EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1143

Kommissionens förordning (EG) nr 1143/2008 av den 13 november 2008 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

OJ L 308, 19.11.2008, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 015 P. 291 - 292

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1143/oj

19.11.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 308/13


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1143/2008

av den 13 november 2008

om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (1), särskilt artikel 9.1 a, och

av följande skäl:

(1)

För att säkerställa en enhetlig tillämpning av Kombinerade nomenklaturen, som är en bilaga till förordning (EEG) nr 2658/87, är det nödvändigt att anta bestämmelser för klassificering av de varor som avses i bilagan till den här förordningen.

(2)

Genom förordning (EEG) nr 2658/87 har allmänna bestämmelser fastställts för tolkningen av Kombinerade nomenklaturen. Dessa bestämmelser gäller också för varje annan nomenklatur som helt eller delvis grundar sig på denna eller som tillfogar underuppdelningar till den och som har upprättats genom särskilda gemenskapsbestämmelser för tillämpningen av tulltaxebestämmelser eller andra åtgärder för varuhandeln.

(3)

Enligt dessa allmänna bestämmelser bör de varor som beskrivs i kolumn 1 i tabellen i bilagan klassificeras enligt motsvarande KN-nummer i kolumn 2 av de skäl som anges i kolumn 3 i tabellen.

(4)

Det är lämpligt att bindande klassificeringsbesked som utfärdats av medlemsstaternas tullmyndigheter avseende klassificering av varor i Kombinerade nomenklaturen men som inte stämmer överens med reglerna i denna förordning fortfarande kan åberopas av innehavaren i enlighet med artikel 12.6 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (2), under en period av tre månader.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från tullkodexkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De varor som beskrivs i kolumn 1 i tabellen i bilagan ska i Kombinerade nomenklaturen klassificeras enligt motsvarande KN-nummer i kolumn 2 i tabellen.

Artikel 2

Bindande klassificeringsbesked som utfärdats av medlemsstaternas tullmyndigheter och som inte stämmer överens med reglerna i denna förordning får under en period av tre månader fortfarande åberopas i enlighet med artikel 12.6 i förordning (EEG) nr 2913/92.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 november 2008.

På kommissionens vägnar

László KOVÁCS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  EGT L 302, 19.10.1992, s. 1.


BILAGA

Varubeskrivning

Klassificering

(KN-nummer)

Skäl

(1)

(2)

(3)

Varusats för försäljning i detaljhandeln, bestående av följande:

En anordning med elektroniska komponenter som har formen av en cigarett.

Två patroner.

Två återuppladdningsbara litiumbatterier.

En batteriladdare.

Anordningen har ett hölje av rostfritt stål och innehåller en mikrokrets, en högkänslig sensor, ett fack för batterier och ett fack för en patron.

Varje patron består av en inhalator och en ampull. Ampullen innehåller nikotin, en cigarettluktsammansättning och vanliga livsmedelstillsatser. Både inhalatorn och ampullen är av engångskaraktär.

När den elektroniska kretsen aktiveras av inandningen börjar nikotinlösningen finfördelas och den finfördelade ”rök” som rökaren ska andas in skapas.

8543 70 90

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 8543, 8543 70 och 8543 70 90.

Den beståndsdel som ger satsen dess huvudsakliga karaktär är den elektroniska anordningen, eftersom det är den elektroniska kretsen som utlöser finfördelningen av nikotinlösningen och skapar den finfördelade ”rök” som rökaren ska andas in.

Klassificering enligt nr 8424 är utesluten, eftersom anordningen inte är en mekanisk apparat för utsprutning, spridning eller finfördelning av vätskor.

Den elektroniska anordningen anses vara en elektrisk apparat med självständiga arbetsuppgifter, som inte är nämnd eller inbegripen någon annanstans i kapitel 85.

I enlighet med den allmänna bestämmelsen 3 b ska satsen därför klassificeras enligt nr 8543 (se även de förklarande anmärkningarna till HS-nummer 8543 tredje stycket).


Top