EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1056

Kommissionens förordning (EG) nr 1056/2008 av den 27 oktober 2008 om ändring av förordning (EG) nr 2042/2003 om fortsatt luftvärdighet för luftfartyg och luftfartygsprodukter, delar och utrustning och om godkännande av organisationer och personal som arbetar med dessa arbetsuppgifter (Text av betydelse för EES)

OJ L 283, 28.10.2008, p. 5–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 020 P. 114 - 138

No longer in force, Date of end of validity: 05/01/2015; upphävd genom 32014R1321

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1056/oj

28.10.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 283/5


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1056/2008

av den 27 oktober 2008

om ändring av förordning (EG) nr 2042/2003 om fortsatt luftvärdighet för luftfartyg och luftfartygsprodukter, delar och utrustning och om godkännande av organisationer och personal som arbetar med dessa arbetsuppgifter

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 80.2,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 av den 20 februari 2008 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet, och om upphävande av rådets direktiv 91/670/EEG, förordning (EG) nr 1592/2002 och direktiv 2004/36/EG (1), särskilt artikel 5.5, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 7.6 i kommissionens förordning (EG) nr 2042/2003 av den 20 november 2003 om fortsatt luftvärdighet för luftfartyg och luftfartygsprodukter, delar och utrustning och om godkännande av organisationer och personal som arbetar med dessa arbetsuppgifter (2), har Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (nedan kallad byrån) undersökt konsekvenserna av bestämmelserna i bilaga I (Del-M) till den förordningen.

(2)

Byrån har kommit fram till att de nuvarande bestämmelserna i bilaga I (Del-M) till förordning (EG) nr 2042/2003 är för stränga för luftfartyg som inte används i kommersiella lufttransporter, i synnerhet luftfartyg som inte klassificeras som ”komplexa motordrivna luftfartyg”.

(3)

Eftersom den tidsperiod under vilken medlemsstaterna hade möjlighet att begära undantag för luftfartyg som inte används i kommersiella lufttransporter i enlighet med artikel 7.3 a i förordning (EG) nr 2042/2003 har löpt ut, och de flesta medlemsstater faktiskt har begärt undantag, ska bestämmelserna i bilaga I (Del-M) genomföras fullt ut i alla medlemsstater från och med den 28 september 2008, om inga ändringar antas innan dess.

(4)

Byrån rekommenderar att betydande ändringar görs i förordning (EG) nr 2042/2003, i synnerhet i bilaga I (Del-M), för att anpassa de nuvarande kraven på komplexitet för de olika luftfartygskategorierna och verksamheterna utan att säkerhetsnivån sänks.

(5)

För att ge behöriga myndigheter i medlemsstaterna och berörda parter möjlighet att bekanta sig med de nya kraven i Del-M och anpassa sig till dessa, bör medlemsstaterna tillåtas att skjuta upp tillämpningen av Del-M för luftfartyg som inte används i kommersiella lufttransporter ytterligare ett eller två år, beroende på vilka bestämmelser det gäller.

(6)

Förordning (EG) nr 2042/2003 bör därför ändras i enlighet med detta.

(7)

Bestämmelserna i denna förordning tar hänsyn till kommissionens meddelande av den 11 januari 2008 – En dagordning för en hållbar framtid för allmän- och affärsflyget (3).

(8)

Åtgärderna i denna förordning är grundade på yttrandet från byrån i enlighet med artiklarna 17.2 b och 19.1 i förordning (EG) nr 216/2008.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 65 i förordning (EG) nr 216/2008.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 2042/2003 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 2 ska följande led läggas till som led k och l:

”k)   ELA1 luftfartyg: ELA (European Light Aircraft) avser följande luftfartyg:

i)Ett flygplan, segelflygplan eller motordrivet segelflygplan med en maximal startmassa på mindre än 1000 kg som inte är klassificerat som komplext motordrivet luftfartyg.ii)En ballong med en högsta volym lyftgas eller varmluft på inte mer än 3400 m3 för varmluftsballonger, 1050 m3 för gasballonger och 300 m3 för förankrade gasballonger.iii)Ett luftskepp utformat för högst två personer och en högsta volym lyftgas eller varmluft på inte mer än 2500 m3 för varmluftsluftskepp och 1000 m3 för gasluftskepp.

l)   LSA luftfartyg: LSA (Light Sport Aeroplane) avser flygplan med alla följande egenskaper:

i)En maximal startmassa på högst 600 kg.ii)En maximal stallfart i landningskonfigurationen (VS0) på högst 45 knop CAS vid luftfartygets maximala certifierade startmassa och mest kritiska tyngdpunkt.iii)En maximal sittplatskapacitet för högst två personer, inklusive piloten.iv)Ett enmotorigt, icke-turbinmotorplan med propeller.v)En ej trycksatt kabin.

2.

I artikel 3 ska följande punkt läggas till som punkt 4:

”4.   För luftfartyg som inte används i kommersiella lufttransporter ska alla granskningsbevis avseende luftvärdighet eller likvärdiga dokument som utfärdats i enlighet med medlemsstaternas krav och är giltiga den 28 september 2008 gälla fram till sina förfallodatum eller till den 28 september 2009, beroende på vilket som inträffar först. Efter det att giltighetstiden har gått ut får behörig myndighet förnya eller förlänga granskningsbevis avseende luftvärdighet eller motsvarande dokument i ett år, om detta tillåts enligt medlemsstaternas krav. När denna förlängda giltighetstid har gått ut får behörig myndighet förnya eller förlänga granskningsbevis avseende luftvärdighet eller motsvarande dokument för ytterligare ett år, om detta tillåts enligt medlemsstaternas krav. Inga ytterligare förnyanden eller förlängningar får göras. Om bestämmelserna i denna punkt har tillämpats ska, vid överföring av registreringar av luftfartyg inom EU, ett nytt granskningsbevis avseende luftvärdighet utfärdas i enlighet med M.A.904.”

3.

I artikel 4 ska följande punkt läggas till som punkt 4:

”4.   Underhållsintyg och auktoriserade underhållsintyg som utfärdats före det datum då denna förordning träder i kraft av en underhållsorganisation som godkänts enligt medlemsstaternas krav ska anses vara likvärdiga dem som krävs enligt punkterna M.A.801 respektive M.A.802 i bilaga I (Del-M).”

4.

Artikel 5.1 ska ersättas med följande:

”1.   Certifierande personal ska vara kvalificerad i enlighet med bestämmelserna i bilaga III, förutom vad som anges i M.A.606 h, M.A.607 b, M.A.801 d och M.A.803 i bilaga I och i punkt 145.A.30 j i bilaga II (Del-145) och tillägg IV till bilaga II (Del-145).”

5.

Artikel 7 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.   Genom undantag från punkt 1 ska

a)

bestämmelserna i bilaga I, förutom punkterna M.A.201 h.2 och M.A.708 c tillämpas från och med den 28 september 2005,

b)

punkt M.A.201 f i bilaga I gälla luftfartyg som inte används i kommersiell lufttransport av lufttrafikföretag i tredjeland från och med den 28 september 2009.”

b)

Punkt 3 ska ändras på följande sätt:

i)

Led a ska ersättas med följande:

”a)

bestämmelserna i bilaga I för luftfartyg som inte används i kommersiella lufttransporter till den 28 september 2009,”

ii)

Följande led ska läggas till som led g:

”g)

för luftfartyg som inte används i kommersiella lufttransporter, förutom stora luftfartyg, kravet på överensstämmelse med bilaga III (Del-66) beträffande följande bestämmelser, till den 28 september 2010:

M.A.606 g och M.A.801 b.2 i bilaga I (Del-M),

145.A.30 g och h i bilaga II (Del-145).”

6.

Bilagorna I och II ska ändras i enlighet med bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 oktober 2008.

På kommissionens vägnar

Antonio TAJANI

Vice ordförande


(1)  EUT L 79, 19.3.2008, s. 1.

(2)  EUT L 315, 28.11.2003, s. 1.

(3)  KOM(2007) 869 slutlig.


BILAGA

1.

Bilaga I (Del-M) till förordning (EG) nr 2042/2003 ska ändras på följande sätt:

1)

I punkt M.1.4 ska följande led läggas till som led iii:

”iii)

genom undantag från punkt 4 i, i de fall den fortsatta luftvärdigheten för luftfartyg som inte används i kommersiella lufttransporter hanteras av en organisation som svarar för fortsatt luftvärdighet som godkänts enligt avsnitt A kapitel G i denna bilaga (Del-M) och som inte omfattas av registreringsmedlemsstatens tillsyn och endast om detta överenskommits med registreringsmedlemsstaten innan underhållsprogrammet godkänns,

a)

den myndighet som utsetts av medlemsstaten som ansvarar för tillsynen av den organisation som svarar för den fortsatta luftvärdigheten, eller

b)

byrån, om den organisation som svarar för den fortsatta luftvärdigheten har sitt säte i tredjeland.”

