EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2008_073_R_0020_01

2008/224/EG: Rådets beslut av den 18 februari 2008 om ingående av protokoll om ändring av avtalen mellan Europeiska gemenskapen och Georgiens regering, Republiken Libanon, Republiken Maldiverna, Republiken Moldavien, Republiken Singapores regering respektive Republiken Uruguay om vissa luftfartaspekter med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen
Protokoll om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Georgiens regering om vissa luftfartsaspekter
Protokoll om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Libanon om vissa luftfartsaspekter
Protokoll om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Maldiverna om vissa luftfartsaspekter
Protokoll om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Moldavien om vissa luftfartsaspekter
Protokoll om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Singapores regering om vissa luftfartsaspekter
Protokoll om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Uruguay om vissa luftfartsaspekter

OJ L 73, 15.3.2008, p. 20–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.3.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 73/20


RÅDETS BESLUT

av den 18 februari 2008

om ingående av protokoll om ändring av avtalen mellan Europeiska gemenskapen och Georgiens regering, Republiken Libanon, Republiken Maldiverna, Republiken Moldavien, Republiken Singapores regering respektive Republiken Uruguay om vissa luftfartaspekter med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

(2008/224/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 80.2 jämförd med artikel 300.2 första stycket första meningen och artikel 300.3 första stycket,

med beaktande av 2005 års anslutningsakt, särskilt artikel 6.2,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)

Republiken Bulgarien och Rumänien undertecknade var sitt bilateralt luftfartsavtal med Georgien den 19 januari 1995 respektive den 26 mars 1996.

(2)

Avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Georgiens regering om vissa luftfartsaspekter (2) undertecknades i Bryssel den 3 maj 2006.

(3)

Republiken Bulgarien och Rumänien undertecknade var sitt bilateralt luftfartsavtal med Republiken Libanon i Beirut den 17 februari 1967 respektive den 25 februari 1967.

(4)

Avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Libanon om vissa luftfartsaspekter (3) undertecknades i Beirut den 7 juli 2006.

(5)

Republiken Bulgarien undertecknade ett bilateralt luftfartsavtal med Republiken Maldiverna den 13 augusti 2006 i Male.

(6)

Avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Maldiverna om vissa luftfartsaspekter (4) undertecknades i Bryssel den 21 september 2006.

(7)

Republiken Bulgarien och Rumänien undertecknade var sitt bilateralt luftfartsavtal med Republiken Moldavien den 17 april 1996 respektive den 28 juni 1993.

(8)

Avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Moldavien om vissa luftfartsaspekter (5) undertecknades i Bryssel den 11 april 2006.

(9)

Republiken Bulgarien och Rumänien undertecknade var sitt bilateralt luftfartsavtal med Republiken Singapore den 28 november 1969 respektive den 11 januari 1978.

(10)

Avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Singapores regering om vissa luftfartsaspekter (6) undertecknades i Luxemburg den 9 juni 2006.

(11)

Rumänien undertecknade ett bilateralt luftfartsavtal med Republiken Uruguay den 31 maj 1996 i Bukarest.

(12)

Avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Uruguay om vissa luftfartsaspekter (7) undertecknades i Montevideo den 3 november 2006.

(13)

2005 års anslutningsakt undertecknades i Luxemburg den 25 april 2005 och trädde i kraft den 1 januari 2007.

(14)

Ett protokoll om ändring av bilagorna I och II till vart och ett av ovannämnda avtal mellan Europeiska gemenskaperna och respektive stat är nödvändigt för att ta hänsyn till anslutningen av dessa två nya medlemsstater.

(15)

Förhandlingarna bygger på det förhandlingsmandat som rådet gav kommissionen den 5 juni 2003.

(16)

Protokollen ska följaktligen ingås på gemenskapens vägnar.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande protokoll godkänns härmed på gemenskapens vägnar:

Protokollet om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Georgiens regering om vissa luftfartsaspekter.

Protokollet om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Libanon om vissa luftfartsaspekter.

Protokollet om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Maldiverna om vissa luftfartsaspekter.

Protokollet om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Moldavien om vissa luftfartsaspekter.

Protokollet om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Singapores regering om vissa luftfartsaspekter.

