EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0903

2008/903/EG: Rådets beslut av den 27 november 2008 om fullständig tillämpning av Schengenregelverkets bestämmelser i Schweiziska edsförbundet

EUT L 327, 5.12.2008, p. 15–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Det här dokumentet har publicerats i en specialutgåva (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/903/oj

5.12.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 327/15


RÅDETS BESLUT

av den 27 november 2008

om fullständig tillämpning av Schengenregelverkets bestämmelser i Schweiziska edsförbundet

(2008/903/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket (nedan kallat avtalet) (1), vilket undertecknades den 26 oktober 2004 (2) och trädde i kraft den 1 mars 2008 (3), särskilt artikel 15.1, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 15.1 i avtalet ska Schengenregelverkets bestämmelser inte tillämpas i Schweiziska edsförbundet förrän efter ett rådsbeslut, när det har kontrollerats om de nödvändiga villkoren för tillämpning av det regelverket är uppfyllda.

(2)

Rådet, som har kontrollerat att de nödvändiga villkoren för tillämpning av den berörda uppgiftsskyddsdelen av Schengenregelverket har uppfyllts av Schweiziska edsförbundet, har genom beslut 2008/421/EG (4) gjort Schengenregelverkets bestämmelser om Schengens informationssystem tillämpliga på Schweiziska edsförbundet från och med den 14 augusti 2008.

(3)

Rådet har kontrollerat, i enlighet med tillämpliga Schengenutvärderingsförfaranden enligt verkställande kommitténs beslut av den 16 september 1998 om inrättande av ständiga kommittén för genomförande av Schengenkonventionen (SCH/Com-ex (98) 26 slutlig) (5), att de nödvändiga villkoren för tillämpningen av Schengenregelverket har uppfyllts på andra områden inom Schengenregelverket – landgränser, polissamarbete, Schengens informationssystem och viseringar – i Schweiziska edsförbundet.

(4)

Den 27 november 2008 konstaterade rådet att villkoren på vart och ett av de angivna områdena har uppfyllts av Schweiziska edsförbundet.

(5)

I fråga om utvärdering och genomförande av Schengenregelverket vid luftgränserna bör ytterligare utvärderingsbesök göras i ett senare skede.

(6)

Det är därför möjligt att fastställa datum när Schengenregelverket ska tillämpas fullt ut, dvs. datum varefter personkontrollerna bör avskaffas vid de inre gränserna med Schweiziska edsförbundet. Om senare utvärderingsbesök vid luftgränserna inte ger tillfredsställande resultat bör omprövning ske av det datum som fastställts för tillämpningen av den del av Schengenregelverket som avser avskaffande av personkontroller vid luftgränser.

(7)

Från och med det tidigaste av dessa datum bör de begränsningar av användningen av Schengens informationssystem som anges i beslut 2008/421/EG upphävas.

(8)

I enlighet med artikel 15.4 i avtalet och med artikel 14.1 i avtalet mellan gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om kriterier och mekanismer för att fastställa vilken stat som ska ansvara för handläggningen av en asylansökan som görs i en medlemsstat eller i Schweiz (6), ska det senare avtalet tillämpas från den 12 december 2008.

(9)

Enligt avtalet mellan Schweiziska edsförbundet och Konungariket Danmark om fastställande av rättigheter och skyldigheter mellan Danmark och Schweiziska edsförbundet i fråga om de bestämmelser i Schengenregelverket som grundar sig på avdelning IV i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen ska avtalet i fråga om genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket börja tillämpas samma dag som avtalet börjar tillämpas.

(10)

Enligt artikel 15.1 andra stycket i avtalet och till följd av Förenade konungariket Storbritanniens och Nordirlands partiella tillämpning av Schengenregelverket enligt rådets beslut 2004/926/EG av den 22 december 2004 om att vissa bestämmelser i Schengenregelverket ska börja tillämpas på Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (7), särskilt artikel 1 första stycket, bör endast vissa bestämmelser i Schengenregelverket som tillämpas på Schweiziska edsförbundet i dess förbindelser med medlemsstater som tillämpar Schengenregelverket fullt ut vara tillämpliga på Schweiziska edsförbundets förbindelser med Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland.

