EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008E0113

Rådets gemensamma åtgärd 2008/113/GUSP av den 12 februari 2008 till stöd för det internationella instrumentet för att möjliggöra för stater att i tid och på ett tillförlitligt sätt identifiera och spåra olagliga handeldvapen och lätta vapen inom ramen för EU:s strategi för kampen mot olaglig anhopning av och handel med handeldvapen och lätta vapen och ammunition till dessa

OJ L 40, 14.2.2008, p. 16–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2008/113/oj

14.2.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 40/16


RÅDETS GEMENSAMMA ÅTGÄRD 2008/113/GUSP

av den 12 februari 2008

till stöd för det internationella instrumentet för att möjliggöra för stater att i tid och på ett tillförlitligt sätt identifiera och spåra olagliga handeldvapen och lätta vapen inom ramen för EU:s strategi för kampen mot olaglig anhopning av och handel med handeldvapen och lätta vapen och ammunition till dessa

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA GEMENSAMMA ÅTGÄRD

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 14, och

av följande skäl:

(1)

Den 8 december 2005 antog Förenta nationernas generalförsamling ett internationellt instrument för att möjliggöra för stater att i tid och på ett tillförlitligt sätt identifiera och spåra olagliga handeldvapen och lätta vapen (nedan kallat ”det internationella spårningsinstrumentet”).

(2)

Den 15 och 16 december 2005 antog Europeiska rådet EU:s strategi för kampen mot olaglig anhopning av och handel med handeldvapen och lätta vapen och ammunition till dessa (nedan kallad ”EU:s strategi för handeldvapen och lätta vapen”), i vilken det manas till stöd för antagandet av ett internationellt rättsligt bindande instrument om spårning och märkning av handeldvapen och lätta vapen och ammunition till dessa.

(3)

Genom att anta det internationella spårningsinstrumentet förband sig staterna att vidta ett antal åtgärder för att säkerställa en lämplig märkning och registerhållning av handeldvapen och lätta vapen och att förstärka samarbetet i samband med spårning av olagliga handeldvapen och lätta vapen. Staterna skulle särskilt se till att de kan genomföra spårning och svara på framställningar om spårning i enlighet med kraven i det internationella spårningsinstrumentet. I instrumentet förklaras det att staterna i tillämpliga fall kommer att samarbeta med Förenta nationerna för att stödja ett effektivt genomförande.

(4)

Den 6 december 2006 antog Förenta nationernas generalförsamling resolution 61/66 om ”Samtliga aspekter av olaglig handel med handeldvapen och lätta vapen” i vilken staterna uppmanades att genomföra det internationella spårningsinstrumentet vars genomförande kommer att diskuteras under det vartannat år återkommande mötet med staterna 2008.

(5)

Denna gemensamma åtgärd bör genomföras i enlighet med det finansiella och administrativa ramavtal som Europeiska kommissionen har ingått med Förenta nationerna.

(6)

I enlighet med paragraferna 27, 29 och 30 i det internationella spårningsinstrumentet begär FN:s sekretariat (avdelningen för nedrustningsfrågor) finansiellt stöd för att stödja verksamhet vars syfte är att främja det internationella spårningsinstrumentet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Europeiska unionen ska främja det internationella spårningsinstrumentet.

2.   För att uppnå det mål som avses i punkt 1 ska Europeiska unionen stödja ett projekt inom FN:s avdelning för nedrustningsfrågor (nedan kallad UN-ODA) för att främja det internationella spårningsinstrumentet under 2008, omfattande tre regionala workshoppar för att låta behöriga regeringstjänstemän och andra (bl.a. vid kontaktpunkter för handeldvapen och lätta vapen, brottsbekämpande myndigheter och nationella samordningsorgan samt parlamentariker) bekanta sig närmare med bestämmelserna i det internationella spårningsinstrumentet.

En projektbeskrivning återfinns i bilagan.

Artikel 2

1.   Ordförandeskapet ska, biträtt av generalsekreteraren/den höge representanten, ansvara för genomförandet av denna gemensamma åtgärd. Kommissionen ska medverka fullt ut.

2.   Det tekniska genomförandet av den verksamhet som uppkommer genom EU:s bidrag ska anförtros åt UN-ODA som ska utföra sina uppgifter under översyn av generalsekreteraren/den höge representanten som biträder ordförandeskapet. Generalsekreteraren/den höge representanten ska för detta ändamål träffa erforderliga överenskommelser med UN-ODA.

