EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1242

Kommissionens förordning (EG) nr 1242/2008 av den 8 december 2008 om upprättande av en gemenskapstypologi för jordbruksföretag

OJ L 335, 13.12.2008, p. 3–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 041 P. 226 - 247

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014; upphävd genom 32014R1198 . Latest consolidated version: 01/01/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1242/oj

13.12.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 335/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1242/2008

av den 8 december 2008

om upprättande av en gemenskapstypologi för jordbruksföretag

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning 79/65/EEG av den 15 juni 1965 om upprättandet av ett informationssystem för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter för att belysa inkomstförhållanden och andra ekonomiska förhållanden i jordbruksföretag inom Europeiska ekonomiska gemenskapen (1), särskilt artiklarna 4.4, 6.2 och 7.3, och

av följande skäl:

(1)

I gemenskapen finns ett stort antal olika produktionsstrukturer och produktionssystem. För att göra det enklare att analysera uppgifter om jordbruksföretagens strukturer och ekonomiska resultat inrättades det genom kommissionens beslut 85/377/EEG av den 7 juni 1985 om upprättande av en gemenskapstypologi för jordbruksföretag (2) ett lämpligt och homogent system för klassificering av jordbruksföretag efter ekonomisk storlek och driftsinriktning.

(2)

Gemenskapstypologin behöver ändras så att det blir möjligt att klassificera homogena grupper av jordbruksföretag efter aggregationsnivå och så att det blir möjligt att jämföra jordbruksföretagens respektive situation.

(3)

Med tanke på att det för jordbrukarnas inkomster blir viktigare och viktigare med annan inkomstbringande verksamhet med direkt anknytning till jordbruksverksamheten bör det i gemenskapstypologin införas en klassificeringsvariabel som återspeglar omfattningen av sådan annan inkomstbringande verksamhet.

(4)

Det bör fastställas tillämpningsföreskrifter för gemenskapstypologin så att de mål som anges i artikel 4.1, artikel 6.1 b och artikel 7.2 i förordning 79/65/EEG kan uppnås. Gemenskapstypologin bör dessutom avse rapporterande jordbruksföretag som använder redovisningsuppgifter från gemenskapens informationssystem för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter (nedan kallat ISJR).

(5)

Enligt bilaga IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1166/2008 av den 19 november 2008 om undersökningar om jordbrukets struktur och en undersökning om produktionsmetoder inom jordbruket samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 571/88 (3) måste de undersökningar om jordbruksföretagens struktur som genomförs på grundval av ett urval vara statistiskt representativa i fråga om jordbruksföretagens typ och storlek i enlighet med gemenskapstypologin. Gemenskapstypologin bör därför också omfatta jordbruksföretag för vilka uppgifter samlas in genom undersökningarna om företagsstrukturen i jordbruket.

(6)

Jordbruksföretagens driftsinriktning och ekonomiska storlek bör fastställas på grundval av ett ekonomiskt kriterium som alltid är positivt. Det är därför lämpligt att använda uppgifter om standardoutput. Standardoutput måste fastställas per produkt. Förteckningen över de produkter för vilka det ska fastställas standardoutput bör anpassas efter de variabler som används i undersökningarna av jordbruksföretagens struktur i enlighet med förordning (EG) nr 1166/2008. För att möjliggöra att typologin tillämpas på de jordbruksföretag som ingår i ISJR bör det skapas en jämförelsetabell som visar hur variablerna i undersökningarna om företagsstrukturen i jordbruket överensstämmer med rubrikerna avseende jordbruksinkomster.

(7)

Standardoutputen bygger på genomsnittliga värden under en referensperiod på fem år, men uppgifterna bör aktualiseras regelbundet utifrån de ekonomiska tendenserna så att typologin kan användas på ett meningsfullt sätt. Aktualiseringen bör göras lika ofta, dvs. samma år, som det görs undersökningar om företagsstrukturen i jordbruket.

(8)

Inför arbetet med att fastställa ett urval av de deltagande jordbruksföretag som ska ingå i ISJR 2010 bör det föreskrivas att den typologi som definieras i denna förordning bör tillämpas redan avseende undersökningarna om företagsstrukturen i jordbruket för 2007. För att säkra att det är möjligt att göra jämförelser mellan de jordbruksföretag som klassificerats enligt typologin bör det föreskrivas att typologin bör tillämpas på undersökningarna om företagsstrukturen i jordbruket och på ISJR redan före 2010. Det behöver därför införas ett undantag som innebär att det beräknas standardoutputs för referensperioden 2004.

(9)

Standardoutputs och de uppgifter som används för beräkningen av dessa bör översändas till kommissionen av det samordningsorgan som medlemsstaterna utser i enlighet med artikel 6 i förordning 79/65/EEG. Det bör föreskrivas att samordningsorganet kan skicka de relevanta uppgifterna direkt till kommissionen via kommissionens informationssystem. Informationssystemet bör dessutom tillåta elektroniskt informationsutbyte med hjälp av de modeller som samordningsorganet får tillgång till via systemet. Det bör också föreskrivas att kommissionen bör informera medlemsstaterna om de allmänna villkoren för datasystemet via gemenskapskommittén för informationssystemet för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter.

(10)

För att skapa tydlighet och med tanke på att gemenskapstypologin är en allmän åtgärd som inte bara vänder sig till vissa mottagare bör beslut 85/377/EEG ersättas med en förordning.

(11)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från gemenskapskommittén för informationssystemet för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.   I denna förordning fastställs en gemenskapstypologi för jordbruksföretag (nedan kallad typologin) dvs. en enhetlig klassificering av jordbruksföretagen inom gemenskapen som baseras på jordbruksföretagens driftsinriktning, deras ekonomiska storlek och omfattningen av annan inkomstbringande verksamhet som bedrivs i direkt anslutning till jordbruksföretaget.

2.   Typologin ska huvudsakligen användas för presentationer, uppdelat på driftsinriktning och ekonomisk storlek, av de uppgifter som samlas in via gemenskapens undersökningar om företagsstrukturen i jordbruket och genom gemenskapens informationssystem för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter.

Artikel 2

Driftsinriktning

1.   I denna förordning avses med driftsinriktning den inriktning som jordbruksföretaget kan sägas ha utifrån de olika verksamhetsvariablernas relativa bidrag till jordbruksföretagets sammanlagda standardoutput. Standardoutputen ska följa definitionen i artikel 5.

2.   Beroende på hur detaljerad klassificeringen behöver vara ska jordbruksföretagens driftsinriktning klassificeras enligt följande:

a)

Allmän driftsinriktning.

b)

Huvudsaklig driftsinriktning.

c)

Särskild driftsinriktning.

Klassificeringen av jordbruksföretag efter driftsinriktning ska göras på det sätt som anges i bilaga I.

Artikel 3

Jordbruksföretagets ekonomiska storlek

Ett jordbruksföretags ekonomiska storlek ska fastställas på grundval av dess sammanlagda standardoutput. Den ekonomiska storleken ska uttryckas i euro. Den ekonomiska storleken och de ekonomiska storleksklasserna ska fastställas på det sätt som anges i bilaga II.

Artikel 4

Annan inkomstbringande verksamhet med direkt anknytning till företaget

Omfattningen av inkomstbringande verksamhet med direkt anknytning till företaget utöver den egentliga jordbruksverksamheten ska beräknas på grundval av verksamhetens procentuella andel av jordbruksföretagets slutliga output. Andelen ska uttryckas i procent. Procentandelen ska följa vad som anges i del C i bilaga III.

Den slutliga outputen, definitionen av denna och metoden för beräkning av dess procentuella andel definieras i delarna A och B i bilaga III.

