EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2008_307_R_0015_01

Rådets beslut 2008/868/GUSP av den 13 oktober 2008 om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Ryska federationen om Ryska federationens deltagande i Europeiska unionens militära insats i Republiken Tchad och Centralafrikanska republiken (Eufor Tchad/RCA)
Avtal mellan Europeiska unionen och Ryska federationen om Ryska federationens deltagande i Europeiska unionens militära insats i Republiken Tchad och Centralafrikanska republiken (Eufor Tchad/RCA)

OJ L 307, 18.11.2008, p. 15–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.11.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 307/15


RÅDETS BESLUT 2008/868/GUSP

av den 13 oktober 2008

om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Ryska federationen om Ryska federationens deltagande i Europeiska unionens militära insats i Republiken Tchad och Centralafrikanska republiken (Eufor Tchad/RCA)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 24,

med beaktande av ordförandeskapets rekommendation, och

av följande skäl:

(1)

Den 15 oktober 2007 antog rådet gemensam åtgärd 2007/677/Gusp om Europeiska unionens militära insats i Republiken Tchad och Centralafrikanska republiken (1) (Eufor Tchad/RCA).

(2)

Artikel 10.3 i den gemensamma åtgärden föreskriver att detaljerade villkor för tredjestaters deltagande ska fastställas i ett avtal i enlighet med artikel 24 i fördraget.

(3)

Efter rådets bemyndigande den 13 september 2004 har ordförandeskapet, med bistånd av generalsekreteraren för Europeiska unionens råd/den höge representanten för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, förhandlat fram ett avtal mellan Europeiska unionen och Ryska federationen om Ryska federationens deltagande i Eufor Tchad/RCA (nedan kallat avtalet).

(4)

Avtalet bör godkännas på Europeiska unionens vägnar.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet mellan Europeiska unionen och Ryska federationen om Ryska federationens deltagande i Europeiska unionens militära insats i Republiken Tchad och Centralafrikanska republiken (Eufor Tchad/RCA) godkänns härmed på unionens vägnar.

Texten till avtalet bifogas detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas att utse den eller de personer som ska ha rätt att underteckna avtalet med bindande verkan för Europeiska unionen.

Artikel 3

Detta beslut får verkan samma dag som det antas.

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Luxemburg den 13 oktober 2008.

På rådets vägnar

B. KOUCHNER

Ordförande


(1)  EUT L 279, 23.10.2007, s. 21.


ÖVERSÄTTNING

AVTAL

mellan Europeiska unionen och Ryska federationen om Ryska federationens deltagande i Europeiska unionens militära insats i Republiken Tchad och Centralafrikanska republiken (Eufor Tchad/RCA)

EUROPEISKA UNIONEN (EU),

å ena sidan, och

RYSKA FEDERATIONEN,

å andra sidan,

nedan kallade parterna,

SOM BEAKTAR

FN:s säkerhetsråds resolution 1778 (2007) av den 25 september 2007 som bemyndigar EU att utplacera styrkor i Tchad och Centralafrikanska republiken,

Europeiska unionens råds antagande av gemensam åtgärd 2007/677/Gusp av den 15 oktober 2007 om Europeiska unionens militära insats i Republiken Tchad och Centralafrikanska republiken (Eufor Tchad/RCA),

beslut av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik Chad/1/2008 om godtagande av bidrag från tredjeländer till Europeiska unionens militära insats i Republiken Tchad och Centralafrikanska republiken och beslut av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik Chad/2/2008 om inrättande av en bidragande länders kommitté för Europeiska unionens militära insats i Republiken Tchad och Centralafrikanska republiken, båda besluten ändrade genom beslut av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik Chad/3/2008 av den 14 maj 2008, och

AV FÖLJANDE SKÄL:

(1)

Genom en skrivelse av den 7 december 2007 uppmanade generalsekreteraren för Europeiska unionens råd/den höge representanten för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken Ryska federationen att överväga ett eventuellt deltagande i Europeiska unionens insats i Republiken Tchad och Centralafrikanska republiken.

