EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2007_334_R_0084_01

2007/821/EG: Rådets beslut av den 8 november 2007 om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Albanien om förenklat utfärdande av viseringar
Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Albanien om förenklat förfarande för utfärdande av viseringar

OJ L 334, 19.12.2007, p. 84–95 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.12.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 334/84


RÅDETS BESLUT

av den 8 november 2007

om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Albanien om förenklat utfärdande av viseringar

(2007/821/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 62.2 b i och ii jämförd med artikel 300.2 första stycket första meningen och artikel 300.3 första stycket,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)

Kommissionen har på Europeiska gemenskapens vägnar förhandlat fram ett avtal med Republiken Albanien om förenklat utfärdande av viseringar.

(2)

Avtalet undertecknades den 18 september 2007 på Europeiska gemenskapens vägnar, med förbehåll för att det kan komma att ingås vid en senare tidpunkt, i enlighet med ett rådsbeslut som antogs den 18 september 2007.

(3)

Avtalet bör godkännas.

(4)

Genom avtalet inrättas en gemensam kommitté för förvaltningen av avtalet som själv får anta sin arbetsordning. Det är lämpligt att införa ett förenklat förfarande för fastställandet av gemenskapens ståndpunkt i denna fråga.

(5)

I enlighet med det till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen fogade protokollet om Förenade kungarikets och Irlands ställning och protokollet om införlivande av Schengenregelverket inom Europeiska unionens ramar deltar Förenade kungariket och Irland inte i antagandet av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt i Förenade kungariket och Irland.

(6)

I enlighet med det till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen fogade protokollet om Danmarks ställning deltar Danmark inte i antagandet av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt i Danmark.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Albanien om förenklat utfärdande av viseringar godkänns härmed på gemenskapens vägnar.

Texten till avtalet åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande ska göra den anmälan som föreskrivs i artikel 14.1 i avtalet (2).

Artikel 3

Kommissionen, biträdd av experter från medlemsstaterna, ska företräda gemenskapen i den gemensamma expertkommitté som inrättas genom artikel 12 i avtalet.

Artikel 4

Gemenskapens ståndpunkt i den gemensamma expertkommittén i fråga om antagandet av dess arbetsordning, i enlighet med artikel 12.4 i avtalet, ska antas av kommissionen efter samråd med en särskild kommitté som utsetts av rådet.

Artikel 5

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 8 november 2007.

På rådets vägnar

R. PEREIRA

Ordförande


(1)  Yttrandet avgivet den 24 oktober 2007 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  Dagen för avtalets ikraftträdande kommer att offentliggöras av rådets generalsekretariat i Europeiska unionens officiella tidning.


AVTAL

mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Albanien om förenklat förfarande för utfärdande av viseringar

EUROPEISKA GEMENSKAPEN,

nedan kallad ”gemenskapen”,

och

REPUBLIKEN ALBANIEN,

nedan kallade ”parterna”,

SOM BEAKTAR stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Albanien som undertecknades den 12 juni 2006 och som för närvarande styr förbindelserna med Republiken Albanien,

SOM BEKRÄFTAR avsikten att inom ramen för strukturerna i det befintliga stabiliserings- och associeringsavtalet nära samarbeta för en liberalisering av viseringsreglerna mellan Republiken Albanien och Europeiska unionen, i enlighet med slutsatserna från toppmötet i Thessaloniki mellan EU och länderna på västra Balkan den 21 juni 2003,

SOM ÖNSKAR UNDERLÄTTA de mellanfolkliga kontakterna, som ett första konkret steg mot en viseringsfri reseordning och som en viktig förutsättning för en stabil utveckling av ekonomiska, humanitära, kulturella, vetenskapliga och andra band, genom att förenkla utfärdandet av viseringar till medborgare i Republiken Albanien,

SOM ERINRAR SIG att EU-medborgare sedan den 4 augusti 2000 är befriade från viseringskravet när de reser till Republiken Albanien för en period av högst 90 dagar per 180-dagarsperiod eller transiterar genom Republiken Albaniens territorium,

SOM ERKÄNNER att om Republiken Albanien återinför kravet på visering för EU-medborgare kommer samma förenklade viseringsförfaranden som beviljas albanska medborgare enligt detta avtal, automatiskt, på ömsesidig basis, att tillämpas på EU-medborgare,