Artikel 5

Standardoutput och sammanlagd standardoutput

1.   I denna förordning avses med standardoutput standardvärdet av bruttoproduktionen.

Standardoutput ska fastställas för var och en av de regioner som anges i bilaga IV till denna förordning och för var och en av de gröd- och boskapsvariabler enligt undersökningarna om företagsstrukturen i jordbruket som avses i bilaga III till förordning (EG) nr 1166/2008.

I bilaga IV anges enligt vilken metod standardoutputs ska beräknas för varje variabel och enligt vilka förfaranden uppgifterna ska samlas in.

2.   Ett jordbruksföretags sammanlagda standardoutput ska utgöras av summan av de värden för varje variabel som erhålls då standardoutputen per enhet multipliceras med antalet enheter.

3.   För beräkningen av standardoutputs för användning inom undersökningarna om företagsstrukturen i jordbruket för år N avses med referensperiod år N-3 som täcker de fem åren från år N-5 till N-1.

Standardoutputs ska fastställas på grundval av genomsnittsvärden som räknas fram under en referensperiod på fem år i enlighet med första stycket. Uppgifterna ska aktualiseras i förhållande till de ekonomiska tendenserna minst lika ofta som det görs undersökningar om företagsstrukturen i jordbruket.

Den första referensperiod för vilken standardoutputs ska beräknas ska vara referensperioden 2007 som täcker kalenderåren 2005, 2006, 2007, 2008 och 2009 eller regleringsåren 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09 och 2009/10.

4.   Genom undantag från punkt 3 ska medlemsstaterna beräkna standardoutputs för referensperioden 2004 avseende de variabler som förtecknas i undersökningen om företagsstrukturen i jordbruket för 2007 enligt kommissionens förordning (EG) nr 204/2006 (4). Referensperioden ska i detta fall antingen omfatta kalenderåren 2003, 2004 och 2005 eller regleringsåren 2003/04, 2004/05 och 2005/06.

Artikel 6

Överföring till kommissionen

1.   De standardoutputs och de uppgifter som avses i bilaga IV del 3 ska översändas till kommissionen (Eurostat) av det samordningsorgan som varje medlemsstat utser i enlighet med artikel 6 i förordning 79/65/EEG eller av det organ till vilket uppgiften har delegerats.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen översända uppgifter om standardoutputs för referensåret N och de uppgifter som avses i bilaga IV del 3 senast den 31 december år N+3 eller vid behov före utgången av den tidsfrist som kommissionen ska fastställa efter samråd med gemenskapskommittén för informationssystemet för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter.

Uppgifter om standardoutputs för referensperioden 2004 ska lämnas in till kommissionen senast den 31 december 2008.

3.   För överföringen av standardoutputs och uppgifter enligt punkt 1 ska medlemsstaterna använda de datorsystem för elektroniskt utbyte mellan medlemsstaterna och kommissionen av handlingar och information som tillhandahålls av kommissionen (Eurostat).

4.   Kommissionen ska fastställa form och innehåll för de handlingar som behövs för överföringen på grundval av de förlagor och frågeformulär som finns tillgängliga via de system som avses i punkt 3. Bestämmelser för hur de uppgifter som avses i punkt 1 ska redovisas ska fastställas inom ramen för gemenskapskommittén för informationssystemet för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter.

Artikel 7

Upphävande

1.   Beslut 85/377/EEG ska upphöra att gälla.

Beslut 85/377/EEG ska dock fortsätta att tillämpas för klassificering av jordbruksföretag inom informationssystemet för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter fram till och med utgången av räkenskapsåret 2009 och inom undersökningar om företagsstrukturen i jordbruket enligt rådets förordning (EEG) nr 571/88 (5) fram till och med att undersökningen avseende 2007 har avslutats.

2.   Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till den här förordningen och ska läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga V.

Artikel 8

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med räkenskapsåret 2010 när det gäller informationssystemet för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter och från och med 2010 års undersökning när det gäller undersökningar om företagsstrukturen i jordbruket.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 december 2008.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT 109, 23.6.1965, s. 1859/65.

(2)  EGT L 220, 17.8.1985, s. 1.

(3)  EUT L 321, 1.12.2008, s. 14.

(4)  EUT L 34, 7.2.2006, s. 3.

(5)  EGT L 56, 2.3.1988, s. 1.


BILAGA I

KLASSIFICERING AV JORDBRUKSFÖRETAG EFTER DRIFTSINRIKTNING

A.   KLASSIFICERINGSSCHEMA

Företag specialiserade på jordbruksgrödor

Allmän driftsinriktning

Huvudsaklig driftsinriktning

Särskild driftsinriktning

1.

Åkergrödor

15.

Spannmål, oljefröväxter och proteingrödor

151.

Spannmål (utom ris), oljefrö- och proteinväxter

152.

Ris

153.

En kombination av spannmål, oljefröväxter, proteingrödor och ris

16.

Åkergrödor, allmän produktion

161.

Rotfrukter

162.

En kombination av spannmål, oljefröväxter, proteingrödor och rotfrukter

163.

Frilandsgrönsaker

164.

Tobak

165.

Bomull

166.

En kombination av olika åkergrödor

2.

Trädgårdsodling

21.

Trädgårdsodling i växthus

211.

Grönsaksodling i växthus

212.

Odling av blommor och prydnadsväxter i växthus

213.

Odling av en kombination av grönsaker och växter i växthus

22.

Trädgårdsodling på friland

221.

Grönsaksodling på friland

222.

Odling av blommor och prydnadsväxter på friland

223.

Odling av en kombination av grönsaker och växter på friland

23.

Annan trädgårdsodling

231.

Svamp

232.

Plantskola

233.

Diverse trädgårdsodling

3.

Fleråriga grödor

35.

Vinodling

351.

Kvalitetsvin

352.

Annat vin än kvalitetsvin

353.

Bordsdruvor

354.

Diverse vinodling

36.

Frukt och citrusfrukter

361.

Frukt (utom citrusfrukter, tropisk frukt och nötter)

362.

Citrusfrukt

363.

Nötter

364.

Tropisk frukt

365.

Frukt, citrusfrukt, tropisk frukt och nötter: blandad produktion

37.

Oliver

370.

Oliver

38.

En kombination av olika fleråriga grödor

380.

En kombination av olika fleråriga grödor


Företag specialiserade på animalieproduktion

Allmän driftsinriktning

Huvudsaklig driftsinriktning

Särskild driftsinriktning

4.

Betesdjur

45.

Mjölkboskap

450.

Mjölkboskap

46.

Nötkreatur – avel och uppfödning

460.

Nötkreatur – avel och uppfödning

47.

Nötkreatur – en kombination av mjölkboskap, avel och uppfödning

470.

Nötkreatur – en kombination av mjölkboskap, avel och uppfödning

48.

Får, getter och andra betesdjur

481.

Får

482.

En kombination av får och nötkreatur

483.

Getter

484.

Diverse betesdjur

5.

Djur som föds upp med spannmål

51.

Grisar

511.

Grisavel

512.

Uppfödning av grisar

513.

En kombination av avel och uppfödning av grisar

52.

Fjäderfän

521.

Värpfåglar

522.

Fjäderfäkött

523.

En kombination av värpfåglar och fjäderfäkött

53.

En kombination av olika djur som föds upp med spannmål

530.

En kombination av olika djur som föds upp med spannmål


Företag med blandad produktion

Allmän driftsinriktning

Huvudsaklig driftsinriktning

Särskild driftsinriktning

6.

Blandad vegetabilieproduktion

61.

Blandad vegetabilieproduktion

611.

