EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2007_246_R_0032_01

2007/614/Euratom: Rådets beslut av den 30 januari 2007 om kommissionens ingående av avtalet mellan Europeiska atomenergigemenskapen och Japans regering om gemensamt genomförande av verksamhet enligt strategin med bredare inriktning inom området fusionsenergiforskning
Avtal mellan Japans regering och Europeiska atomenergigemenskapen om gemensamt genomförande av verksamhet enligt strategin med bredare inriktning inom området fusionsenergiforskning

OJ L 246, 21.9.2007, p. 32–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.9.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 246/32


RÅDETS BESLUT

av den 30 januari 2007

om kommissionens ingående av avtalet mellan Europeiska atomenergigemenskapen och Japans regering om gemensamt genomförande av verksamhet enligt strategin med bredare inriktning inom området fusionsenergiforskning

(2007/614/Euratom)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 101 andra stycket,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionen har i enlighet med rådets direktiv av den 16 november 2000, ändrade genom rådets beslut av den 27 maj 2002, den 26 november 2003 och den 25 november 2004 förhandlat med regeringarna i Kina, Japan, Republiken Indien, Republiken Korea, Ryska federationen och Amerikas förenta stater om ett avtal om upprättande av en internationell fusionsenergiorganisation för gemensamt genomförande av ITER-projektet.

(2)

Vid ministermötet i Moskva den 28 juni 2005 kom parterna i ITER-förhandlingarna överens om att ITER skulle uppföras i Cadarache. De kom också överens om ett bifogat gemensamt dokument om värdpartens (Euratom) och icke-värdpartens (Japan) roll i ITER-projektet.

(3)

Kommissionen har i enlighet med det ovan nämnda gemensamma dokumentet och de ändrade rådsdirektiven fört förhandlingar med Japan om ett avtal om gemensamt genomförande av verksamhet enligt strategin med bredare inriktning.

(4)

Den 20 juni 2006 antog Euratoms och Japans företrädare vid ett möte i Tokyo den slutliga rapporten från förhandlingarna om avtalet om verksamhet enligt strategin med bredare inriktning, vilken bekräftade att förhandlingsprocessen var avslutad och förtecknar de underliggande dokument som har utarbetats av Euratom och Japan.

(5)

Den 22 november 2006 undertecknade Euratoms och Japans företrädare en gemensam förklaring om genomförande av verksamhet enligt strategin med bredare inriktning, vilken innehåller mer ingående uppgifter om de bidrag som parterna i verksamheten enligt strategin med bredare inriktning skall lämna.

(6)

Kommissionens ingående av avtalet mellan Europeiska atomenergigemenskapen och Japans regering om gemensamt genomförande av verksamhet enligt strategin med bredare inriktning inom området fusionsenergiforskning bör godkännas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel

1.   Kommissionens ingående på Europeiska atomenergigemenskapens vägnar av avtalet mellan Europeiska atomenergigemenskapen och Japans regering om gemensamt genomförande av verksamhet enligt strategin med bredare inriktning inom området fusionsenergiforskning godkänns härmed.

2.   Texten till avtalet åtföljer detta beslut.

Utfärdat i Bryssel den 30 januari 2007.

På rådets vägnar

P. STEINBRÜCK

Ordförande


AVTAL

mellan Japans regering och Europeiska atomenergigemenskapen om gemensamt genomförande av verksamhet enligt strategin med bredare inriktning inom området fusionsenergiforskning

JAPANS REGERING och EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN (nedan kallad ”Euratom”), nedan kallade ”parterna”,

SOM BEAKTAR samarbetsavtalet mellan Japans regering och Europeiska atomenergigemenskapen inom området kontrollerad termonukleär fusion,

SOM BEAKTAR den gemensamma förklaringen av partsföreträdarna vid ITER-förhandlingarna vid ministermötet för ITER i Moskva den 28 juni 2005 och det därtill fogade gemensamma dokumentet ”The roles of the Host and the non-Host for the ITER Project” (nedan kallat ”det gemensamma dokumentet”), där huvudprinciperna för genomförandet av verksamhet enligt strategin med bredare inriktning fastställs,

SOM BEAKTAR den gemensamma förklaringen av företrädarna för Japans regering och Euratom om gemensamt genomförande av verksamhet enligt strategin med bredare inriktning av den 22 november 2006 (nedan kallad ”den gemensamma Brysselförklaringen”),

SOM ERINRAR om parternas bidrag till föreberedelserna för det gemensamma genomförandet av ITER-projektet genom den tekniska projekteringen av ITER och inrättandet av den internationella fusionsenergiorganisationen för ITER,

SOM ERKÄNNER IAEA:s roll i ITER-projektet och parternas forsknings- och utvecklingssamarbete om fusion inom Internationella energiorganet inom ramen för OECD,

SOM GEMENSAMT VILL genomföra verksamhet enligt strategin med bredare inriktning till stöd för ITER-projektet och tidigt förverkliga fusionsenergi för fredliga ändamål inom en tidsrymd som är förenlig med ITER-projektets anläggningsfas,

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

KAPITEL 1

INLEDNING

Artikel 1

Syfte

Syftet med detta avtal är att fastställa en ram för särskilda förfaranden och rutiner för gemensamt genomförande av verksamhet enligt strategin med bredare inriktning (nedan kallad ”verksamhet enligt strategin med bredare inriktning”) till stöd för ITER-projektet och tidigt förverkligande av fusionsenergi för fredliga ändamål i enlighet med det gemensamma dokumentet.