(2)

Genom en skrivelse av den 23 april 2008 förklarade Ryska federationen sig villig att överväga ett eventuellt deltagande.

(3)

Generalsekreteraren för Europeiska unionens råd/den höge representanten för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och Ryska federationens utrikesminister avgav den 29 april 2008 ett gemensamt uttalande om ömsesidigt samarbete i krishanteringsinsatser.

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

Artikel 1

Deltagande i insatsen

1.   Den ryska parten ska delta i den insats som leds av Europeiska unionen enligt FN:s säkerhetsråds resolution 1778 (2007) och i enlighet med gemensam åtgärd 2007/677/Gusp av den 15 oktober 2007 om Europeiska unionens militära insats i Republiken Tchad och Centralafrikanska republiken (Eufor Tchad/RCA) (nedan kallad EU-insatsen) och insatsplanen av den 18 januari 2008 genom att ställa den militära kontingenten av Ryska federationens militära styrkor (nedan kallad den ryska militära kontingenten) till förfogande för att stödja EU:s insats med lufttransporter i enlighet med de villkor för genomförandet som fastställts i de genomförandearrangemang som avses i artikel 6 i detta avtal. Lufttransporter ska utföras med den ryska militära kontingentens flygplan för att garantera liv och säkerhet för personal inom Eufor Tchad/RCA och Förenta nationernas uppdrag i Centralafrikanska republiken och Tchad (Minurcat) genom transport av Eufor- och Minurcatpersonal, varutransporter samt sök- och räddningsarbete när det gäller Eufor- och Minurcatpersonal.

2.   Den ryska partens bidrag till EU-insatsen påverkar inte självständigheten i Europeiska unionens beslutsfattande.

3.   Den ryska parten ska se till att den ryska militära kontingenten utför sitt uppdrag i enlighet med

gemensam åtgärd 2007/677/Gusp som nämns i punkt 1 i denna artikel,

eventuella genomförandearrangemang som ska godkännas av båda parter.

4.   Den ryska militära kontingentens personal kommer att tillämpa EU-operationens insatsregler så länge de inte strider mot rysk lagstiftning. Eventuella invändningar mot/begränsningar av insatsreglerna från den ryska partens sida kommer att anges officiellt för EU:s operationschef.

5.   Den ryska militära kontingenten ska fullgöra sina uppgifter och uppträda i enlighet med EU-insatsens mål och mandat som redovisas i FN:s säkerhetsråds resolution 1778 (2007).

6.   Den ryska parten får när som helst återkalla sitt bidrag, antingen på begäran av EU:s operationschef eller genom ett beslut av den ryska parten, efter samråd mellan parterna. Den ryska parten ska i god tid underrätta EU:s operationschef om ändringar avseende dess deltagande i EU-insatsen.

Artikel 2

Styrkornas status

1.   Statusen för den ryska militära kontingenten ska regleras av de avtal om styrkornas status som är gällande mellan Europeiska unionen och Republiken Tchad, Centralafrikanska republiken, Republiken Kamerun vid ankomsten till insatsområdet.

2.   Utan att det påverkar de avtal om styrkornas status som avses i punkt 1 i denna artikel ska den ryska parten utöva jurisdiktion över den ryska militära kontingenten.

3.   En företrädare för den ryska parten ska delta i förfarandena för att handlägga eventuella skadeståndsanspråk som berör den ryska militära kontingenten och som omfattas av de avtal om styrkornas status som det hänvisas till i punkt 1 i denna artikel.

4.   Den ryska parten ska vara ansvarig för att handlägga alla skadeståndsanspråk från, eller rörande, den ryska militära kontingentens personal i samband med den ryska militära kontingentens deltagande i EU-insatsen. Den ryska parten ska vara ansvarig för att vidta eventuella åtgärder, i synnerhet rättsliga eller disciplinära åtgärder, mot den ryska militära kontingentens personal i enlighet med landets lagar och andra författningar.