En kombination av trädgårdsodling och fleråriga grödor

612.

En kombination av åkergrödor och trädgårdsodling

613.

En kombination av åkergrödor och vinodling

614.

En kombination av åkergrödor och fleråriga grödor

615.

Blandad vegetabilieproduktion, huvudsakligen åkergrödor

616.

Annan blandad vegetabilieproduktion

7.

Blandad animalieproduktion

73.

Blandad animalieproduktion, huvudsakligen betesdjur

731.

Blandad animalieproduktion, huvudsakligen mjölkboskap

732.

Blandad animalieproduktion, huvudsakligen djur som inte betar

74.

Blandad animalieproduktion, huvudsakligen djur som föds upp med spannmål

741.

Blandad animalieproduktion: kombination av djur som föds upp med spannmål och mjölkboskap

742.

Blandad animalieproduktion: djur som föds upp med spannmål och andra betesdjur än mjölkboskap

8.

Kombinerad vegetabilie- och animalieproduktion

83.

En kombination av åkergrödor och betesdjur

831.

En kombination av åkergrödor och mjölkboskap

832.

En kombination av mjölkboskap och åkergrödor

833.

En kombination av åkergrödor och andra betesdjur än mjölkboskap

834.

En kombination av andra betesdjur än mjölkboskap och åkergrödor

84.

En kombination av vegetabilie- och animalieproduktion

841.

En kombination av åkergrödor och djur som föds upp med spannmål

842.

En kombination av fleråriga grödor och betesdjur

843.

Biodling

844.

En kombination av blandad vegetabilie- och animalieproduktion

9.

Övriga

90.

Övriga

900.

Övriga

B.   JÄMFÖRELSETABELL OCH GRUPPKODER

I.   Överensstämmelse mellan rubrikerna i undersökningarna om företagsstrukturen i jordbruket och rubrikerna i företagsredovisningen enligt informationssystemet för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter (ISJR)

Rubriker för tillämpningen av standardoutputs

Rubrikens kod

2010, 2013 och 2016 års undersökningar av företagsstrukturen inom jordbruket

(Förordning (EG) nr 1166/2008)

Företagsredovisning enligt ISJR

(Förordning (EG) nr 868/2008 om företagsredovisning (1))

I.   

Grödor

2.01.01.01

Vanligt vete och spelt

120.

Vanligt vete och spelt

2.01.01.02

Durumvete

121.

Durumvete

2.01.01.03

Råg

122.

Råg (även blandsäd av vete och råg)

2.01.01.04

Korn

123.

Korn

2.01.01.05

Havre

124.

Havre

125.

Blandsäd

2.01.01.06

Majs

126.

Majs till mogen skörd (även fuktig)

2.01.01.07

Ris

127.

Ris

2.01.01.99

Övrig spannmål till mognad

128.

Övrig spannmål

2.01.02

Trindsäd och proteingrödor till mognad (inklusive utsäde och blandningar av spannmål och trindsäd)

129.

Proteingrödor

2.01.02.01

varav ärter, åkerbönor och sötlupiner

360.

Ärter, bondbönor, hästbönor och sötlupiner

361.

Linser, kikärter och vicker

330.

Övriga proteingrödor

2.01.03

Potatis (även färskpotatis och utsädespotatis)

130.

Potatis (även färskpotatis och utsädespotatis)

2.01.04

Sockerbetor (exklusive utsäde)

131.

Sockerbetor (med undantag för utsäde)

2.01.05

Foderrotfrukter och kålväxter (exklusive utsäde)

144.

Foderrotfrukter och kålväxter (med undantag för utsäde)

2.01.06.01

Tobak

134.

Tobak

2.01.06.02

Humle

133.

Humle

2.01.06.03

Bomull

347.

Bomull

2.01.06.04

Raps och rybs

331.

Raps och rybs

2.01.06.05

Solrosor

332.

Solrosor

2.01.06.06

Sojabönor

333.

Soja

2.01.06.07

Oljelin

364.

Lin utom spånadslin

2.01.06.08

Andra oljeväxter

334.

Övriga oljeväxter

2.01.06.09

Lin

373.

Spånadslin

2.01.06.10

Hampa

374.

Hampa

2.01.06.11

Andra fiberväxter

 

2.01.06.12

Aromatiska växter, medicinalväxter och kryddväxter

345.

Medicinalväxter, kryddväxter, aromatiska växter och kryddor, inklusive te, kaffe och cikoria

2.01.06.99

Andra industrigrödor som inte är omnämnda på annat ställe

346.

Sockerrör

348.

Övriga industrigrödor

2.01.07

Färska grönsaker, meloner och jordgubbar, varav

 

2.01.07.01

På friland eller under lågt skydd (som inte ger tillträde)

 

2.01.07.01.01

I kombination med jordbruksgrödor

136.

Färska grönsaker, meloner och jordgubbar odlade på friland

2.01.07.01.02

Handelsträdgårdsodling

137.

Färska grönsaker, meloner och jordgubbar odlade på friland i handelsträdgårdar

2.01.07.02

I växthus under högt glas eller annat skydd (som ger tillträde)

138.

Färska grönsaker, meloner, jordgubbar som odlas övertäckta

2.01.08

Blommor och andra prydnadsväxter (utom plantskolor):

 

2.01.08.01

På friland eller under lågt skydd (som inte ger tillträde)

140.

Blommor och prydnadsväxter odlade på friland (med undantag för plantskolor)

2.01.08.02

I växthus under högt glas eller annat skydd (som ger tillträde)

141.

Blommor och prydnadsväxter som odlas övertäckta

2.01.09

Grödor som skördas som grönfoder

 

2.01.09.01

Slåtter- och betesvall på åker

147.

Växtföljdsvall

2.01.09.02

Andra grödor som skördas som grönfoder:

145.

Övriga foderväxter

2.01.09.02.01

Grönfodermajs

326.

Fodermajs

2.01.09.02.02

Baljväxter

OCH

327.

Övrig spannmål för ensilage

OCH

2.01.09.02.99

Andra grödor som skördas som grönfoder och som inte är nämnda på annat ställe

328.

Övriga foderväxter

2.01.10

Utsäde och sättplantor för åkermark

142.

Gräsfrö

143.

Övriga fröslag

2.01.11

Övriga grödor på åkermark

148.

Övriga jordbruksgrödor som inte omfattas av rubrikerna 120–147

149.

Mark som är klar för sådd och som utarrenderas till annan person, även mark som ställs till arbetstagares förfogande som en naturaförmån

2.01.12.01

Träda för vilken inga bidrag ges

146.

Mark i träda

Uppgift saknas (kod 3): Träda (utan bidrag)

2.01.12.02

Träda för vilken bidrag ges och som inte ger någon ekonomisk avkastning

146.

Träda

Uppgift saknas (kod 8): Mark som inte längre används för produktion och för vilken företaget är berättigat till ekonomiskt stöd.

2.03.01

Betesmark och slåtteräng, exklusive naturlig betesmark

150.

Permanent betes- och ängsmark

2.03.02

Naturlig betesmark

151.

Sämre naturlig betesmark

2.03.03

Betesmark och slåtteräng som inte längre används för produktion och som berättigar till bidrag

314.

Vall- och ängsmark som inte längre används för produktion och som berättigar till bidrag

2.04.01

Frukt- och bärodlingar

152.

Fruktträdgårdar och bärodlingar

2.04.01.01

Fruktarter, varav:

 

2.04.01.01.01

Fruktarter i tempererat klimat

349.

Kärnfrukt

350.

Stenfrukt

2.04.01.01.02

Fruktarter i subtropiska klimatzoner

353.

