EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0629

Kommissionens förordning (EG) nr 629/2008 av den 2 juli 2008 om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 1881/2006 om fastställande av gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel (Text av betydelse för EES)

OJ L 173, 3.7.2008, p. 6–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 038 P. 192 - 195

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/629/oj

3.7.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 173/6


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 629/2008

av den 2 juli 2008

om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 1881/2006 om fastställande av gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 315/93 av den 8 februari 1993 om fastställande av gemenskapsförfaranden för främmande ämnen i livsmedel (1), särskilt artikel 2.3, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 1881/2006 (2) fastställs gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel, bland annat metallerna bly, kadmium och kvicksilver.

(2)

För att skydda folkhälsan är det nödvändigt att hålla halten av främmande ämnen på en sådan nivå att de inte ger anledning till oro för hälsan. De högsta halterna för bly, kadmium och kvicksilver bör vara säkra och hållas så låga som det rimligtvis är möjligt genom tillämpning av god tillverkningssed och jordbruks- och fiskesed.

(3)

Enligt nya uppgifter är det inte möjligt att genom tillämpning av god jordbruks- och fiskesed hålla nivåerna av bly, kadmium och kvicksilver i vissa arter av havslevande djur och i vissa svampar på så låg nivå som det krävs i bilagan till förordning (EG) nr 1881/2006. Gränsvärdena för dessa främmande ämnen måste därför ses över samtidigt som nivån på skyddet för konsumenternas hälsa måste vara fortsatt hög.

(4)

Höga halter av bly, kadmium och kvicksilver har konstaterats i vissa kosttillskott enligt definitionen i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/46/EG av den 10 juni 2002 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kosttillskott (3), och dessa har anmälts genom systemet för snabb varning för livsmedel och foder (RASFF). Det har visats att dessa kosttillskott kan bidra väsentligt till människors exponering för bly, kadmium och kvicksilver. För att skydda folkhälsan bör det därför fastställas gränsvärden för bly, kadmium och kvicksilver i kosttillskott. De högsta halterna måste vara säkra och hållas så låga som det rimligtvis är möjligt genom tillämpning av god tillverkningssed.

(5)

I alger sker en naturlig anrikning av kadmium. Kosttillskott som helt eller till största delen består av torkade alger eller av produkter som framställts av alger kan därför innehålla högre halter av kadmium än andra kosttillskott. Med hänsyn till detta behövs högre gränsvärden för kadmium i kosttillskott som helt eller till största delen består av alger.

(6)

Medlemsstaterna och livsmedelsföretagarna bör få tid på sig att anpassa sig till de nya gränsvärdena för kosttillskott. Tillämpningen av gränsvärdena för kosttillskott bör därför uppskjutas.

(7)

En ändring av fotnot 1 i bilagan till förordning (EG) nr 1881/2006 är nödvändig för att klargöra att gränsvärdet för frukt inte ska tillämpas på trädnötter.

(8)

Nya övervakningsrekommendationer infördes i kommissionens rekommendation 2007/196/EG av den 28 mars 2007 om övervakning av förekomsten av furan i livsmedel (4) och kommissionens rekommendation 2007/331/EG av den 3 maj 2007 om övervakning av akrylamidhalterna i livsmedel (5). Bestämmelserna om övervakning och rapportering i förordning (EG) nr 1881/2006 bör därför kompletteras med hänvisningar till de nya rekommendationerna. Övervakningsprogrammet för polycykliska aromatiska kolväten enligt kommissionens rekommendation 2005/108/EG (6) har genomförts i sin helhet. Hänvisningen till den övervakningsrekommendationen har alltså blivit överflödig.

(9)

Förordning (EG) nr 1881/2006 bör därför ändras i enlighet med detta.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1881/2006 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 9 ska punkt 3 ersättas med följande:

”3.   Medlemsstaterna bör rapportera till kommissionen resultaten från undersökningar avseende aflatoxiner, dioxiner, dioxinlika PCB och icke dioxinlika PCB enligt kommissionens beslut 2006/504/EG (7) och kommissionens rekommendation 2006/794/EG (8). Medlemsstaterna bör till EFSA rapportera resultaten från undersökningar avseende akrylamid och furan enligt kommissionens rekommendation 2007/196/EG (9) och kommissionens rekommendation 2007/331/EG (10).

