EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2007_317_R_0063_01

2007/786/EG: Rådets beslut av den 22 oktober 2007 om undertecknande och provisorisk tillämpning av ett protokoll till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Staten Israel, å andra sidan, för att ta hänsyn till Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen
Protokoll till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och staten Israel, å andra sidan, för att ta hänsyn till Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

OJ L 317, 5.12.2007, p. 63–74 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.12.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 317/63


RÅDETS BESLUT

av den 22 oktober 2007

om undertecknande och provisorisk tillämpning av ett protokoll till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Staten Israel, å andra sidan, för att ta hänsyn till Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

(2007/786/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 310 jämförd med artikel 300.2 första stycket första meningen,

med beaktande av 2005 års anslutningsakt, särskilt artikel 6.2,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Rådet bemyndigade den 23 oktober 2006 kommissionen att på Europeiska gemenskapens och dess medlemsstaters vägnar inleda förhandlingar med Israel i syfte att anpassa Europa–Medelhavsavtalet om en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Israel, å andra sidan (1), (nedan kallat Europa–Medelhavsavtalet), för att ta hänsyn till Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen.

(2)

Dessa förhandlingar har slutförts på ett för kommissionen tillfredsställande sätt.

(3)

Enligt artikel 9.2 i det protokoll som förhandlats fram med Israel ska protokollet tillämpas provisoriskt innan det träder i kraft.

(4)

Protokollet bör undertecknas på gemenskapens och dess medlemsstaters vägnar och tillämpas provisoriskt, med förbehåll för att det senare ingås.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Undertecknandet av protokollet till Europa–Medelhavsavtalet godkänns härmed på Europeiska gemenskapens och dess medlemsstaters vägnar, med förbehåll för att nämnda protokoll ingås.

Texten till avtalet åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas att utse den eller de personer som ska ha rätt att på Europeiska gemenskapens och dess medlemsstaters vägnar underteckna protokollet, med förbehåll för att det ingås.

Artikel 3

Protokollet ska tillämpas provisoriskt från och med den 1 januari 2007 i avvaktan på att de förfaranden som är nödvändiga för protokollets ingående avslutas, med förbehåll för att det tillämpas ömsesidigt.

Utfärdat i Luxemburg den 22 oktober 2007.

På rådets vägnar

J. SILVA

Ordförande


(1)  EGT L 147, 21.6.2000, s. 3.


PROTOKOLL

till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och staten Israel, å andra sidan, för att ta hänsyn till Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

KONUNGARIKET BELGIEN,

REPUBLIKEN BULGARIEN,

REPUBLIKEN TJECKIEN,

KONUNGARIKET DANMARK,

FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND,

REPUBLIKEN ESTLAND,

IRLAND,

HELLENSKA REPUBLIKEN,

KONUNGARIKET SPANIEN,

REPUBLIKEN FRANKRIKE,

REPUBLIKEN ITALIEN,

REPUBLIKEN CYPERN,

REPUBLIKEN LETTLAND,

REPUBLIKEN LITAUEN,

STORHERTIGDÖMET LUXEMBURG,

REPUBLIKEN UNGERN,

REPUBLIKEN MALTA,

KONUNGARIKET NEDERLÄNDERNA,

REPUBLIKEN ÖSTERRIKE,

REPUBLIKEN POLEN,

REPUBLIKEN PORTUGAL,

RUMÄNIEN,

REPUBLIKEN SLOVENIEN,

REPUBLIKEN SLOVAKIEN,

REPUBLIKEN FINLAND,

KONUNGARIKET SVERIGE,

FÖRENADE KONUNGARIKET STORBRITANNIEN OCH NORDIRLAND,

nedan kallade ”medlemsstaterna”, företrädda av Europeiska unionens råd,

och

EUROPEISKA GEMENSKAPEN, nedan kallad ”gemenskapen”, företrädd av Europeiska unionens råd och Europeiska gemenskapernas kommission,

å ena sidan, och

STATEN ISRAEL, nedan kallad ”Israel”,

å andra sidan,

SOM BEAKTAR att Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Israel, å andra sidan, nedan kallat ”Europa–Medelhavsavtalet” undertecknades i Bryssel den 20 november 1995 och trädde i kraft den 1 juni 2000,

SOM BEAKTAR att fördraget om Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen och akten till detta undertecknades i Luxemburg den 25 april 2005 och trädde i kraft den 1 januari 2007,

