EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0234

Europaparlamentets och rådets beslut nr 234/2008/EG av den 11 mars 2008 om inrättande av Europeiska rådgivande kommittén för statistik och om upphävande av rådets beslut 91/116/EEG (Text av betydelse för EES)

OJ L 73, 15.3.2008, p. 13–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/234(1)/oj

15.3.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 73/13


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT nr 234/2008/EG

av den 11 mars 2008

om inrättande av Europeiska rådgivande kommittén för statistik och om upphävande av rådets beslut 91/116/EEG

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 285,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

efter samråd med Regionkommittén,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)

Samråd med användare och framställare av statistisk information liksom med uppgiftslämnare av sådan information är avgörande för utarbetandet och utvecklingen av gemenskapens politik för statistisk information.

(2)

Europeiska rådgivande kommittén för statistik på det ekonomiska och sociala området, inrättad genom rådets beslut 91/116/EEG (3), bistår för närvarande rådet och kommissionen i samordningen av målen för gemenskapens politik för statistisk information, varvid den beaktar användarnas krav och kostnaderna för uppgiftslämnare och statistikproducenter.

(3)

Europeiska rådgivande kommittén för statistik på det ekonomiska och sociala området har varit till nytta, men de förändringar som skett i gemenskapen, särskilt utvidgningen till 27 medlemsstater, gör det nödvändigt med en rad förändringar av kommitténs roll, uppdrag, sammansättning och förfaranden. För tydlighetens skull är det lämpligt att denna kommitté ersätts med en ny europeisk rådgivande kommitté för statistik (nedan kallad kommittén).

(4)

Kommittén bör bidra till ett nära samarbete i programplaneringsprocessen för att förbättra det europeiska statistiksystemets styrformer och höja kvaliteten på gemenskapens statistik. I detta syfte bör man behålla det nära samarbetet med kommittén för det statistiska programmet, som inrättades genom rådets beslut 89/382/EEG, Euratom (4), och med kommittén för valuta-, finans- och betalningsbalansstatistik, som inrättades genom rådets beslut 91/115/EEG (5).

(5)

Det bör göras en avvägning mellan å ena sidan behovet av att minska antalet ledamöter så att kommittén kan arbeta effektivt i en utvidgad gemenskap och å andra sidan behovet av att alla intressenter inom gemenskapens statistik företräds, enligt rådets önskemål i slutsatserna av den 8 november 2005.

(6)

I syfte att uppfylla målet att bättre bedöma och avväga fördelarna och kostnaderna för gemenskapens statistikbehov och omfördela och minska den börda som gemenskapens statistiklagstiftning medför, för att på så sätt göra det lättare att möta den ökande efterfrågan, bör kommittén få en mer betydande roll i utarbetandet och genomförandet av gemenskapens statistikprogram.

(7)

Kommittén bör framföra råd från användare, uppgiftslämnare och statistikproducenter beträffande målen för gemenskapens politik för statistisk information.

(8)

Beslut 91/116/EEG bör därför upphävas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Europeiska rådgivande kommittén för statistik

1.   Europeiska rådgivande kommittén för statistik (nedan kallad kommittén) inrättas härmed.

2.   Kommittén ska bistå Europaparlamentet, rådet och kommissionen genom att se till att användarnas krav och kostnaderna för uppgiftslämnare och statistikproducenter beaktas vid samordningen av de strategiska målen och prioriteringarna för gemenskapens politik för statistisk information.