2)

Punkt M.A.201 e ska ersättas med följande:

”e)

För att fullgöra åliggandena enligt led a

i)

kan ägaren till ett luftfartyg träffa avtal om de uppgifter som hör samman med fortsatt luftvärdighet med en organisation som svarar för fortsatt luftvärdighet som godkänts i enlighet med avsnitt A kapitel G i denna bilaga (Del-M). I sådana fall övertar organisationen som svarar för fortsatt luftvärdighet ansvaret för att dessa uppgifter fullgörs korrekt.

ii)

En ägare som beslutar att själv ansvara för ett luftfartygs fortsatta luftvärdighet, utan ett sådant avtal som avses i tillägg I, kan dock upprätta ett begränsat avtal med en organisation som svarar för fortsatt luftvärdighet som godkänts i enlighet med avsnitt A kapitel G i denna bilaga (Del-M) för utveckling av underhållsprogram och godkännande av detta i enlighet med punkt M.A.302. I ett sådant fall övergår ansvaret för utveckling och godkännande av underhållsprogrammet enligt det begränsade avtalet till den avtalsslutande organisation som svarar för fortsatt luftvärdighet.”

3)

I punkt M.A.201 i ska inledningsfrasen ersättas med följande: ”Om en medlemsstat kräver att en operatör ska inneha tillstånd för kommersiell verksamhet annan än kommersiell lufttransport ska operatören”

4)

Punkt M.A.202 a ska ersättas med följande:

”a)

Varje person eller organisation med ansvar enligt punkt M.A.201 ska till den behöriga myndighet som utsetts av registreringsmedlemsstaten, den organisation som ansvarar för typkonstruktionen eller den kompletterande typkonstruktionen och, i tillämpliga fall, till operatörens medlemsstat rapportera alla konstaterade förhållanden eller komponenter hos ett luftfartyg som utgör en fara för flygsäkerheten.”

5)

Punkt M.A.302 ska ersättas med följande:

”M.A.302   Underhållsprogram

a)

Alla luftfartyg ska underhållas i enlighet med ett underhållsprogram.

b)

Underhållsprogrammet och alla eventuella senare ändringar ska godkännas av den behöriga myndigheten.

c)

Om ett luftfartygs fortsatta luftvärdighet hanteras av en organisation som svarar för fortsatt luftvärdighet som godkänts i enlighet med avsnitt A kapitel G i denna bilaga (Del-M) kan underhållsprogrammet och ändringar av detta godkännas genom ett indirekt godkännandeförfarande.

i)

I dessa fall ska det indirekta godkännandeförfarandet fastställas av den organisation som svarar för den fortsatta luftvärdigheten som en del av handboken för arbetet för den fortsatta luftvärdigheten och ska godkännas av den myndighet som ansvarar för denna organisation.

ii)

Organisationen som svarar för den fortsatta luftvärdigheten får inte använda det indirekta godkännandeförfarandet om organisationen inte står under registreringsmedlemsstatens tillsyn, såvida inte ett avtal har upprättats i enlighet med punkt M.1.4 ii eller 4 iii, enligt vad som är tillämpligt, genom vilket ansvaret för godkännande av underhållsprogrammet överförs till den myndighet som ansvarar för organisationen som svarar för den fortsatta luftvärdigheten.

d)

Underhållsprogrammet ska se till att följande uppfylls:

i)

Anvisningar utfärdade av den behöriga myndigheten.

ii)

Anvisningar för fortsatt luftvärdighet utfärdade av innehavare av typcertifikat, begränsade typcertifikat, kompletterande typcertifikat, godkännanden av underlag för större reparationer, ETSO-tillstånd eller andra relevanta godkännanden utfärdade enligt förordning (EG) nr 1702/2003 och dess bilaga (Del-21).

iii)

Ytterligare eller alternativa anvisningar på förslag av ägaren eller den organisation som svarar för den fortsatta luftvärdigheten, om de har godkänts enligt punkt M.A.302, utom sådana intervaller av säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter som avses i led e, vilka kan utökas, och om dessa anvisningar genomgår erforderliga granskningar utförda i enlighet med led g och bara om de omfattas av förfarandet för direkt godkännande i enlighet med punkt M.A.302 b.

e)

Underhållsprogrammet ska innehålla uppgifter, inklusive frekvens, om allt underhåll som ska genomföras, inklusive alla uppgifter som är specifika för verksamhetens typ och specifikation.

f)

För stora luftfartyg, om underhållsprogrammet baseras på planer från en underhållsstyrgrupp (maintenance steering group logic) eller på tillståndsövervakning (condition monitoring), ska underhållsprogrammet inkludera ett driftsäkerhetsprogram.

g)

Underhållsprogrammet ska ses över regelbundet och ändras vid behov. Genom dessa översyner ska garanteras att programmet alltid är giltigt mot bakgrund av driftserfarenheterna och den behöriga myndighetens anvisningar, samtidigt som hänsyn tas till nya och/eller ändrade underhållsanvisningar utfärdade av innehavare av typcertifikat och kompletterande typcertifikat och alla andra organisationer som publicerar sådana uppgifter i enlighet med bilagan (Del-21) till förordning (EG) nr 1702/2003.”

6)

Punkt M.A.305 b ska ersättas med följande:

”b)

Luftfartygets dokumentation för fortsatt luftvärdighet ska bestå av

1.

en loggbok för luftfartyget, motorjournal/-journaler eller komponentjournaler för motormodulen, propeller samt, i förekommande fall, journaler för eventuella komponenter med begränsad livslängd, och

2.

om så krävs enligt punkt M.A.306 för kommersiell lufttransport, eller av medlemsstaten för annan kommersiell verksamhet än kommersiell lufttransport, operatörens tekniska journal.”

7)

I punkt M.A.403 b ska ”enligt M.A.801 b.1, M.A.801 b.2 eller Del-145” ersättas med ”enligt punkterna M.A.801 b.1, M.A.801 b.2, M.A.801 c, M.A.801 d eller bilaga II (Del-145)”.

8)

I punkt M.A.501 a ska ”anges i Del-145 och kapitel F” ersättas med ”anges i bilagan (Del-21) till förordning (EG) nr 1702/2003, bilaga II (Del-145) eller kapitel F avsnitt A i bilaga I till denna förordning”.

9)

Punkt M.A.502 ska ersättas med följande:

”M.A.502   Komponentunderhåll

a)

Underhåll av komponenter ska utföras av underhållsorganisationer med erforderligt godkännande enligt avsnitt A kapitel F i denna bilaga (Del-M) eller bilaga II (Del-145).

b)

Genom undantag från led a får underhåll av en komponent i enlighet med luftfartygets underhållsdata eller, om detta överenskommits med den behöriga myndigheten, i enlighet med komponentens underhållsdata, utföras av en organisation med A-behörighet som godkänts i enlighet med avsnitt A kapitel F i denna bilaga (Del-M) eller bilaga II (Del-145) samt av sådan certifierande personal som avses i punkt M.A.801 b.2 endast då komponenten är monterad på luftfartyget. En sådan organisation eller certifierande personal kan dock tillfälligt demontera komponenten vid underhåll för att underlätta åtkomsten till komponenten, utom när sådan demontering gör det nödvändigt att utföra ytterligare underhåll som inte omfattas av bestämmelserna i denna punkt. För komponentunderhåll som utförs i enlighet med denna punkt ska ingen EASA blankett 1 utfärdas men sådant underhåll omfattas av de krav på underhållsintyg som anges i punkt M.A.801.

c)

Genom undantag från led a får underhåll av en motor-/APU-komponent i enlighet med motor-/APU-komponentens underhållsdata eller, om detta överenskommits med den behöriga myndigheten, i enlighet med komponentens underhållsdata, utföras av en organisation med B-behörighet som godkänts i enlighet med avsnitt A kapitel F i denna bilaga (Del-M) eller bilaga II (Del-145) endast då komponenten är monterad på motorn/APU-enheten. En sådan organisation med B-behörighet kan dock tillfälligt demontera komponenten vid underhåll för att underlätta åtkomsten till komponenten, utom när sådan demontering gör det nödvändigt att utföra ytterligare underhåll som inte omfattas av bestämmelserna i denna punkt.

d)

Genom undantag från led a och punkt M.A.801 b.2 får underhåll av en komponent, då denna är installerad i eller tillfälligt demonterad från ett ELA1 luftfartyg som inte används för kommersiell lufttransport, som utförs i enlighet med komponentens underhållsdata, utföras av sådan certifierande personal som avses i punkt M.A.801 b.2, utom när det gäller

1.

översyn av andra komponenter än motorer och propellrar, och

2.

översyn av motorer och propellrar för andra luftfartyg än CS-VLA, CS-22 och LSA.

För komponentunderhåll som utförs i enlighet med led d ska ingen EASA blankett 1 utfärdas, men sådant underhåll omfattas av de krav på underhållsintyg som anges i punkt M.A.801.”