SOM BEAKTAR att det i artikel 6.2 i 2005 års anslutningsakt föreskrivs att de nya parternas anslutning till Europa–Medelhavsavtalet ska godkännas genom ingående av ett protokoll till avtalet,

SOM BEAKTAR att samråd enligt artikel 21 i Europa–Medelhavsavtalet har hållits för att säkerställa att hänsyn tagits till gemenskapens och Israels ömsesidiga intressen,

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

Artikel 1

Bulgarien och Rumänien, nedan kallade ”de nya medlemsstaterna”, ska vara avtalsslutande parter i Europa–Medelhavsavtalet och ska på samma sätt som övriga medlemsstater anta och beakta texterna till Europa–Medelhavsavtalet och till de gemensamma och ensidiga förklaringar samt skriftväxlingar.

KAPITEL 1

ÄNDRINGAR AV TEXTEN TILL EUROPA–MEDELHAVSAVTALET, INKLUSIVE BILAGORNA OCH PROTOKOLLEN TILL AVTALET

Artikel 2

Jordbruksprodukter, bearbetade jordbruksprodukter och fiskeriprodukter

1.   Tabell 1 i bilaga VI till Europa–Medelhavsavtalet, i vilken koncessioner (nedan även kallade ”medgivanden”) anges för import till gemenskapen av varor med ursprung i Israel, ska kompletteras med ytterligare en koncession som definieras på följande sätt:

”KN-nummer (1)

Varuslag (2)

Årlig kvot

(ton)

Koncessioner inom ramen för kvoten

ex 2106 90 98

Citrusberedningar för läskedrycker och drycker som innehåller minst 30 viktprocent koncentrerad fruktsaft och högst 50 viktprocent sackaros, inte innehållande mjölk eller mjölkprodukter

5 550 (3)

33-procentig nedsättning av den jordbruksrelaterade delen

2.   Ytterligare koncessioner i syfte att anpassa bilaterala koncessioner för jordbruksprodukter, bearbetade jordbruksprodukter och fiskeriprodukter ska överenskommas mellan parterna i enlighet med bestämmelserna i bilagan.

Artikel 3

Ursprungsregler

Protokoll nr 4 ska ändras på följande sätt:

1.

I artiklarna 3.1 och 4.1 ska hänvisningen till de nya medlemsstaterna utgå.

2.

Bilaga IVa ska ersättas med följande:

”Bulgarisk version

Износителят на продуктите, които се обхващатот този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен когато ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2).

Spansk version

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no … (1)] declara que, salvo indicación clara en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).

Tjeckisk version

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

Dansk version

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

Tysk version

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

Estnisk version

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Grekisk version

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

Engelsk version

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

Fransk version

L’exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no … (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (2).

Italiensk version

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo espressa indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

Lettisk version

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (2).

Litauisk version

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinès liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinès kilmés prekés.

Ungersk version

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk preferenciális … (2) származásúak.

Maltesisk version

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … (2).

Nederländsk version

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

Polsk version

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

Portugisisk version

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o … (1)], declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

Rumänsk version

Exportatorul produselor la care se referă acest document [autorizația vamală nr. … (1)] declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2).

Slovensk version

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

Slovakisk version

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente [číslo povolenia … (1)] vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

Finsk version

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).

Svensk version

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

Hebreisk version

Image

3.

Bilaga IVb ska ersättas med följande:

”Bulgarisk version

Износителят на продуктите, които се обхващат от този документ [митническо разрешение № … (1)] декларира, че освен когато ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Spansk version

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no … (1)] declara que, salvo indicación clara en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial. … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Tjeckisk version

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Dansk version

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Tysk version

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind:

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Estnisk version

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti:

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Grekisk version

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Engelsk version

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin:

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Fransk version

L’exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no … (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Italiensk version

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo espressa indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Lettisk version

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Litauisk version

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės:

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Ungersk version

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk preferenciális … (2) származásúak:

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Maltesisk version

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Nederländsk version

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Polsk version

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie:

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Portugisisk version

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o … (1)], declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Rumänsk version

Exportatorul produselor la care se referă acest document [autorizația vamală nr. … (1)] declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Slovensk version

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo:

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Slovakisk version

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente [číslo povolenia … (1)] vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Finsk version