3.   Biståndet ska omfatta alla statistikområden av betydelse för gemenskapens politik för statistisk information.

Artikel 2

Uppgifter

1.   Kommissionen ska på ett tidigt stadium rådgöra med kommittén vid utarbetandet av gemenskapens statistikprogram. Kommittén ska avge ett yttrande i vilket särskilt följande behandlas:

a)

Relevansen av gemenskapens statistikprogram i förhållande till de krav som ställs genom den europeiska integrationen och utvecklingen såsom de uttrycks av gemenskapens institutioner, nationella och regionala myndigheter, olika ekonomiska och sociala kategorier samt kretsar inom forskarsamhället.

b)

Relevansen av gemenskapens statistikprogram i förhållande till gemenskapens verksamhet, med beaktande av ekonomisk, social och teknisk utveckling.

c)

Avvägningen när det gäller prioriteringar och resurser mellan olika områden i gemenskapens statistikprogram, kommissionens årliga arbetsprogram för statistik och möjligheterna att omprioritera det statistiska arbetet.

d)

Tillräckligheten av de resurser som behövs för att genomföra gemenskapens statistikprogram, inbegripet de kostnader som direkt belastar både gemenskapen och de nationella myndigheterna samt huruvida tillämpningsområdet, detaljnivån och kostnaderna för gemenskapsstatistiken motsvarar användarnas behov.

e)

Kostnaderna för uppgiftslämnarnas tillhandahållande av statistisk information och möjligheterna att minska belastningen på uppgiftslämnarna, särskilt med tanke på belastningen för små och medelstora företag.

2.   Kommittén ska även uppmärksamma kommissionen på områden där det kan vara nödvändigt att utarbeta ny statistisk verksamhet och ge kommissionen råd om hur gemenskapsstatistikens relevans för användarna kan förbättras, med beaktande av kostnaderna för uppgiftslämnare och statistikproducenter.

Artikel 3

Förbindelser med gemenskapsinstitutionerna och andra organ

1.   På begäran av Europaparlamentet, rådet och kommissionen ska kommittén avge ett yttrande i frågor som gäller användarnas krav och uppgiftslämnarnas kostnader i fråga om utarbetandet av gemenskapens politik för statistisk information, prioriteringar inom gemenskapens statistikprogram, utvärderingen av befintlig statistik, kvaliteten på uppgifter och policy för spridning.

2.   Kommittén ska till Europaparlamentet, rådet och kommissionen avge yttranden och lägga fram rapporter om användarnas krav och kostnaderna för uppgiftslämnare vid framställning och spridning av gemenskapstatistik, när den anser att detta är nödvändigt för att dess uppdrag ska utföras.

Kommissionen ska årligen rapportera om hur den har beaktat kommitténs yttranden.

3.   För att utföra sitt uppdrag ska kommittén samarbeta med kommittén för det statistiska programmet samt med kommittén för valuta-, finans- och betalningsbalansstatistik. Den ska regelbundet informera dessa två kommittéer om sina yttranden när det gäller de uppgifter som beskrivs i artikel 2 och sända dem de yttranden och rapporter som avses i punkterna 1 och 2 i den här artikeln.

4.   Kommittén ska upprätta kontakter med råd för användare av nationell statistik.

Artikel 4

Sammansättning och utnämningsförfarande

1.   Kommittén ska bestå av 24 ledamöter enligt följande:

a)

Tolv ledamöter ska utses av kommissionen efter samråd med Europaparlamentet och rådet. De ska agera oberoende. I syfte att utse dessa tolv ledamöter ska varje medlemsstat ge kommissionen namnen på tre kandidater som har väl styrkta kvalifikationer på statistikområdet. Kommissionen ska sträva efter att säkerställa att urvalet av dessa tolv ledamöter i lika mån representerar användare, uppgiftslämnare och andra intressenter inom gemenskapsstatistik (inbegripet forskarsamhället, arbetsmarknadens parter och det civila samhället). De tolv ledamöterna ska vara tillsatta på personliga mandat.

b)

Elva ledamöter ska utses direkt av de institutioner och organ som de tillhör, nämligen

i)

en ledamot som företrädare för Europaparlamentet,

ii)

en ledamot som företrädare för rådet,

iii)

en ledamot som företrädare för Europeiska ekonomiska och sociala kommittén,

iv)

en ledamot som företrädare för Regionkommittén,

v)

en ledamot som företrädare för Europeiska centralbanken,

vi)

två ledamöter som företrädare för kommittén för det statistiska programmet,

vii)

en ledamot som företrädare för Europeiska sammanslutningen av industri- och arbetsgivarorganisationer (BUSINESSEUROPE),

viii)

en ledamot som företrädare för Europeiska fackliga samorganisationen,

ix)

en ledamot som företrädare för Europeiska sammanslutningen för hantverksföretag och små och medelstora företag, och

x)

Europeiska datatillsynsmannen.

c)

Eurostats generaldirektör ska vara ledamot utan rösträtt av kommittén i egenskap av sin befattning.