SOM ÄR MEDVETNA OM att denna förenkling av viseringsförfarandena inte bör leda till olaglig invandring och som särskilt uppmärksammar säkerhet och återtagande,

SOM BEAKTAR ikraftträdandet av avtalet mellan Republiken Albanien och Europeiska gemenskapens råd om återtagande av personer utan uppehållstillstånd,

SOM BEAKTAR protokollet om Förenade kungarikets och Irlands ställning och protokollet om införlivande av Schengenregelverket inom Europeiska unionens ramar, som är fogade till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och som bekräftar att bestämmelserna i detta avtal inte är tillämpliga på Förenade kungariket och Irland,

SOM BEAKTAR protokollet om Danmarks ställning, som är fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och som bekräftar att bestämmelserna i detta avtal inte är tillämpliga på Konungariket Danmark,

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.   Syftet med detta avtal är att förenkla utfärdandet av viseringar för vistelser på högst 90 dagar per 180-dagarsperiod för medborgare i Republiken Albanien.

2.   Om Republiken Albanien återinför kravet på visering för EU-medborgare eller för vissa kategorier EU-medborgare kommer samma förenklade viseringsförfaranden som beviljas albanska medborgare enligt detta avtal, automatiskt, på ömsesidig basis, att tillämpas på EU-medborgare.

Artikel 2

Generalklausul

1.   De förenklade viseringsförfaranden som föreskrivs i detta avtal ska endast vara tillämpliga på medborgare i Republiken Albanien i den mån dessa inte är undantagna från viseringskravet genom gemenskapens eller medlemsstaternas lagar och andra författningar, detta avtal eller andra internationella avtal.

2.   Den nationella lagstiftningen i Republiken Albanien eller i medlemsstaterna eller gemenskapslagstiftningen ska vara tillämplig på frågor som inte omfattas av detta avtal, såsom vägran att utfärda visering, erkännande av resedokument, bevis för att det finns tillräckliga medel för uppehället samt avvisnings- och utvisningsåtgärder.

Artikel 3

Definitioner

I detta avtal avses med

a)

medlemsstat: en medlemsstat i Europeiska unionen, med undantag av Konungariket Danmark, Irland samt Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland,

b)

medborgare i Europeiska unionen: en medborgare i en medlemsstat enligt definitionen i a,

c)

medborgare i Republiken Albanien: en person som innehar albanskt medborgarskap,

d)

visering: ett tillstånd som har utfärdats av en medlemsstat eller ett beslut som har fattats av en medlemsstat och som krävs för

inresa för en planerad vistelse i den medlemsstaten eller i flera medlemsstater för en tid av sammanlagt högst 90 dagar,

inresa för transitering genom den medlemsstatens eller flera medlemsstaters territorium,

e)

lagligen bosatt: en medborgare i Republiken Albanien som på grundval av gemenskapens lagstiftning eller nationell lagstiftning fått tillstånd eller har rätt att vistas längre tid än 90 dagar inom en medlemsstats territorium.

Artikel 4

Dokument som styrker syftet med resan

1.   För följande kategorier av medborgare i Republiken Albanien ska följande dokument vara tillräckliga för att motivera syftet med resan till den andra partens territorium:

a)

För medlemmar i officiella delegationer som, efter en officiell inbjudan ställd till Republiken Albanien, ska delta i möten, samråd, förhandlingar eller utbytesprogram, eller i evenemang som anordnas på medlemsstaternas territorium av mellanstatliga organisationer:

En skrivelse avfattad av en albansk myndighet som bekräftar att den sökande är medlem av den albanska delegationen och reser till medlemsstaternas territorium för att delta i ovannämnda evenemang, tillsammans med en kopia av den officiella inbjudan.

b)

För affärsmän och företrädare för näringslivsorganisationer:

En skriftlig inbjudan, som godkänts av en handelskammare i Republiken Albanien, från en som värd agerande juridisk person eller företag, organisation eller ett kontor eller en filial till dessa, statliga och lokala myndigheter i medlemsstaterna eller en kommitté som anordnar handels- och industriutställningar, konferenser och symposier vilka hålls inom medlemsstaternas territorier.

c)

För journalister:

Ett intyg eller annat dokument som utfärdats av en yrkesorganisation som styrker att den berörda personen är en kvalificerad journalist och ett dokument utfärdat av dennes arbetsgivare som anger att syftet med resan är att utföra journalistiskt arbete.