Protokollet om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Uruguay om vissa luftfartsaspekter.

Texterna till protokollen åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas att på gemenskapens vägnar överlämna det meddelande som avses i artikel 3 i respektive protokoll.

Utfärdat i Bryssel den 18 februari 2008.

På rådets vägnar

D. RUPEL

Ordförande


(1)  Europaparlamentets yttrande av den 11 december 2007 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  EUT L 134, 20.5.2006, s. 24.

(3)  EUT L 215, 5.8.2006, s. 17.

(4)  EUT L 286, 17.10.2006, s. 20.

(5)  EUT L 126, 13.5.2006, s. 24.

(6)  EUT L 243, 6.9.2006, s. 22.

(7)  EUT L 330, 28.11.2006, s. 19.


PROTOKOLL

om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Georgiens regering om vissa luftfartsaspekter

EUROPEISKA GEMENSKAPEN,

å ena sidan, och

GEORGIENS REGERING,

å andra sidan,

(nedan kallade parterna),

MED BEAKTANDE av avtalen mellan Georgien och Republiken Bulgarien respektive Rumänien, som undertecknades den 19 januari 1995 i Sofia respektive den 26 mars 1996 i Tbilisi,

MED BEAKTANDE av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Georgiens regering om vissa luftfartsaspekter, som undertecknades i Bryssel den 3 maj 2006 (nedan kallat det övergripande avtalet), och

MED BEAKTANDE av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen, och därmed till Europeiska gemenskapen, den 1 januari 2007,

HAR ENATS OM FÖLJANDE:

Artikel 1

Följande strecksatser ska läggas till i punkt a i bilaga I till det övergripande avtalet, efter raden för Österrike respektive Nederländerna:

”—

Luftfartsavtal mellan Republiken Bulgariens regering och Republiken Georgiens regering, upprättat i Sofia den 19 januari 1995, nedan kallat Georgien–Bulgarienavtalet, i bilaga II”,

”—

Luftfartsavtal mellan Rumäniens regering och Georgiens regering, upprättat i Tbilisi den 26 mars 1996, nedan kallat Georgien–Rumänienavtalet, i bilaga II”.

Artikel 2

Följande strecksatser ska läggas till i bilaga II till det övergripande avtalet, efter raden om ”Georgien–Belgienavtalet” respektive ”Georgien–Polenavtalet”:

a)

I punkt a) ”Lufttrafikföretag utsedda av en medlemsstat”:

”—

Artikel 3.5 i Georgien–Bulgarienavtalet”,

”—

Artikel 3 i Georgien–Rumänienavtalet”,

b)

I punkt b) ”Vägran, återkallande, tillfälligt upphävande eller begränsning av godkännanden eller tillstånd”:

”—

Artikel 4.1 a i Georgien–Bulgarienavtalet”,

”—

Artikel 4.1 a i Georgien–Rumänienavtalet”,

c)

I punkt d) ”Beskattning av flygbränsle”:

”—

Artikel 5 i Georgien–Bulgarienavtalet”,

”—

Artikel 9 i Georgien–Rumänienavtalet”,

d)

I punkt e) ”Priser för transporter inom Europeiska gemenskapen”:

”—

Artikel 6 i Georgien–Bulgarienavtalet”,

”—

Artikel 8 i Georgien–Rumänienavtalet”.

Artikel 3

Protokollet ska träda i kraft när parterna skriftligen har meddelat varandra att de respektive interna förfaranden som krävs för ikraftträdandet har slutförts.

Artikel 4

Detta protokoll är upprättat på bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska, ungerska och georgiska språken, vilka alla texter är lika giltiga.


