EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0357

Kommissionens förordning (EG) nr 357/2008 av den 22 april 2008 om ändring av bilaga V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati (Text av betydelse för EES)

OJ L 111, 23.4.2008, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 051 P. 202 - 203

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/357/oj

23.4.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 111/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 357/2008

av den 22 april 2008

om ändring av bilaga V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 av den 22 maj 2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati (1), särskilt artikel 23a g, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 999/2001 fastställs bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati (TSE) hos djur. Den är tillämplig på produktion och avyttring av levande djur och animaliska produkter samt, i vissa specifika fall, export av dessa.

(2)

I bilaga V till förordning (EG) nr 999/2001 fastställs reglerna för avlägsnande och bortskaffande av specificerat riskmaterial.

(3)

Olika faktorer tyder på att BSE-epidemin utvecklats i önskad riktning och att situationen förbättrats betydligt under senare år tack vare de åtgärder som vidtagits för att minska risken, särskilt det totala utfodringsförbudet och regler om att specificerat riskmaterial ska avlägsnas och destrueras.

(4)

Ett av de strategiska målen i kommissionens TSE-färdplan, som antogs den 15 juli 2005 (2), är att försäkra sig om och bibehålla den nuvarande nivån på konsumentskyddet genom att fortsätta säkerställa säkert avlägsnande av specificerat riskmaterial, men att ändra förteckningen över eller åldern på de djur från vilka specificerat riskmaterial ska avlägsnas på grundval av de senaste vetenskapliga rönen.

(5)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet konstaterade i sitt yttrande av den 19 april 2007 att sannolikt påvisbar smittsamhet i det centrala nervsystemet hos nötkreatur enligt senaste vetenskapliga rön uppträder då ungefär tre fjärdedelar av inkubationstiden förflutit och att det kan förväntas att smittsamhet inte är påvisbar eller fortfarande frånvarande i nötkreatur som är 33 månader.

(6)

Genomsnittsåldern för rapporterade BSE-positiva fall i gemenskapen steg från 86 till 121 månader mellan 2001 och 2006. Under samma period rapporterades i gemenskapen endast sju BSE-fall hos nötkreatur under 35 månader bland totalt 7 413 BSE-fall av totalt mer än 60 miljoner nötkreatur som testades.

(7)

Därför finns det vetenskapliga belägg för att se över den åldersgräns vid vilken vissa typer av specificerat riskmaterial, särskilt kotpelaren, måste avlägsnas från nötkreatur. Med hänsyn till utvecklingen av smittsamhet i det centrala nervsystemet under inkubationstiden, åldersstrukturen bland positiva BSE-fall och den minskade exponeringen bland nötkreatur födda efter den 1 januari 2001 kan åldersgränsen höjas från 24 till 30 månader för avlägsnande av specifikt riskmaterial såsom kotpelaren, inklusive dorsalrotsganglier, från nötkreatur. Följaktligen bör definitionen av specificerat riskmaterial i bilaga V till förordning (EG) nr 999/2001 ändras.

(8)

Förordning (EG) nr 999/2001 bör därför ändras i enlighet med detta.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Punkt 1 a ii i bilaga V till förordning (EG) nr 999/2001 ska ersättas med följande:

”ii)

Kotpelare utom svanskotor, hals-, bröst- och ländkotornas tagg- och tvärutskott och den mediala korsbenskammen och korsbenets ”vingar”, men inklusive dorsalrotsganglier från djur som är äldre än 30 månader.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 april 2008.

På kommissionens vägnar

Androulla VASSILIOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 147, 31.5.2001, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 315/2008 (EUT L 94, 5.4.2008, s. 3).

(2)  KOM(2005) 322 slutlig.


Top