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Svensk version

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Hebreisk version

Image

KAPITEL 2

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER

Artikel 4

Ursprungsintyg och administrativt samarbete

1.   Ursprungsintyg som på vederbörligt sätt utfärdats av antingen Israel eller en ny medlemsstat inom ramen för ett bilateralt frihandelsavtal eller en autonom ordning som är tillämplig dem emellan ska godtas i respektive land enligt detta protokoll, under förutsättning att

a)

förvärv av sådan ursprungsstatus medför förmånsbehandling på grundval av bestämmelserna om förmånsbehandling i antingen Europa–Medelhavsavtalet eller gemenskapens ordning med allmänna tullförmåner,

b)

ursprungsintyget och transportdokumenten utfärdats senast dagen före anslutningsdagen,

c)

ursprungsintyget lämnas till tullmyndigheterna inom fyra månader efter anslutningen.

I de fall då varor före anslutningsdagen deklarerats för import till antingen Israel eller en ny medlemsstat enligt ett bilateralt frihandelsavtal eller en autonom ordning som vid den tidpunkten tillämpades mellan Israel och den nya medlemsstaten, får ett ursprungsintyg som utfärdats i efterhand enligt avtalet eller ordningen också godtas, under förutsättning att det inges till tullmyndigheterna inom fyra månader räknat från anslutningsdagen.

2.   Israel och de nya medlemsstaterna får behålla de tillstånd genom vilka status som ”godkänd exportör” har beviljats inom ramen för ett bilateralt frihandelsavtal eller en autonom ordning som är tillämplig dem emellan, under förutsättning att

a)

en sådan bestämmelse även ingår i det avtal som ingåtts mellan Israel och gemenskapen före anslutningsdagen, och

b)

den godkända exportören tillämpar de ursprungsregler som gäller enligt det avtalet.

Dessa tillstånd ska senast ett år efter anslutningsdagen ersättas med nya tillstånd utfärdade i enlighet med villkoren i Europa–Medelhavsavtalet.

3.   Begäran om efterkontroll av ursprungsintyg som utfärdats enligt de bilaterala frihandelsavtal eller autonoma ordningar som avses i punkterna 1 och 2 kan läggas fram av de behöriga tullmyndigheterna i Israel eller de nya medlemsstaterna och ska godtas av dessa myndigheter inom en period av tre år efter utfärdandet av ursprungsintyget i fråga. Dessa kontroller ska genomföras i enlighet med de bilaterala frihandelsavtal som gällde vid den tidpunkt då ursprungsintyget utfärdades.

Artikel 5

Varor under transitering

1.   Bestämmelserna i Europa–Medelhavsavtalet får tillämpas på varor som exporteras antingen från Israel till någon av de nya medlemsstaterna eller från någon av de nya medlemsstaterna till Israel, som uppfyller villkoren i protokoll nr 4 och som dagen för anslutningen befinner sig antingen under transport eller i tillfällig förvaring, i ett tullager eller i en frizon i Israel eller i den nya medlemsstaten.

2.   I sådana fall får förmånsbehandling beviljas under förutsättning att ett ursprungsintyg som utfärdats i efterhand av tullmyndigheterna i exportlandet inges till tullmyndigheterna i importlandet inom fyra månader räknat från anslutningsdagen.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OCH SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 6

Israel förbinder sig att i anslutning till denna utvidgning av gemenskapen inte göra några anspråk, framställningar eller hänskjutanden och att inte ändra eller frånträda några medgivanden enligt artiklarna XXIV.6 och XXVIII i GATT 1994 när det gäller jordbruksprodukter, bearbetade jordbruksprodukter och fiskeriprodukter, förutsatt att, när det gäller andra produkter än produkter enligt KN-nr 2106 90 98, förhandlingarna om ett nytt tilläggsprotokoll för att anpassa de bilaterala handelsmedgivandena för jordbruksprodukter, bearbetade jordbruksprodukter och fiskeriprodukter slutförts i enlighet med bilagan till detta protokoll.

Artikel 7

Detta protokoll utgör en integrerad del av Europa–Medelhavsavtalet.

Bilagorna till detta protokoll ska utgöra en integrerad del av protokollet.

Artikel 8

1.   Detta protokoll ska godkännas av gemenskaperna, av Europeiska unionens råd på medlemsstaternas vägnar och av Israel i enlighet med deras egna förfaranden.

2.   Parterna ska till varandra anmäla att de förfaranden som avses i punkt 1 har slutförts. Godkännandeinstrumenten ska deponeras hos Europeiska unionens råds generalsekretariat.