Artikel 2

Verksamhet enligt strategin med bredare inriktning

1.   I verksamheten enligt strategin med bredare inriktning skall följande tre projekt ingå:

a)

Teknisk utvärdering och teknisk projektering för en internationell anläggning för bestrålning av fusionsmaterial (nedan kallad ”IFMIF/EVEDA”).

b)

Ett internationellt fusionsenergiforskningscentrum (nedan kallat ”IFERC”).

c)

Tokamaksatellitprogrammet.

2.   I enlighet med det gemensamma dokumentet och på grundval av den gemensamma Brysselförklaringen skall verksamheten enligt strategin med bredare inriktning genomföras inom en tidsrymd som är förenlig med ITER–projektets anläggningsfas.

3.   De huvudprinciper som skall gälla för verksamheten enligt strategin med bredare inriktning fastställs i detta avtal. Principerna för de olika projekten inom verksamheten enligt strategin med bredare inriktning fastställs i bilaga I, II och III, vilka utgör integrerade delar av detta avtal.

KAPITEL 2

ADMINISTRATIV STRUKTUR FÖR VERKSAMHET ENLIGT STRATEGIN MED BREDARE INRIKTNING

Artikel 3

Styrkommitté för verksamhet enligt strategin med bredare inriktning

1.   Härmed inrättas en styrkommitté för verksamhet enligt strategin med bredare inriktning (nedan kallad ”styrkommittén”), vilken i enlighet med detta avtal skall ha övergripande ansvar för ledning och övervakning av genomförandet av verksamhet enligt strategin med bredare inriktning.

2.   Styrkommittén skall biträdas av det sekretariat som inrättas i enlighet med artikel 4.1 (nedan kallat ”sekretariatet”).

3.   Styrkommittén skall vara en juridisk person och i förbindelserna med andra stater och internationella organisationer och på parternas respektive territorier ha de rättsliga befogenheter som behövs för att utföra sina uppgifter och nå sina mål.

4.   Vardera part skall utse samma antal ledamöter i styrkommittén och en av ledamöterna till ledare för sin delegation.

5.   Styrkommittén skall sammanträda minst två gånger om året, omväxlande i Europa och Japan eller på andra överenskomna tider och platser. Ledaren för värdpartens delegation skall vara ordförande. Styrkommittén skall sammanträda på kallelse av ordföranden.

6.   Styrkommittén skall besluta genom konsensus.

7.   Kostnaderna för styrkommittén skall bäras av parterna enligt överenskommelse.

8.   Styrkommittén skall ha följande uppgifter:

a)

Utnämning av personalen på sekretariatet i enlighet med artikel 4.1.

b)

Utnämning av projektledare för vart och ett av projekten i verksamheten enligt strategin med bredare inriktning i enlighet med artikel 6.1 (nedan kallad ”projektledare”).

c)

Godkännande av projektplan, arbetsprogram och årsrapport för vart och ett av projekten i verksamheten enligt strategin med bredare inriktning i enlighet med kapitel 3 (nedan kallade ”projektplan”, ”arbetsprogram” respektive ”årsrapport”).

d)

Godkännande av strukturen hos projektlagen i enlighet med artikel 6.2 (nedan kallade ”projektlagen”).

e)

Årlig utnämning av experter som ställs till förfogande för projektlagen av en av parterna som en del av dess in natura-bidrag i enlighet med artikel 12.1 a ii (nedan kallade ”experterna”).

f)

Beslut i enlighet med artikel 25 om huruvida en annan part i det internationella avtalet om upprättande av en internationell fusionsenergiorganisation för gemensamt genomförande av ITER-projektet (nedan kallat ”ITER-avtalet”) skall få delta i ett projekt inom verksamheten enligt strategin med bredare inriktning och det därav följande ingåendet av avtal och arrangemang om deltagandet med den parten.

g)

Alla andra uppgifter som är nödvändiga för att leda och övervaka verksamheten enligt strategin med bredare inriktning.

Artikel 4

Sekretariat

1.   Styrkommittén skall inrätta sitt sekretariat i Japan. Personalen vid sekretariatet skall utses av styrkommittén.

2.   Sekretariatet skall biträda styrkommittén. Sekretariatets uppgifter skall fastställas av styrkommittén och inbegripa följande:

a)

Att ta emot och översända styrkommitténs officiella meddelanden.

b)

Att förbereda styrkommitténs möten.

c)

Att utarbeta administrativa och andra rapporter åt styrkommittén.

d)

Att utföra andra uppgifter som styrkommittén kan komma att besluta.

Artikel 5

Projektkommitté

1.   Parterna skall utse en projektkommitté (nedan kallad ”projektkommittén”) för vart och ett av projekten i verksamheten enligt strategin med bredare inriktning.

