EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1139

Rådets förordning (EG) nr 1139/2008 av den 10 november 2008 om fastställande för 2009 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd i Svarta havet

OJ L 308, 19.11.2008, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1139/oj

19.11.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 308/3


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1139/2008

av den 10 november 2008

om fastställande för 2009 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd i Svarta havet

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (1), särskilt artikel 20,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 847/96 av den 6 maj 1996 om att införa ytterligare villkor för förvaltning av totala tillåtna fångstmängder (TAC) och kvoter med fördelning mellan åren (2), särskilt artikel 2,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 4 i förordning (EG) nr 2371/2002 ska rådet besluta om de åtgärder som krävs för att reglera tillträdet till områden och resurser och för att se till att fiskeverksamheten bedrivs på ett hållbart sätt med beaktande av tillgängliga vetenskapliga utlåtanden, särskilt den rapport som utarbetas av vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen.

(2)

Enligt artikel 20 i förordning (EG) nr 2371/2002 ska rådet fastställa fiskemöjligheterna för varje fiske eller grupp av fisken och fördela dessa fiskemöjligheter mellan medlemsstaterna.

(3)

För att se till att fiskemöjligheterna förvaltas på ett ändamålsenligt sätt bör särskilda villkor för fisket fastställas.

(4)

I artikel 3 i förordning (EG) nr 2371/2002 fastställs definitioner som är relevanta för fördelningen av fiskemöjligheterna.

(5)

Enligt artikel 2 i förordning (EG) nr 847/96 ska det anges vilka bestånd som ska omfattas av de olika åtgärder som avses i den förordningen.

(6)

Vissa kompletterande åtgärder för de tekniska villkoren för fiske bör genomföras under 2009 som ett bidrag till bevarandet av fiskbestånden.

(7)

Inskränkningen av den totala tillåtna fångstmängden (TAC) för skarpsill påverkar inte framtida nivåer för detta bestånd, som bör beakta fiskeverksamheten i andra länder vid Svarta havet.

(8)

Fiskemöjligheterna bör utnyttjas i enlighet med gemenskapslagstiftningen i frågan, särskilt rådets förordning (EEG) nr 2847/93 av den 12 oktober 1993 om införande av ett kontrollsystem för den gemensamma fiskeripolitiken (3) och rådets förordning (EG) nr 850/98 av den 30 mars 1998 för bevarande av fiskeresurserna genom tekniska åtgärder för skydd av unga exemplar av marina organismer (4).

(9)

För att möjliggöra en lämplig anpassning till de tekniska åtgärderna i den här förordningen och med tanke på att det i en medlemsstat traditionellt användes nät med en maskstorlek som understeg 400 mm för fångst av piggvar innan den här förordningen trädde i kraft, bör det tillåtas att fartyg som för den medlemsstatens flagg använder nät med en minsta maskstorlek som inte understiger 360 mm för att fiska piggvar.

(10)

För att garantera korrekt tillämpning och kontroll bör maskstorleken mätas i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 517/2008 av den 10 juni 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 850/98 när det gäller fastställande av maskstorlek och garntjocklek på nätredskap (5).

(11)

På grund av ärendets brådskande karaktär är det absolut nödvändigt att bevilja ett undantag från den sexveckorsperiod som avses i punkt I.3 i protokollet om de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen, som fogats till fördraget om Europeiska unionen och till fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

SYFTE, TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH DEFINITIONER

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs fiskemöjligheterna för 2009 för vissa fiskbestånd i Svarta havet och de särskilda villkor som ska gälla för utnyttjandet av dessa fiskemöjligheter.

Artikel 2

Tillämpningsområde

1.   Denna förordning ska tillämpas på gemenskapens fiskefartyg (nedan kallade gemenskapsfartyg) som är verksamma i Svarta havet.

2.   Genom undantag från punkt 1 ska denna förordning inte gälla för fiskeverksamhet som uteslutande bedrivs i vetenskapligt syfte och som utförs med tillstånd från och under överinseende av den berörda medlemsstaten, om kommissionen och den medlemsstat i vars vatten undersökningarna äger rum har underrättats om detta i förväg.

Artikel 3

Definitioner

Utöver de definitioner som fastställs i artikel 3 i förordning (EG) nr 2371/2002 gäller följande definitioner i denna förordning:

a)   AKFM: Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet.

b)   Svarta havet: AKFM:s geografiska delområde såsom det definieras i resolution AKFM/31/2007/2.

c)   total tillåten fångstmängd (TAC): den kvantitet som får fångas ur varje bestånd varje år.

d)   kvot: den andel av en TAC som tilldelas gemenskapen, en medlemsstat eller ett tredjeland.