d)

För personer som deltar i vetenskapliga, kulturella och konstnärliga verksamheter, inklusive utbytesprogram som anordnas av universitet och andra:

En skriftlig inbjudan från värdorganisationen att delta i dessa verksamheter.

e)

För företrädare för organisationer i det civila samhället som reser i syfte att delta i utbildning, seminarier eller konferenser, även inom ramen för utbytesprogram:

En skriftlig inbjudan från värdorganisationen, en bekräftelse på att personen företräder organisationen i det civila samhället samt ett intyg på inrättandet av organisationen i fråga från relevant register, som utfärdats av en statlig myndighet i enlighet med nationell lagstiftning.

f)

För elever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte, även inom ramen för utbytesprogram och annan skolrelaterad verksamhet:

En skriftlig inbjudan eller ett intyg om inskrivning från det universitet, den akademi, det institut, den högskola eller skola som agerar som värd, eller studentkort eller intyg för de kurser som ska bevistas.

g)

För deltagare i internationella idrottsevenemang och medföljande personal:

En skriftlig inbjudan från värdorganisationen: behöriga myndigheter, nationella idrottsförbund eller nationella olympiska kommittéer i medlemsstaterna.

h)

För deltagare i officiella utbytesprogram som anordnas av vänorter:

En skriftlig inbjudan från förvaltningschefen eller borgmästaren i dessa orter.

i)

Nära anhöriga – makar, barn (även adopterade), föräldrar (även förmyndare), far- och morföräldrar samt barnbarn – vilka besöker albanska medborgare som är lagligen bosatta inom medlemsstaternas territorium.

En skriftlig inbjudan från värdpersonen.

j)

För besök på militära och civila begravningsplatser:

Ett officiellt dokument som bekräftar att graven finns och underhålls samt den sökandes släktband eller annat förhållande till den gravsatte.

k)

För personer som förföljdes politiskt under kommunistregimen i Republiken Albanien:

Ett intyg, som utfärdats av institutet för integration av förföljda personer i enlighet med artikel 3 i lag nr 7748 av den 29 juli 1993 och som anger personens status som politiskt förföljd under kommunistregimen i Republiken Albanien, samt en inbjudan från en behörig myndighet, en nationell eller internationell organisation, även en icke-statlig organisation i en medlemsstat, eller från en EU-institution för att delta i verksamhet, däribland, i tillämpliga fall, verksamhet som anknyter till deras status.

l)

För chaufförer som utför internationella gods- och passagerartransporter till medlemsstaternas territorier i fordon som är registrerade i Republiken Albanien.

En skriftlig inbjudan från en nationell sammanslutning av transportföretag i Republiken Albanien som ansvarar för internationell vägtransport med angivande av resornas syfte, längd och frekvens.

m)

För turister:

Ett intyg eller en voucher, som bekräftar att en organiserad resa bokats, från en resebyrå eller en researrangör, som ackrediterats av medlemsstaterna inom ramen för det lokala konsulära samarbetet.

n)

För personer som reser av medicinska skäl och för nödvändig medföljande personal:

Ett officiellt dokument från den medicinska inrättningen som bekräftar att det finns ett behov av läkarvård vid den inrättningen och av medföljande personal samt bevis för tillräckliga ekonomiska medel att betala läkarvården.

o)

För utövare av fria yrken som deltar i internationella utställningar, konferenser, symposier, seminarier eller andra liknande evenemang som anordnas inom medlemsstaternas territorium:

En skriftlig inbjudan från värdorganisationen som bekräftar att personen i fråga deltar i evenemanget.

p)

För medlemmar i tåg-, kylvagns- och lokomotivbesättningar på tåg i internationell trafik som färdas till medlemsstaternas territorier.

En skriftlig inbjudan från det behöriga järnvägsföretaget i Republiken Albanien med angivande av resornas syfte, längd och frekvens.

q)

För personer som deltar i begravningsceremonier:

Ett officiellt dokument som bekräftar dödsfallet samt en bekräftelse på den sökandes släktband eller annat förhållande till den gravsatte.

r)

För företrädare för religiösa samfund:

En skriftlig inbjudan från ett religiöst samfund som är registrerat i Republiken Albanien med angivande av resornas syfte, längd och frekvens.