2.   Vardera parten skall utse samma antal ledamöter i var och en av projektkommittéerna.

3.   Varje projektkommitté skall sammanträda minst två gånger om året. Om projektkommittén inte kommer överens om annat, skall sammanträdena hållas i Japan. Ordföranden i respektive projektkommitté skall utses av styrkommittén bland ledamöterna i projektkommittén.

4.   Varje projektkommitté skall besluta konsensus.

5.   Sekretariatet för varje projektkommitté skall skötas av projektledaren enligt artikel 6.

6.   I varje projektkommitté skall följande uppgifter ingå:

a)

Att lämna rekommendationer i fråga om de respektive förslag till projektplaner, arbetsprogram och årsrapporter som projektledaren skall lämna till styrkommittén i enlighet med kapitel 3.

b)

Att övervaka och rapportera om hur arbetet i det berörda projektet inom verksamheten enligt strategin med bredare inriktning fortskrider.

c)

Att utföra andra uppgifter enligt anvisningar från styrkommittén.

Artikel 6

Projektledare och projektlag

1.   Styrkommittén skall utse en projektledare för vart och ett av projekten i verksamheten enligt strategin med bredare inriktning. Projektledaren skall ha ansvar för att samordna genomförandet av projektet i enlighet med bilaga I, II och III.

2.   Varje projektledare skall i utövandet av sitt ansvar och sina uppgifter biträdas av respektive projektlag. Projektlagen skall bestå av experterna och andra medlemmar, t.ex. gästande vetenskapsmän. Strukturen i projektlagen skall godkännas av styrkommittén på förslag av respektive projektledare.

3.   I varje projektledares uppgifter skall följande ingå:

a)

Att organisera, leda och övervaka projektlaget i genomförandet av arbetsprogrammet.

b)

Att utarbeta projektplan, arbetsprogram och årsrapport och lägga fram dessa för styrgruppen för godkännande efter samråd med respektive projektkommitté.

c)

Att anmoda det japanska genomförandeorganet, utsett av Japans regering enligt artikel 7.1 (nedan kallat ”det japanska genomförandeorganet”), att betala kostnaderna för stöd till respektive projektlag i enlighet med artikel 17.

d)

Att bokföra parternas respektive bidrag.

e)

Att hålla sekretariat för projektkommittén.

f)

Att rapportera till projektkommittén om hur arbetet i det berörda projektet inom verksamheten enligt strategin med bredare inriktning fortskrider.

Artikel 7

Genomförandeorgan

1.   Vardera parten skall utse ett genomförandeorgan för utförande av skyldigheterna vid genomförandet av verksamheten enligt strategin med bredare inriktning (nedan kallat ”genomförandeorgan”), särskilt att ställa resurser för genomförandet till förfogande. Om genomförandeorganen ännu inte har utsetts när detta avtal träder i kraft, skall parterna omedelbart samråda med varandra om hur denna fråga skall lösas.

2.   Det japanska genomförandeorganet skall vara värd för projektlagen och ställa anläggningsställen till förfogande, inklusive de kontorsutrymmen och varor och tjänster som behövs för de uppgifter som projektlagen skall utföra i enlighet med de villkor som anges i bilaga I, II och III.

3.   Om inte annat följer av artikel 3.1, skall det japanska genomförandeorganet vara ansvarigt för att förvalta de överenskomna ekonomiska bidragen till driftskostnaderna och de ekonomiska bidragen till de gemensamma kostnaderna för varje projektlag i varje projekt i verksamheten enligt strategin med bredare inriktning i enlighet med respektive projektplan och arbetsprogram. För förvaltningen av dessa bidrag skall det japanska genomförandeorganet utse en person med ansvar för förvaltningen av parternas ekonomiska bidrag. Denne skall ha följande till uppgift:

a)

Att anmoda parterna eller genomförandeorganen att lämna ekonomiska bidrag i enlighet med projektplanerna och arbetsprogrammen.

b)

Att föra särskilda räkenskaper för de ekonomiska bidragen för vart och ett av projekten i verksamheten enligt strategin med bredare inriktning och bevara dessa tillsammans med alla räkenskaper, verifikationer och andra handlingar avseende ekonomiska bidrag under en period av minst fem år efter det att detta avtal har löpt ut eller sagts upp.

4.   Det japanska genomförandeorganet skall vidta nödvändiga åtgärder för att få alla tillstånd och licenser som krävs enligt gällande lagar och andra författningar i Japan vilka behövs för att genomföra verksamheten enligt strategin med bredare inriktning.

KAPITEL 3

INSTRUMENT FÖR GENOMFÖRANDE AV VERKSAMHET ENLIGT STRATEGIN MED BREDARE INRIKTNING SAMT REVISION

Artikel 8

Projektplan

1.   Efter samråd med respektive projektkommitté skall varje projektledare senast den 31 mars varje år till styrkommittén för godkännande lämna in en projektplan för respektive projekt i verksamheten enligt strategin med bredare inriktning.