(11)

Enligt artikel 15.1 tredje stycket i avtalet och till följd av å ena sidan Cyperns och å andra sidan Bulgariens och Rumäniens partiella tillämpning av Schengenregelverket enligt artikel 3.2 i 2003 års anslutningsakt respektive artikel 4.2 i 2005 års anslutningsakt bör endast vissa bestämmelser i Schengenregelverket som tillämpas på dessa medlemsstater även tillämpas på Schweiziska edsförbundet i dess förbindelser med dessa stater.

(12)

Enligt avtalet mellan Schweiziska edsförbundet, Republiken Island och Konungariket Norge om genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket och om kriterier och mekanismer för att fastställa vilken stat som ska ansvara för handläggningen av en asylansökan som görs i Schweiz, Island eller Norge ska avtalet i fråga om genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket börja tillämpas samma dag som avtalet börjar tillämpas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Samtliga bestämmelser i bilagorna A och B till avtalet och varje rättsakt som utgör en vidareutveckling av en eller flera av dessa bestämmelser ska tillämpas på Schweiziska edsförbundet i dess förbindelser med Konungariket Belgien, Republiken Tjeckien, Konungariket Danmark, Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Estland, Republiken Grekland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Republiken Lettland, Republiken Litauen, Storhertigdömet Luxemburg, Republiken Ungern, Republiken Malta, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Polen, Republiken Portugal, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien, Republiken Finland och Konungariket Sverige från och med den 12 december 2008.

I den mån dessa bestämmelser avser avskaffandet av personkontroller vid de inre gränserna ska de gälla från och med den 29 mars 2009 för luftgränser. Rådet kan senarelägga detta datum genom beslut med enkel majoritet av de medlemmar i rådet som företräder regeringarna i de medlemsstater som omfattas av de bestämmelser i Schengenregelverket som avser avskaffande av personkontroller vid de inre gränserna. I så fall ska rådet fastställa ett nytt datum genom enhälligt beslut av dessa medlemmar.

Alla begränsningar av de berörda medlemsstaternas användning av Schengens informationssystem ska upphävas från och med den 8 december 2008.

2.   De bestämmelser i Schengenregelverket som börjat tillämpas i Förenade konungariket och Nordirland på grundval av artikel 1 i beslut 2004/926/EG och varje rättsakt som utgör en vidareutveckling av en eller flera av dessa bestämmelser ska gälla för Schweiziska edsförbundet i dess förbindelser med Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland från och med den 12 december 2008.

3.   De bestämmelser i Schengenregelverket som enligt artikel 3.1 i 2003 års anslutningsakt respektive artikel 4.1 i 2005 års anslutningsakt tillämpas på Cypern, å ena sidan, och Bulgarien och Rumänien, å andra sidan, och varje rättsakt som utgör en vidareutveckling av en eller flera av dessa bestämmelser ska tillämpas på Schweiziska edsförbundet i dess förbindelser med Cypern, Bulgarien och Rumänien från och med den 12 december 2008.

Artikel 2

Med avvikelse från bilaga II till rådets förordning (EG) nr 539/2001 av den 15 mars 2001 om fastställande av förteckningen över tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredje länder vars medborgare är undantagna från detta krav (8) har Schweiziska edsförbundet rätt att behålla undantaget från viseringsskyldighet för Antigua och Barbuda, Bahamas och Barbados samt Saint Kitts och Nevis från och med den 12 december 2008 fram till ikraftträdandet av avtalen om viseringsundantag mellan Europeiska gemenskapen och vart och ett av dessa länder.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 27 november 2008.

På rådets vägnar

M. ALLIOT-MARIE

Ordförande


(1)  EUT L 53, 27.2.2008, s. 52.

(2)  Rådets beslut 2004/849/EG (EUT L 368, 15.12.2004, s. 26) och 2004/860/EG (EUT L 370, 17.12.2004, s. 78).

(3)  Rådets beslut 2008/146/EG (EUT L 53, 27.2.2008, s. 1) och 2008/149/RIF (EUT L 53, 27.2.2008, s. 50).

(4)  EUT L 149, 7.6.2008, s. 74.

(5)  EGT L 239, 22.9.2000, s. 138.

(6)  EUT L 53, 27.2.2008, s. 5.

(7)  EUT L 395, 31.12.2004, s. 70.

(8)  EGT L 81, 21.3.2001, s. 1.


Top