Tropisk och subtropisk frukt

2.04.01.02

Bärarter

352.

Små frukter och bär

2.04.01.03

Nötter

351.

Nötter

2.04.02

Citrusodlingar

153.

Citrusfruktodlingar

2.04.03

Olivodlingar

154.

Olivodlingar

2.04.03.01

som normalt producerar bordsoliver

281.

Bordsoliver

2.04.03.02

som normalt producerar oliver för produktion av olivolja

282.

Oliver avsedda för framställning av olja

283.

Olivolja

2.04.04

Vinodlingar, vars produkter normalt används för

155.

Vinodlingar

2.04.04.01

Kvalitetsvin

286.

Druvor för framställning av kvalitetsvin (fso)

292.

Druvor för framställning av kvalitetsvin med SGB

289.

Kvalitetsvin (fso)

294.

Kvalitetsvin med SGB

2.04.04.02

Andra viner

293.

Druvor för framställning av annat vin

288.

Diverse produkter från vinodling: druvmust, druvjuice, konjak, vinäger och annat som framställs i jordbruksföretaget

295.

Andra viner

2.04.04.03

Bordsdruvor

285.

Bordsdruvor

2.04.04.04

Russin

291.

Russin

2.04.05

Plantskolor

157.

Plantskolor

2.04.06

Övriga fleråriga grödor

158.

Övriga fleråriga grödor

2.04.07

Fleråriga grödor under glas

156.

Fleråriga övertäckta odlingar

2.06.01

Svamp

139.

Svamp

II.   

Husdjur

3.01

Hästdjur

22.

Hästar (alla åldrar)

3.02.01

Nötkreatur, yngre än ett år, tjur- och stutkalvar samt kvigor

23.

Kalvar för slakt

24.

Övrig nötboskap under 1 år

3.02.02

Tjurar och stutar, minst ett men mindre än två år gamla

25.

Nötboskap, handjur, från 1 till under 2 år

3.02.03

Kvigor, minst ett men mindre än två år gamla

26.

Nötboskap, hondjur, från 1 till under 2 år

3.02.04

Tjurar och stutar, två år och äldre

27.

Nötboskap, handjur, minst 2 år

3.02.05

Kvigor, två år och äldre

28.

Kvigor för mjölkproduktion

29.

Kvigor för köttproduktion

3.02.06

Mjölkkor

30.

Mjölkkor

31.

Utslagskor

3.02.99

Övriga kor

32.

Övriga kor

3.03.01

Får (alla åldrar)

 

3.03.01.01

Avelstackor

40.

Tackor

3.03.01.99

Övriga får

41.

Övriga får

3.03.02

Getter (alla åldrar)

 

3.03.02.01

Avelshonor

38.

Getter, hondjur för avel

3.03.02.99

Övriga getter

39.

Övriga getter

3.04.01

Smågrisar som väger mindre än 20 kg

43.

Smågrisar

3.04.02

Avelssuggor som väger 50 kg eller mer

44.

Avelssuggor

3.04.99

Övriga grisar

45.

Slaktsvin

46.

Övriga svin

3.05.01

Slaktkycklingar

47.

Slaktkycklingar

3.05.02

Värphöns

48.

Värphöns

3.05.03

Annat fjäderfä

49.

Övriga fjäderfä

3.05.03.01

Kalkoner

3.05.03.02

Ankor

3.05.03.03

Gäss

3.05.03.04

Struts

3.05.03.99

Övrigt fjäderfä, som inte är omnämnt på annat ställe

3.06

Kaniner, avelshonor

34.

Kaniner, hondjur för avel

3.07

Bin

33.

Bikupor

II.   Gruppkoder för flera variabler som ingår i 2010, 2013 och 2016 års undersökningar om företagsstrukturen i jordbruket

P45.

Mjölkboskap = 3.02.01 (nötkreatur, yngre än ett år, tjur- och stutkalvar samt kvigor) + 3.02.03 (Kvigor, minst ett men mindre än två år gamla) + 3.02.05 (kvigor, två år och äldre) + 3.02.06 (mjölkkor).

P46.

Boskap = P45 (mjölkboskap) + 3.02.02 (Tjurar och stutar, minst ett men mindre än två år gamla) + 3.02.04 (tjurar och stutar, två år och äldre) + 3.02.99 (övriga kor).

GL

Betesdjur = 3.01 (hästdjur) + P46 (boskap) + 3.03.01.01 ( avelstackor) + 3.03.01.99 (övriga får) + 3.03.02.01 (avelshonor) + 3.03.02.99 (övriga getter)

Om GL=0

FCP1

Foder för försäljning = 2.01.05 (foderrotfrukter och kålväxter ) + 2.01.09 (grödor som skördas som grönfoder) + 2.03.01 (betesmark och slåtteräng, exklusive naturlig betesmark) + 2.03.02 (naturlig betesmark)

FCP4

Foder för betesdjur = 0

P17

Rotfrukter = 2.01.03 (potatis) + 2.01.04 (sockerbetor) + 2.01.05 (foderrotfrukter och kålväxter)

Om GL>0

FCP1

Foder för försäljning = 0

FCP4

Foder för betesdjur = 2.01.05 (foderrotfrukter och kålväxter)+ 2.01.09 (grödor som skördas som grönfoder) + 2.03.01 (betesmark och slåtteräng, exklusive naturlig betesmark) + 2.03.02 (naturlig betesmark)

P17

Rotfrukter = 2.01.03 (potatis) + 2.01.04 (sockerbetor)

P151.

Spannmål utom ris = 2.01.01.01 (vanligt vete och spelt) + 2.01.01.02 (durumvete) + 2.01.01.03 (råg) + 2.01.01.04 (korn) + 2.01.01.05 (havre) + 2.01.01.06 (majs) + 2.01.01.99 (övrig spannmål till mognad)

P15.

Spannmål = P151 (spannmål utom ris) + 2.01.01.07 (ris)

P16.

Oljeväxter = 2.01.06.04 (raps och rybs) + 2.01.06.05 (solrosor) + 2.01.06.06 (sojabönor) + 2.01.06.07 (oljelin ) + 2.01.06.08 ( andra oljeväxter)

P51.

Grisar = 3.04.01 (smågrisar som väger mindre än 20 kg) + 3.04.02 (avelssuggor som väger 50 kg eller mer) + 3.04.99 (övriga grisar)

P52.

Fjäderfän = 3.05.01 (slaktkycklingar) + 3.05.02 (värphöns) + 3.05.03 (annat fjäderfä)

P1.

Allmänna åkergrödor = P15 (spannmål) + 2.01.02 (trindsäd och proteingrödor till mognad ) + 2.01.03 (potatis) + 2.01.04 (sockerbetor) + 2.01.06.01 (tobak) + 2.01.06.02 (humle) + 2.01.06.03 (bomull) + P16 (oljeväxter) + 2.01.06.09 (lin) + + 2.01.06.10 (hampa) + 2.01.06.11 (andra fiberväxter) + 2.01.06.12 (aromatiska växter, medicinalväxter och kryddväxter) + 2.01.06.99 (andra industrigrödor som inte är omnämnda på annat ställe) + 2.01.07.01.01 (färska grönsaker, meloner och jordgubbar – på friland eller under lågt skydd (som inte ger tillträde) – i kombination med jordbruksgrödor) + 2.01.10 (utsäde och sättplantor för åkermark) + 2.01.11 (övriga grödor på åkermark) + 2.01.12.01 (träda för vilken inga bidrag ges) + FCP1 (foder för försäljning)

P2.