2.   Den skriftliga inbjudan som avses i punkt 1 ska innehålla följande uppgifter:

a)

För den inbjudna personen: för- och efternamn, födelsedatum, kön, medborgarskap, identitetshandlingens nummer, resans tidpunkt och syfte, antal inresor och, i förekommande fall, namn på maka och barn som medföljer den inbjudna personen.

b)

För den person som utfärdar inbjudan – för- och efternamn samt adress eller

c)

för den juridiska person, det företag eller den organisation som utfärdar inbjudan – fullständiga namn- och adressuppgifter och

om inbjudan har utfärdats av en organisation: namn på och befattning för den person som undertecknat inbjudan,

om den person som utfärdar inbjudan är en juridisk person eller ett företag eller ett kontor eller en filial till dessa, som etablerats inom en medlemsstats territorium: registreringsnummer i enlighet med vad som krävs i den berörda medlemsstatens nationella lagstiftning.

3.   För de kategorier av personer som anges i punkt 1 ska alla typer av viseringar utfärdas i enlighet med det förenklade förfarandet utan krav på annan motivering, inbjudan eller validering gällande resans syfte som föreskrivs i medlemsstaternas lagstiftning.

Artikel 5

Utfärdande av viseringar för flera inresor

1.   Medlemsstaternas beskickningar och konsulat ska utfärda viseringar för flera inresor med en giltighetstid på upp till fem år för följande kategorier av personer:

a)

Ledamöter av ministerrådet, parlamentet, författningsdomstolen och högsta domstolen, om dessa inte är undantagna från viseringskravet genom detta avtal, när de utövar sina ämbeten, med en giltighetstid som inskränker sig till deras ämbetsperiod om denna är kortare än fem år.

b)

Permanenta medlemmar i officiella delegationer som, efter en officiell inbjudan ställd till Republiken Albanien, regelbundet ska delta i möten, samråd, förhandlingar eller utbytesprogram, eller i evenemang som anordnas på medlemsstaternas territorium av mellanstatliga organisationer.

c)

Makar och barn (även adopterade), som är under 21 år eller som är underhållsberättigade, vilka besöker albanska medborgare som är lagligen bosatta inom medlemsstaternas territorium, med en giltighetstid som inskränker sig till giltighetstiden för dessa medborgares uppehållstillstånd.

2.   Medlemsstaternas beskickningar och konsulat ska utfärda viseringar för flera inresor med en giltighetstid på upp till ett år för följande kategorier av personer, förutsatt att dessa under det föregående året har erhållit minst en visering, som de har använt i enlighet med lagstiftningen om inresa till och vistelse inom den besökta statens territorium och att det finns skäl för att ansöka om en visering för flera inresor:

a)

Medlemmar i officiella delegationer som, efter en officiell inbjudan ställd till Republiken Albanien, regelbundet ska delta i möten, samråd, förhandlingar eller utbytesprogram, eller i evenemang som anordnas på medlemsstaternas territorium av mellanstatliga organisationer.

b)

Affärsmän och företrädare för näringslivsorganisationer som regelbundet reser till medlemsstaterna.

c)

Personer som deltar i vetenskapliga, kulturella och konstnärliga verksamheter, inklusive utbytesprogram som anordnas av universitet och andra, och som regelbundet reser till medlemsstaterna.

d)

Deltagare i internationella idrottsevenemang och medföljande personal.

e)

Journalister.

f)

Deltagare i officiella utbytesprogram som anordnas av vänorter.

g)

Chaufförer som utför internationella gods- och passagerartransporter till medlemsstaternas territorier i fordon som är registrerade i Republiken Albanien.

h)

Personer som reser av medicinska skäl och nödvändig medföljande personal.

i)

Medlemmar i tåg-, kylvagns- och lokomotivbesättningar på tåg i internationell trafik som färdas till medlemsstaternas territorier.

j)

Studerande och forskarstuderande som regelbundet reser i studie- eller utbildningssyfte, även inom ramen för utbytesprogram.

k)

Företrädare för religiösa samfund i Republiken Albanien som regelbundet reser till medlemsstaterna.

l)

Företrädare för organisationer i det civila samhället som regelbundet reser till medlemsstaterna i syfte att delta i utbildning, seminarier eller konferenser, även inom ramen för utbytesprogram.

m)

Utövare av fria yrken som deltar i internationella utställningar, konferenser, symposier, seminarier eller andra liknande evenemang och som regelbundet reser till medlemsstaterna.