10)

Punkt M.A.503 ska ersättas med följande:

”M.A.503   Komponenter med begränsad driftslivslängd

Installerade komponenter med begränsad driftslivslängd får inte överskrida den godkända begränsade driftslivslängden enligt det godkända underhållsprogrammet och luftvärdighetsdirektiven, förutom enligt vad som anges i punkt M.A.504 c.”

11)

Punkt M.A.504 b ska ersättas med följande:

”b)

Driftsodugliga komponenter ska märkas och förvaras på säker plats under tillsyn av en godkänd underhållsorganisation fram till dess att beslut fattas om komponenternas framtida status. För luftfartyg som inte används i kommersiell lufttransport, utom stora luftfartyg, får emellertid den person eller organisation som har förklarat en komponent som driftsoduglig överföra innehavet av komponenten, efter det att den identifierats som driftsoduglig, till luftfartygets ägare förutsatt att en sådan överföring återges i luftfartygets, motorns eller komponentens journal.”

12)

Punkt M.A.601 ska ersättas med följande:

”M.A.601   Tillämpningsområde

I detta kapitel fastställs de krav som en organisation ska uppfylla för att vara berättigad till utfärdande eller förnyande av underhållsgodkännande för luftfartyg och komponenter som inte anges i punkt M.A.201 g.”

13)

I M.A.604 a ska punkterna 5 och 6 ersättas med följande:

”5.

en förteckning över certifierande personal och dessas behörigheter för godkännande, och

6.

en förteckning över de platser där underhåll utförs, samt en allmän beskrivning av lokalerna.”

14)

I punkt M.A.606 ska följande led läggas till som led h:

”h)

Genom undantag från led g får organisationen använda certifierande personal som är kvalificerad i enlighet med följande bestämmelser när den tillhandahåller underhållstjänster åt operatörer inom kommersiell verksamhet, förutsatt att de erforderliga förfarandena har godkänts som en del av organisationens handbok:

1.

Beträffande ett repetitivt luftvärdighetsdirektiv som utförs före varje flygning som specifikt anger att flygbesättningen får utföra ett sådant luftvärdighetsdirektiv får organisationen utfärda en begränsad certifieringsauktorisation till luftfartygets befälhavare på grundval av det flygcertifikat som han/hon innehar. Organisationen ska dock se till att tillräcklig praktisk utbildning har genomförts för att garantera att personen i fråga kan utföra luftvärdighetsdirektivet till den standard som krävs.

2.

I det fall ett luftfartyg trafikerar utanför en plats med stödfunktioner kan organisationen utfärda en begränsad certifieringsauktorisation till luftfartygets befälhavare på grundval av flygcertifikatet. Organisationen ska dock se till att tillräcklig praktisk utbildning har genomförts för att garantera att personen i fråga kan utföra uppgifterna till den standard som krävs.”

15)

Punkt M.A.607 ska ersättas med följande:

”M.A.607   Certifierande personal

a)

Utöver M.A.606 g kan certifierande personal enbart utöva sina befogenheter om organisationen har sett till

1.

att certifierande personal kan visa att de uppfyller kraven i punkt 66.A.20 b i bilaga III (Del-66), utom i de fall bilaga III (Del-66) hänvisar till medlemsstaternas lagstiftning, då de ska uppfylla kraven i denna lagstiftning,

2.

att certifierande personal har fullgod förståelse för de luftfartyg och/eller luftfartygskomponenter som ska underhållas samt tillhörande organisatoriska förfaranden.

b)

I nedanstående oförutsedda fall, när ett luftfartyg får startförbud på annan plats än sin huvudbas och ingen lämplig certifierande personal finns tillgänglig, får den underhållsorganisation som enligt avtal ska tillhandahålla underhållsstöd utfärda en engångsfullmakt för certifiering

1.

till en av sina anställda som innehar typkvalifikationer för luftfartyg med likartad teknologi, konstruktion och system, eller

2.

till en person med minst tre års erfarenhet av underhållsarbete som innehar ett giltigt ICAO-certifikat för underhåll av den typ av luftfartyg som kräver certifiering, förutsatt att det på den platsen inte finns någon organisation med erforderligt godkännande enligt denna Del och att den avtalsbundna organisationen erhåller och arkiverar intyg på denna persons erfarenhet och certifikat.

Alla sådana fall måste rapporteras till den behöriga myndigheten inom sju dagar från det att en sådan certifieringsfullmakt har utfärdats. Den godkända underhållsorganisation som utfärdar engångsfullmakten för certifiering ska säkerställa att allt underhåll som skulle kunna påverka flygsäkerheten dubbelkontrolleras.

c)

Den godkända underhållsorganisationen ska registrera alla uppgifter om certifierande av personal och föra en aktuell förteckning över all certifierande personal samt deras behörigheter för godkännande som en del av organisationens handbok enligt punkt M.A.604 a.5.”

16)

Punkt M.A.608 a.1 ska ersättas med följande:

”1.

inneha den utrustning och de verktyg som anges under underhållsdata i punkt M.A.609, eller kontrollerade motsvarigheter enligt förteckningen i underhållsorganisationens handbok, enligt vad som krävs för det dagliga underhållsarbetet inom ramen för godkännandet, och”

17)

Punkt M.A.610 ska ersättas med följande:

”M.A.610   Arbetsorder för underhåll

Innan underhållsarbete påbörjas ska en skriftlig arbetsorder upprättas mellan organisationen och den organisation som begär underhållsarbetet som tydligt fastställer vilket underhåll som ska utföras.”

18)

Punkt M.A.613 a ska ersättas med följande:

”a)

När allt erforderligt komponentunderhåll enligt detta kapitel har slutförts ska ett underhållsintyg utfärdas för komponenten i enlighet med punkt M.A.802. En EASA blankett 1 ska utfärdas, utom för de komponenter som underhålles i enlighet med punkterna M.A.502 b och M.A.502 d och komponenter som framställs i enlighet med punkt M.A.603 b.”

19)

Punkt M.A.615 ska ersättas med följande:

”M.A.615   Organisationens rättigheter

En underhållsorganisation som godkänts enligt avsnitt A kapitel F i denna bilaga (Del-M) får

a)

underhålla alla luftfartyg och/eller komponenter för vilka den är godkänd på de platser som anges i godkännandecertifikatet och i underhållsorganisationens handbok,

b)

ombesörja att specialiserade tjänster utförs under underhållsorganisationens kontroll av en annan organisation med erforderliga kvalifikationer, förutsatt att lämpliga förfaranden upprättas som en del av underhållsorganisationens handbok med direkt godkännande av den behöriga myndigheten,

c)

underhålla alla luftfartyg och/eller komponenter som den är godkänd för på vilken plats som helst, förutsatt att behovet av sådant underhåll uppstår antingen till följd av att luftfartyget blivit driftodugligt eller på grund av att tillfälligt underhållsstöd erfordras och i enlighet med de villkor som anges i underhållsorganisationens handbok,

d)

utfärda underhållsintyg efter slutfört underhållsarbete i enlighet med punkt M.A.612 eller punkt M.A.613.”

20)

Punkt M.A.703 ska ändras på följande sätt:

i)

Led a ska ersättas med följande:

”a)

Godkännandet ska framgå av ett intyg som är inkluderat i tillägg VI och som utfärdats av den behöriga myndigheten.”

ii)

Följande led ska läggas till som led c:

”c)

Det arbetsområde som godkännandet anses omfatta ska anges i handboken för arbetet för den fortsatta luftvärdigheten i enlighet med punkt M.A.704.”

21)

Punkt M.A.704 ska ändras på följande sätt:

i)

I led a ska punkt 3 ersättas med följande:

”3.

titel/titlar och namn på den person/de personer som avses i punkterna M.A.706 a, M.A.706 c, M.A.706 d och M.A.706 i,”

ii)

I led a ska följande punkt läggas till som punkt 9:

”9.

förteckningen över godkända underhållsprogram för luftfartyget eller, för luftfartyg som inte används för kommersiell lufttransport, förteckningen över ’allmänna’ och ’grundläggande’ underhållsprogram.”

iii)

Led c ska ersättas med följande:

”c)

Trots led b kan mindre ändringar av handboken godkännas indirekt genom ett indirekt godkännandeförfarande. Förfarandet för indirekt godkännande ska definiera de mindre ändringar som kan godkännas, fastställas av den organisation som svarar för den fortsatta luftvärdigheten som en del av handboken samt godkännas av den behöriga myndighet som ansvarar för organisationen som svarar för den fortsatta luftvärdigheten.”

22)

I punkt M.A.706 ska följande led läggas till som led i och j:

”i)

För organisationer som förlänger granskningsbevis avseende luftvärdighet i enlighet med punkterna M.A.711 a.4 och M.A.901 f ska organisationen utse personer som utför detta, med den behöriga myndighetens godkännande.

j)

I handboken för arbetet för den fortsatta luftvärdigheten ska organisationen definiera och uppdatera titel/titlar och namn på den person/de personer som avses i punkterna M.A.706 a, M.A.706 c, M.A.706 d och M.A.706 i.”