3.   Ordförandeskapet, generalsekreteraren/den höge representanten och kommissionen ska regelbundet hålla varandra informerade om genomförandet av denna gemensamma åtgärd, i enlighet med deras respektive behörighet.

Artikel 3

1.   Det finansiella referensbeloppet för genomförandet av denna gemensamma åtgärd ska uppgå till 299 825 EUR, vilket ska finansieras via Europeiska unionens allmänna budget.

2.   De utgifter som ska finansieras med det belopp som fastställs i punkt 1 ska förvaltas i enlighet med gemenskapens budgetförfaranden och budgetregler för Europeiska unionens allmänna budget.

3.   Kommissionen ska övervaka att de utgifter som avses i punkt 2, vilka ska ha formen av gåvobistånd, förvaltas korrekt. Den ska i detta syfte ingå en finansieringsöverenskommelse med UN-ODA. Enligt finansieringsöverenskommelsen ska UN-ODA se till att EU:s bidrag synliggörs i proportion till dess storlek.

4.   Kommissionen ska sträva efter att ingå den finansieringsöverenskommelse som avses i punkt 3 så snart som möjligt efter det att denna gemensamma åtgärd har trätt i kraft. Kommissionen ska informera rådet om alla svårigheter i samband med detta samt om den tidpunkt då finansieringsöverenskommelsen ingås.

Artikel 4

Ordförandeskapet ska, biträtt av rådets generalsekreterare/den höge representanten för Gusp, till rådet avge rapporter om genomförandet av denna gemensamma åtgärd grundade på rapporter från UN–ODA. Rapporterna ska ligga till grund för rådets utvärdering. Kommissionen ska medverka fullt ut. Den ska rapportera om de finansiella aspekterna av genomförandet av denna gemensamma åtgärd.

Artikel 5

Denna gemensamma åtgärd träder i kraft samma dag som den antas.

Den ska upphöra att gälla tolv månader efter ingåendet av den finansieringsöverenskommelse som avses i artikel 3.3, eller sex månader efter dagen för dess antagande, om inte någon finansieringsöverenskommelse har ingåtts inom den perioden.

Artikel 6

Denna gemensamma åtgärd ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdad i Bryssel den 12 februari 2008.

På rådets vägnar

A. BAJUK

Ordförande


BILAGA

EU:s BIDRAG TILL FN:s PROJEKT TILL STÖD FÖRDET INTERNATIONELLA SPÅRNINGSINSTRUMENTET

1.   Inledning

FN:s sekretariat (avdelningen för nedrustningsfrågor) (nedan kallat UN-ODA) avser att under 2008 anordna en serie regionala och subregionala workshoppar för att låta behöriga regeringstjänstemän och andra (bl.a. vid kontaktpunkter för handeldvapen och lätta vapen, brottsbekämpande myndigheter och nationella samordningsorgan samt parlamentariker) bekanta sig närmare med bestämmelserna i det internationella instrumentet för att möjliggöra för stater att i tid och på ett tillförlitligt sätt identifiera och spåra olagliga handeldvapen och lätta vapen, antaget av Förenta nationernas generalförsamling den 8 december 2005 (nedan kallat det internationella spårningsinstrumentet).

2.   Projektbeskrivning

Workshopparna kommer att vara praktiskt inriktade, vara i två dagar och ge deltagarna information vars syfte är att förbättra deras förståelse av det internationella spårningsinstrumentet och dess relevans samt av vilken kapacitet, vilka färdigheter och resurser som kommer att behövas för att garantera ett genomförande av instrumentet på nationell nivå. Dessutom kommer ett syfte med workshopparna att vara att införa bedömningar av landsspecifika behov.

Avdelningen för konventionella vapen (CAB) vid UN-ODA har för avsikt att organisera och genomföra workshopparna i samarbete med avdelningens regionala nedrustningsavdelning, vilket inbegriper Förenta nationernas tre regionala nedrustningscentrum. Dessutom kommer UN-ODA att sträva efter att arbeta i partnerskap med intresserade regeringar, berörda regionala och/eller subregionala organisationer, internationella organisationer och organisationer inom det civila samhället med sakkunskap när det gäller spårning och märkning av handeldvapen och lätta vapen, bl.a. Bonns internationella centrum för omställning (Bicc), Groupe de Recherche et d’Information sur la Paix et la Sécurité (Grip) och Small Arms Survey (SAS). I nära samarbete med Interpol kommer även tekniska föredragningar att tillhandahållas i syfte att låta deltagarna bekanta sig med de tekniska hjälpmedel som står till buds och för att bistå personalen inom brottsbekämpande myndigheter vid identifiering och spårning av olagliga handeldvapen och lätta vapen.

