EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0788

2007/788/EG: Kommissionens beslut av den 13 september 2007 om ett förfarande i enlighet med artikel 81 i EG-fördraget (Ärende COMP/E-2/39.140 – DaimlerChrysler) [delgivet med nr K(2007) 4275]

OJ L 317, 5.12.2007, p. 76–78 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/788/oj

5.12.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 317/76


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 13 september 2007

om ett förfarande i enlighet med artikel 81 i EG-fördraget

(Ärende COMP/E-2/39.140 – DaimlerChrysler)

[delgivet med nr K(2007) 4275]

(Endast den engelska texten är giltig)

(2007/788/EG)

(1)

Detta beslut, som antagits med stöd av artikel 9.1 i rådets förordning (EG) nr 1/2003 (1), riktar sig till DaimlerChrysler AG (nedan kallat DaimlerChrysler) och gäller tillhandahållande av teknisk information för reparation av fordon av märkena Mercedes-Benz och Smart.

(2)

Teknisk information består av tekniska data, processer och instruktioner som är nödvändiga för att undersöka, reparera och byta ut defekta/trasiga/slitna delar i ett motorfordon eller för att reparera ett fel i ett fordonssystem. Informationen omfattar sju huvudkategorier:

Grundläggande parametrar (dokumentation av alla referensvärden och börvärden för de mätbara värden som avser fordonet, t.ex. för vridmoment, bromsar, hydrauliskt och pneumatiskt tryck).

Diagram och beskrivningar av olika reparations- och underhållsfaser (servicemanualer, tekniska dokument, t.ex. arbetsplaner eller beskrivningar av verktyg som används för att utföra en viss reparation samt diagram, t.ex. kopplingsscheman eller hydraulik).

Testning och diagnos (omfattar felsökningskoder, programvara och annan information som behövs för att söka fel på fordon) – inte all denna information men en stor del av den ingår i elektroniska specialverktyg.

Koder, programvara och annan information som behövs för att omprogrammera, återställa eller återinitiera de elektroniska kontrollenheter som installerats i ett fordon. Denna kategori sammanhänger med den föregående i det avseendet att samma elektroniska verktyg ofta används för att diagnostisera ett fel, varefter de nödvändiga justeringarna görs via de elektroniska kontrollenheterna för att rätta till felet.

Information om reservdelar, däribland reservdelskataloger med koder och beskrivningar, samt om metoder för fordonsidentifiering (dvs. data som sammanhänger med ett visst fordon som gör det möjligt för en reparatör att identifiera individuella koder för de delar som anbringats i samband med monteringen av fordonet, och att identifiera de motsvarande koderna för kompatibla originalreservdelar för just det fordonet).

Särskild information (återkallelsemeddelanden och upplysningar om ofta återkommande fel).

Utbildningsmaterial.

(3)

I december 2006 inledde kommissionen ett förfarande och tillsände DaimlerChrysler en preliminär bedömning, i vilken den anförde den preliminära uppfattningen att DaimlerChryslers avtal med företagets olika partner för efterförsäljningsservice för företagets motorfordon gav upphov till vissa betänkligheter avseende avtalens förenlighet med artikel 81.1 i EG-fördraget.

(4)

Enligt kommissionens preliminära bedömning föreföll DaimlerChrysler långt efter utgången av den övergångsperiod som föreskrivs i kommissionens förordning (EG) nr 1400/2002 (2) ha underlåtit att göra vissa typer av teknisk reparationsinformation tillgängliga. Vid den tidpunkt då kommissionens undersökning inleddes hade DaimlerChrysler dessutom inte infört något effektivt system för att ge oberoende reparatörer tillgång till teknisk reparationsinformation i obuntad form. DaimlerChrysler gjorde under loppet av kommissionens undersökning sin tekniska information mer lättillgänglig (särskilt genom att i juni 2005 inrätta en webbplats, nedan kallad TI-webbplatsen), men den information som gjordes tillgänglig för oberoende reparatörer föreföll fortfarande vara ofullständig.