5.   Europeiska unionen åtar sig att se till att dess medlemsstater samtidigt med undertecknandet av detta avtal avger en förklaring om avstående från skadeståndsanspråk mot Ryska federationen avseende Ryska federationens deltagande i EU-insatsen. Förklaringen bifogas detta avtal.

6.   Den ryska parten åtar sig att samtidigt med undertecknandet av detta avtal avge en förklaring om avstående från skadeståndsanspråk mot andra stater som deltar i EU-insatsen. Förklaringen bifogas detta avtal.

7.   Statusen för personal som utstationerats till EU-insatsens högkvarter i Paris (Frankrike) ska regleras genom överenskommelser mellan de behöriga myndigheterna i Republiken Frankrike och Ryska federationen.

Artikel 3

Sekretessbelagda uppgifter

1.   Den ryska parten ska skydda sekretessbelagda EU-uppgifter som den fått inom ramen för EU-insatsen i enlighet med de krav för att skydda sekretessbelagda uppgifter som fastställs i Ryska federationens lagstiftning. I detta avseende ska parternas säkerhetsklassificeringar motsvara varandra enligt följande:

EU

Ryska Federationen

SECRET UE

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

CONFIDENTIEL UE

СЕКРЕТНО

Den ryska federationens beteckning ”ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ” ska motsvara EU:s säkerhetsbeteckning RESTREINT UE.

2.   Den ryska parten ska vidta alla lämpliga åtgärder för att se till att sekretessbelagda EU-uppgifter som den fått inom ramen för EU-insatsen omfattas av en skyddsnivå som är likvärdig med de grundprinciper och minimikrav för skydd av sekretessbelagda EU-uppgifter som tillämpas i EU, vilket innebär att den ryska parten

inte ska använda utlämnade sekretessbelagda uppgifter för andra ändamål än de som de sekretessbelagda uppgifterna och handlingarna lämnats ut för från EU,

inte ska röja sådana uppgifter för tredje part utan föregående skriftligt medgivande från EU,

ska ansvara för att tillgång till de sekretessbelagda uppgifter som lämnats ut till den ryska parten endast beviljas personer som behöver kännedom om uppgifterna för att fullgöra sina offentliga åligganden och som, om uppgifterna har klassificerats CONFIDENTIEL UE eller högre, är säkerhetsprövade,

ska, innan tillgång till sekretessbelagda uppgifter medges, se till att alla personer som behöver tillgång till uppgifterna upplyses om och uppfyller kraven i de skyddsbestämmelser som gäller för klassificeringen av de uppgifter de kommer att få tillgång till,

ska se till att alla lokaler, utrymmen, byggnader, kontor, rum, kommunikations- och informationssystem och liknande i vilka sekretessbelagda uppgifter förvaras och/eller hanteras skyddas genom lämpliga fysiska säkerhetsåtgärder,

ska se till att de sekretessbelagda handlingar som lämnats ut till den vid mottagandet registreras i ett särskilt register,

ska informera EU om eventuella fall där säkerheten för sekretessbelagda uppgifter som har lämnats ut till den faktiskt har, eller misstänks ha, åsidosatts eller äventyrats. Den ryska parten ska i sådana fall inleda en utredning och vidta lämpliga åtgärder för att förhindra att detta upprepas.

3.   Med beaktande av klassifikationsnivån ska sekretessbelagda uppgifter vidarebefordras genom diplomatisk kurirförsändelse, säkra postförsändelser eller personlig befordran.

4.   Om Europeiska unionen och Ryska federationen har ingått ett avtal om säkerhetsförfaranden för utbyte av sekretessbelagda uppgifter, ska bestämmelserna i det avtalet tillämpas inom ramen för EU-insatsen.