23)

Punkt M.A.707 a ska ersättas med följande:

”a)

För att bli godkänd för att utföra luftvärdighetsgranskningar ska en godkänd organisation som svarar för den fortsatta luftvärdigheten förfoga över lämplig personal för granskning av luftvärdigheten för att utfärda granskningsbevis avseende luftvärdighet eller rekommendationer enligt avsnitt A kapitel I.

1.

För alla luftfartyg som används i kommersiell lufttransport och luftfartyg med en maximal startmassa på mer än 2 730 kg, förutom ballonger, ska denna personal ha

a.

minst fem års erfarenhet av fortsatt luftvärdighet, och

b.

erforderligt certifikat enligt bilaga III (Del-66) eller nationellt erkända kvalifikationer för underhållspersonal som är lämpliga för den berörda luftfartygskategorin (i de fall bilaga III (Del-66) hänvisar till nationella bestämmelser) eller en flygteknisk ingenjörsexamen eller motsvarande, och

c.

formell utbildning för underhåll av flygmateriel, och

d.

en tjänst inom den godkända organisationen med lämpligt ansvarsområde;

e.

trots leden a till d kan de krav som anges i punkt M.A.707 a.1 b ersättas av fem års erfarenhet av fortsatt luftvärdighet utöver dem som redan erfordras enligt punkt M.A.707 a.1 a.

2.

För luftfartyg som inte används i kommersiell lufttransport och som har en maximal startmassa på 2 730 kg eller mindre, samt ballonger, ska denna personal ha

a.

minst tre års erfarenhet av fortsatt luftvärdighet, och

b.

erforderligt certifikat enligt bilaga III (Del-66) eller nationellt erkända kvalifikationer för underhållspersonal som är lämpliga för den berörda luftfartygskategorin (i de fall bilaga III (Del-66) hänvisar till nationella bestämmelser) eller en flygteknisk ingenjörsexamen eller motsvarande, och

c.

lämplig utbildning för underhåll av flygmateriel, och

d.

en tjänst inom den godkända organisationen med lämpligt ansvarsområde;

e.

trots leden a till d kan de krav som anges i punkt M.A.707 a.2 b ersättas av fyra års erfarenhet av fortsatt luftvärdighet utöver dem som redan erfordras enligt punkt M.A.707 a.2 a.”

24)

Punkt M.A.708 b.2 ska ersättas med följande:

”2.

lägga fram luftfartygets underhållsprogram och ändringar av detta för den behöriga myndigheten för godkännande, såvida programmet inte omfattas av ett indirekt godkännandeförfarande i enlighet med punkt M.A.302 c, samt lämna ett exemplar av programmet till ägaren av ett luftfartyg som inte används i kommersiell lufttransport,”

25)

Punkt M.A.709 ska ersättas med följande:

”M.A.709   Dokumentation

a)

Den godkända organisationen för arbetet med den fortsatta luftvärdigheten ska inneha och använda tillämpliga, aktuella underhållsdata i enlighet med punkt M.A.401 i utförandet av de uppgifter avseende den fortsatta luftvärdigheten som avses i punkt M.A.708. Dessa data kan tillhandahållas av ägaren eller operatören, förutsatt att ett erforderligt avtal har upprättats med denna ägare eller operatör. I ett sådant fall behöver organisationen som svarar för den fortsatta luftvärdigheten enbart bevara sådana data under avtalets giltighetstid, utom när så erfordras enligt punkt M.A.714.

b)

För luftfartyg som inte används i kommersiell lufttransport får den godkända organisationen för fortsatt luftvärdighet utveckla ’grundläggande’ och/eller ’allmänna’ underhållsprogram för att möjliggöra ursprungligt godkännande och/eller en utvidgning av godkännandets omfattning utan att de avtal som avses i tillägg I till denna bilaga (Del-M) upprättas. Sådana ’grundläggande’ och/eller ’allmänna’ underhållsprogram ersätter dock inte kravet på att fastställa ett lämpligt underhållsprogram i överensstämmelse med punkt M.A.302 i tid innan de rättigheter som avses i punkt M.A.711 tillämpas.”

26)

Punkt M.A.711 ska ersättas med följande:

”M.A.711   Organisationens rättigheter

a)

En organisation som svarar för den fortsatta luftvärdigheten som godkänts i enlighet med avsnitt A kapitel G i denna bilaga (Del-M) får

1.

hantera den fortsatta luftvärdigheten hos luftfartyg för icke kommersiella lufttransporter enligt förteckningen i godkännandecertifikatet,

2.

hantera den fortsatta luftvärdigheten hos luftfartyg för kommersiella lufttransporter som anges både i dess godkännandecertifikat och i dess drifttillstånd,

3.

ombesörja att begränsade uppgifter avseende fortsatt luftvärdighet utförs av en avtalsbunden organisation, som arbetar enligt den organisationens kvalitetssystem, enligt förteckningen i godkännandecertifikatet,

4.

förlänga, enligt villkoren i punkt M.A.901 f, ett granskningsbevis avseende luftvärdighet som har utfärdats av den behöriga myndigheten eller av en annan organisation som svarar för den fortsatta luftvärdigheten som godkänts i enlighet med avsnitt A kapitel G i denna bilaga (Del-M).

b)

En godkänd organisation som svarar för fortsatt luftvärdighet som registrerats i en medlemsstat får, därutöver, godkännas för utförande av sådana luftvärdighetsgranskningar som avses i punkt M.A.710 och

1.

utfärda det aktuella granskningsbeviset avseende luftvärdighet och förlänga det i tid enligt villkoren i punkterna M.A.901 c.2 eller M.A.901 e.2, och

2.

utfärda en rekommendation avseende luftvärdighetsgranskningen till den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten.”

27)

Punkt M.A.712 f ska ersättas med följande:

”f)

I de fall en liten organisation inte hanterar den fortsatta luftvärdigheten för luftfartyg som används i kommersiell lufttransport kan kvalitetssystemet ersättas av regelbundna organisatoriska granskningar som godkänts av den behöriga myndigheten, utom i de fall organisationen utfärdar granskningsbevis avseende luftvärdighet för luftfartyg med en maximal startmassa på över 2 730 kg som inte är ballonger. Om inget kvalitetssystem existerar ska organisationen inte upprätta avtal avseende hantering av fortsatt luftvärdighet med andra parter.”

28)

Punkt M.A.714 b ska ersättas med följande:

”b)

Om organisationen som svarar för den fortsatta luftvärdigheten har rättigheter enligt punkt M.A.711 b ska den spara ett exemplar av varje utfärdat eller, i förekommande fall, förlängt, granskningsbevis avseende luftvärdighet och rekommendation, samt alla underlagsdokument. Därutöver ska organisationen spara ett exemplar av alla granskningsbevis avseende luftvärdighet som den har utfärdat enligt de rättigheter som avses i punkt M.A.711 a.4.”

29)

Punkt M.A.801 ska ersättas med följande:

”M.A.801   Underhållsintyg för luftfartyg

a)

Med undantag för luftfartyg som tas i drift av en underhållsorganisation som godkänts i enlighet med bilaga II (Del-145) ska underhållsintyg utfärdas enligt detta kapitel.

b)

Inget luftfartyg får tas i drift utan att ett underhållsintyg utfärdas, när allt erforderligt underhållsarbete har slutförts på korrekt sätt, av

1.

lämplig certifierande personal på uppdrag av en underhållsorganisation som godkänts enligt avsnitt A kapitel F i denna bilaga (Del-M), eller

2.

certifierande personal enligt kraven i bilaga III (Del-66), utom för komplicerat underhållsarbete enligt förteckningen i tillägg VII till denna bilaga för vilket punkt 1 ska tillämpas, eller

3.

piloten/ägaren i enlighet med punkt M.A.803.

c)

Genom undantag från punkt M.A.801 b.2, för ELA 1 luftfartyg som inte används i kommersiell lufttransport, får komplicerat underhållsarbete enligt förteckningen i tillägg VII godkännas av sådan certifierande personal som avses i punkt M.A.801 b.2.

d)

Genom undantag från punkt M.A.801 b, vid oförutsedda situationer, när ett luftfartyg får startförbud på en plats där ingen underhållsorganisation med erforderligt godkännande enligt denna bilaga eller bilaga II (Del-145) och ingen certifierande personal finns tillgänglig, får ägaren auktorisera en person med minst 3 års lämplig underhållserfarenhet och lämpliga kvalifikationer för att utföra underhåll i enlighet med de standarder som anges i kapitel D i denna bilaga och utfärda underhållsintyg. I dessa fall ska ägaren

1.

samla in och i luftfartygets dokumentation ange uppgifter om allt arbete som utförts och om de kvalifikationer som innehas av den person som utfärdar certifieringen, och

2.

säkerställa att allt sådant underhållsarbete dubbelkontrolleras och godkänns av en person med lämplig behörighet enligt punkt M.A.801 b, eller en organisation som godkänts enligt avsnitt A kapitel F i denna bilaga (Del-M) eller enligt bilaga II (Del-145), så snart som möjligt, dock inom 7 dagar, och