3.   Medlemsstaternas beskickningar och konsulat ska utfärda viseringar för flera inresor med en giltighetstid på minst två år och högst fem år till de kategorier av personer som anges i punkt 2 i denna artikel, förutsatt att dessa under de senaste två åren har använt ettåriga viseringar för flera inresor i enlighet med lagstiftningen om inresa till och vistelse inom den besökta statens territorium och att skälen för att ansöka om en visering för flera inresor fortfarande är giltiga.

4.   Den sammanlagda vistelsen på medlemsstaternas territorium för de personer som avses i punkterna 1–3 får inte överstiga 90 dagar per 180-dagarsperiod.

Artikel 6

Avgifter för handläggning av viseringsansökningar

1.   Avgiften för handläggning av albanska medborgares viseringsansökningar ska vara 35 euro.

Detta belopp får omprövas i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 14.4.

Om Republiken Albanien återinför viseringskravet för EU-medborgare får den viseringsavgift som tas ut av Republiken Albanien inte vara högre än 35 euro eller, om avgiften omprövas i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 14.4, det belopp som överenskommits.

2.   Avgifter för handläggning av viseringsansökningar får inte tas ut för följande kategorier av personer:

a)

Nära anhöriga – makar, barn (även adopterade), föräldrar (även förmyndare), far- och morföräldrar samt barnbarn – till albanska medborgare som är lagligen bosatta inom medlemsstaternas territorium.

b)

Medlemmar i officiella delegationer som, efter en officiell inbjudan ställd till Republiken Albanien, ska delta i möten, samråd, förhandlingar eller utbytesprogram, eller i evenemang som anordnas på medlemsstaternas territorium av mellanstatliga organisationer.

c)

Ledamöter av ministerrådet, parlamentet, författningsdomstolen och högsta domstolen, om dessa inte är undantagna från viseringskravet genom detta avtal.

d)

Elever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte.

e)

Barn under sex år.

f)

Funktionshindrade personer och, vid behov, personer som medföljer dem.

g)

Personer som har uppvisat dokument vilka styrker att de måste företa sin resa av humanitära skäl, vilket inbegriper brådskande medicinsk behandling varvid också en medföljande person ska befrias från avgifterna, eller för att närvara vid en nära anhörigs begravning eller för att besöka en nära anhörig som är allvarligt sjuk.

h)

Deltagare i internationella idrottsevenemang och medföljande personal.

i)

Personer som deltar i vetenskapliga, kulturella och konstnärliga verksamheter, inklusive utbytesprogram som anordnas av universitet och andra.

j)

Deltagare i officiella utbytesprogram som anordnas av vänorter.

k)

Personer som förföljdes politiskt under kommunistregimen.

l)

Pensionärer.

m)

Företrädare för organisationer i det civila samhället som reser i syfte att delta i möten, seminarier, utbytesprogram eller kurser.

n)

Journalister.

o)

Företrädare för religiösa samfund i Republiken Albanien.

p)

Chaufförer som utför internationella gods- och passagerartransporter till medlemsstaternas territorier i fordon som är registrerade i Republiken Albanien.

q)

Medlemmar i tåg-, kylvagns- och lokomotivbesättningar på tåg i internationell trafik som färdas till medlemsstaternas territorier.

r)

Utövare av fria yrken som deltar i internationella utställningar, konferenser, symposier, seminarier eller andra liknande evenemang som anordnas inom medlemsstaternas territorium.

Artikel 7

Handläggningstiden för viseringsansökningar

1.   Medlemsstaternas beskickningar och konsulat ska fatta ett beslut med anledning av en ansökan om utfärdande av en visering inom tio kalenderdagar från dagen för mottagandet av ansökan och de dokument som krävs för utfärdande av viseringen.

2.   Tidsfristen för att fatta beslut om en viseringsansökan får förlängas upp till 30 kalenderdagar i enskilda fall, särskilt när det krävs en ytterligare prövning av ansökan.

3.   Tidsfristen för att fatta beslut om en viseringsansökan får i brådskande fall förkortas till tre arbetsdagar eller ännu kortare tid.

