EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0360

Kommissionens förordning (EG) nr 360/2008 av den 18 april 2008 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan

OJ L 111, 23.4.2008, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 016 P. 122 - 123

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/360/oj

23.4.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 111/9


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 360/2008

av den 18 april 2008

om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (1), särskilt artikel 9.1 a, och

av följande skäl:

(1)

För klassificeringen av frukt- och bärsaft i Kombinerade nomenklaturen i bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87 bör en åtskillnad göras mellan å ena sidan frukt- och bärsaft med tillsats av socker enligt nr 2009 och å andra sidan beredningar för framställning av drycker som innehåller aromatiserade sockerlösningar enligt nr 2106.

(2)

Enligt förklarande anmärkning till HS-nummer 2009 får, bland andra tillsatser, socker tillsättas frukt- och bärsaft, under förutsättning att saften bibehåller sin ursprungliga karaktär.

(3)

Frukt- och bärsafter eller blandningar av frukt- och bärsafter ska således, oavsett om socker tillsatts eller inte, klassificeras enligt undernumren till HS-nummer 2009, under förutsättning att de inte har förlorat sin ursprungliga karaktär av frukt- och bärsaft. I det senare fallet ska de uteslutas från klassificering enligt HS-nummer 2009 och klassificeras enligt nummer 2106.

(4)

Enligt kompletterande anmärkning 5 b till kapitel 20 i Kombinerade nomenklaturen har frukt- och bärsafter med tillsats av så mycket socker att de innehåller mindre än 50 viktprocent fruktsaft förlorat sin karaktär av naturlig frukt- och bärsaft, och kan därför inte klassificeras enligt HS-nummer 2009. Tillsatsen av socker ska fastställas enligt Brixtalet, vilket bland annat beror på dessa produkters sockerinnehåll.

(5)

Problem har uppstått vid klassificeringen av koncentrat av naturliga frukt- och bärsafter. När tillsatsen av socker i de produkterna beräknas i enlighet med de kompletterande anmärkningarna 2 och 5 kan den verka vara så stor att produkterna innehåller mindre än 50 viktprocent frukt- och bärsaft, och måste klassificeras enligt nr 2106. Detta resultat är inte tillfredsställande eftersom det baseras på en fiktiv beräkning av tillsatsen av socker, medan i själva verket inget socker har tillsatts och det höga resultatet är en följd av koncentratet.

(6)

Det är därför lämpligt att formulera om kompletterande anmärkning 5 b till kapitel 20 och lägga till en ny bestämmelse till den kompletterande anmärkningen, där det tydligt framgår att kriteriet om 50 viktprocent frukt- och bärsaft inte är tillämpligt för koncentrat av naturliga frukt- och bärsafter, så att de safterna inte utesluts från nr 2009 på grundval av en beräknad tillsats av socker. Det bör också tydligt framgå att kompletterande anmärkning 5 ska tillämpas för produkterna i det skick de föreligger.

(7)

Förordning (EEG) nr 2658/87 bör därför ändras i enlighet med detta.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från tullkodexkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Kompletterande anmärkning 5 till kapitel 20 i Kombinerade nomenklaturen i bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87 ska ersättas med följande:

”5.

Följande ska gälla för produkterna i det skick de föreligger:

a)

Med tillsats av socker i produkter enligt nr 2009 förstås sockerinnehållet minskat med nedanstående tal:

citron- eller tomatsaft: 3,

druvsaft: 15,

andra frukt- eller grönsakssafter, inbegripet blandsafter: 13.

b)

Frukt- och bärsafter med tillsats av socker och med ett Brixtal av högst 67 samt innehållande mindre än 50 viktprocent fruktsaft förlorar sin ursprungliga karaktär av frukt- och bärsaft enligt nr 2009.

Koncentrat av naturliga frukt- och bärsafter ska inte omfattas av b. Sådana safter utesluts således inte från nummer 2009.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 april 2008.

På kommissionens vägnar

László KOVÁCS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 256, 7.9.1987, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 275/2008 (EUT L 85, 27.3.2008, s. 3).


Top