3.

underrätta organisationen som svarar för luftfartygets fortsatta luftvärdighet, om detta sker enligt avtal i enlighet med punkt M.A.201 e, eller, om inget sådant avtal finns, den behöriga myndigheten, inom 7 dagar från det att en sådan underhållsfullmakt har utfärdats.

e)

I de fall underhållsintyg utfärdas i enlighet med punkt M.A.801 b.2 eller punkt M.A.801 c får den certifierande personalen assisteras i genomförandet av underhållsarbetet av en eller flera personer som står under personalens direkta och regelbundna kontroll.

f)

Ett underhållsintyg ska åtminstone innehålla

1.

grundläggande uppgifter om det utförda underhållsarbetet,

2.

datum för underhållsarbetets slutförande, och

3.

identifikation för den organisation och/eller person som utfärdar underhållsintyg, inklusive

i)

godkännandereferenser för underhållsorganisationen, godkänd enligt avsnitt A kapitel F i denna bilaga (Del-M), och den certifierande personal som utfärdar intyget, eller

ii)

om punkt M.A.801 b.2 eller M.A.801 c tillämpas, underhållsintyg samt identitet och, om tillämpligt, certifikatnummer för den certifierande personal som utfärdar intyget,

4.

eventuella begränsningar av luftvärdigheten eller driften.

g)

Genom undantag från punkt b och oaktat bestämmelserna i punkt h, får, om det föreskrivna underhållsarbetet inte kan slutföras, ett underhållsintyg utfärdas inom det godkända luftfartygets begränsningar. Sådana uppgifter samt alla eventuella tillämpliga begränsningar av luftvärdigheten eller driften ska föras in i luftfartygets underhållsintyg innan detta utfärdas som en del av den information som erfordras enligt punkt f.4.

h)

Underhållsintyg ska inte utfärdas om det finns kända brister som utgör en fara för flygsäkerheten.”

30)

Punkt M.A.802 ska ersättas med följande:

”M.A.802   Underhållsintyg för komponenter

a)

Ett underhållsintyg ska utfärdas efter det att underhållsarbete på en luftfartygskomponent har slutförts i enlighet med punkt M.A.502.

b)

Luftfartygskomponentens underhållsintyg utgörs av det auktoriserade underhållsintyg som betecknas EASA blankett 1, utom när underhållsarbetet på luftfartygskomponenter har utförts i enlighet med punkt M.A.502 b eller punkt M.A.502 d. I dessa fall ska underhållsförfarandet enligt punkt M.A.801 tillämpas.”

31)

Punkt M.A.803 ska ersättas med följande:

”M.A.803   Pilotens/ägarens behörighet

a)

För att klassas som pilot/ägare måste en person

1.

inneha ett giltigt pilotcertifikat (eller motsvarande) utfärdat eller godkänt av en medlemsstat för luftfartygets typ eller klassbehörighet, och

2.

äga luftfartyget, antingen som ensam ägare eller delägare, och ägaren ska vara

i)

en av de fysiska personerna på registreringsbeviset, eller

ii)

en medlem av en icke vinstdrivande organisation som är en juridisk person, där den juridiska personen anges på registreringsdokumentet som ägare eller operatör, och där medlemmen är direkt delaktig i beslutsprocessen i denna organisation och utsedd av denna för att utföra pilot-/ägarunderhåll.

b)

För alla icke komplexa, motordrivna luftfartyg med en maximal startmassa på 2 730 kg eller mindre, segelflygplan, motordrivna segelflygplan eller ballonger i privat trafik kan piloten/ägaren utfärda underhållsintyg efter genomfört begränsat pilot-/ägarunderhåll enligt specifikationerna i tillägg VIII.

c)

Det begränsade pilot-/ägarunderhållets omfattning ska specificeras i luftfartygets underhållsprogram enligt punkt M.A.302.

d)

Underhållsintyget ska föras in i loggböckerna och ska innehålla grundläggande uppgifter om utfört underhållsarbete, använda underhållsdata, datum för underhållsarbetets slutförande samt identitet, signatur och pilotcertifikatnummer för den pilot/ägare som utfärdat intyget.”

32)

Punkt M.A.901 ska ersättas med följande:

”M.A.901   Granskning av luftfartygets luftvärdighet

För att säkerställa att ett luftfartygs luftvärdighetsbevis är giltigt ska en granskning av luftfartygets luftvärdighet och dokumentationen avseende dess fortsatta luftvärdighet genomföras med jämna mellanrum.

a)

Ett granskningsbevis avseende luftvärdighet utfärdas i enlighet med tillägg III (EASA blankett 15a eller 15b) efter det att en luftvärdighetsgranskning har genomförts med gott resultat. Granskningsbeviset avseende luftvärdighet är giltigt i ett år.

b)

Ett luftfartyg i en kontrollerad miljö är ett luftfartyg som i) under de föregående 12 månaderna kontinuerligt har hanterats av en och samma organisation som svarar för den fortsatta luftvärdigheten, godkänd enligt avsnitt A kapitel G i denna bilaga (Del-M), och som ii) under de föregående 12 månaderna har underhållits av underhållsorganisationer som godkänts i enlighet med avsnitt A kapitel F i denna bilaga (Del-M) eller med bilaga II (Del-145). Detta inbegriper sådant underhållsarbete som avses i punkt M.A.803 b och som utförs och godkänns i enlighet med punkt M.A.801 b.2 eller punkt M.A.801 b.3.

c)

För alla luftfartyg som används i kommersiella lufttransporter och luftfartyg med en maximal startmassa på över 2 730 kg, utom ballonger, i kontrollerad miljö, får den organisation som avses i led b och som svarar för luftfartygets fortsatta luftvärdighet, om den är erforderligt godkänd, och under förutsättning att kraven i led k är uppfyllda,

1.

utfärda ett granskningsbevis avseende luftvärdighet i enlighet med punkt M.A.710 och,

2.

för det granskningsbevis avseende luftvärdighet som organisationen har utfärdat, när luftfartyget har befunnit sig i en kontrollerad miljö, förlänga granskningsbevisets giltighet två gånger med ett år i taget.

d)

För alla luftfartyg som används i kommersiell lufttransport och luftfartyg med en maximal startmassa på mer än 2 730 kg, utom ballonger, som i) inte finns i en kontrollerad miljö eller ii) vars fortsatta luftvärdighet hanteras av en organisation som svarar för fortsatt luftvärdighet som inte innehar rättigheter att utföra luftvärdighetsgranskningar, ska granskningsbeviset avseende luftvärdighet utfärdas av den behöriga myndigheten efter genomförd granskning med gott resultat och på grundval av en rekommendation från en organisation som svarar för den fortsatta luftvärdigheten som är erforderligt godkänd i enlighet med avsnitt A kapitel G i denna bilaga (Del-M), skickas in tillsammans med ägarens eller operatörens ansökan. En sådan rekommendation ska baseras på ett granskningsbevis avseende luftvärdighet som genomförts i enlighet med punkt M.A.710.

e)

För luftfartyg som inte används i kommersiell lufttransport och med en maximal startmassa på 2 730 kg eller mindre, samt ballonger, kan en organisation som svarar för fortsatt luftvärdighet som godkänts i enlighet med avsnitt A kapitel G i denna bilaga (Del-M) och som utsetts av ägaren eller operatören, om den är erforderligt godkänd och med hänsyn till led k

1.

utfärda ett granskningsbevis avseende luftvärdighet i enlighet med punkt M.A.710, och

2.

för det granskningsbevis avseende luftvärdighet som organisationen har utfärdat, om luftfartyget har befunnit sig i en kontrollerad miljö under dess hantering, förlänga granskningsbevisets giltighet två gånger med ett år i taget.

f)

Genom undantag från punkterna M.A.901 c.2 och M.A.901 e.2, för luftfartyg i kontrollerad miljö, får den organisation som avses i b och som hanterar luftfartygets fortsatta luftvärdighet, under förutsättning att bestämmelserna i led k följs, två gånger med ett år i taget förlänga giltigheten på granskningsbeviset, utfärdat av den behöriga myndigheten eller av en annan organisation som svarar för fortsatt luftvärdighet och som godkänts i enlighet med avsnitt A kapitel G i denna bilaga (Del-M).

g)

Genom undantag för punkterna M.A.901 e och M.A.901 i.2, för ELA1 luftfartyg som inte används i kommersiell lufttransport och som inte omfattas av punkt M.A.201 i, får granskningsbevis avseende luftvärdighet även utfärdas av behörig myndighet efter genomförd granskning med gott resultat, på grundval av en rekommendation från certifierande personal, som är formellt godkänd av den behöriga myndigheten och som uppfyller bestämmelserna i bilaga III (Del-66) samt kraven i punkt M.A.707 a.2 a, och denna ska skickas in tillsammans med ägarens eller operatörens ansökan. En sådan rekommendation ska baseras på ett granskningsbevis avseende luftvärdighet som genomförts i enlighet med punkt M.A.710 och får inte utfärdas för mer än två år i taget.

h)

När omständigheterna är sådana att de utgör en potentiell fara för säkerheten, ska den behöriga myndigheten själv genomföra en luftvärdighetsgranskning och utfärda ett granskningsintyg avseende luftvärdighet.

i)

Utöver vad som anges i led h får den behöriga myndigheten även genomföra luftvärdighetsgranskning och utfärda granskningsbevis avseende luftvärdighet i följande fall:

1.