(5)

Det konstaterades i den preliminära undersökningen, att de relevanta marknader som påverkades av metoden i fråga var marknaden för tillhandahållande av reparations- och underhållstjänster för personbilar och marknaden för tillhandahållande av teknisk information för reparatörer. De auktoriserade näten för märkena Mercedes-Benz och Smart hade mycket stora marknadsandelar på den förstnämnda av dessa marknader, medan DaimlerChrysler på den sistnämnda marknaden var den enda leverantören som kunde erbjuda all den tekniska information som reparatörerna av deras fordon behövde.

(6)

I princip krävs det i DaimlerChryslers avtal om service och distribution av reservdelar att medlemmarna i företagets auktoriserade nät ska tillhandahålla heltäckande märkesspecifika reparationstjänster och fungera som reservdelsgrossister. Kommissionen är orolig för att eventuella negativa effekter, som har sin grund i sådana avtal, skulle kunna förstärkas av DaimlerChryslers underlåtenhet att ge oberoende reparatörer tillräcklig tillgång till teknisk information och därmed utestänga företag som vill och kan tillhandahålla reparationstjänster via en annorlunda affärsmodell.

(7)

Kommissionens preliminära slutsats var, att DaimlerChryslers åtgärder för att ge teknisk information till oberoende reparatörer inte motsvarade reparatörernas behov, vare sig när det gäller omfattningen av den tillbuds stående informationen eller informationens tillgänglighet, och att denna praxis i kombination med andra biltillverkares motsvarande praxis kan ha bidragit till att försvaga de oberoende reparatörernas marknadsställning. Detta skulle i sin tur ha kunnat vålla konsumenterna väsentlig skada i form av en betydande minskning av utbudet av reservdelar, högre priser på reparationstjänster, en minskning av utbudet av reparationsställen, potentiella säkerhetsproblem och ett otillräckligt utbud av innovativa reparationsverkstäder.

(8)

Den uppenbara underlåtenheten från DaimlerChryslers sida, att ge oberoende reparatörer adekvat tillgång till teknisk information kan dessutom utgöra ett hinder för att avtalen med företagets partner för efterförsäljningsservice ska omfattas av det undantag som fastställs i förordning (EG) nr 1400/2002, eftersom detta undantag enligt artikel 4.2 i förordningen inte är tillämpligt om leverantören av motorfordon vägrar att ge oberoende operatörer tillgång till teknisk information, felsökningsutrustning och annan utrustning samt verktyg inklusive all relevant programvara eller utbildning som krävs vid reparation och underhåll av motorfordonen i fråga. I skäl 26 i förordningen klargörs det att tillträdesvillkoren inte får leda till diskriminering mellan auktoriserade och oberoende reparatörer.

(9)

Kommissionen kom slutligen fram till den preliminära uppfattningen att avtalen mellan DaimlerChrysler och företagets auktoriserade reparatörer, med tanke på den bristfälliga tillgången till teknisk reparationsinformation, sannolikt inte omfattades av bestämmelsen i artikel 81.3 i EG-fördraget.

(10)

Den 14 februari 2007 erbjöd DaimlerChrysler åtaganden för att avhjälpa de konkurrensproblem som kommissionen lyft fram i sin preliminära bedömning.

(11)

Enligt dessa åtaganden är det principen om icke-diskriminering mellan oberoende reparatörer och auktoriserade reparatörer som är den princip som avgör hur omfattande information som ska tillhandahållas. DaimlerChrysler kommer mot bakgrund av detta att se till att all teknisk information, utrustning, programvara och utbildning samt alla verktyg som krävs för reparation och underhåll av företagets fordon och som av DaimlerChrysler (eller på DaimlerChryslers vägnar) ges till auktoriserade reparatörer eller oberoende importörer av företagets Mercedes-Benz- och Smartmärken i någon av EU-medlemsstaterna även ställs till förfogande för oberoende reparatörer.