KAPITEL II

FISKEMÖJLIGHETER OCH DÄRMED FÖRBUNDNA VILLKOR

Artikel 4

Fångstbegränsningar och fördelning

Fångstbegränsningarna, fördelningen mellan medlemsstaterna och ytterligare villkor enligt artikel 2 i förordning (EG) nr 847/96 återges i bilaga I till denna förordning.

Artikel 5

Särskilda bestämmelser om fördelningen

Fördelningen mellan medlemsstaterna av fångstbegränsningarna enligt bilaga I ska inte påverka följande:

1.

Byten enligt artikel 20.5 i förordning (EG) nr 2371/2002.

2.

Omfördelningar som görs enligt artiklarna 21.4, 23.1 och 32.2 i förordning (EEG) nr 2847/93 och artikel 23.4 andra stycket i förordning (EG) nr 2371/2002.

3.

Ytterligare landningar som tillåts enligt artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96.

4.

Avdrag som görs med stöd av artikel 5 i förordning (EG) nr 847/96 och artikel 23.4 första stycket i förordning (EG) nr 2371/2002.

Artikel 6

Villkor för fångster och bifångster

1.   Fisk från bestånd för vilka fångstbegränsningar har fastställts får behållas ombord eller landas endast om fångsterna har tagits av fiskefartyg från en medlemsstat med en kvot som inte har uttömts.

2.   Alla landningar ska räknas av mot kvoten eller, om gemenskapsandelen inte har fördelats mellan medlemsstaterna med hjälp av kvoter, mot gemenskapsandelen.

Artikel 7

Tekniska övergångsåtgärder

De tekniska övergångsåtgärderna fastställs i bilaga II.

KAPITEL III

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 8

Uppgiftsöverföring

När medlemsstaterna i enlighet med artikel 15.1 i förordning (EEG) nr 2847/93 sänder uppgifter till kommissionen om de kvantiteter ur varje bestånd som landats, ska de använda de beståndskoder som anges i bilaga I till den här förordningen.

Artikel 9

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2009.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 november 2008.

På rådets vägnar

B. KOUCHNER

Ordförande


(1)  EGT L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  EGT L 115, 9.5.1996, s. 3.

(3)  EGT L 261, 20.10.1993, s. 1.

(4)  EGT L 125, 27.4.1998, s. 1.

(5)  EUT L 151, 11.6.2008, s. 5.


BILAGA I

Fångstbegränsningar och därmed förbundna villkor för förvaltningen från år till år av fångstbegränsningarna för gemenskapsfartyg i områden med fångstbegränsningar per art och per område

I följande tabeller anges totala tillåtna fångstmängder (TAC) och kvoter (i ton färsk vikt, utom där annat anges) för varje bestånd, fördelningen mellan medlemsstaterna och därmed förbundna villkor för förvaltningen av kvoterna från år till år.

Inom varje område redovisas fiskbestånden i alfabetisk ordning efter arternas latinska namn. I tabellerna används följande koder för de olika arterna:

Vetenskapligt namn

Trebokstavskod

Svenskt namn

Psetta maxima

TUR

Piggvar

Sprattus sprattus

SPR

Skarpsill


Art

:

Piggvar

Psetta maxima

Zon

:

Svarta havet

Bulgarien

50

Försiktighets-TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 5 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.

Rumänien

50

EG

100 (1)

TAC

Ej tillämpligt


Art

:

Skarpsill

Sprattus sprattus

Zon

:

Svarta havet

EG

12 750 (2)

Försiktighets-TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 5 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas.

TAC

Ej tillämpligt


(1)  Preliminär TAC. Den definitiva TAC kommer att fastställas mot bakgrund av nya vetenskapliga rön under första halvåret 2009 och så snart som möjligt.

(2)  Får endast fiskas av fartyg som för Bulgariens eller Rumäniens flagg.


BILAGA II

TEKNISKA ÖVERGÅNGSÅTGÄRDER

1.

Inget fiske efter piggvar ska tillåtas under perioden 15 april–15 juni i Europeiska gemenskapens vatten i Svarta havet.

2.

Den minsta lagliga maskstorleken för bottensatta nät för fångst av piggvar ska vara 400 mm.

I en medlemsstat där den minsta lagliga maskstorleken för bottensatta nät som använts för fångst av piggvar understeg 400 mm före denna förordnings ikraftträdande, får nät med en minsta maskstorlek som inte understiger 360 mm användas för fångst av piggvar. Den berörda medlemsstaten ska dock se till att inte mer än 40 % av antalet fiskefartyg med tillstånd att fiska piggvar med bottensatta nät i slutet av 2009 fortfarande använder en maskstorlek som understiger 400 mm.

3.

Maskstorleken ska mätas i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 517/2008 av den 10 juni 2008 där det bland annat fastställs tillämpningsföreskrifter för fastställande av maskstorlek.

4.

Den minsta landningsstorleken för piggvar ska vara 45 cm i total längd, mätt i enlighet med artikel 18 i förordning (EG) nr 850/98.


Top