För luftfartyg som inte används i kommersiell lufttransport, om luftfartyget hanteras av en organisation som svarar för den fortsatta luftvärdigheten som godkänts i enlighet med avsnitt A kapitel G i denna bilaga (Del-M) och med säte i tredjeland.

2.

För alla ballonger och alla andra luftfartyg med en maximal startmassa på 2 730 kg eller mindre, om ägaren så begär.

j)

När den behöriga myndigheten själv utför luftvärdighetsgranskningen och/eller utfärdar granskningsbevis avseende luftvärdighet ska ägaren eller operatören till den behöriga myndigheten tillhandahålla

1.

den dokumentation som den behöriga myndigheten begär, och

2.

lämplig inkvartering på den aktuella platsen för myndighetens personal, och

3.

om nödvändigt, stöd från personal som är erforderligt kvalificerad i enlighet med bilaga III (Del-66) eller motsvarande krav i punkterna 1 och 2 i 145.A.30 j i bilaga II (Del-145).

k)

Granskningsbevis avseende luftvärdighet får inte utfärdas eller förlängas om det finns misstanke om att luftfartyget inte är luftvärdigt.”

33)

I punkt M.A.904 ska leden a och b ersättas med följande:

”a)

Vid import av luftfartyg till registret i en medlemsstat från tredjeland ska sökanden

1.

ansöka till registreringsmedlemsstaten om utfärdande av ett nytt luftvärdighetsbevis i enlighet med bilagan (Del-21) till förordning (EG) nr 1702/2003, och

2.

för luftfartyg som inte är nya, låta genomföra en luftvärdighetsgranskning i enlighet med punkt M.A.901 och

3.

låta utföra allt underhållsarbete som krävs enligt det godkända underhållsprogrammet i enlighet med punkt M.A.302.

b)

När det står klart att luftfartyget uppfyller de relevanta kraven ska den organisation som svarar för den fortsatta luftvärdigheten, om tillämpligt, skicka in en rekommendation för utfärdande av granskningsbevis avseende luftvärdighet till registreringsmedlemsstaten.”

34)

Punkt M.B.301 ska ändras på följande sätt:

i)

I led b ska ”M.A.302 e” ersättas med ”punkt M.A.302 c”.

ii)

I led d ska ”M.A.302 c och d” ersättas med ”punkterna M.A.302 d, e och f”.

35)

I punkt M.B.302 ska ”artikel 10.3” ersättas med ”artikel 14.4”.

36)

Led a i punkt M.B.303 ska ersättas med följande:

”a)

Den behöriga myndigheten ska ta fram ett undersökningsprogram för att övervaka luftvärdighetsstatusen för luftfartygen i dess register.”

37)

I punkt M.B.303 ska följande läggas till som led i:

”i)

För att göra det möjligt att vidta lämpliga tvångsåtgärder ska de behöriga myndigheterna utbyta information om påvisade avvikelser enligt led h.”

38)

Punkt M.B.606 ska ersättas med följande:

”M.B.606   Ändringar

a)

Den behöriga myndigheten ska uppfylla de tillämpliga delarna av det ursprungliga godkännandet beträffande alla ändringar i organisationen som meddelats i enlighet med punkt M.A.617.

b)

Den behöriga myndigheten kan föreskriva de villkor som den godkända underhållsorganisationen får verka enligt vid sådana ändringar, såvida inte myndigheten beslutar att godkännandet ska upphävas på grund av ändringarnas typ eller omfattning.

c)

För ändringar i underhållsorganisationens handbok gäller följande:

1.

Vid direkt godkännande av ändringar i enlighet med punkt M.A.604 b, ska den behöriga myndigheten kontrollera att det förfarande som specificeras i handboken överensstämmer med denna bilaga (Del-M) innan den formellt meddelar godkännandet till den godkända organisationen.

2.

I de fall ett indirekt godkännandeförfarande tillämpas för godkännande av sådana ändringar som avses i punkt M.A.604 c, ska den behöriga myndigheten säkerställa i) att ändringarna är små och ii) att den har tillräcklig kontroll över godkännandet av ändringarna för att säkerställa att dessa överensstämmer med kraven i denna bilaga (Del-M).”

39)

Punkt M.B.706 ska ersättas med följande:

”M.B.706   Ändringar

a)

Den behöriga myndigheten ska uppfylla de tillämpliga delarna av det ursprungliga godkännandet beträffande alla ändringar i organisationen som meddelats i enlighet med punkt M.A.713.

b)

Den behöriga myndigheten kan föreskriva de villkor som den godkända organisationen för hantering av fortsatt luftvärdighet får verka enligt vid sådana ändringar, såvida inte myndigheten beslutar att godkännandet ska upphävas på grund av ändringarnas typ eller omfattning.

c)

För ändringar i handboken för arbetet för den fortsatta luftvärdigheten gäller följande:

1.

Vid direkt godkännande av ändringar i enlighet med punkt M.A.704 b, ska den behöriga myndigheten kontrollera att det förfarande som specificeras i handboken överensstämmer med denna bilaga (Del-M) innan den formellt meddelar godkännandet till den godkända organisationen.

2.

I de fall ett indirekt godkännandeförfarande tillämpas för godkännande av sådana ändringar som avses i punkt M.A.704 c, ska den behöriga myndigheten säkerställa i) att ändringarna är små och ii) att den har tillräcklig kontroll över godkännandet av ändringarna för att säkerställa att dessa överensstämmer med kraven i denna bilaga (Del-M).”

40)

I punkt M.B.901 ska ”M.A.902 d” ersättas med ”punkt M.A.901”.

41)

Punkt M.B.902 ska ersättas med följande:

”M.B.902   Luftvärdighetsgranskning av den behöriga myndigheten

a)

I de fall den behöriga myndigheten utför luftvärdighetsgranskning och utfärdar granskningsbevis avseende luftvärdighet, EASA blankett 15a, (tillägg III) ska den behöriga myndigheten genomföra en luftvärdighetsgranskning i enlighet med punkt M.A.710.

b)

Den behöriga myndigheten ska förfoga över lämplig personal för granskning av luftvärdighet för att genomföra luftvärdighetsgranskningen.

1.

För alla luftfartyg som används i kommersiell lufttransport och luftfartyg med en maximal startmassa på mer än 2 730 kg, utom ballonger, ska denna personal ha

a.

minst fem års erfarenhet av fortsatt luftvärdighet, och

b.

erforderligt certifikat enligt bilaga III (Del-66) eller nationellt erkända kvalifikationer för underhållspersonal som är lämpliga för den berörda luftfartygskategorin (i de fall bilaga III [Del-66] hänvisar till nationella bestämmelser) eller en flygteknisk ingenjörsexamen eller motsvarande, och

c.

formell utbildning för underhåll av flygmateriel, och

d.

en tjänst med lämpligt ansvarsområde.

Trots leden a till d ovan kan det krav som anges i punkt M.B.902 b.1 b ersättas av fem års erfarenhet av fortsatt luftvärdighet utöver det som redan erfordras enligt punkt M.B.902 b.1 a.

2.

För luftfartyg som inte används i kommersiell lufttransport och som har en maximal startmassa på 2 730 kg eller mindre, samt ballonger, ska denna personal ha

a.

minst tre års erfarenhet av fortsatt luftvärdighet, och

b.

erforderligt certifikat enligt bilaga III (Del-66) eller nationellt erkända kvalifikationer för underhållspersonal som är lämpliga för den berörda luftfartygskategorin (i de fall bilaga III [Del-66] hänvisar till nationella bestämmelser) eller en flygteknisk ingenjörsexamen eller motsvarande, och

c.

lämplig utbildning för underhåll av flygmateriel, och

d.

en tjänst med lämpligt ansvarsområde.

Trots leden a till d ovan kan det krav som anges i punkt M.B.902 b.2 b ersättas av fyra års erfarenhet av fortsatt luftvärdighet utöver det som redan erfordras enligt punkt M.B.902 b.2 a.

c)

Den behöriga myndigheten ska föra ett register över all personal som arbetar med luftvärdighetsgranskningar och i detta ska ingå uppgifter om lämpliga kvalifikationer samt sammanfattningar av relevant erfarenhet av fortsatt luftvärdighet och utbildning avseende arbete med fortsatt luftvärdighet.

d)

Den behöriga myndigheten ska ha tillgång till tillämpliga data enligt vad som anges i punkterna M.A.305, M.A.306 och M.A.401 vid utförandet av luftvärdighetsgranskningar.

e)

Den personal som utför luftvärdighetsgranskningar ska utfärda en 15a-blankett när luftvärdighetsgranskningen har slutförts med gott resultat.”