2.   Varje projektplan skall omfatta projektets hela varaktighet och uppdateras regelbundet. I projektplanen skall följande ingå:

a)

En översikt över verksamheternas tänkta utveckling, inklusive en tidsplan och viktigare delmål för genomförandet av projektet mot bakgrund av hur arbetet har fortskridit.

b)

En sammanfattande översikt över de bidrag som redan har lämnats och som kommer att lämnas i framtiden för genomförande av projektet.

Artikel 9

Arbetsprogram

Efter samråd med respektive projektkommitté skall varje projektledare senast den 31 oktober varje år till styrkommittén för godkännande lämna in ett arbetsprogram för det följande året för respektive projekt i verksamheten enligt strategin med bredare inriktning. Arbetsprogrammen skall innehålla närmare uppgifter om respektive projektplan och beskrivningar av de verksamheter som skall genomföras i programmet, inklusive mål, planering, gemensamma kostnader och de bidrag som vardera parten skall lämna.

Artikel 10

Årsrapport

1.   Senast den 31 mars varje år skall projektledaren till styrkommittén för godkännande lämna in en årsrapport, som skall omfatta all verksamhet som har bedrivits under genomförandet av de respektive projekten i verksamheten enligt strategin med bredare inriktning, inklusive en översikt över parternas bidrag och utbetalningarna från det japanska genomförandeorganet till respektive projekt i enlighet med artikel 7.3. När styrkommittén har godkänt årsrapporten, skall projektledaren överlämna den till parterna och genomförandeorganen tillsammans med eventuella kommentarer från styrkommittén.

2.   Det japanska genomförandeorganet skall till projektledarens förfogande ställa alla de uppgifter som behövs för att sammanfatta respektive parts bidrag och de utbetalningar som har gjorts från det japanska genomförandeorganet för projektet i fråga.

3.   Projektplanerna, arbetsprogrammen och årsrapporterna enligt artiklarna 8–10 och alla andra handlingar av betydelse för genomförandet av verksamheten enligt strategin med bredare inriktning skall utarbetas på engelska.

Artikel 11

Revision

Vardera parten får när som helst under detta avtals löptid och upp till fem år efter det att det har löpt ut eller sagts upp ta initiativ till revision, på grundval av dokument och kontroller på plats, av de separata räkenskaper som det japanska genomförandeorganet har fört för verksamheten enligt strategin med bredare inriktning. Alla räkenskaper, verifikationer och andra handlingar som genomförandeorganen eller projektledarna har utarbetat avseende verksamheten enligt strategin med bredare inriktning skall vara öppna för revision i den utsträckning det behövs och är lämpligt.

KAPITEL 4

RESURSER

Artikel 12

Allmänna principer

1.   Resurserna för genomförandet av verksamheten enligt strategin med bredare inriktning skall omfatta följande:

a)

Bidrag in natura i enlighet med tekniska specifikationer och på de villkor som anges i den gemensamma Brysselförklaringen och dess bilagor enligt följande:

i)

Specifika komponenter, utrustning, material och andra varor samt tjänster.

ii)

De experter som en part ställer till förfogande för projektlagen efter att de utsetts av styrkommittén samt den personal som en part ställer till förfogande för sekretariatet efter att denna personal utsetts av styrkommittén.

b)

Ekonomiska bidrag på de villkor som anges i den gemensamma Brysselförklaringen och dess bilagor.

2.   Om inte annat följer av lagar och andra författningar hos de respektive parterna, får dokumentet ”Value Estimates and Allocations of Contributions of the Parties”, som bifogas den gemensamma Brysselförklaringen, uppdateras årligen genom beslut av styrkommittén.

Artikel 13

Skatter

1.   Vardera parten skall tillåta tullfri import och export till och från sitt territorium av de varor som behövs för att genomföra detta avtal och säkerställa att dessa undantas från eventuella andra avgifter och skatter som tas ut av tullmyndigheterna och från importförbud och importrestriktioner. Denna punkt skall gälla oberoende av i vilket land sådana nödvändiga varor har sitt ursprung.

2.   De experter som en part ställer till förfogande för projektlagen och den personal som en part ställer till sekretariatets förfogande som in natura-bidrag i enlighet med artikel 12.1 a ii skall efter att de har utsetts av styrkommittén vara befriade från skatt på lön och ersättningar på den andra partens territorium.

Artikel 14

Reglering av in natura-bidrag

1.   Varje in natura-bidrag skall vara föremål för en upphandling (nedan kallad ”upphandlingen”) som genomförs enligt avtal mellan genomförandeorganen med samtycke från den berörde projektledaren.

2.   Upphandlingsunderlaget skall innehålla en detaljerad teknisk beskrivning av de bidrag som skall lämnas, inbegripet tekniska specifikationer, tidsplaner, delmål, riskbedömningar, förväntade resultat och kriterier för godkännande, och det skall även ange hur den berörde projektledaren skall sättas i stånd att utöva tekniskt ledarskap över hur in natura-bidragen skall fullgöras. Underlaget skall särskilt ange följande:

a)

Varje in natura-bidrags åsatta värde.

b)

De roller och det ansvar som genomförandeorganen och projektledaren skall ha.

c)

Upphandlingsförfarandet.

d)

Tidsplan och villkor för godkännande av att uppsatta delmål och förväntade resultat uppnås.

e)

Hur kvalitetssäkringsåtgärder tillämpas.

f)

Övervakningsförfarandet och förhållandet mellan projektledaren, genomförandeorganen och de andra instanser som berörs av fullgörandet av de förväntade resultaten.

g)

Förfaranden för att hantera sådana förändringar av en upphandling som kan inverka på kostnader, tidsplaner och prestanda.

h)

Godkännande av slutresultat och eventuell överföring av ägande.