Trädgårdsodling = 2.01.07.01.02 (färska grönsaker, meloner och jordgubbar – på friland eller under lågt skydd (som inte ger tillträde) – handelsträdgårdsodling) + 2.01.07.02 (färska grönsaker, meloner och jordgubbar – i växthus under högt glas eller annat skydd (som ger tillträde) + 2.01.08.01 (blommor och andra prydnadsväxter – på friland eller under lågt skydd (som inte ger tillträde) + 2.01.08.02 (blommor och andra prydnadsväxter – i växthus under högt glas eller annat skydd (som ger tillträde) + 2.06.01 (svamp) + 2.04.05 (plantskolor)

P3.

Fleråriga grödor = 2.04.01 (frukt- och bärodlingar) + 2.04.02 (citrusodlingar) + 2.04.03 (olivodlingar) + 2.04.04 (vinodlingar) + 2.04.06 (övriga fleråriga grödor) + 2.04.07 (fleråriga grödor under glas)

P4.

Betesdjur och foder = GL (betesdjur) + FCP4 (foder till betesdjur)

P5.

Djur som föds upp med spannmål = P51 (grisar) + P52 (fjäderfän) + 3.06 (kaniner, avelshonor)

C.   DEFINITION AV DRIFTSINRIKTNING

Driftsinriktningen definieras enligt följande:

a)

Typer av variabler

Variablerna motsvarar de variabler som används i 2010, 2013 och 2016 års undersökningar av företagsstrukturen inom jordbruket. De anges med hjälp av de koder som förtecknas i jämförelsetabellen i del B.I i denna bilaga eller med hjälp av en gruppkod för flera variabler enligt del B.II i denna bilaga (2).

b)

Tröskelvärden som avgränsar driftsgrenarna

Om inte annat anges uttrycks dessa gränsvärden som bråkdelar av jordbruksföretagets sammanlagda standardoutput.

Företag specialiserade på jordbruksgrödor

Driftsinriktning

Definition

Kod för variabel och gränsvärden

(se del B i denna bilaga)

Allmän driftsinriktning

Huvudsaklig driftsinriktning

Särskild driftsinriktning

Kod

 

Kod

 

Kod

 

1

Åkergrödor

 

 

 

 

Allmänna åkergrödor, dvs. spannmål, trindsäd och proteingrödor för produktion av spannmålskärnor, oljefröväxter, potatis, sockerbetor, industrigrödor, färska grönsaker, meloner, jordgubbar som odlas på friland, utsäde och sättplantor för åkermark, övriga grödor på åkermark, mark i träda och foder för försäljning > 2/3

P1 > 2/3

15

Spannmål, oljefröväxter och proteingrödor

 

 

Spannmål, oljefröväxter, trindsäd och proteingrödor till mognad > 2/3

P15 + P16 + 2.01.02 > 2/3

151

Spannmål (utom ris), oljefröväxter och proteingrödor

Spannmål utom ris, oljefröväxter, trindsäd och proteingrödor till mognad > 2/3

P151 + P16 + 2.01.02 > 2/3

152

Ris

Ris > 2/3

2.01.01.07 > 2/3

153

En kombination av spannmål, oljefröväxter, proteingrödor och ris

Jordbruksföretag i klass 15, utom de i klass 151 och 152

 

16

Åkergrödor, allmän produktion

 

 

Allmänna åkergrödor > 2/3; spannmål, oljefröväxter, trindsäd och proteingrödor till mognad ≤ 2/3

P15 + P16 + 2.01.02 ≤ 2/3

161

Rotfrukter

Potatis, sockerbetor och foderrotfrukter och kålväxter > 2/3

P17 > 2/3

162

En kombination av spannmål, oljefröväxter, proteingrödor och rotfrukter

Spannmål, oljefröväxter, trindsäd och proteingrödor till mognad > 1/3; rotfrukter > 1/3

P15 + P16 + 2.01.02 > 1/3; P17 > 1/3

163

Frilandsgrönsaker

Färska grönsaker, meloner och jordgubbar på friland i kombination med jordbruksgrödor > 2/3

2.01.07.01.01 > 2/3

164

Tobak

Tobak > 2/3

2.01.06.01 > 2/3

165

Bomull

Bomull > 2/3

2.01.06.03 > 2/3

166

En kombination av olika åkergrödor

Jordbruksföretag i klass 16, utom de i klass 161, 162 , 163, 164 och 165

 

2

Trädgårdsodling

 

 

 

 

Färska grönsaker, meloner, jordgubbar – handelsträdgårdsodling och under glas, blommor och prydnadsväxter – på friland och under glas, svamp och plantskolor > 2/3

P2 > 2/3

21

Trädgårdsodling i växthus

 

 

Färska grönsaker, meloner och jordgubbar – under glas samt blommor och andra prydnadsväxter under glas > 2/3

2.01.07.02 + 2.01.08.02 > 2/3

211

Grönsaksodling i växthus

Färska grönsaker, meloner och jordgubbar – under glas > 2/3

2.01.07.02 > 2/3

212

Odling av blommor och prydnadsväxter i växthus

Blommor och andra prydnadsväxter under glas > 2/3

2.01.08.02 > 2/3

213

Odling av en kombination av grönsaker och växter i växthus

Jordbruksföretag i klass 21, utom de i klass 211 och 212

 

22

Trädgårdsodling på friland

 

 

Färska grönsaker, meloner och jordgubbar i handelsträdgårdsodling samt blommor och andra prydnadsväxter på friland > 2/3

2.01.07.01.02 + 2.01.08.01 > 2/3

221

Grönsaksodling på friland

Färska grönsaker, meloner och jordgubbar i handelsträdgårdsodling > 2/3

2.01.07.01.02 > 2/3

222

Odling av blommor och prydnadsväxter på friland

Blommor och andra prydnadsväxter på friland > 2/3

2.01.08.01 > 2/3

223

Odling av en kombination av grönsaker och växter på friland

Jordbruksföretag i klass 22, utom de i klass 221 och 222

 

23

Annan trädgårdsodling

 

 

Jordbruksföretag inriktade på trädgårdsodling i växthus ≤ 2/3 och trädgårdsodling på friland ≤ 2/3

2.01.07.01.02 + 2.01.08.01 ≤ 2/3; 2.01.07.02 + 2.01.08.02 ≤ 2/3

231

Svamp

Svamp > 2/3

2.06.01 > 2/3

232

Plantskola

Plantskolor > 2/3

2.04.05 > 2/3

233

Diverse trädgårdsodling

Jordbruksföretag i klass 23, utom de i klass 231 och 232

 

3

Fleråriga grödor

 

 

 

 

Frukt- och bärodling, citrusfruktodling, olivodling, vinodling, övriga fleråriga grödor och fleråriga grödor under glas > 2/3

P3 > 2/3

35

Vinodling

 

 

Vinodlingar > 2/3

2.04.04 > 2/3

351

Kvalitetsvin

Vinodlingar, vars produkter normalt används för kvalitetsvin > 2/3

2.04.04.01. > 2/3

352

Annat vin än kvalitetsvin

Vinodlingar, vars produkter normalt används för andra viner > 2/3

2.04.04.02 > 2/3

353

Bordsdruvor

Vinodlingar, vars produkter normalt används för bordsdruvor > 2/3

2.04.04.03 > 2/3

354

Diverse vinodling

Jordbruksföretag i klass 35, utom de i klass 351, 352 och 353

 

36

Frukt och citrusfrukter

 

 

Frukt- och bärodlingar och citrusodlingar > 2/3

2.04.01 + 2.04.02 > 2/3

361

Frukt (utom citrusfrukt, tropisk frukt och nötter)