Artikel 8

Avresa i fall av förlorade eller stulna dokument

Medborgare i Europeiska unionen och i Republiken Albanien som har förlorat eller bestulits på sina identitetshandlingar under vistelsen inom Republiken Albaniens eller medlemsstaternas territorium får lämna detta territorium på grundval av giltiga identitetshandlingar som berättigar till gränspassage, utfärdade av medlemsstaternas eller Republiken Albaniens diplomatiska eller konsulära beskickningar utan någon visering eller annat tillstånd.

Artikel 9

Förlängning av visering vid exceptionella omständigheter

Medborgare i Republiken Albanien som på grund av force majeure inte kan lämna medlemsstaternas territorium senast vid den tidpunkt som anges i deras viseringar ska utan kostnad få sin visering förlängd i enlighet med den lagstiftning som tillämpas av den mottagande staten så länge som krävs för att de ska kunna återvända till den stat där de har sin hemvist.

Artikel 10

Diplomatpass

1.   Medborgare i Republiken Albanien som innehar ett giltigt diplomatpass får resa in på, lämna och transitera genom medlemsstaternas territorium utan visering.

2.   De personer som avses i punkt 1 får vistas på medlemsstaternas territorium under en period på högst 90 dagar per 180-dagarsperiod.

Artikel 11

Viseringars territoriella giltighet

Om inte annat följer av bestämmelser i medlemsstaternas nationella lagar och andra författningar om nationell säkerhet och av EU:s regler om viseringar med begränsad territoriell giltighet, ska albanska medborgare ha rätt att resa inom medlemsstaternas territorium på samma villkor som Europeiska unionens medborgare.

Artikel 12

Gemensam kommitté för förvaltning av avtalet

1.   Parterna ska inrätta en gemensam expertkommitté (nedan kallad ”kommittén”) bestående av företrädare för Europeiska gemenskapen och Republiken Albanien. Gemenskapen ska företrädas av Europeiska gemenskapernas kommission, som ska biträdas av experter från medlemsstaterna.

2.   Kommittén ska i synnerhet ha till uppgift att

a)

övervaka genomförandet av detta avtal,

b)

föreslå ändringar av eller tillägg till detta avtal,

c)

lösa tvister med anledning av tolkningen eller tillämpningen av bestämmelserna i detta avtal.

3.   Kommittén ska sammanträda närhelst detta är nödvändigt, på begäran av en av parterna, dock minst en gång om året.

4.   Kommittén ska själv anta sin arbetsordning.

Artikel 13

Detta avtals förhållande till bilaterala avtal mellan medlemsstaterna och Republiken Albanien

1.   Detta avtal ska från och med sitt ikraftträdande ha företräde framför bestämmelserna i alla bilaterala eller multilaterala avtal eller arrangemang som ingåtts mellan enskilda medlemsstater och Republiken Albanien, i den mån bestämmelserna i de sistnämnda avtalen eller arrangemangen omfattar frågor som tas upp i detta avtal.

2.   Bestämmelserna i bilaterala avtal eller arrangemang mellan enskilda medlemsstater och Republiken Albanien som undertecknats före den 1 januari 2007 och som undantar innehavare av tjänstepass från kravet på visering, ska fortsätta att gälla i fem år från och med detta avtals ikraftträdande utan att det påverkar de berörda medlemsstaternas eller Republiken Albaniens rätt att säga upp eller avbryta tillämpningen av dessa bilaterala avtal eller arrangemang under denna femårsperiod.

Artikel 14

Slutbestämmelser

1.   Detta avtal ska ratificeras eller godkännas av parterna i enlighet med deras respektive förfaranden och träder i kraft den första dagen i den andra månaden efter den dag då parterna underrättar varandra om att de förfaranden som nämns ovan är avslutade.

2.   Detta avtal ingås på obestämd tid, såvida det inte sägs upp i enlighet med punkt 5 i denna artikel.

3.   Detta avtal får ändras genom en skriftlig överenskommelse mellan parterna. Ändringar ska träda i kraft efter det att parterna har underrättat varandra om att de interna förfaranden som är nödvändiga för detta är avslutade.