3.   De komponenter som skall tillhandahållas som in natura-bidrag av det genomförandeorgan som utsetts av Euratom i enlighet med artikel 7.1 (nedan kallat ”det europeiska genomförandeorganet”) skall överföras i det japanska genomförandeorganets ägo när den berörde projektledaren och det japanska genomförandeorganet på anläggningsstället godkänner dessa. Det japanska genomförandeorganet skall vara ansvarigt för transporten av bidragen av komponenter som det europeiska genomförandeorganet tillhandahåller från införselstället till anläggningsstället.

4.   För experter eller personal vid sekretariatet skall kontraktet ha formen av utstationering. Det värde som skall åsättas expert- och sekretariatstjänsterna skall vara det som anges i dokumentet ”Value Estimates and Allocation of Contributions of the Parties”, som bifogas den gemensamma Brysselförklaringen, och detta värde får vid behov uppdateras efterhand av styrkommittén.

5.   Vardera parten skall vara ansvarig för de löner, försäkringar och ersättningar som skall betalas till de experter och den sekretariatspersonal som parten har ställt till förfogande och skall, om inte annat avtalas, betala kostnaderna för resor och uppehälle för dem. Den part som är värd för projektlagen och/eller sekretariatet skall se till att experterna och sekretariatspersonalen och deras familjer får lämpligt boende. Den part som är värd för projektlagen och/eller sekretariatet skall även vidta lämpliga åtgärder för att underlätta tillträde till sitt territorium för experter och sekretariatspersonal och deras familjer och skall uppmana sitt genomförandeorgan att göra sitt bästa för att tillhandahålla lämpliga juridiska tjänster och översättningstjänster, om rättsliga förfaranden skulle inledas mot experter eller sekretariatspersonal med anledning av deras tjänsteutövning. Experter och sekretariatspersonal skall följa de allmänna och särskilda bestämmelser som gäller för arbetet och de säkerhetsbestämmelser som gäller vid värdinstitutionen eller enligt utstationeringsbestämmelserna, när de fullgör sina uppgifter hos den andra parten.

Artikel 15

Justering av bidrag

Vid oförutsedda omständigheter kan en part föreslå ändring av fördelningen av bidrag i ett projekt inom verksamheten enligt strategin med bredare inriktning. Om ett sådant förslag läggs fram, skall den berörde projektledaren efter samråd med den berörda projektkommittén föreslå styrkommittén en omfördelning av resurserna inom det berörda projektet med bibehållande av den totala kostnaden och den totala balansen i bidragen mellan parterna inom projektet.

Artikel 16

Ekonomiska bidrag

Alla betalningar från det europeiska genomförandeorganet skall göras i euro. Alla betalningar från det japanska genomförandeorganet skall göras i yen.

Artikel 17

Gemensamma utgifter för projektlagen

Gemensamma utgifter för de respektive projektlagen skall betalas av det japanska genomförandeorganet enligt bestämmelserna i artikel 7.3. Det japanska genomförandeorganet skall i detta syfte vidta de åtgärder som behövs på den berörda projektledarens begäran och inom de tak som anges i arbetsprogrammet.

KAPITEL 5

INFORMATION OCH IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Artikel 18

Spridning, användning och skydd av information

1.   I detta kapitel gäller följande definitioner:

a)   information: ritningar, konstruktioner, sammanställningar, rapporter och andra dokument, dokumenterade uppgifter eller forsknings- och utvecklingsmetoder, beskrivningar av uppfinningar och upptäckter, oberoende av om dessa kan skyddas eller ej.

b)   konfidentiell affärsinformation: know-how, affärshemligheter eller teknisk, kommersiell eller ekonomisk information som

2.   Om inte annat följer av detta kapitel, stöder parterna vidast möjliga spridning av den information som skapas vid genomförandet av detta avtal.

3.   Om inte annat följer av detta kapitel, skall all information som skapas av medlemmarna i projektlagen, när de utför sina uppgifter enligt detta avtal, göras fritt tillgänglig för vardera parten att använda i forskning om och utveckling av fusion som energikälla för fredliga ändamål.

4.   Om inte annat följer av detta kapitel, skall vardera parten vara berättigad till en icke-exklusiv oåterkallelig royaltyfri licens att i alla länder översätta, mångfaldiga och offentligt sprida vetenskapliga och tekniska tidskriftsartiklar och rapporter och böcker vilka direkt härrör från tillämpningen av detta avtal. Alla exemplar av ett upphovsrättsskyddat arbete som sprids till allmänheten och som har färdigställts enligt denna bestämmelse skall innehålla författarnas namn, såvida inte en författare uttryckligen avstår från att omnämnas.