42)

Punkterna 5.1 och 5.2 i tillägg I, ”Överenskommelse avseende fortsatt luftvärdighet”, ska ersättas av följande:

”5.1

Den godkända organisationens åligganden:

1.

Att se till att den aktuella typen av luftfartyg ingår i organisationens godkännandebehörighet.

2.

För upprätthållande av luftfartygets fortsatta luftvärdighet ska organisationen

a)

ta fram ett underhållsprogram för luftfartyget, inklusive eventuella utvecklade tillförlitlighetsprogram, om tillämpligt,

b)

ange de underhållsuppgifter (i underhållsprogrammet) som får utföras av piloten/ägaren i enlighet med punkt M.A.803 c,

c)

organisera godkännande av luftfartygets underhållsprogram,

d)

när detta har godkänts, överlämna ett exemplar av luftfartygets underhållsprogram till ägaren,

e)

organisera en jämförande inspektion med luftfartygets tidigare underhållsprogram,

f)

se till att allt underhåll utförs av en godkänd underhållsorganisation,

g)

se till att alla tillämpliga luftvärdighetsbestämmelser tillämpas,

h)

se till att alla felaktigheter som upptäcks under planerade underhållsarbeten eller luftvärdighetsgranskningar, eller som rapporteras av ägaren, åtgärdas av en godkänd underhållsorganisation,

i)

samordna planerat underhållsarbete, tillämpning av luftvärdighetsdirektiv, utbyte av delar med begränsad livslängd och krav för inspektion av komponenter,

j)

informera ägaren varje gång luftfartyget ska överlämnas till en godkänd underhållsorganisation,

k)

hantera alla tekniska protokoll,

l)

arkivera alla tekniska protokoll.

3.

Att organisera godkännande av alla eventuella modifieringar av luftfartyget i enlighet med bilagan (Del-21) till förordning (EG) nr 1702/2003 innan de antas.

4.

Att organisera godkännande av alla eventuella reparationer av luftfartyget i enlighet med bilagan (Del-21) till förordning (EG) nr 1702/2003 innan de utförs.

5.

Att informera den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten varje gång ägaren inte gör luftfartyget tillgängligt för den godkända underhållsorganisationen enligt denna organisations krav.

6.

Att informera den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten varje gång denna överenskommelse inte respekteras.

7.

Att vid behov utföra en luftvärdighetsgranskning av luftfartyget och utfärda ett granskningsbevis avseende luftvärdighet eller en rekommendation till den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten.

8.

Att inom 10 dagar skicka in ett exemplar av det utfärdade eller förlängda granskningsbeviset avseende luftvärdighet till den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten.

9.

Att genomföra all rapportering som föreskrivs enligt tillämpliga bestämmelser.

10.

Att informera den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten varje gång denna överenskommelse sägs upp av någondera parten.

5.2

Ägarens åligganden:

1.

Att ha en allmän förståelse för det godkända underhållsprogrammet.

2.

Att ha en allmän förståelse för denna bilaga (Del-M).

3.

Att tillhandahålla luftfartyget till den godkända underhållsorganisationen enligt överenskommelse med den godkända organisationen vid den tidpunkt som denna organisation anger.

4.

Att inte modifiera luftfartyget utan att först rådfråga den godkända organisationen.

5.

Att informera den godkända organisationen om allt underhåll som undantagsvis har utförts utan den godkända organisationens vetskap och kontroll.

6.

Att via loggboken rapportera alla felaktigheter som konstaterats under drift till den godkända organisationen.

7.

Att informera den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten varje gång denna överenskommelse sägs upp av någondera parten.

8.

Att informera den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten och den godkända organisationen varje gång luftfartyget säljs.

9.

Att genomföra all händelserapportering som föreskrivs enligt tillämpliga bestämmelser.

10.

Att regelbundet informera den godkända organisationen beträffande luftfartygets flygtimmar och alla övriga användningsdata, enligt överenskommelse med den godkända organisationen.

11.

Att föra in underhållsintyget i loggböckerna enligt vad som anges i punkt M.A.803 d när pilot-/ägarunderhåll utförs utan att underhållsförteckningen såsom den anges i det godkända underhållsprogrammet i enlighet med punkt M.A.803 c överskrids.

12.

Att informera den godkända organisationen för fortsatt luftvärdighet som ansvarar för hanteringen av luftfartygets fortsatta luftvärdighet senast 30 dagar efter det att pilot-/ägarunderhåll i enlighet med punkt M.A.305 a har genomförts.”

43)

Tillägg II avsnitt 2, ”HUR DEN SOM UTFÄRDAR INTYGET SKA FYLLA I UNDERHÅLLSINTYGET”, ska ändras på följande sätt:

a)

Under ruta 13, fjärde stycket ska den åttonde strecksatsen ersättas med följande:

”–

Förklaringen om underhållsintyg för komponenter som avses i punkt M.A.613.”

b)

Ruta 19 ska ersättas med följande:

”Ruta 19 För allt underhållsarbete som utförs av underhållsorganisationer som godkänts i enlighet med avsnitt A kapitel F i bilaga I (Del-M) till förordning (EG) nr 2042/2003 ska rutan ’andra bestämmelser enligt specifikation i ruta 13’ kryssas i och en förklaring om underhållsintyg ska ges i ruta 13.

Följande förklaring om underhållsintyg för komponenter som avses i punkt M.A.613 ska inkluderas i ruta 13:

’Intygar att, om inget annat anges i denna ruta, det arbete som anges i ruta 12 och som beskrivs i denna ruta har utförts i enlighet med kraven i avsnitt A kapitel F i bilaga I (Del-M) till förordning (EG) nr 2042/2003 och vad beträffar detta arbete anses objektet vara driftsdugligt. DETTA ÄR INTE ETT INTYG ENLIGT BILAGA II (DEL-145) TILL FÖRORDNING (EG) nr 2042/2003.’

Intygsförklaringen ’om inget annat anges i denna ruta’ är avsedd att användas i följande fall:

i)Om underhållsarbetet inte har kunnat slutföras.ii)Om underhållsarbetet har avvikit från den standard som krävs enligt denna bilaga (Del-M).iii)Om underhållsarbetet har utförts i enlighet med andra krav än de som anges i denna bilaga (Del-M). I ett sådant fall ska dessa nationella bestämmelser specificeras i ruta 13.

I alla ovanstående fall, eller kombinationer av ovanstående fall, ska detta anges i ruta 13.”

44)

Tillägg III ska ersättas med följande:

”Tillägg III

Granskningsbevis avseende luftvärdighet

Image

Image

45)

Punkterna 4 och 5 i tillägg IV ska ersättas med följande:

”4.

Klassbehörighet kategori A innebär att underhållsorganisationer som godkänts i enlighet med avsnitt A kapitel F i denna bilaga (Del-M) får utföra underhåll på ett luftfartyg och alla dess komponenter (inklusive motorer och/eller APU-enheter) i enlighet med luftfartygets underhållsdata eller, om detta överenskommits med den behöriga myndigheten, i enlighet med komponentens underhållsdata. Underhåll får endast utföras då komponenterna är monterade på luftfartyget. En sådan godkänd underhållsorganisation med klassbehörighet A får emellertid tillfälligt demontera en komponent vid underhåll för att underlätta åtkomsten till komponenten, utom när sådan demontering gör det nödvändigt att utföra ytterligare underhåll som inte omfattas av bestämmelserna i denna punkt. Kontrollrutiner för detta ska anges i underhållsorganisationens handbok och de ska godkännas av medlemsstaten. I avsnittet med begränsningar specificeras detta underhålls omfattning och därmed även godkännandets omfattning.

5.

Klassbehörighet kategori B innebär att underhållsorganisationer som godkänts i enlighet med avsnitt A kapitel F i denna bilaga (Del-M) får utföra underhåll på en icke installerad motor och/eller APU-enhet och motor- och/eller APU-komponenter i enlighet med motorns och/eller APU-enhetens underhållsdata eller, om detta överenskommits med den behöriga myndigheten, i enlighet med komponentens underhållsdata. Underhåll får endast utföras då komponenterna är monterade på motorn och/eller APU-enheten. En sådan godkänd underhållsorganisation med klassbehörighet B får emellertid tillfälligt demontera en komponent vid underhåll för att underlätta åtkomsten till komponenten, utom när sådan demontering gör det nödvändigt att utföra ytterligare underhåll som inte omfattas av bestämmelserna i denna punkt. I avsnittet med begränsningar specificeras detta underhålls omfattning och därmed även godkännandets omfattning. En underhållsorganisation som godkänts i enlighet med avsnitt A kapitel F i denna bilaga (Del-M) och med klassbehörighet B får även utföra underhåll på en installerad motor under ”bas-” och ”linjeunderhåll”, förutsatt att kontrollrutiner för detta anges i underhållsorganisationens handbok. Sådana verksamheter ska beskrivas i underhållsorganisationens handbok om de tillåts av medlemsstaten.”