Artikel 4

Befälsordning

1.   Den ryska militära kontingenten ska fullt ut kvarstå under den ryska partens befäl.

2.   De behöriga ryska myndigheterna ska till operationschefen delegera befogenheten att tilldela den ryska militära kontingenten uppgifter för att fullgöra uppdraget enligt artikel 1.1 i detta avtal, vid den ryska militära kontingentens ankomst till insatsområdet. Vid planeringen av beslut om lufttransportuppgifter eller något annat beslut som påverkar den ryska militära kontingenten ska fullständig samordning med den ryska militära kontingentens höga militära representanter garanteras. Ryska federationen ska ha samma rättigheter och skyldigheter när det gäller den dagliga ledningen av insatsen som de av EU:s medlemsstater som deltar i den.

3.   Den ryska parten ska utnämna höga militära representanter som ska företräda den ryska militära kontingenten i Eufor både i EU:s insatshögkvarter i Paris (Frankrike) och i EU-styrkans högkvarter i Abéché (Tchad). Varje hög militär representant kan få stöd. De höga militära representanterna ska samråda med den EU-ledda styrkans befälhavare om alla frågor som rör Eufor. Den ryska militära kontingentens befälhavare ska ansvara för kontingentens fortlöpande övningar.

Artikel 5

Finansiella aspekter

1.   Den ryska parten ska stå för alla kostnader i samband med deltagandet i EU-insatsen, såvida inte kostnaderna ska betalas av gemensamma medel enligt de genomförandearrangemang som avses i artikel 6 i detta avtal.

2.   Eufor Tchad/RCA kommer att ge den ryska militära kontingenten logistiskt stöd på kostnadsersättningsbasis på de villkor som fastställts i de genomförandearrangemang som avses i artikel 6 i detta avtal.

3.   EU ska befria den ryska parten från ekonomiska bidrag till de gemensamma kostnaderna.

4.   Ersättning vid dödsfall, person- eller sakskada eller förlust som drabbar fysiska eller juridiska personer från den stat/de stater där EU-insatsen genomförs kommer att hanteras i enlighet med bestämmelserna i avtalen om styrkornas status enligt artikel 2.1 i detta avtal.

5.   Förvaltningen av de utgifter som anges i genomförandearrangemangen i artikel 6 i detta avtal ska anförtros den EU-mekanism som förvaltar kostnaderna inom insatsen, både de gemensamma och de som bärs av staterna.

Artikel 6

Arrangemang för avtalets genomförande

Den ryska partens deltagande i EU-insatsen ska genomföras i enlighet med tekniska och administrativa villkor i genomförandearrangemangen för det här avtalet som ska ingås av Ryska federationens försvarsministerium och EU:s operationschef.

Artikel 7

Underlåtenhet att fullgöra åtaganden

Om en av parterna underlåter att uppfylla sina skyldigheter enligt artiklarna 1–6 i detta avtal, ska den andra parten ha rätt att säga upp avtalet med en månads varsel.

Artikel 8

Tvistlösning

1.   Tvister mellan parterna om tolkningen eller tillämpningen av detta avtal och dess genomförandearrangemang ska lösas av parternas behöriga myndigheter på lämplig nivå eller på diplomatisk väg.

2.   Ekonomiska skadeståndsanspråk eller tvister som inte har lösts i enlighet med punkt 1 i denna artikel kan hänskjutas till en gemensamt utsedd förlikningsman eller medlare.