2.   Förteckningen över kommitténs ledamöter ska offentliggöras i C-serien i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 5

Uppdragets längd

1.   Kommitténs ledamöter ska utses för ett mandat på fem år, som får förlängas en gång. När mandattiden löper ut ska ledamöterna kvarstå till dess att ersättare har utsetts eller att deras mandat förnyas.

2.   Om en ledamot avgår innan mandattiden löpt ur ska denna ledamot ersättas för den återstående mandattiden av en ledamot som utses i enlighet med artikel 4.

Artikel 6

Uppbyggnad och arbetssätt

1.   Kommittén ska välja ordföranden bland de ledamöter som utses av kommissionen. Ordföranden ska utses för ett mandat på fem år, som får förlängas en gång.

2.   Ordföranden ska sammankalla kommittén minst en gång om året, antingen på eget initiativ eller på begäran av minst en tredjedel av ledamöterna.

3.   Kommittén kan, i samförstånd med kommissionen, inrätta tillfälliga arbetsgrupper med en ledamot av kommittén som ordförande, för att utarbeta yttranden i mycket invecklade statistiska frågor. Varje arbetsgrupp ska bestå av experter som tillsammans utgör en lämplig avvägning av yrkeserfarenhet och geografiskt ursprung. Ordförandena för dessa arbetsgrupper ska lägga fram resultaten av sitt arbete i form av rapporter vid möten med kommittén.

4.   För att fullgöra sina uppgifter kan kommittén beställa undersökningar och hålla seminarier.

5.   Företrädare för berörda avdelningar vid kommissionen får delta som observatörer i kommitténs och arbetsgruppernas möten.

Ordföranden får tillåta andra observatörer att närvara vid kommitténs möten.

6.   Kommissionen ska ställa sekretariatstjänster till kommitténs och arbetsgruppernas förfogande.

7.   Kostnaderna för kommittén ska täckas av anslag i kommissionens budgetberäkning.

Artikel 7

Beslutsförfaranden

Detaljerade beslutsförfaranden för kommittén ska anges i dess interna arbetsordning.

Artikel 8

Konfidentialitet

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 287 i fördraget, ska kommitténs ledamöter vara förpliktade att inte lämna ut information som de har fått tillgång till genom kommitténs eller arbetsgruppernas förfaranden, om kommissionen informerar dem om att sådan information på goda grunder är konfidentiell eller om ett begärt yttrande eller besvarande av en fråga skulle leda till att sådan konfidentiell information lämnas ut.

Artikel 9

Intern arbetsordning

Kommittén ska anta sin arbetsordning efter att ha hört kommissionen. Arbetsordningen ska översändas till Europaparlamentet och rådet för information.

Artikel 10

Upphävande

Beslut 91/116/EEG ska upphöra att gälla.

Artikel 11

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 15 juni 2008.

Utfärdat i Strasbourg den 11 mars 2008.

På Europaparlamentets vägnar

H.-G. PÖTTERING

Ordförande

På rådets vägnar

J. LENARČIČ

Ordförande


(1)  EUT C 97, 28.4.2007, s. 1.

(2)  Europaparlamentets yttrande avgivet den 24 oktober 2007 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 14 februari 2008.

(3)  EGT L 59, 6.3.1991, s. 21. Beslutet ändrat genom beslut 97/255/EG (EGT L 102, 19.4.1997, s. 32).

(4)  EGT L 181, 28.6.1989, s. 47.

(5)  EGT L 59, 6.3.1991, s. 19. Beslutet ersatt av beslut 2006/856/EG (EUT L 332, 30.11.2006, s. 21).


Top