PROTOKOLL

om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Libanon om vissa luftfartsaspekter

EUROPEISKA GEMENSKAPEN,

å ena sidan, och

REPUBLIKEN LIBANON,

å andra sidan,

(nedan kallade parterna),

MED BEAKTANDE av avtalen mellan Republiken Libanon och Republiken Bulgarien respektive Rumänien, som undertecknades den 17 februari 1967 i Beirut respektive den 25 februari 1967 i Tbilisi,

MED BEAKTANDE av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Libanon om vissa luftfartsaspekter, som undertecknades i Beirut den 7 juli 2006 (nedan kallat det övergripande avtalet), och

MED BEAKTANDE av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen, och därmed till Europeiska gemenskapen, den 1 januari 2007,

HAR ENATS OM FÖLJANDE:

Artikel 1

Följande strecksatser ska läggas till i punkt a i bilaga I till det övergripande avtalet, efter raden om Belgien respektive Polen:

”—

Luftfartsavtal mellan Republiken Bulgariens regering och Republiken Libanon regering, upprättat i Beirut den 17 februari 1967 (nedan kallat Libanon–Bulgarienavtalet),”,

”—

Luftfartsavtal mellan Socialistiska Republiken Rumäniens regering och Republiken Libanons regering, upprättat i Beirut den 25 februari 1967 (nedan kallat Libanon–Rumänienavtalet),”.

Artikel 2

Följande strecksatser ska läggas till i bilaga II till det övergripande avtalet, efter raden om ”Libanon–Belgienavtalet” respektive ”Libanon–Polenavtalet”:

a)

I punkt a) ”Lufttrafikföretag utsedda av en medlemsstat”:

”—

Artikel 3 i Libanon–Bulgarienavtalet”,

”—

Artikel 3 i Libanon–Rumänienavtalet”,

b)

I punkt b) ”Vägran, återkallande, tillfälligt upphävande eller begränsning av godkännanden eller tillstånd”:

”—

Artikel 3 i Libanon–Bulgarienavtalet”,

”—

Artikel 3 i Libanon–Rumänienavtalet”,

c)

I punkt d) ”Beskattning av flygbränsle”:

”—

Artikel 6 i Libanon–Bulgarienavtalet”,

”—

Artikel 8 i Libanon–Rumänienavtalet”,

d)

I punkt e) ”Priser för transporter inom Europeiska gemenskapen”:

”—

Artikel 10 i Libanon–Bulgarienavtalet”,

”—

Artikel 9 i Libanon–Rumänienavtalet”.

Artikel 3

Protokollet ska träda i kraft när parterna skriftligen har meddelat varandra att de respektive interna förfaranden som krävs för ikraftträdandet har slutförts.

Artikel 4

Detta protokoll är upprättat på bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska, ungerska och arabiska språken, vilka alla texter är lika giltiga.


PROTOKOLL

om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Maldiverna om vissa luftfartsaspekter

EUROPEISKA GEMENSKAPEN,

å ena sidan, och

REPUBLIKEN MALDIVERNA,

å andra sidan,

nedan kallade parterna,

MED BEAKTANDE av avtalet mellan Republiken Bulgarien och Republiken Maldiverna, som undertecknades den 13 augusti 1996 i Male,

MED BEAKTANDE av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Maldiverna om vissa luftfartsaspekter, som undertecknades i Bryssel den 21 september 2006 (nedan kallat det övergripande avtalet), och

med beaktande av Republiken Bulgariens anslutning till Europeiska unionen, och därmed till Europeiska gemenskapen, den 1 januari 2007,

HAR ENATS OM FÖLJANDE:

Artikel 1

Följande strecksats ska läggas till i punkt a i bilaga I till det övergripande avtalet, efter raden om Österrike:

”—

Luftfartsavtal mellan Republiken Bulgariens regering och Republiken Maldivernas regering, upprättat i Male den 13 augusti 2006 (nedan kallat Maldiverna–Bulgarienavtalet) i bilaga II,”.

Artikel 2

Följande strecksatser ska läggas till i bilaga II till det övergripande avtalet, efter raden om ”Maldiverna–Österrikeavtalet”:

a)

I punkt a) ”Lufttrafikföretag utsedda av en medlemsstat”:

”—

Artikel 3.1 i Maldiverna–Bulgarienavtalet”,

b)

I punkt b) ”Vägran, återkallande, tillfälligt upphävande eller begränsning av godkännanden eller tillstånd”:

”—

Artikel 4.1 a i Maldiverna–Bulgarienavtalet”,

c)

I punkt d) ”Beskattning av flygbränsle”:

”—

Artikel 7 i Maldiverna–Bulgarienavtalet”,

d)

I punkt e) ”Priser för transporter inom Europeiska gemenskapen”:

”—

Artikel 9 i Maldiverna–Bulgarienavtalet,”.