5.   Om inte annat följer av detta avtal, skall all information som skapas av personalen i ett genomförandeorgan, när den utför sina uppgifter enligt detta avtal, göras fritt tillgänglig för projektlagen och för vardera parten att använda i forskning om och utveckling av fusion som energikälla för fredliga ändamål.

6.   Alla kontrakt som sluts på initiativ av ett genomförandeorgan eller en projektledare för en uppgift som tilldelats dem enligt detta avtal skall innehålla bestämmelser som gör det möjligt för parterna att genomföra sina skyldigheter enligt detta avtal.

7.   Om inte annat följer av parternas lagar och andra författningar eller skyldigheter gentemot tredjepart, skall vardera parten göra sitt bästa för att göra all den information som den har tillgång till och som projektlagen och genomförandeorganen behöver för att utföra sina uppgifter enligt detta avtal fritt tillgänglig för dessa.

8.   Om affärsinformation görs tillgänglig vid genomförandet av detta avtal, skall den märkas som sådan och överlämnas i enlighet med en konfidentialitetsöverenskommelse. Mottagaren av sådan information skall använda den för genomförandet av detta avtal och bevara dess konfidentialitet i enlighet med överenskommelsen.

Artikel 19

Immateriella rättigheter

1.   I detta avtal skall ”immateriella rättigheter” ha samma betydelse som begreppet ”intellektuell äganderätt” i artikel 2 i konventionen om upprättande av Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten, utfärdad i Stockholm den 14 juli 1967. Vardera parten skall i enlighet med sina lagar och andra författningar säkerställa att den andra parten kan förvärva rätten till de immateriella rättigheter som tilldelas enligt detta kapitel. Detta kapitel ändrar eller påverkar inte fördelningen av rättigheter mellan en part och dess medborgare. Om immateriella rättigheter skall innehas av en part eller dess medborgare, skall avgöras i enlighet med de lagar eller andra författningar som gäller för parten respektive medborgaren.

2.   I de fall där skyddsbart material skapas av medlemmar i projektlagen vid genomförandet av detta avtal skall projektledaren omedelbart underrätta styrkommittén om detta med en rekommendation om i vilka länder som skydd för dessa immateriella rättigheter bör erhållas. Vardera parten, dess genomförandeorgan eller de medlemmar i projektlagen som parten tillhandahåller skall dock ha rätt att förvärva all ägande- och förfoganderätt till och intresse i immateriella rättigheter på partens territorium. Styrkommittén skall besluta om huruvida och hur skydd skall sökas för sådan immateriella rättigheter i tredjeländer. I alla de fall där skydd för immateriella rättigheter har erhållits av en part, dess genomförandeorgan eller av de medlemmar i projektlagen som parten tillhandahåller, skall parten säkerställa att medlemmarna i projektlagen fritt kan använda dessa immateriella rättigheter i utförandet av de uppgifter som tilldelats projektlagen.

3.   Om immateriella rättigheter skapas av personalen vid en parts genomförandeorgan när arbetsuppgifter utförs enligt detta avtal, skall parten, genomförandeorganet eller dess personal ha rätt att förvärva all ägande- och förfoganderätt till och intresse i dessa immateriella rättigheter i alla länder i enlighet med gällande lagar och andra författningar. Den part till vilken genomförandeorganet hör skall säkerställa att medlemmarna i projektlagen fritt kan använda sådana immateriella rättigheter för att utföra arbetsuppgifter som tilldelas projektlagen och att den andra parten beviljas en oåterkallelig, icke-exklusiv, royaltyfri licens, inbegripet rätt att upplåta underlicenser, för forskning om och utveckling av fusion som energikälla för fredliga ändamål.

4.   Om immateriella rättigheter skapas av den personal som ställs till förfogande av ett genomförandeorgan vid arbete hos den andra partens genomförandeorgan, skall, om inte annat följer av gällande lag,

a)

den mottagande parten, dess genomförandeorgan eller dess personal ha rätt att förvärva all ägande- och förfoganderätt till och intresse i dessa immateriella rättigheter på den mottagande partens territorium och i tredjeländer, och

b)

den avsändande parten, dess genomförandeorgan eller dess personal ha rätt att förvärva all ägande- och förfoganderätt till och intresse i dessa immateriella rättigheter på sitt eget territorium.

5.   För genomförande av detta avtal skall vardera parten, utan att det påverkar uppfinnares eller upphovsmäns rättigheter enligt gällande lagar och andra författningar, vidta alla de åtgärder som är nödvändiga för att inleda samarbete med de aktuella uppfinnarna eller upphovsmännen, inklusive personalen vid det egna genomförandeorganet. Vardera parten skall säkerställa att ersättningar betalas till dessa uppfinnare eller upphovsmän enligt egna lagar och andra författningar.

6.   Om en part beslutar att inte utöva sin rätt att söka skydd för immateriella rättigheter i ett annat land eller en annan region, skall den, trots vad som sägs i punkterna 2–4, underrätta den andra parten om detta och den andra parten får i så fall söka sådant skydd.

Artikel 20

Upphörande eller uppsägning

De rättigheter och skyldigheter som parterna har enligt detta kapitel skall fortsätta att gälla enligt gällande lagar och andra författningar även efter det att detta avtal har löpt ut eller sagts upp.