(12)

I åtagandena anges det att ”teknisk information” i den mening som avses i artikel 4.2 i förordning (EG) nr 1400/2002 omfattar all sådan information som ges till auktoriserade reparatörer för reparation eller underhåll av motorfordon av märkena Mercedes-Benz och Smart. Hit hör bl.a. programvara, felkoder och andra parametrar (inbegripet uppdateringar) som behövs för arbete på elektroniska kontrollenheter (electronic control units, ECU) och för att där lägga in eller återställa av DaimlerChrysler rekommenderade inställningar, fordonsidentifieringsmetoder, reservdelskataloger, arbetslösningar som bygger på praktisk erfarenhet och hänför sig till typiska problem hos en viss modell eller serie samt återkallelsemeddelanden och andra meddelanden om reparationer som får utföras kostnadsfritt inom det auktoriserade reparationsnätet.

(13)

Tillgång till verktyg omfattar tillgång till elektroniska felsökningsverktyg och andra elektroniska reparationsverktyg (inbegripet programvara till och uppdateringar av sådana) samt efterförsäljningsservice för sådana verktyg.

(14)

Åtagandena kommer att vara bindande för DaimlerChrysler och för de företag som är anknutna till DaimlerChrysler, men de kommer inte att vara direkt bindande för oberoende importörer av märkena Mercedes-Benz och Smart. Vad beträffar de medlemsstater där DaimlerChrysler distribuerar fordon av märkena Mercedes-Benz eller Smart via oberoende importörer har DaimlerChrysler därför gått med på att göra sitt bästa för att, genom avtal, ålägga varje sådant företag att via företagets nationella kommersiella webbplats i den medlemsstat som det utsetts för låta oberoende reparatörer, utan kostnad och på ett icke-diskriminerande sätt få tillgång till all teknisk information – oavsett vilket språk denna är avfattad på – som företaget har gjort tillgänglig för auktoriserade reparatörer i medlemsstaten i fråga och som inte är tillgänglig för oberoende reparatörer på TI-webbplatsen..

(15)

DaimlerChrysler är i enlighet med skäl 26 i förordning (EG) nr 1400/2002 inte skyldigt att ge oberoende reparatörer tillgång till teknisk information, som skulle ge en tredje part möjlighet att kringgå eller oskadliggöra befintlig stöldskyddsutrustning, omkalibrera (3) elektronisk utrustning eller manipulera komponenter som begränsar ett fordons prestanda. Skäl 26 ska precis som alla andra undantag i EU-rätten tolkas snävt. I åtagandena konstateras det att DaimlerChrysler har för den händelse att företaget skulle åberopa detta undantag, som ett skäl för att undanhålla oberoende reparatörer teknisk information, åtagit sig att se till att den information som undanhålls begränsas till vad som är nödvändigt för att ge det skydd som avses i skäl 26. Dessutom har företagit åtagit sig att se till att avsaknaden av informationen i fråga inte hindrar oberoende reparatörer från att utföra andra arbeten än de som undantaget i skäl 26 avser, t.ex. arbeten på ECU i motorer samt på krockkuddar, försträckare till säkerhetsbälten och komponenter i centrallås.

(16)

Enligt artikel 4.2 i förordning (EG) nr 1400/2002 måste oberoende reparatörer ges tillgång till teknisk information på ett sätt som står i rimlig proportion till deras behov. Detta innebär att de måste få tillgång till informationen i obuntad form och att det vid prissättningen av informationen måste tas hänsyn till i hur stor utsträckning de använder den.

(17)

I enlighet med denna princip anges det i åtagandena att DaimlerChrysler på TI-webbplatsen kommer att lägga ut all teknisk information som avser modeller som lanserats efter 1996 och se till att all uppdaterad teknisk information alltid är tillgänglig på TI-webbplatsen (eller på en eventuell efterföljande webbplats). Om viss teknisk information – oavsett vilket språk den är avfattad på – som avser modeller vilka lanserats efter 1996 och som DaimlerChrysler, eller till DaimlerChrysler anknutna företag, har gjort tillgänglig för auktoriserade reparatörer i en viss medlemsstat inte är tillgänglig på TI-webbplatsen, ska DaimlerChrysler anses ha uppfyllt sina åtaganden i detta avseende. Dock under förutsättning att företaget har gjort informationen i fråga tillgänglig för oberoende reparatörer på sin kommersiella webbplats i den berörda medlemsstaten utan otillbörligt dröjsmål och utan kostnad.