2.

Bilagan ska ändras i enlighet med bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

De gränsvärden som anges i punkt 3.1.18, 3.2.19, 3.2.20 och 3.3.3 i bilagan ska tillämpas från och med den 1 juli 2009. De ska inte tillämpas på produkter som lagenligt släppts ut på marknaden före den 1 juli 2009. Bevisbördan för när produkterna släpptes ut på marknaden ska åligga livsmedelsföretagaren.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 2 juli 2008.

På kommissionens vägnar

Androulla VASSILIOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 37, 13.2.1993, s. 1. Förordningen ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2)  EUT L 364, 20.12.2006, s. 5. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1126/2007 (EUT L 255, 29.9.2007, s. 14).

(3)  EGT L 183, 12.7.2002, s. 51. Direktivet ändrat genom kommissionens direktiv 2006/37/EG (EUT L 94, 1.4.2006, s. 32).

(4)  EUT L 88, 29.3.2007, s. 56.

(5)  EUT L 123, 12.5.2007, s. 33.

(6)  EUT L 34, 8.2.2005, s. 43.

(7)  EUT L 199, 21.7.2006, s. 21.

(8)  EUT L 322, 22.11.2006, s. 24.

(9)  EUT L 88, 29.3.2007, s. 56.

(10)  EUT L 123, 12.5.2007, s. 33.”


BILAGA

Bilagan till förordning (EG) nr 1881/2006 ska ändras på följande sätt:

1.

I avsnitt 3.1 (Bly) ska punkt 3.1.11 ersättas med följande, och följande nya punkt 3.1.18 ska läggas till:

”3.1.11

Kålgrönsaker, bladgrönsaker och följande svampar (27): Agaricus bisporus (trädgårdschampinjon), Pleurotus ostreatus (ostronmussling, ostronskivling), Lentinula edodes (shiitake)

0,30

3.1.18

Kosttillskott (1)

3,0

2.

Avsnitt 3.2 (Kadmium) ska ersättas med följande:

”3.2

Kadmium

 

3.2.1

Kött (utom slaktbiprodukter) från nötkreatur, får, svin och fjäderfä (6)

0,050

3.2.2

Hästkött, utom slaktbiprodukter(6)

0,20

3.2.3

Lever från nötkreatur, får, svin, fjäderfä och häst (6)

0,50

3.2.4

Njure från nötkreatur, får, svin, fjäderfä och häst (6)

1,0

3.2.5

Muskelkött från fisk (24)(25), utom de fiskarter som förtecknas i punkt 3.2.6, 3.2.7 och 3.2.8

0,050

3.2.6

Muskelkött från följande fiskarter (24)(25):

 

ryggstrimmig pelamid (Sarda sarda)

 

tvåbandsblecka (Diplodus vulgaris)

 

ål (Anguilla anguilla)

 

multe (Chelon labrosus)

 

taggmakrill, alla arter inom släktet Trachurus (Trachurus spp.)

 

”luvar” (Luvarus imperialis)

 

makrill, alla arter inom släktet Scomber (Scomber spp.)

 

sardin (Sardina pilchardus)

 

sardiner, alla arter inom släktet Sardinops (Sardinops spp.)

 

tonfisk, alla arter inom släktena Thunnus och Euthynnus samt bonit (Thunnus spp., Euthynnus spp. Katsuwonus pelamis)

 

tunga (Dicologoglossa cuneata)

0,10

3.2.7

Muskelkött från följande fiskarter (24)(25):

makrill, alla arter inom släktet Auxis (Auxis spp.)

0,20

3.2.8

Muskelkött från följande fiskarter(24)(25):

 

ansjovis, alla arter inom släktet Engraulis (Engraulis spp.)