Artikel 9

1.   Detta protokoll träder i kraft den första dagen i den månad som följer på den dag då det sista godkännandeinstrumentet deponerades.

2.   Detta protokoll ska tillämpas provisoriskt från och med den 1 januari 2007.

3.   Utan hinder av punkterna 1 och 2 i denna artikel, ska artikel 2.1 i detta protokoll tillämpas från och med den första dagen i den månad som följer på dagen för undertecknandet av detta protokoll.

Artikel 10

Detta protokoll är upprättat i två exemplar på vart och ett av de avtalsslutande parternas officiella språk, vilka alla texter är lika giltiga.

Artikel 11

Texten till Europa–Medelhavsavtalet, inbegripet de bilagor och protokoll som utgör en integrerad del av avtalet, och till slutakten och de förklaringar som är fogade till den ska upprättas på bulgariska och rumänska språken (4), vilka alla texter ska vara giltiga på samma sätt som originaltexterna.

Associeringsrådet ska godkänna dessa texter.

Съставено в Брюксел, 31 октомври 2007 г.

Hecho en Bruselas, el 31 de octubre de 2007.

V Bruselu dne 31. října 2007.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. oktober 2007.

Geschehen zu Brüssel am 31. Oktober 2007.

Brüsselis, 31. oktoober 2007.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 31 Οκτωβρίου 2007.

Done at Brussels on the 31 October 2007, which corresponds to the 19th day of Heshvan in the year five thousend seven hundred and sixty eight in the Hebrew calendar.

Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2007.

Fatto a Bruxelles, addì 31 ottobre 2007.

Briselē, 2007. gada 31. oktobrī.

Priimta Briuselyje, 2007 m. spalio 31 d.

Kelt Brüsszelben, 2007. október 31-én.

Magħmul fi Brussell, 31 ta' Ottubru 2007.

Gedaan te Brussel, 31 oktober 2007.

Sporządzono w Brukseli, dnia 31 października 2007 r.

Feito em Bruxelas, em 31 de Outubro de 2007.

Întocmit la Bruxelles, 31 octombrie 2007.

V Bruseli 31. októbra 2007.

V Bruslju, dne 31. oktobra 2007.

Tehty Brysselissä 31. lokakuuta 2007.

Som skedde i Bryssel den 31 oktober 2007.

Image

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā —

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu państw członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Image

Image

За Европейската общност

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Community

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienas vārdā —

Europos bendrijų vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskiej

Pelas Comunidades Europeias

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvá

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisöjen puolesta

För Europeiska gemenskapernas vägnar

Image

Image

Image

За Държавата Израел

Por el Estado de Israel

Za Stát Izrael

For Staten Israel

Für den Staat Israel

Iisraeli Riigi nimel

Για τα Κράτος του Ισραήλ

For the State of Israel

Pour l'État d'Israël

Per lo Stato di Israele

Izraēlas Valsts vārdā —

Izraelio Valstybės vardu

Izrael Állam részéről

Għall-Istat ta' Iżrael

Voor de Staat Israël

W imieniu Państwa Izrael

Pelo Estado de Israel

Pentru statul Israel

Za Izraelský štát

Za Državo Izrael

Israelin valtion puolesta

På Staten Israels vägnar

Image

Image


(1)  KN-nummer i enlighet med förordning (EG) nr 1549/2006 (EUT L 301, 31.10.2006, s. 1).

(2)  Där ”ex” anges före ett KN-nummer, bestäms förmånsordningen genom att KN-numret och motsvarande varuslag tillämpas tillsammans.

(3)  Denna kvot kommer att fastställas till 3 240 ton för 2007.”

(4)  De bulgariska och rumänska språkversionerna kommer att publiceras i en specialutgåva av EUT vid en senare tidpunkt.

BILAGA

om de ordningar som ska gälla för handelsmedgivanden för jordbruksprodukter, bearbetade jordbruksprodukter och fiskeriprodukter

Parterna har enats om att de nuvarande handelsvolymerna och villkoren för marknadstillträde mellan Israel och Bulgarien och mellan Israel och Rumänien enligt de gällande bilaterala frihandelsavtalen ska utgöra miniminivån när det gäller de anpassningar av de bilaterala handelsmedgivanden för jordbruksprodukter, bearbetade jordbruksprodukter och fiskeriprodukter enligt Europa–Medelhavsavtalet som ska genomföras inom ramen för ett nytt tilläggsprotokoll.


Top