(18)

DaimlerChrysler kommer alltid att se till att TI-webbplatsen är lätt att hitta och ger en servicenivå som är likvärdig med den metod som används för att sprida av teknisk information till medlemmarna av företagets auktoriserade nät. Företaget garanterar att det när det självt, eller ett företag som agerar på dess vägnar, gör viss teknisk information tillgänglig för auktoriserade reparatörer på ett visst EU-språk, utan otillbörligt dröjsmål lägger ut den berörda språkversionen av informationen på TI-webbplatsen.

(19)

DaimlerChrysler har fastställt årsavgiften för tillträde till TI-webbplatsen till 1 254 euro (1 239 euro för tillträde till TI-webbplatsens huvuddel, som kallas WIS net, och en avgift på 15 euro – endast avsedd att täcka administrativa kostnader – för tillträde till den elektroniska reservdelskatalogen). För att proportionalitetskravet i förordning (EG) nr 1400/2002 ska iakttas går DaimlerChrysler emellertid med på att sörja för en proportionell uppdelning av avgiften för tillträde till WIS net på ”tidsfönster” omfattande en timme, en dag, en vecka eller en månad, med ett pris på 4 euro per timme, 20 euro per dag, 70 euro per vecka och 180 euro per månad. DaimlerChrysler går med på att bibehålla denna avgiftsstruktur och att inte höja avgifterna utöver den genomsnittliga inflationstakten i EU så länge åtagandena gäller.

(20)

DaimlerChryslers åtaganden gäller utan att de påverkar tillämpningen av något nuvarande eller framtida krav i gemenskapslagstiftningen eller nationell lagstiftning. Detta är emellertid lagstiftning som kan innebära att omfattningen av den tekniska information som DaimlerChrysler ska förse oberoende operatörer med kan komma att utvidgas, eller att det för dessa operatörer mest fördelaktiga sättet att tillhandahålla sådan information på fastställs.

(21)

DaimlerChrysler har åtagit sig att, på begäran av en oberoende reparatör eller en sammanslutning av sådana reparatörer, godta ett skiljeförfarande för att lösa en tvist som avser tillhandahållandet av teknisk information. Skiljeförfarandet ska genomföras enligt de respektive nationella reglerna om sådana förfaranden och enligt de materiella regler som DaimlerChrysler genom avtal har enats om med företagets auktoriserade reparatörer i den medlemsstat där den part som begärt skiljeförfarandet har sitt säte. DaimlerChrysler åtar sig att på begäran lämna information om dessa regler. Skiljenämnden ska bestå av tre skiljedomare som utsetts i enlighet med reglerna i fråga. Ett skiljeförfarande ska inte påverka rätten att hänskjuta frågan till den behöriga nationella domstolen.

(22)

Mot bakgrund av de åtaganden som gjorts anser kommissionen att det inte längre finns någon grund för att ingripa. Åtagandena är bindande till den 31 maj 2010.

(23)

Rådgivande kommittén för kartell- och monopolfrågor avgav ett positivt yttrande den 9 juli 2007.


(1)  Rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget (EGT L 1, 4.1.2003, s. 1). Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1419/2006 (EUT L 269, 28.9.2006, s. 1).

(2)  Kommissionens förordning (EG) nr 1400/2002 av den 31 juli 2002 om tillämpningen av artikel 81.3 i fördraget på grupper av vertikala avtal och samordnade förfaranden inom motorfordonssektorn (EGT L 203, 1.8.2002, s. 30). Förordningen ändrad genom 2003 års anslutningsakt.

(3)  Dvs. ändra ursprungsinställningarna i en ECU på ett sätt som inte rekommenderats av DaimlerChrysler.


Top