 

svärdfisk (Xiphias gladius)

0,30

3.2.9

Skaldjur, utom brunt krabbkött och utom kött från huvud och mellankropp av hummer och liknande stora skaldjur (Nephropidae och Palinuridae) (26)

0,50

3.2.10

Tvåskaliga blötdjur (26)

1,0

3.2.11

Bläckfisk (utan inälvor) (26)

1,0

3.2.12

Spannmål, med undantag av kli, groddar, vete och ris

0,10

3.2.13

Kli, groddar, vete och ris

0,20

3.2.14

Sojabönor

0,20

3.2.15

Grönsaker och frukt, utom bladgrönsaker, färska örtkryddor, svamp, stjälkgrönsaker, rotfrukter och potatis (27)

0,050

3.2.16

Stjälkgrönsaker, rotfrukter och potatis, utom rotselleri (27). I fråga om potatis gäller gränsvärdet skalad potatis.

0,10

3.2.17

Bladgrönsaker, färska örter, rotselleri och följande svampar (27): Agaricus bisporus (trädgårdschampinjon), Pleurotus ostreatus (ostronmussling, ostronskivling), Lentinula edodes (shiitake)

0,20

3.2.18

Svampar, utom de som förtecknas i punkt 3.2.17 (27)

1,0

3.2.19

Kosttillskott (2), utom de som förtecknas i punkt 3.2.20

1,0

3.2.20

Kosttillskott (2) som helt eller till största delen består av torkade alger eller av produkter som framställts av alger

3,0

3.

I avsnitt 3.3 (Kvicksilver) ska punkt 3.3.2 ersättas med följande, och följande nya punkt 3.3.3 ska läggas till:

”3.3.2

Muskelkött från följande fiskarter (24)(25):

 

marulk, alla arter inom släktet Lophius (Lophius spp.)

 

havskatt (Anarhichas lupus)

 

ryggstrimmig pelamid (Sarda sarda)

 

ål, alla arter inom släktet Anguilla (Anguilla spp.)

 

atlantisk soldatfisk, alla arter inom släktet Hoplostethus (Hoplostethus spp.)

 

skoläst, grenadjär (Coryphaenoides rupestris)

 

hälleflundra (Hippoglossus hippoglossus)

 

kapkingklip (Genypterus capensis)

 

marlin, alla arter inom släktet Makaira (Makaira spp.)

 

var, alla arter inom släktet Lepidorhombus (Lepidorhombus spp.)

 

mulle, alla arter inom släktet Mullus (Mullus spp.)

 

guldkingklip (Genypterus blacodes)

 

gädda (Esox lucius)

 

ostrimmig pelamid (Orcynopsis unicolor)

 

glyskolja (Trisopterus minutus)

 

portugisisk hundhaj (Centroscymnus coelolepis)

 

rocka, alla arter inom släktet Raja (Raja spp.)

 

kungsfisk, rödfisk (Sebastes marinus, S. mentella, S. viviparus)

 

segelfisk (Istiophorus platypterus)

 

strumpebandsfisk, dolkfisk (Lepidopus caudatus, Aphanopus carbo)

 

pagell, alla arter inom släktet Pagellus (Pagellus spp.)

 

haj (alla arter)

 

escolar, oljefisk, ruvett (Lepidocybium flavobrunneum, Ruvettus pretiosus, Gempylus serpens)

 

stör, alla arter inom släktet Acipenser (Acipenser spp.)

 

svärdfisk (Xiphias gladius)

 

tonfisk, alla arter inom släktena Thunnus och Euthynnus samt bonit (Thunnus spp., Euthynnus spp., Katsuwonus pelamis)

1,0

3.3.3

Kosttillskott (3)

0,10

4.

I fotnot (1) ska följande mening läggas till:

”Trädnötter omfattas inte av gränsvärdet för frukt.”

5.

Fotnot (8) ska ersättas med följande:

”(8)

Livsmedel som förtecknas i denna kategori enligt definitionen i kommissionens direktiv 2006/141/EG (EUT L 401, 30.12.2006, s. 1).”


(1)  Gränsvärdet ska tillämpas på kosttillskottet som det saluförs.”

(2)  Gränsvärdet ska tillämpas på kosttillskottet som det saluförs.”

(3)  Gränsvärdet ska tillämpas på kosttillskottet som det saluförs.”


Top