46)

Tillägg VI ska ersättas med följande:

”Tillägg VI

Godkännandecertifikat för organisationer som svarar för fortsatt luftvärdighet enligt bilaga I (Del-M) kapitel G

Image

Image

47)

Tillägg VII ska ändras på följande sätt:

a)

Den första meningen ska ersättas med följande: ”Följande utgör de komplicerade underhållsuppgifter som avses i punkterna M.A.502 d.3, M.A.801 b.2 och M.A.801 c:”

b)

Följande punkter ska läggas till som punkterna 3, 4 och 5:

”3.

Utförande av följande underhåll på kolvmotorer:

a)

Isärtagning och efterföljande återmontering av en kolvmotor av andra anledningar än i) för att komma åt kolv-/cylinderanordningarna eller ii) för att ta bort det bakre tillbehörsskyddet för att inspektera och/eller byta ut oljepumpar, om sådant arbete inte innebär borttagning och återmontering av invändiga kugghjul.

b)

Isärtagning och efterföljande återmontering av reduktionsväxlar.

c)

Svetsning och hårdlödning av fogar, förutom mindre svetsningsreparationer av avgassystem som utförs av en vederbörligen godkänd och auktoriserad svetsare, dock ej byte av komponenter.

d)

Påverkan på enskilda delar av enheter som levereras som bänktestade enheter, utom för utbyte eller justering av delar som normalt kan bytas ut eller justeras vid service.

4.

Balansering av propeller, utom

a)

för certifiering av statisk balansering i de fall det krävs enligt underhållshandboken,

b)

dynamisk balansering av installerade propellrar med hjälp av elektronisk balanseringsutrustning i de fall detta är tillåtet enligt underhållshandboken eller andra godkända luftvärdighetsdata.

5.

Alla ytterligare arbeten som kräver

a)

specialverktyg, -utrustning eller -anläggningar, eller

b)

omfattande samordningsförfaranden till följd av arbetenas långa varaktighet och inblandning av flera personer.”

48)

Tillägg VIII ska ersättas med följande:

”Tillägg VIII

Begränsat pilot-/ägarunderhåll

Utöver kraven i bilaga I (Del-M) ska följande grundläggande bestämmelser uppfyllas innan något underhåll utförs enligt villkoren för pilot-/ägarunderhåll:

a)

Kompetens och ansvar

1.

Piloten/ägaren är alltid ansvarig för allt underhåll som han/hon utför.

2.

Innan piloten/ägaren utför underhållsuppgifter ska piloten/ägaren förvissa sig om att ha tillräcklig kompetens för att utföra arbetet. Det är pilotens/ägarens ansvar att bekanta sig med standardförfarandet för underhållsarbete för det aktuella luftfartyget samt med luftfartygets underhållsprogram. Om piloten/ägaren inte har den kompetens som krävs för det arbete som ska utföras får han/hon inte godkänna arbetet.

3.

Piloten/ägaren (eller den anlitade organisationen som svarar för den fortsatta luftvärdigheten i enlighet med avsnitt G kapitel A i denna bilaga) ansvarar för att fastställa pilotens/ägarens arbetsuppgifter i enlighet med dessa grundläggande principer i underhållsprogrammet och för att se till att dokumentet uppdateras regelbundet.

4.

Underhållsprogrammet ska godkännas i enlighet med punkt M.A.302.

b)

Arbeten

Piloten/ägaren får utföra enkla visuella inspektioner eller aktiviteter för att kontrollera det allmänna skicket och uppenbara skador på skrov, motorer, system och komponenter liksom dessas normala funktion.

Underhållsuppgifter får inte utföras av piloten/ägaren om uppgiften

1.

är mycket viktig ur säkerhetssynpunkt och ett felaktigt utförande drastiskt skulle påverka luftfartygets luftvärdighet, eller är en underhållsuppgift som är känslig ur flygsäkerhetssynpunkt enligt punkt M.A.402 a, och/eller

2.

kräver demontering av större komponenter eller större anordningar, och/eller

3.

utförs i enlighet med ett luftvärdighetsdirektiv eller en luftvärdighetsbegränsning (Airworthiness Limitation Item), såvida detta inte uttryckligen tillåts i luftvärdighetsdirektivet eller luftvärdighetsbegränsningen, och/eller

4.

kräver användning av specialverktyg, kalibrerade verktyg (utom momentnycklar och kontaktpressningsverktyg), och/eller

5.

kräver användning av testutrustning eller specialtester (t.ex. NDT, systemtest eller funktionsprovning för avionikutrustning), och/eller

6.

utgörs av någon form av oplanerad specialinspektion (t.ex. kontroll efter hård landning), och/eller

7.

påverkar system som är av avgörande betydelse för IFR-verksamhet, och/eller

8.

omfattas av tillägg VII eller utgör komponentunderhåll i enlighet med punkt M.A.502.

Kriterierna 1 till 8 ovan kan inte åsidosättas genom mindre restriktiva instruktioner som utfärdats i enlighet med M.A.302 d Underhållsprogram.

Alla uppgifter som beskrivs i luftfartygets underhållshandbok såsom förberedelse av luftfartyget för flygning (t.ex. montering av segelflygplansvingar eller tillsyn före flygning) anses vara pilotens uppgifter och inte pilotens/ägarens underhållsuppgifter, och kräver därför inte underhållsintyg.

c)

Utförande av underhåll, pilotens/ägarens uppgifter och dokumentation

Underhållsdata enligt vad som anges i punkt M.A.401 ska alltid finnas till hands under utförande av pilot-/ägarunderhåll och ska alltid följas. Närmare uppgifter om de data som det hänvisas till under utförandet av pilot-/ägarunderhåll ska ingå i underhållsintyget i enlighet med punkt M.A.803 d.

Piloten/ägaren måste informera den godkända organisation som svarar för luftfartygets fortsatta luftvärdighet (i förekommande fall) senast 30 dagar efter det att pilot-/ägarunderhållet har genomförts i enlighet med punkt M.A.305 a.”

2.

Bilaga II (Del-145) till förordning (EG) nr 2042/2003 ska ändras på följande sätt:

1)

Punkt 145.A.50 a ska ersättas med följande:

”a)

Underhållsintyg ska utfärdas av erforderligt auktoriserad certifierande personal på organisationens vägnar när det har säkerställts att allt uppdraget underhållsarbete har utförts korrekt av organisationen i enlighet med de förfaranden som anges i punkt 145.A.70, med hänsyn tagen till befintliga underhållsdata och användningen av dessa enligt punkt 145.A.45, och om det inte finns några kända brister som kan innebära att flygsäkerheten riskeras.”

2)

I tillägg II, Klass- och behörighetssystem för godkännande av organisationer, ska punkterna 4 och 5 ersättas med följande:

”4.

Klassbehörighet kategori A innebär att en enligt bilaga II (Del-145) godkänd underhållsorganisation får utföra underhållsarbete på ett luftfartyg och alla komponenter (inklusive motorer och/eller APU-enheter) i enlighet med luftfartygets underhållsdata eller, om detta överenskommits med den behöriga myndigheten, i enlighet med komponentens underhållsdata, endast då komponenterna är monterade på luftfartyget. En sådan enligt bilaga II (Del-145) godkänd underhållsorganisation med klassbehörighet A får emellertid tillfälligt demontera en komponent vid underhåll för att underlätta åtkomsten till komponenten, utom när sådan demontering gör det nödvändigt att utföra ytterligare underhåll som inte omfattas av bestämmelserna i denna punkt. Kontrollrutiner för detta ska anges i underhållsorganisationens handbok och ska godkännas av medlemsstaten. I avsnittet med begränsningar specificeras detta underhålls omfattning och därmed även godkännandets omfattning.

5.

Klassbehörighet kategori B innebär att en enligt Del-145 godkänd underhållsorganisation får utföra underhåll på en icke installerad motor och/eller APU-enhet och motor- och/eller APU-komponenter i enlighet med motorns/APU-enhetens underhållsdata eller, om detta överenskommits med den behöriga myndigheten, i enlighet med komponentens underhållsdata, endast då komponenterna är monterade på motorn och/eller APU-enheten. En sådan enligt bilaga II (Del-145) godkänd underhållsorganisation med klassbehörighet B får emellertid tillfälligt demontera en komponent vid underhåll för att underlätta åtkomsten till komponenten, utom när sådan demontering gör det nödvändigt att utföra ytterligare underhåll som inte omfattas av bestämmelserna i denna punkt. I avsnittet med begränsningar specificeras detta underhålls omfattning och därmed även godkännandets omfattning. En enligt bilaga II (Del-145) godkänd underhållsorganisation med klassbehörighet B får även utföra underhåll på en installerad motor vid ”bas-” och ”linjeunderhåll”, förutsatt att kontrollrutiner för detta anges i underhållsorganisationens handbok. Sådana verksamheter ska beskrivas i underhållsorganisationens handbok om de tillåts av medlemsstaten.”


Top