Fruktarter i tempererat klimat och bärarter > 2/3

2.04.01.01.01 + 2.04.01.02 > 2/3

362

Citrusfrukt

Citrusodlingar > 2/3

2.04.02 > 2/3

363

Nötter

Nötter > 2/3

2.04.01.03 > 2/3

364

Tropisk frukt

Tropisk frukt > 2/3

2.04.01.01.02 > 2/3

365

Frukt, citrusfrukt, tropisk frukt och nötter: blandad produktion

Jordbruksföretag i klass 36, utom de i klass 361, 362 , 363 och 364

 

37

Oliver

370

Oliver

Olivodlingar > 2/3

2.04.03 > 2/3

38

En kombination av olika fleråriga grödor

380

En kombination av olika fleråriga grödor

Jordbruksföretag i klass 3, utom de i klass 35, 36 och 37

 


Företag specialiserade på animalieproduktion

Driftsinriktning

Definition

Kod för variabel och gränsvärden

(se del B i denna bilaga)

Allmän driftsinriktning

Huvudsaklig driftsinriktning

Särskild driftsinriktning

Kod

 

Kod

 

Kod

 

4

Betesdjur

 

 

 

 

Foder till betesdjur (dvs. foderrotfrukter och kålväxter, växter som skördas gröna, vall- och ängsmark, naturlig betesmark) och betesdjur (dvs. hästdjur, all boskap, får och getter) > 2/3

P4 > 2/3

45

Mjölkboskap

 

 

Mjölkkor > 3/4 av alla betesdjur; betesdjur > 1/3 av betesdjur och foderproduktion

3.02.06 > 3/4 GL; GL > 1/3 P4

46

Nötkreatur – avel och uppfödning

 

 

All boskap (dvs. nötkreatur yngre än ett år, nötkreatur, äldre än ett år men yngre än två år och nötkreatur på två år eller mer (tjurar och stutar, kvigor, mjölkkor och övriga kor)) > 2/3 av betesdjuren; mjölkkor ≤ 1/10 av betesdjuren; betesdjur > 1/3 av betesdjur och foderproduktion

P46 > 2/3 GL; 3.02.06 ≤ 1/10 GL; GL > 1/3 P4

47

Nötkreatur – en kombination av mjölkboskap, avel och uppfödning

 

 

All boskap > 2/3 av betesdjuren; mjölkkor > 1/10 av betesdjuren; betesdjur > 1/3 av betesdjur och foderproduktion; utom jordbruksföretag i klass 45

P46 > 2/3 GL; 3.02.06 > 1/10 GL; GL > 1/3 P4; utom 45

48

Får, getter och andra betesdjur

 

 

All boskap ≤ 2/3 av betesdjuren;

P46 ≤ 2/3

481

Får

Får > 2/3 av betesdjuren; betesdjur > 1/3 av betesdjur och foderproduktion

3.03.01 > 2/3 GL; GL > 1/3 P4

482

En kombination av får och nötkreatur

All boskap > 1/3 av betesdjuren, får > 1/3 av betesdjuren och betesdjur > 1/3 av betesdjur och foderproduktion

P46 > 1/3 GL; 3.03.01 > 1/3 GL; GL > 1/3 P4

483

Getter

Getter > 2/3 av betesdjuren; betesdjur > 1/3 av betesdjur och foderproduktion

3.03.02. > 2/3 GL; GL > 1/3 P4

484

Diverse betesdjur

Jordbruksföretag i klass 48, utom de i klass 481, 482 och 483

 

5

Djur som föds upp med spannmål

 

 

 

 

Djur som föds upp på spannmål, dvs.: grisar (dvs. smågrisar, avelssuggor, övriga grisar), fjäderfän (dvs. slaktkycklingar, värphöns, övriga fjäderfän) och kaniner, avelshonor > 2/3

P5 > 2/3

51

Grisar

 

 

Grisar > 2/3

P51 > 2/3

511

Grisavel

Avelssuggor > 2/3

3.04.02 > 2/3

512

Uppfödning av grisar

Smågrisar och övriga grisar > 2/3

3.04.01 + 3.04.99 > 2/3

513

En kombination av avel och uppfödning av grisar

Jordbruksföretag i klass 51, utom de i klass 511 och 512

 

52

Fjäderfän

 

 

Fjäderfän > 2/3

P52 > 2/3

521

Värpfåglar

Värphöns > 2/3

3.05.02 > 2/3

522

Fjäderfäkött

Slaktkycklingar och annat fjäderfä > 2/3

3.05.01 + 3.05.03 > 2/3

523

En kombination av värpfåglar och fjäderfäkött

Jordbruksföretag i klass 52, utom de i klass 521 och 522

 

53

En kombination av olika djur som föds upp med spannmål

 

 

Jordbruksföretag i klass 5, utom de i klass 51 och 52

 


Företag med blandad produktion

Driftsinriktning

Definition

Kod för variabel och gränsvärden

(se del B i denna bilaga)

Allmän driftsinriktning

Huvudsaklig driftsinriktning

Särskild driftsinriktning

Kod

 

Kod

 

Kod

 

6

Blandad vegetabilieproduktion

61

Blandad vegetabilieproduktion

 

 

Allmänna åkergrödor, trädgårdsodling och fleråriga grödor > 2/3 (men allmänna åkergrödor ≤ 2/3 och trädgårdsodling ≤ 2/3 och fleråriga grödor ≤ 2/3)

(P1 + P2 + P3) > 2/3; P1 ≤ 2/3; P2 ≤ 2/3; P3 ≤ 2/3

611

En kombination av trädgårdsodling och fleråriga grödor

Trädgårdsodling >1/3; fleråriga grödor >1/3

P2 > 1/3; P3 > 1/3

612

En kombination av åkergrödor och trädgårdsodling

Allmänna åkergrödor > 1/3; trädgårdsodling >1/3

P1 > 1/3; P2 > 1/3

613

En kombination av åkergrödor och vinodling

Allmänna åkergrödor > 1/3; vinodlingar > 1/3

P1 > 1/3; 2.04.04 > 1/3

614

En kombination av åkergrödor och fleråriga grödor

Allmänna åkergrödor > 1/3; fleråriga grödor > 1/3; vin ≤ 1/3

P1 > 1/3; P3 > 1/3; 2.04.04 ≤ 1/3

615

Blandad vegetabilieproduktion, huvudsakligen åkergrödor

Allmänna åkergrödor > 1/3; ingen annan verksamhet > 1/3

P1 > 1/3; P2 ≤ 1/3; P3 ≤ 1/3;

616

Annan blandad vegetabilieproduktion

Jordbruksföretag i klass 61, utom de i klass 611, 612, 613, 614 och 615

 

7

Blandad animalieproduktion

 

 

 

 

Betesdjur, foderproduktion och djur som föds upp med spannmål > 2/3; betesdjur och foderproduktion ≤ 2/3 djur som föds upp med spannmål ≤ 2/3

P4 + P5 > 2/3; P4 ≤ 2/3; P5 ≤ 2/3

73

Blandad animalie-produktion, huvud-sakligen betesdjur

 

 

Betesdjur och foderproduktion > djur som föds upp med spannmål

P4 > P5

731

Blandad animalieproduktion, huvudsakligen mjölkboskap

Mjölkboskap > 1/3 av betesdjuren; mjölkkor > 1/2 av mjölkboskapen.

