EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0061

2008/61/EG: Kommissionens beslut av den 17 januari 2008 om ändring av bilaga II till rådets beslut 79/542/EEG beträffande import av färskt nötkött från Brasilien [delgivet med nr K(2008) 28] (Text av betydelse för EES)

OJ L 15, 18.1.2008, p. 33–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 08/04/2010; tyst upphävande genom 32010D0477

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/61(1)/oj

18.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 15/33


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 17 januari 2008

om ändring av bilaga II till rådets beslut 79/542/EEG beträffande import av färskt nötkött från Brasilien

[delgivet med nr K(2008) 28]

(Text av betydelse för EES)

(2008/61/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 2002/99/EG av den 16 december 2002 om fastställande av djurhälsoregler för produktion, bearbetning, distribution och införsel av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (1), särskilt artiklarna 8.1, 8.4 och 9.4, och

av följande skäl:

(1)

I rådets beslut 79/542/EEG av den 21 december 1979 om upprättande av en förteckning över tredjeländer och delar av tredjeländer, och om villkor angående djurhälsa, folkhälsa och veterinärintyg, för import till gemenskapen av vissa levande djur och färskt kött (2) fastställs att import av sådana djur och sådant kött ska uppfylla de krav som anges i de tillämpliga intygsförlagor som utarbetats enligt det beslutet.

(2)

Sedan 2003 har kommissionen vid sina kontrollbesök i Brasilien konstaterat brister när det gäller gemenskapens importkrav för nötkött. Några av bristerna har Brasilien rättat till, men vid kontrollbesök som kommissionen nyligen gjort har man ändå konstaterat allvarliga fall av bristande efterlevnad när det gäller registrering av anläggningar, identifiering av djur och kontroll av förflyttning samt att landet inte har uppfyllt sina tidigare åtaganden om lämpliga korrigerande åtgärder.

(3)

En förutsättning för en fortsatt säker import är skärpt kontroll och övervakning av de anläggningar varifrån djur som får exporteras till gemenskapen kommer samt en provisorisk lista, utarbetad av Brasilien, med godkända anläggningar för vilka det garanteras att de helt uppfyller kraven för import av färskt, urbenat och mognadslagrat nötkött till gemenskapen, vilka kontrolleras och inspekteras och för vilka kommissionen får tillgång till fullständiga kontroll- och inspektionsrapporter.

(4)

Som ett led i kontoret för livsmedels- och veterinärfrågors verksamhet i tredjeländer gör kommissionen inspektioner för att kontrollera att EU:s importkrav följs vid de anläggningar som är upptagna på listan.

(5)

På grundval av resultaten av dessa inspektioner kan den provisoriska listan med anläggningar ses över, efter det att kommissionen har informerats. Listan med godkända anläggningar bör i informationssyfte göras allmänt tillgänglig via kommissionens integrerade veterinärdatasystem Traces.

(6)

Det är nödvändigt att i förteckningen över tredjeländer som får exportera färskt kött till gemenskapen i del 1 i bilaga II till beslut 79/542/EEG ange att endast färskt, urbenat och mognadslagrat nötkött från djur som slaktats efter det datum då det här beslutet träder i kraft får importeras till gemenskapen, eftersom det endast är för sådant kött som de nya kraven angående godkända anläggningar kan garanteras. Samtidigt bör ett fel i tabellen rättas till.

(7)

Förteckningen över tredjeländer i del 1 i bilaga II och förlagan till intyg ”BOV” i del 2 i bilaga II till beslut 79/542/EEG bör därför ändras i enlighet med detta.