4.   Var och en av parterna får helt eller delvis avbryta tillämpningen av detta avtal av skäl som rör den allmänna ordningen, skyddet av nationell säkerhet eller skyddet av folkhälsan. Beslutet om detta ska anmälas till den andra parten senast 48 timmar innan det träder i kraft. Den part som har avbrutit tillämpningen av detta avtal ska omedelbart underrätta den andra parten när skälen för avbrytandet av tillämpningen inte längre föreligger.

5.   Var och en av parterna får säga upp detta avtal genom skriftlig anmälan till den andra parten. Avtalet ska upphöra att gälla 90 dagar från dagen för denna anmälan.

Utfärdat i Bryssel den artonde september år tjugohundrasju i två exemplar på vart och ett av parternas officiella språk, vilka alla texter är lika giltiga.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Za Evropsku zajednicu

За Европску заједнитгу

Për Kommunitetin Europian

Image

Image

За Република Албания

Por la República de Albania

Za Albánskou republiku

For Republikken Albanien

Für die Republik Albanien

Albaania Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Αλβανίας

For the Republic of Albania

Pour la République d'Albanie

Per la Repubblica d'Albania

Albānijas Republikas vārdā

Albanijos Respublikos vardu

az Albán Köztársaság részéről

Għar-Repubblika ta' l-Albanija

Voor de Republiek Albanië

W imieniu Republiki Albanii

Pela República da Albânia

Pentru Republica Albania

Za Albánsku republiku

Za Republiko Albanijo

Albanian tasavallan puolesta

För Republiken Albanien

Për Republikën e Shqipërisë

Image

BILAGA

PROTOKOLL TILL AVTALET ANGÅENDE DE MEDLEMSSTATER SOM INTE TILL FULLO TILLÄMPAR SCHENGENREGELVERKET

De medlemsstater som är bundna av Schengenregelverket men som ännu inte utfärdar Schengenviseringar ska, i avvaktan på att rådet fattar beslut för detta ändamål, utfärda nationella viseringar vilkas giltighet ska inskränkas till deras eget territorium.

Dessa medlemsstater får unilateralt godkänna Schengenviseringar och uppehållstillstånd för transitering genom deras territorium, i enlighet med Europaparlamentets och rådets beslut nr 895/2006/EG av den 14 juni 2006.

Eftersom Europaparlamentets och rådets beslut nr 895/2006/EG av den 14 juni 2006 inte gäller Rumänien och Bulgarien kommer kommissionen att föreslå liknande bestämmelser i syfte att göra det möjligt för dessa länder att unilateralt erkänna Schengenviseringar, uppehållstillstånd och andra liknande dokument som utfärdats av andra medlemsstater som ännu inte är fullt integrerade i Schengenområdet för transit genom deras territorium.

GEMENSAM FÖRKLARING OM DANMARK

Parterna noterar att detta avtal inte är tillämpligt på de förfaranden som tillämpas vid Konungariket Danmarks beskickningar och konsulat.

Det är därför önskvärt att myndigheterna i Danmark och i Republiken Albanien utan dröjsmål ingår ett bilateralt avtal om förenklat utfärdande av viseringar för kortare vistelse på liknande villkor som de i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Albanien.

GEMENSAM FÖRKLARING OM FÖRENADE KONUNGARIKET STORBRITANNIEN OCH NORDIRLAND SAMT IRLAND

Parterna noterar att detta avtal inte är tillämpligt på det territorium som lyder under Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland samt Irland.

Det är därför önskvärt att myndigheterna i Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, samt Irland och Republiken Albanien ingår bilaterala avtal om förenklat utfärdande av viseringar.

GEMENSAM FÖRKLARING OM ISLAND OCH NORGE

Parterna noterar de nära förbindelserna mellan Europeiska gemenskapen och Island och Norge, särskilt i kraft av avtalet av den 18 maj 1999 beträffande dessa länders associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket.

Det är därför önskvärt att myndigheterna i Republiken Island, Konungariket Norge och Republiken Albanien utan dröjsmål ingår bilaterala avtal om förenklat utfärdande av viseringar för kortare vistelse på liknande villkor som de i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Albanien.

GEMENSAM FÖRKLARING OM SCHWEIZISKA EDSFÖRBUNDET OCH LIECHTENSTEIN

(i förekommande fall)

Om avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket och protokollen till detta avtal rörande Liechtenstein har trätt i kraft vid den tidpunkt då förhandlingarna med Republiken Albanien avslutas, kommer en liknande förklaring avseende Schweiz och Liechtenstein att utfärdas.