P45 > 1/3 GL; 3.02.06 > 1/2 P45;

732

Blandad animalieproduktion, huvudsakligen djur som inte betar

Jordbruksföretag i klass 73, utom de i klass 731

 

74

Blandad animalie-produktion, huvudsakligen djur som föds upp med spannmål

 

 

Betesdjur och foderproduktion ≤ djur som föds upp med spannmål

P4 ≤ P5

741

Blandad animalieproduktion: djur som föds upp med spannmål och mjölkboskap

Mjölkboskap > 1/3 av betesdjuren; djur som föds upp med spannmål >1/3, mjölkkor >1/2 av mjölkboskap

P45 > 1/3 GL; P5 > 1/3; 3.02.06 > 1/2 P45

742

Blandad animalieproduktion: djur som föds upp med spannmål och andra betesdjur än mjölkboskap

Jordbruksföretag i klass 74, utom de i klass 741

 

8

Kombinerad vegetabilie- och animalieproduktion

 

 

 

 

Jordbruksföretag som är undantagna från klasserna 1-7

 

83

En kombination av åkergrödor och betesdjur

 

 

Allmänna åkergrödor > 1/3; betesdjur och foderproduktion > 1/3

P1 > 1/3; P4 > 1/3

831

En kombination av åkergrödor och mjölkboskap

Mjölkboskap > 1/3 av betesdjuren; mjölkkor > 1/2 av mjölkboskapen; mjölkboskap < åkergrödor

P45 > 1/3 GL; 3.02.06 > 1/2 P45; P45 < P1

832

En kombination av mjölkboskap och åkergrödor

Mjölkboskap > 1/3 av betesdjuren; mjölkkor > 1/2 av mjölkboskapen; mjölkboskap ≥ åkergrödor

P45 > 1/3 GL; 3.02.06 > 1/2 P45; P45 ≥ P1

833

En kombination av åkergrödor och andra betesdjur än mjölkboskap

Allmänna åkergrödor > betesdjur och foderproduktion, utom jordbruksföretag i klass 831

P1 > P4; utom 831

834

En kombination av andra betesdjur än mjölkboskap och åkergrödor

Jordbruksföretag i klass 83, utom de i klass 831, 832 och 833

 

84

En kombination av vegetabilie- och animalieproduktion

 

 

Jordbruksföretag i klass 8, utom de i klass 83

 

841

En kombination av åkergrödor och djur som föds upp med spannmål

Allmänna åkergrödor > 1/3; djur som föds upp med spannmål > 1/3

P1 > 1/3; P5 > 1/3

842

En kombination av fleråriga grödor och betesdjur

Fleråriga grödor > 1/3; betesdjur och foderproduktion > 1/3

P3 > 1/3; P4 > 1/3

843

Biodling

Bin > 2/3

3.7 > 2/3

844

En kombination av blandad vegetabilie- och animalieproduktion

Jordbruksföretag i klass 84, utom de i klass 841, 842 och 843

 


Övriga

Driftsinriktning

Definition

Kod för variabel och gränsvärden

(se del B i denna bilaga)

Allmän driftsinriktning

Huvudsaklig driftsinriktning

Särskild driftsinriktning

Kod

 

Kod

 

Kod

 

9

Övriga

 

 

 

 

Övriga

Total standardoutput = 0


(1)  EUT L 237, 4.9.2008, s. 18.

(2)  Följande variabler används endast på vissa villkor (se punkt 5 i bilaga IV): 2.01.05 (Foderrotfrukter och kålväxter), 2.01.09 (Grödor som skördas som grönfoder), 2.01.12.01 (Träda för vilken inga bidrag ges), 2.01.12.02 (Träda för vilken bidrag ges och som inte ger någon ekonomisk avkastning), 2.02 (Köksträdgårdar), 2.03.01 (Betesmark och slåtteräng, exklusive naturlig betesmark), 2.03.02 (Naturlig betesmark), 2.03.03 (Betesmark och slåtteräng som inte längre används för produktion och som berättigar till bidrag), 3.02.01 (Nötkreatur, yngre än ett år, tjur- och stutkalvar samt kvigor), 3.03.01.99 (Övriga får), 3.03.02.99 (Övriga getter) och 3.04.01 (Smågrisar som väger mindre än 20 kg).


BILAGA II

JORDBRUKSFÖRETAGENS EKONOMISKA STORLEK

A.   JORDBRUKSFÖRETAGETS EKONOMISKA STORLEK

Ett jordbrukföretags ekonomiska storlek definieras som den sammanlagda standardoutputen, uttryckt i euro.

B.   FÖRETAGENS EKONOMISKA STORLEKSKLASSER

Företagen klassificeras efter storleksklass i enlighet med följande:

Klass

Gränsvärden i euro

I

Under 2 000 euro

II

Över 2 000 men under 4 000 euro

III

Över 4 000 men under 8 000 euro

IV

Över 8 000 men under 15 000 euro

V

Över 15 000 men under 25 000 euro

VI

Över 25 000 men under 50 000 euro

VII

Över 50 000 men under 100 000 euro

VIII

Över 100 000 men under 250 000 euro

IX

Över 250 000 men under 500 000 euro

X

Över 500 000 men under 750 000 euro

XI

Över 750 000 men under 1 000 000 euro

XII

Över 1 000 000 men under 1 500 000 euro

XIII

Över 1 500 000 men under 3 000 000 euro

XIV

3 000 000 euro eller mer

De tillämpningsföreskrifter som har fastställts beträffande informationssystemet för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter och gemenskapsundersökningarna om företagsstrukturen i jordbruket kan medföra att storleksklasserna IV och V, VIII och IX, X och XI, från XII till XIV och från X till XIV grupperas.

Vid genomförandet av artikel 4.1 i förordning 79/65/EEG bör medlemsstaterna fastställa ett tröskelvärde för jordbruksföretagens ekonomiska storlek med avseende på översynen av informationssystemet för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter, vilket bör motsvara de värden för respektive storleksklass som anges ovan.


BILAGA III

ANNAN INKOMSTBRINGANDE VERKSAMHET MED DIREKT ANKNYTNING TILL FÖRETAGET

A.   DEFINITION AV ANNAN INKOMSTBRINGANDE VERKSAMHET MED DIREKT ANKNYTNING TILL FÖRETAGET

I begreppet annan inkomstbringande verksamhet med direkt anknytning till företaget ingår all annan verksamhet än den rena jordbruksverksamheten som bedrivs i direkt anslutning till jordbruket och som får ekonomiska resultat för jordbruksföretaget. I verksamheten används antingen jordbruksföretagets resurser (mark, byggnader, maskiner, jordbruksprodukter, osv.) eller de produkter som jordbruksföretaget producerar.

B.   BERÄKNING AV OMFATTNINGEN AV ANNAN INKOMSTBRINGANDE VERKSAMHET MED DIREKT ANKNYTNING TILL FÖRETAGET

Den andel av ett jordbruksföretags slutliga output som utgörs av annan inkomstbringande verksamhet beräknas som en andel av jordbruksföretagets sammanlagda omsättning, inklusive direktstöd. Beräkningen görs enligt följande:

Formula

C.   UPPDELNING I KLASSER BEROENDE PÅ ANDELEN ANNAN INKOMSTBRINGANDE VERKSAMHET MED DIREKT ANKNYTNING TILL FÖRETAGET

Jordbruksföretagen delas upp i klasser beroende på hur stor andel av den slutliga outputen som utgörs av annan inkomstbringande verksamhet med direkt anknytning till företaget enligt följande:

Klass

Gränsvärden ( %)

I

0 % till10 %

II

Över 10 % men under 50 %

III

Över 50 % men under 100 %


BILAGA IV

STANDARDOUTPUTS

1.   DEFINITION AV BEGREPPET STANDARDOUTPUT OCH PRICIPER FÖR BERÄKNING AV STANDARDOUTPUT

a)   Med output för en jordbruksvariabel avses bruttoproduktionens monetära värde fritt gård.