Alla skadeståndsanspråk eller tvister som inte har kunnat lösas genom sådan förlikning eller medling kan hänskjutas till en skiljedomsorgan. Vardera part ska utse en skiljeman till skiljedomsorganet. De båda skiljemännen som utsetts ska utse en tredje skiljeman som ska vara ordförande. Om någon av parterna underlåter att utse en skiljeman inom två månader efter det att en underrättelse mottagits från den andra parten om att tvisten hänskjutits till ett skiljedomsorgan eller om de båda skiljemännen inte kan enas om den tredje skiljemannen inom två månader efter det att de utsetts, kan en av parterna begära att ordföranden för Internationella domstolen utser en skiljeman. Om ordföranden för Internationella domstolen är medborgare i någondera part, eller av något annat skäl är förhindrad från att utföra uppgiften, ska den närmast underordnade ledamoten av Internationella domstolen, som inte är medborgare i någondera part, utse skiljemannen. Skiljedomsorganet ska grunda sitt beslut på en skälighetsbedömning (ex aequo et bono). Skiljemännen har ingen befogenhet att utdöma straffskadestånd. Skiljemännen ska enas om skiljeförfarandena. Skiljeförfarandet ska äga rum i Bryssel och språket för skiljeförfarandet ska vara engelska. Skiljedomen ska innehålla den motivering som ligger till grund för skiljedomen och den ska godtas av parterna som det slutliga avgörandet av tvisten. Vardera part ska bära sina kostnader och alla gemensamma kostnader ska delas lika mellan parterna.

Artikel 9

Ikraftträdande

1.   Detta avtal träder i kraft den första dagen i den första månaden efter det att parterna har informerat varandra om att de interna förfaranden som är nödvändiga för ikraftträdandet har slutförts.

2.   Detta avtal ska tillämpas provisoriskt från och med dagen för undertecknandet.

3.   Detta avtal ska gälla under den tid som den ryska parten bidrar till EU-insatsen. Avtalets upphörande ska inte påverka de rättigheter och skyldigheter som härrör från genomförandet av detta avtal innan det upphör.

Utfärdat i Bryssel den 5 november 2008 i två exemplar på engelska och ryska språken, vilka båda texter är lika giltiga.

För Europeiska unionen

För Ryska federationen

BILAGA

FÖRKLARINGAR

enligt artiklarna 2.5 och 2.6 i avtalet

Förklaring från EU:s medlemsstater:

”De av EU:s medlemsstater som tillämpar gemensam åtgärd 2007/677/Gusp av den 15 oktober 2007 om Europeiska unionens militära insats i Republiken Tchad och Centralafrikanska republiken (Eufor Tchad/RCA) kommer, såvitt deras nationella rättssystem tillåter detta, att bemöda sig om att i möjligaste mån avstå från, och själva svara för, skadeståndsanspråk mot Ryska federationen för personskada eller dödsfall bland deras personal, eller för skador på eller förlust av tillgångar som de har i sin ägo och som används vid EU-insatsen om dessa person- eller sakskador, dödsfall eller förluster

orsakades av personal från Ryska federationen vid tjänsteutövning inom ramen för EU-insatsen, utom vid grov vårdslöshet eller avsiktlig försumlighet, eller

inträffade vid användning av tillgångar som ägs av Ryska federationen, under förutsättning att tillgångarna användes inom ramen för EU-insatsen, utom då personal från Ryska federationen inom EU-insatsen gjort sig skyldig till grov vårdslöshet eller avsiktlig försumlighet vid användningen av dessa tillgångar.”

Förklaring från Ryska federationen:

”Ryska federationen som bidrar till Europeiska unionens militära insats i Republiken Tchad och Centralafrikanska republiken (Eufor Tchad/RCA) som utförs i enlighet med gemensam åtgärd 2007/677/Gusp av den 15 oktober 2007 kommer, såvitt dess nationella rättssystem tillåter detta, att bemöda sig om att i möjligaste mån avstå från skadeståndsanspråk mot en annan stat som deltar i EU-insatsen för personskada eller dödsfall bland dess personal, eller för skador på eller förlust av tillgångar som staten har i sin ägo och som används vid EU-insatsen, om dessa person- eller sakskador, dödsfall eller förluster:

orsakades av personal vid tjänsteutövning inom ramen för EU-insatsen, utom vid grov vårdslöshet eller avsiktlig försumlighet, eller

inträffade vid användning av tillgångar som ägs av stater som deltar i EU-insatsen, under förutsättning att tillgångarna användes inom ramen för EU-insatsen, utom då personal inom EU-insatsen gjort sig skyldig till grov vårdslöshet eller avsiktlig försumlighet vid användningen av dessa tillgångar.”


Top