EUROPEISKA GEMENSKAPENS FÖRKLARING OM TILLTRÄDE FÖR VISERINGSSÖKANDE OCH HARMONISERING AV UPPLYSNINGAR OM FÖRFARANDEN FÖR UTFÄRDANDE AV VISERINGAR FÖR KORTARE VISTELSE SAMT DOKUMENT SOM MÅSTE BIFOGAS EN ANSÖKAN OM VISERING FÖR KORTARE VISTELSE

Europeiska gemenskapen, som är medveten om vikten av öppenhet gentemot dem som ansöker om visering, erinrar om att lagstiftningsförslaget om omarbetningen av de gemensamma konsulära anvisningarna angående viseringar till diplomatiska beskickningar och karriärkonsulat antogs av kommissionen den 19 juli 2006; förslaget tar bland annat upp villkoren för viseringssökandes tillträde till medlemsstaternas beskickningar och konsulat.

När det gäller vilka upplysningar som ska lämnas till viseringssökande anser Europeiska gemenskapen att följande lämpliga åtgärder bör vidtas:

Allmänt bör det sammanställas grundläggande information till sökande om förfarandena och villkoren för att ansöka om visering samt om de utfärdade viseringarnas giltighet.

Europeiska gemenskapen kommer att upprätta en förteckning över minimikrav med syftet att albanska sökande ska få sammanhängande och enhetlig grundläggande information och i princip ställas inför samma krav när det gäller inlämnande av styrkande dokument.

Den information som avses ovan, däribland förteckningen över ackrediterade resebyråer och researrangörer inom ramen för det lokala konsulära samarbetet, bör få stor spridning (på konsulatens informationstavlor, i broschyrer, på webbplatser, etc.).

Medlemsstaternas beskickningar och konsulat ska tillhandahålla upplysningar om de möjligheter som finns inom ramen för Schengenregelverket att förenkla utfärdandet av viseringar för kortare vistelse från fall till fall, särskilt för sökande med ärligt uppsåt.

EUROPEISKA GEMENSKAPENS FÖRKLARING OM EN ÖVERSYN AV VISERINGSKRAVET FÖR INNEHAVARE AV TJÄNSTEPASS

Eftersom bestämmelserna i bilaterala avtal eller arrangemang mellan enskilda medlemsstater och Bosnien och Hercegovina som undertecknats före den 1 januari 2007 om att innehavare av tjänstepass är undantagna från kravet på visering ska fortsätta att gälla i endast fem år från och med detta avtals ikraftträdande, utan att det påverkar de berörda medlemsstaternas eller Bosnien och Hercegovinas rätt att säga upp eller avbryta tillämpningen av dessa bilaterala avtal under denna femårsperiod, kommer Europeiska gemenskapen att på nytt bedöma situationen för innehavarna av tjänstepass senast fyra år efter detta avtals ikraftträdande med sikte på en eventuell ändring av avtalet för detta ändamål i enlighet med förfarandet i artikel 14.3.

EUROPEISKA GEMENSKAPENS FÖRKLARING OM FÖRENKLADE FÖRFARANDEN FÖR FAMILJEMEDLEMMAR OCH PERSONER MED ÄRLIGT UPPSÅT

Europeiska gemenskapen noterar Republiken Albaniens förslag om att utvidga definitionen av begreppet familjemedlemmar, som bör kunna dra nytta av förenklade viseringsförfaranden, liksom den vikt som Republiken Albanien lägger vid att underlätta rörligheten för denna personkategori.

I syfte att underlätta rörligheten för ett större antal personer som har familjeband (särskilt systrar och bröder och deras barn) med albanska medborgare som är lagligen bosatta inom medlemsstaternas territorium uppmanar Europeiska gemenskapen medlemsstaternas konsulat att fullt ut utnyttja de befintliga möjligheterna i gemenskapens regelverk att förenkla utfärdandet av viseringar för denna personkategori, framför allt genom förenklade krav på dokumentation för de sökande, befrielse från handläggningsavgifter och, i tillämpliga fall, utfärdande av viseringar för flera inresor.

Europeiska gemenskapen uppmanar vidare medlemsstaternas konsulat att fullt ut använda dessa möjligheter för att förenkla utfärdandet av viseringar till personer med ärligt uppsåt.


Top