EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0103

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/103/EG av den 19 november 2008 om ändring av direktiv 2006/66/EG om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer vad gäller utsläppande på marknaden av batterier och ackumulatorer (Text av betydelse för EES)

EUT L 327, 5.12.2008, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Det här dokumentet har publicerats i en specialutgåva (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/103/oj

5.12.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 327/7


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2008/103/EG

av den 19 november 2008

om ändring av direktiv 2006/66/EG om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer vad gäller utsläppande på marknaden av batterier och ackumulatorer

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 95.1,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)

Artikel 6.2 i direktiv 2006/66/EG (3) bör förtydligas så att batterier och ackumulatorer som lagligen släppts ut på marknaden i gemenskapen före den 26 september 2008 och som inte överensstämmer med det direktivet kan finnas kvar på marknaden i gemenskapen efter den dagen. Detta förtydligande klargör rättsläget när det gäller batterier som släppts ut på marknaden i gemenskapen och säkerställer en väl fungerande inre marknad. Förtydligandet överensstämmer med principen om avfallsminimering och bidrar till en minskning av den administrativa bördan.

(2)

Direktiv 2006/66/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändring av direktiv 2006/66/EG

Artikel 6.2 i direktiv 2006/66/EG ska ersättas med följande:

”2.   Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som krävs för att se till att batterier och ackumulatorer som inte uppfyller kraven i detta direktiv inte släpps ut på marknaden efter den 26 september 2008.

Batterier och ackumulatorer som inte uppfyller kraven i detta direktiv och som släpps ut på marknaden efter den dagen ska dras tillbaka från marknaden.”

Artikel 2

Införlivande

1.   Medlemsstaterna ska sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 5 januari 2009.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Mottagare

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Strasbourg den 19 november 2008.

På Europaparlamentets vägnar

H.-G. PÖTTERING

Ordförande

På rådets vägnar

J.-P. JOUYET

Ordförande


(1)  Yttrandet avgivet den 9 juli 2008 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  Europaparlamentets yttrande av den 9 juli 2008 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 20 oktober 2008.

(3)  EUT L 266, 26.9.2006, s. 1.


Top