KAPITEL 6

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 21

Ikraftträdande

Detta avtal skall träda i kraft den dag då parterna utväxlar diplomatiska noter för att underrätta varandra om att deras egna förfaranden för ikraftträdande har slutförts.

Artikel 22

Varaktighet och upphävande

1.   Detta avtal skall gälla under en tioårsperiod och skall därefter fortsätta att gälla, om det inte sägs upp av endera parten vid den första tioårsperiodens utgång eller när som helst därefter med minst sex månaders skriftligt varsel om avsikten att säga upp avtalet.

2.   Detta avtal får endast sägas upp före löptidens slut, om

a)

båda parter samtycker,

b)

ITER-avtalet upphör att gälla, eller

c)

endera parten inte längre är part i ITER-avtalet.

3.   Ett upphörande eller en uppsägning av detta avtal skall inte påverka giltigheten eller varaktigheten av åtgärder som genomförs enligt avtalet eller särskilda rättigheter och skyldigheter som uppstått i enlighet med kapitel 5.

Artikel 23

Ändringar

Parterna skall på begäran av endera parten samråda om ändringar av detta avtal och får komma överens om ändringar. En sådan ändring skall träda i kraft den dag parterna har utväxlat diplomatiska noter om att deras egna förfaranden för ikraftträdande har slutförts.

Artikel 24

Tvistlösning

Alla frågor och tvister mellan parterna om tolkningen eller genomförandet av detta avtal skall lösas genom samråd och genom förhandlingar mellan parterna.

Artikel 25

Andra ITER-parters deltagande

Om någon annan part i ITER-avtalet uttrycker sin avsikt att delta i ett projekt inom verksamheten enligt strategin med bredare inriktning, skall den berörde projektledaren, efter samråd med projektkommittén, för styrkommittén lägga fram ett förslag om villkoren för denna parts deltagande i det aktuella projektet. Styrkommittén skall besluta om partens deltagande på förslag från projektledaren och får, under förutsättning att parterna godkänner deltagandet enligt sina egna förfaranden, ingå avtal om deltagande med parten.

Artikel 26

Tillämpning i förhållande till Euratom

Detta avtal skall, i enlighet med Euratomfördraget, gälla inom de territorier som omfattas av det fördraget. I enlighet med Euratomfördraget och andra tillämpliga avtal skall det också gälla Schweiziska edsförbundet, vilket deltar i Euratoms fusionsprogram som fullvärdigt associerat tredjeland.

TILL BEVIS HÄRPÅ har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade av Japans regering respektive Europeiska atomenergigemenskapen, undertecknat detta avtal.

Utfärdat i Tokyo den 5 februari 2007 i två exemplar, på engelska och japanska, vilka båda är lika giltiga.

För Europeiska atomenergigemenskapen

H. RICHARDSON

På Japans regerings vägnar

T. ASO

BILAGA I

IFMIF/EVEDA

Artikel 1

Syfte

1.   Parterna skall enligt detta avtal och enligt sina egna lagar och andra författningar bedriva teknisk utvärdering och teknisk projektering (nedan kallad ”EVEDA”) för att utarbeta en detaljerad, fullständig och helt integrerad teknisk konstruktionsplan för en internationell anläggning för bestrålning av fusionsmaterial (nedan kallad ”IFMIF”), införskaffa alla uppgifter som kan komma att behövas för framtida beslut om att bygga, driva, utnyttja och avveckla IFMIF och utvärdera kontinuerlig och stabil drift av alla IFMIF:s undersystem.

2.   Denna plan och dessa uppgifter skall sedan läggas fram i en projekteringsrapport, som skall antas av styrkommittén på förslag av projektledaren efter samråd med projektkommittén och göras tillgänglig för vardera parten för användning antingen som en del av ett internationellt samarbetsprogram eller i de egna programmen.

Artikel 2

Tillämpningsområde

1.   För det syfte som anges i artikel 1 i denna bilaga skall följande uppgifter utföras:

a)

Fastställande av den tekniska konstruktionsplanen för IFMIF, inklusive följande:

i)

En fullständig beskrivning av IFMIF, inklusive de tre viktigaste undersystemen (acceleratorerna, målanläggningen och testanläggningen), byggnaderna, inklusive de heta cellerna (hot cells) för undersökning efter bestrålning, tilläggssystemen och säkerhetssystemen.

ii)

Detaljerade planer över komponenterna, undersystemen och byggnaderna, särskilt i fråga om interface och integration.

iii)

En tidsplan för planeringen av de olika faserna av materialförsörjning, byggande, sammansättning, test och idrifttagande tillsammans med därtill hörande planer för personal- och kapitalförsörjning.

iv)

Tekniska specifikationer för komponenterna som gör det möjligt att genomföra upphandling för försörjning med produkter som behövs för att inleda byggandet.

b)

Fastställande av kraven på anläggningsstället för IFMIF och utförande av de nödvändiga säkerhets- och miljöanalyserna.

c)

Programförslag med uppskattningar av kostnader, personalbehov och tidsplan för att driva, utnyttja och avveckla IFMIF.

d)

Bedömning av den forskning och utveckling som behövs för att utföra verksamheterna i led a–c, inklusive

i)

konstruktion, byggande och sammansättning av prototypen för lågenergidelen och första högenergisektionen för en av de två acceleratorerna, inklusive radiofrekvensströmförsörjning, generatorer och tillhörande kringutrustning samt genomförande av den integrerade stråltestningen,

ii)

konstruktion, tillverkning och testning av skalbara modeller för att säkerställa den tekniska genomförbarheten hos målanläggningen och testanläggningen,

iii)

uppförande av de byggnader som skall inrymma prototypacceleratorerna och tilläggssystemen.