Artikel 3

Protokollet ska träda i kraft när parterna skriftligen har meddelat varandra att de respektive interna förfaranden som krävs för ikraftträdandet har slutförts.

Artikel 4

Detta protokoll är upprättat på de bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska, ungerska och divehi (maldiviska) språken, vilka alla texter är lika giltiga.


PROTOKOLL

om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Moldavien om vissa luftfartsaspekter

EUROPEISKA GEMENSKAPEN,

å ena sidan, och

REPUBLIKEN MOLDAVIEN,

å andra sidan,

nedan kallade parterna,

MED BEAKTANDE av avtalen mellan Republiken Moldavien och Republiken Bulgarien respektive Rumänien, som undertecknades den 17 april 1996 i Sofia respektive den 28 juni 1993 i Chisinau,

MED BEAKTANDE av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Moldavien om vissa luftfartsaspekter, som undertecknades i Bryssel den 11 april 2006 (nedan kallat det övergripande avtalet), och

MED BEAKTANDE av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen, och därmed till Europeiska gemenskapen, den 1 januari 2007,

HAR ENATS OM FÖLJANDE:

Artikel 1

Följande strecksatser ska läggas till i punkt a i bilaga I till det övergripande avtalet efter raden om Österrike respektive Polen:

”—

Avtal mellan Republiken Bulgariens regering och Republiken Moldaviens regering om luftfart mellan och bortom deras territorier, som undertecknades i Sofia den 17 april 1996 (nedan kallat Moldavien–Bulgarienavtalet),”,

”—

Luftfartsavtal mellan Rumäniens regering och Republiken Moldaviens regering, som undertecknades i Chisinau den 28 juni 1993, ändrat genom tilläggsprotokollet som undertecknades i Bukarest den 31 januari 2003, senast ändrat genom utväxling av diplomatiska noter undertecknade den 5 maj 2004 respektive den 12 maj 2004, (nedan kallat Moldavien–Rumänienavtalet),”.

Artikel 2

Följande strecksatser ska läggas till i bilaga II till det övergripande avtalet efter raden om ”Moldavien–Österrikeavtalet” respektive ”Moldavien–Bulgarienavtalet”:

a)

I punkt a) ”Lufttrafikföretag utsedda av en medlemsstat”:

”—

Artikel 3.5 i Moldavien–Bulgarienavtalet”,

”—

Artikel 3 i Moldavien–Rumänienavtalet”,

b)

I punkt b) ”Vägran, återkallande, tillfälligt upphävande eller begränsning av godkännanden eller tillstånd”:

”—

Artikel 4.1 a i Moldavien–Bulgarienavtalet”,

”—

Artikel 4.1 a i Moldavien–Rumänienavtalet”,

c)

I punkt d) ”Beskattning av flygbränsle”:

”—

Artikel 7 i Moldavien–Bulgarienavtalet”,

”—

Artikel 9 i Moldavien–Rumänienavtalet”,

d)

I punkt e) ”Priser för transporter inom Europeiska gemenskapen”:

”—

Artikel 9 i Moldavien–Bulgarienavtalet”,

”—

Artikel 8 i Moldavien–Rumänienavtalet”.

Artikel 3

Protokollet ska träda i kraft när parterna skriftligen har meddelat varandra att de respektive interna förfaranden som krävs för ikraftträdandet har slutförts.

Artikel 4

Detta protokoll är upprättat på parternas officiella språk, vilka alla texter är lika giltiga.


PROTOKOLL

om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Singapores regering om vissa luftfartsaspekter

EUROPEISKA GEMENSKAPEN,

å ena sidan, och

REPUBLIKEN SINGAPORES REGERING,

å andra sidan,

nedan kallade parterna,

MED BEAKTANDE av avtalen mellan Republiken Singapores regering och Republiken Bulgarien respektive Rumänien, som undertecknades i Singapore den 28 november 1969 respektive den 11 januari 1978,

MED BEAKTANDE av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Singapores regering om vissa luftfartsaspekter, som undertecknades i Luxemburg den 9 juni 2006 (nedan kallat det övergripande avtalet), och

MED BEAKTANDE av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen, och därmed till Europeiska gemenskapen, den 1 januari 2007,

