

5 045

SK

2 938

4 022

4 160

5 147

5 082

5 085

UK

0

61

67

124

120

120

BILAGA III

BUDGETANSLAG FÖR LANDSBYGDSUTVECKLING

(enligt artikel 23.3)

(i 1000 EUR)

Budgetår

2009

2010

Från och med 2011

BG

CZ

DE

EL

ES

15 491

30 950

46 441

FR

11 849

23 663

35 512

IT

13 160

26 287

39 447

CY

LT

LU

HU

MT

AT

PT

RO

SI

1 050

1 050

SK

UK

160

160

160


(1)  De nationella taken för Italien i bilaga VIII till förordning (EG) nr 1782/2003 för vinåren 2008, 2009 och 2010 ska minskas med 20 miljoner euro och dessa belopp har införts i budgetbeloppen för Italien för budgetåren 2009, 2010 och 2011 enligt denna tabell.


Top