2.1   Västafrika

Tänkbara platser för workshopparna i Västafrika är Bamako (Mali), Abuja (Nigeria), Libreville (Gabon) eller FN:s regionala centrum för fred och nedrustning i Lomé (Togo). Ett definitivt beslut om platsen för workshoppen kommer att fattas av UN-ODA i samråd med ordförandeskapet, med bistånd av generalsekreteraren/den höge representanten.

Medlemsstaterna i de subregionala organisationerna Västafrikanska staters ekonomiska gemenskap (Ecowas) och Centralafrikanska staters ekonomiska gemenskap (Eccas) kan få delta i (1) workshoppen:

Ecowas: Benin, Burkina Faso, Kap Verde, Elfenbenskusten, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone och Togo. Eccas: Angola, Burundi, Demokratiska Republiken Kongo, Rwanda, Kamerun, Centralafrikanska republiken, Tchad, Kongo, Gabon, Ekvatorialguinea samt São Tomé och Príncipe.

2.2   Asien

Workshoppen i Asien kommer att hållas i Seoul i Republiken Korea.

Följande länder kan få delta i workshoppen:

Afghanistan, Australien (2), Bangladesh, Kambodja, Kina, Indien, Indonesien, Japan (2), Kazakstan, Kirgizistan, Malaysia, Myanmar, Nepal, Pakistan, Papua Nya Guinea, Filippinerna, Solomonöarna, Sri Lanka, Tadzjikistan, Thailand, Östtimor, Turkmenistan, Uzbekistan och Vietnam.

2.3   Latinamerika och Västindien

Workshoppen i Latinamerika och Västindien kommer att hållas i Brasilien. Ett definitivt beslut om platsen för workshoppen kommer att fattas av UN-ODA i samråd med ordförandeskapet, med bistånd av generalsekreteraren/den höge representanten.

Följande länder kan få delta i workshoppen:

Argentina, Bahamas, Barbados, Bolivia, Brasilien, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominikanska republiken, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, Kuba, Mexiko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Trinidad och Tobago, Uruguay och Venezuela.

3.   Projektens varaktighet

Projekten beräknas pågå under tolv månader.

4.   Mottagare

Mottagarna för seminarierna utgörs av stater i Afrika, Asien och Latinamerika, enligt ovanstående, vilka enligt UN-ODA behöver förbättra sin förståelse av de bestämmelser som fastställs i det internationella spårningsinstrumentet och fastställa den kapacitet, de färdigheter och de resurser som kommer att behövas för att garantera dess genomförande på nationell nivå.

Potentiella regionala och andra givare av tekniskt bistånd samt berörda internationella, regionala och subregionala organisationer kommer även att inbjudas att delta.

5.   Genomförandeorgan

I samband med sitt övergripande ansvar kommer UN–ODA att genomföra den tekniska verksamhet som följer av EU:s bidrag enligt bestämmelserna i denna gemensamma åtgärd under översyn av generalsekreteraren/den höge representanten som biträder ordförandeskapet.

6.   Uppskattad totalkostnad för projektet och EU:s ekonomiska bidrag

Projektet kommer att samfinansieras av EU och andra givare. EU:s bidrag kommer att täcka deltagande av företrädare för mottagarländerna och sakkunniga i workshopparna, med undantag av FN-personal, samt konferenskostnader. EU-bidraget kommer att med prioritet finansiera stödberättigande verksamhet när det gäller workshoppen i Afrika. Berörda regionala och subregionala organisationers utgifter kan också omfattas om de har ett direkt samband med deras deltagande i aktiviteter inom projekten. UN–ODA kommer att ansvara för övergripande samordning av bidrag från andra givare, som kommer att finansiera de övriga kostnaderna för projektet.

Den beräknade totala kostnaden för projektet är 798 800 US-dollar, varav EU:s bidrag kommer att uppgå till 299 825 EUR.


(1)  UN–ODA kommer att anordna en workshop för norra, östra och södra Afrika i december 2007.

(2)  Regeringarna i Australien och Japan kommer att svara för resekostnaderna för sina deltagare.


Top