Med standardoutput (nedan kallad SO) avses värdet av den genomsnittliga outputen i en viss region och för en viss jorbruksvariabel.

b)   Outputen är summan av värdet av driftsgrenens huvud- och biprodukter.

Värdena beräknas genom att produktionen per enhet multipliceras med priset fritt gård. Moms, produktskatt och direktstöd inbegrips inte.

c)   Produktionsperiod

Standardoutputen motsvarar en produktionsperiod om 12 månader (ett kalenderår eller ett regleringsår).

I fråga om vegetabilie- och animalieprodukter med en produktionstid som är kortare eller längre än 12 månader beräknas en SO som motsvarar ett års växtlighet eller produktion.

d)   Basuppgifter och referensperiod

SO fastställs på grundval av de faktorer som anges i punkt b. För detta ändamål samlas basuppgifter in i medlemsstaterna avseende en referensperiod som omfattar fem på varandra följande kalenderår eller regleringsår. Referensperioden ska vara densamma för alla medlemsstater och ska fastställas av kommissionen i samråd med medlemsstaterna. Den första referensperiod för vilken standardoutputs ska beräknas ska vara referensperioden 2007 som täcker kalenderåren 2005, 2006, 2007, 2008 och 2009 eller regleringsåren 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09 och 2009/10.

e)   Enheter

1.   Enheter:

a)

SO för grödvariabler fastställs på grundval av en areal uttryckt i hektar.

I fråga om svamp fastställs emellertid SO på grundval av bruttooutputen för den totala årliga skörden och uttrycks per 100 m2 odlad areal. För användning i informationssystemet för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter ska de SO som fastställs på detta sätt divideras med antalet skördar inom ett och samma år; detta antal meddelas av medlemsstaterna.

b)

SO för boskapsvariabler fastställs per djur, med undantag av fjäderfän, för vilka SO fastställs per 100 djur, och för bin, för vilka de fastställs per kupa.

2.   Monetära enheter och avrundning

De basuppgifter som ligger till grund för fastställande av SO och de beräknade SO ska anges i euro. För medlemsstater som inte deltar i den ekonomiska och monetära unionen ska SO räknas om till euro med hjälp av den genomsnittliga växelkursen för referensperioden, enligt punkt 1 d i denna bilaga. Kommissionen ska underrätta medlemsstaterna om dessa kurser.

SO får avrundas till närmaste femtal euro, när så är lämpligt.

2.   SÄRREDOVISNING AV SO

a)   Efter gröd- och boskapsvariabler

SO ska fastställas för alla variabler inom jordbruket som svarar mot rubrikerna i undersökningarna om företagsstrukturen i jordbruket på det sätt som fastställs i undersökningarna.

b)   Geografisk indelning

SO ska som ett minimum beräknas på grundval av geografiska enheter som motsvarar dem som används som underlag för gemenskapens undersökningar om företagsstrukturen i jordbruket och i informationssystemet för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter. Mindre gynnade områden och bergsområden räknas inte som geografiska enheter.

Inga SO fastställs för variabler som inte förekommer i den berörda regionen.

3.   INSAMLING AV UPPGIFTER FÖR FASTSTÄLLANDE AV SO

a)

Basuppgifterna för fastställande av SO ska förnyas åtminstone varje gång det görs en undersökning av företagsstrukturen i jordbruket i form av en jordbruksräkning.

b)

Mellan två gemenskapsundersökningar av företagsstrukturen i jordbruket som sker i form av en jordbruksräkning, ska SO aktualiseras varje gång det sker en undersökning av företagsstrukturen i jordbruket. En sådan aktualisering görs

antingen genom att basuppgifterna förnyas på det sätt som beskrivs i led a,

eller genom en beräkningsmetod som möjliggör aktualisering av SO. Principerna för tillämpningen av en sådan metod fastställs på gemenskapsnivå.

4.   GENOMFÖRANDE

I enlighet med föreskrifterna i denna bilaga ansvarar medlemsstaterna för insamlingen av de basuppgifter som behövs för att beräkna SO, för att omräkna dem till euro och för att samla in de uppgifter som behövs för att vid behov aktualisera värdena.

5.   BEHANDLING AV SPECIALFALL

Följande särskilda bestämmelser föreskrivs för beräkningen av SO för vissa variabler:

a)   Träda för vilken inga bidrag ges

Vid beräkningen av jordbruksföretagets sammanlagda SO ska SO avseende träda för vilka inga bidrag ges endast beaktas om det finns andra positiva SO på företaget.

b)   Träda för vilken bidrag ges och som inte ger någon ekonomisk avkastning samt permanent gräsmark som inte längre används för produktion och som berättigar till bidrag

Eftersom produktionen från mark som berättigar till bidrag och som inte ger någon ekonomisk avkastning är begränsad till direktstöd, betraktas SO som lika med noll.

c)   Köksträdgårdar

Eftersom produktionen från en köksträdgård normalt är avsedd för jordbrukarens egen förbrukning och inte för saluföring betraktas SO som lika med noll.

d)   Boskap

Variablerna avseende boskap är uppdelade efter ålder. Outputen motsvarar värdet av djurets tillväxt under den tid då det tillhört en viss variabel. Detta kan också uttryckas som att outputen motsvarar skillnaden mellan djurets värde då det lämnar en viss variabel och dess värde när det förs in under en viss variabel (även kallat återanskaffningssvärdet).

e)   Nötkreatur, yngre än ett år, tjur- och stutkalvar samt kvigor

SO för nötkreatur som är yngre än ett år tas endast med i beräkningen av ett jordbruksföretags sammanlagda SO om det under ett år finns fler nötkreatur än kor vid jordbruksföretaget. Endast SO avseende det överskjutande antalet nötkreatur under ett år tas med i beräkningen.

f)   Andra får och andra getter

SO för andra får tas endast med i beräkningen av ett jordbruksföretags sammanlagda SO om det inte finns några avelsfårhonor vid jordbruksföretaget.

SO för andra getter tas endast med i beräkningen av ett jordbruksföretags sammanlagda SO om det inte finns några avelsgethonor vid jordbruksföretaget.

g)   Smågrisar

SO för smågrisar tas endast med i beräkningen av ett jordbruksföretags sammanlagda SO om det inte finns några avelssuggor vid jordbruksföretaget.

h)   Foderproduktion

Om det inte finns några betesdjur (dvs. hästdjur, boskap, får och getter) vid jordbruksföretaget betraktas foderproduktionen (dvs. foderrotfrukter, kålväxter, växter som skördas gröna, vall- och betesmark) som foder för försäljning och ingår således i outputen för den allmänna vegetabilieproduktionen.

Om det finns betesdjur vid jordbruksföretaget betraktas foderproduktionen som foder till betesdjuren och ingår outputen för betesdjur och foderproduktion.


BILAGA V

Jämförelsetabell

Beslut 85/377/EEG

Denna förordning

Artikel 1 första stycket

Artikel 1.1

Artikel 1 andra stycket

Artiklarna 2.1 och 2.2

Artikel 2.3

Artikel 1.2

Artiklarna 3–5

Artikel 6

Artikel 2.1

Artikel 7 första stycket första meningen

Artikel 2.2 första meningen

Artikel 7, första stycket, första till tredje strecksatsen

Artikel 2.2 första stycket led a–c

Artikel 7, första stycket, fjärde strecksatsen

Artikel 7 andra stycket

Artikel 7 tredje stycket

Artikel 2.2 andra stycket

Artikel 8 och artikel 9

Artikel 3

Artiklarna 4–7

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 8

Bilaga I

Bilaga IV

Bilaga II

Bilaga I

Bilaga III

Bilaga II

Bilaga III

Bilaga V


Top