(8)

För att undvika störningar i handeln bör import till gemenskapen av sändningar med färskt, urbenat och mognadslagrat nötkött, som det utfärdats intyg för och som avsänts innan detta beslut träder i kraft, tillåtas under en angiven period.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I förteckningen över tredjeländer i del 1 i bilaga II till beslut 79/542/EEG ska raden för BR–Brasilien ersättas med följande:

BR – Brasilien

”BR-0

Hela landet

EQU

 

 

 

 

BR-1

Del av delstaten Minas Gerais (utom regionaldelegationerna Oliveira, Passos, São Gonçalo de Sapucai, Setelagoas och Bambuí),

delstaten Espíritu Santo,

delstaten Goias,

del av delstaten Mato Grosso som omfattar de regionala enheterna

Cuiaba (utom kommunerna San Antonio de Leverger, Nossa Senhora do Livramento, Pocone och Barão de Melgaço),

Caceres (utom kommunen Caceres),

Lucas do Rio Verde,

Rondonopolis (utom kommunen Itiquiora),

Barra do Garça,

Barra do Burgres,

samt delstaten Rio Grande do Sul

BOV

A och H

1

 

31 januari 2008

BR-2

Delstaten Santa Catarina

BOV

A och H

1

 

31 januari 2008”

Artikel 2

Veterinärintyget ”BOV” i del 2 i bilaga II till beslut 79/542/EEG ska ändras på följande sätt:

1.

Punkt 10.3 ska ersättas med följande:

”10.3

Det har framställts från djur som kommer från anläggningar där

a) inget djur har vaccinerats mot [mul- och klövsjuka eller](12) boskapspest, och

(5) antingen [b) det under de föregående 30 dagarna och inom en radie av 10 km inte har förekommit något fall/utbrott av mul- och klövsjuka eller boskapspest,]

(5) (13) eller [b) djuren inte omfattas av några officiella restriktioner av djurhälsoskäl, och där det under de föregående 60 dagarna och inom en radie av 25 km inte har förekommit något fall/utbrott av mul- och klövsjuka eller boskapspest, och

c) djuren har hållits på anläggningarna minst 40 dagar före direkt avsändning till slakteriet,]

(5) (18) [d) djuren inte har förts in från ej godkända EU-områden under de tre senaste månaderna,

e) djuren är identifierade och registrerade i det nationella systemet för identifiering och ursprungsintygande av nötkreatur,

f) anläggningarna i fråga är upptagna i Traces (19) som godkända anläggningar efter en positiv bedömning vid de behöriga myndigheternas inspektion och en officiell rapport, och de behöriga myndigheterna inspekterar regelbundet anläggningarna för att se till att de uppfyller de relevanta kraven i detta beslut.]

(5) (14) eller [b) djuren inte omfattas av några officiella restriktioner av djurhälsoskäl, och där det under de föregående 12 månaderna och inom en radie av 10 km inte har förekommit något fall/utbrott av mul- och klövsjuka eller boskapspest, och

c) djuren har hållits på anläggningarna minst 40 dagar före direkt avsändning till slakteriet.]”

2.

Efter anmärkning (18) ska följande läggas till som anmärkning (19):

”(19)

Den behöriga myndigheten ser regelbundet över och uppdaterad den lista med godkända anläggningar som den har upprättat. Kommissionen ser till att denna lista med godkända anläggningar i informationssyfte görs tillgänglig för allmänheten via det integrerade veterinärdatasystemet (Traces).”

Artikel 3

Sändningar av färskt, urbenat och mognadslagrat nötkött, för vilka det före den 31 januari 2008 utfärdades veterinärintyg i enlighet med beslut 79/542/EEG innan ändringarna enligt det här beslutet infördes, och som var på väg till gemenskapen vid det datumet, får importeras till gemenskapen till och med den 15 mars 2008.

Artikel 4

Detta beslut ska tillämpas från och med den 31 januari 2008.

Artikel 5

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 17 januari 2008.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 18, 23.1.2002, s. 11.

(2)  EGT L 146, 14.6.1979, s. 15. Beslutet senast ändrat genom kommissionens beslut 2007/736/EG (EUT L 296, 15.11.2007, s. 29).


Top