HAR ENATS OM FÖLJANDE:

Artikel 1

Följande rader ska läggas till i punkt a i bilaga I till det övergripande avtalet efter raden för Belgien respektive Portugal:

”—

Avtal mellan Republiken Singapores regering och Folkrepubliken Bulgariens regering om luftfart mellan och bortom deras territorier, som undertecknades i Singapore den 28 november 1969 (nedan kallat Singapore–Bulgarienavtalet),”,

”—

Luftfartsavtal mellan Socialistiska Republiken Rumäniens regering och Republiken Singapores regering, som undertecknades i Singapore den 11 januari 1978, (nedan kallat Singapore–Rumänienavtalet),”.

Artikel 2

Följande strecksatser ska läggas till i bilaga II till det övergripande avtalet efter raden om ”Singapore–Belgienavtalet” respektive ”Singapore–Portugalavtalet”:

a)

I punkt a) ”Lufttrafikföretag utsedda av en medlemsstat”:

”—

Artikel 3 i Singapore–Bulgarienavtalet”,

”—

Artikel 3 i Singapore–Rumänienavtalet”,

b)

I punkt b) ”Vägran, återkallande, tillfälligt upphävande eller begränsning av godkännanden eller tillstånd”:

”—

Artikel 3 i Singapore–Bulgarienavtalet”,

”—

Artikel 3 i Singapore–Rumänienavtalet”,

c)

I punkt d) ”Priser för transporter inom Europeiska gemenskapen”:

”—

Artikel 8 i Singapore–Bulgarienavtalet”,

”—

Artikel 9 i Singapore–Rumänienavtalet”.

Artikel 3

Protokollet ska träda i kraft när parterna skriftligen har meddelat varandra att de respektive interna förfaranden som krävs för ikraftträdandet har slutförts.

Artikel 4

Detta protokoll är upprättat på bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska. Vid tvister ska den engelska versionen ha företräde framför övriga språkversioner.


PROTOKOLL

om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Uruguay om vissa luftfartsaspekter

EUROPEISKA GEMENSKAPEN,

å ena sidan, och

REPUBLIKEN URUGUAY,

å andra sidan,

(nedan kallade parterna),

MED BEAKTANDE av avtalet mellan Rumänien och Republiken Uruguay, som undertecknades i Bukarest den 31 maj 1996,

MED BEAKTANDE av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Uruguay om vissa luftfartsaspekter, som undertecknades i Montevideo den 3 november 2006 (nedan kallat det övergripande avtalet), och

MED BEAKTANDE av Rumäniens anslutning till Europeiska unionen, och därmed till Europeiska gemenskapen, den 1 januari 2007,

HAR ENATS OM FÖLJANDE:

Artikel 1

Följande strecksats ska läggas till i punkt a i bilaga I till det övergripande avtalet efter raden om Portugal:

”—

Luftfartsavtal mellan Rumäniens regering och Republiken Uruguays regering, som undertecknades i Bukarest den 31 maj 1996, (nedan kallat Uruguay–Rumänienavtalet) i bilaga II,”.

Artikel 2

Följande strecksatser ska läggas till i bilaga II till det övergripande avtalet efter raden om ”Uruguay–Portugalavtalet”:

a)

I punkt a) ”Utsedda”:

”—

Artikel 3 i Uruguay–Rumänienavtalet”,

b)

I punkt b) ”Vägran, återkallande, tillfälligt upphävande eller begränsning av godkännanden eller tillstånd”:

”—

Artikel 4.1 i Uruguay–Rumänienavtalet”,

c)

I punkt d) ”Beskattning av flygbränsle”:

”—

Artikel 9 i Uruguay–Rumänienavtalet”,

d)

I punkt e) ”Priser för transporter inom Europeiska gemenskapen”:

”—

Artikel 8 i Uruguay–Rumänienavtalet”.

Artikel 3

Protokollet ska träda i kraft när parterna skriftligen har meddelat varandra att de respektive interna förfaranden som krävs för ikraftträdandet har slutförts.

Artikel 4

Detta protokoll är upprättat på bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska språken. I händelse av avvikelser mellan språkversionerna ska den spanska versionen ha företräde framför övriga språkversioner.


Top