2.   Utförande av uppgifterna i punkt 1 skall specificeras närmare i projektplanen och arbetsprogrammen.

Artikel 3

Anläggningsställe

IFMIF/EVEDA skall förläggas till Rokkasho i Aomoriprefekturen.

Artikel 4

Resurser

Parterna skall ställa de resurser som krävs för att genomföra IFMIF/EVEDA till förfogande i enlighet med den gemensamma Brysselförklaringen och dess bilagor.

Artikel 5

Varaktighet

IFMIF/EVEDA skall pågå i sex år och får förlängas genom beslut av styrkommittén.

Artikel 6

Ägande av acceleratorkomponenterna

Det europeiska genomförandeorganet skall, trots vad som sägs i artikel 14.3 i detta avtal, kvarstå som ägare till de nedan angivna komponenter till prototypacceleratorer vilka det ställer till förfogande som in natura-bidrag och ta ansvar för att dessa komponenter transporteras tillbaka sedan prototypacceleratorn har avvecklats:

a)

Injektor.

b)

Radiofrekvensgeneratorer, strömförsörjning och kringutrustning till dessa.

c)

Kontrollsystem.

BILAGA II

IFERC

Artikel 1

Syfte

Parterna skall enligt detta avtal och enligt sina egna lagar och andra författningar bedriva forskning och utveckling vid IFERC med syftet att bidra till ITER-projektet och främja en eventuell tidig tillkomst av en framtida demonstrationsreaktor för kraftproduktion (nedan kallad ”DEMO”).

Artikel 2

Tillämpningsområde

För det syfte som anges i artikel 1 i denna bilaga skall följande uppgifter utföras:

a)

Verksamhet vid samordningscentrumet för forskning och utveckling för konstruktion av DEMO, med syftet att etablera en gemensam bas för konstruktionen av DEMO, vilket inbegriper följande:

i)

Anordnande av seminarier och andra möten.

ii)

Tillhandahållande och utbyte av vetenskaplig och teknisk information.

iii)

Utarbetande av konstruktionsutkast för DEMO.

iv)

Forskning och utveckling av teknik för DEMO.

b)

Verksamhet vid datorsimuleringscentrumet, inbegripet tillhandahållande och utnyttjande av en superdator för storskaliga simuleringar för analys av försöksdata från fusionsplasmor, utarbetande av scenarier för ITER-drift, utarbetande av prognoser för ITER-anläggningens beteende samt bidrag till konstruktionen av DEMO.

c)

Verksamhet vid ITER-centrumet för fjärrförsök för att underlätta ett brett deltagande av vetenskapsmän i ITER-försöken, inklusive utveckling av teknik för fjärrförsök med brännande tokamakplasmor, vilka skall testas i befintliga maskiner, t.ex. den avancerade supraledande tokamakanläggningen i enlighet med artikel 1 i bilaga III.

Artikel 3

Anläggningsställe

IFERC skall förläggas till Rokkasho i Aomoriprefekturen.

Artikel 4

Resurser

Parterna skall ställa de resurser som krävs för att genomföra IFERC-verksamhet till förfogande i enlighet med den gemensamma Brysselförklaringen och dess bilagor.

Artikel 5

Varaktighet

IFERC-verksamheten skall pågå i tio år och får förlängas genom beslut av styrkommittén.

Artikel 6

Leverans och eventuellt överförande av ägandet av superdatorsystemen

Trots vad som sägs i artikel 14.3 i detta avtal, skall närmare uppgifter om leverans och överförande av ägandet av superdatorsystemen fastställas av styrkommittén i enlighet med projektplanen.

BILAGA III

TOKAMAKSATELLITPROGRAMMET

Artikel 1

Syfte

1.   Parterna skall enligt detta avtal och enligt sina egna lagar och andra författningar driva tokamaksatellitprogrammet (nedan kallat ”tokamaksatellitprogrammet”). Detta program inbegriper följande:

a)

Deltagande i uppgraderingen av den tokamakförsöksutrustning som ägs av det japanska genomförandeorganet till en avancerad supraledande tokamakanläggning (nedan kallad ”den avancerade supraledande tokamakanläggningen”).

b)

Deltagande i utnyttjandet, i syfte att stödja utnyttjandet av ITER och forskning till stöd för DEMO, genom att ta itu med centrala fysikaliska problem för ITER och DEMO.

2.   Uppförandet och utnyttjandet den avancerade supraledande tokamakanläggningen skall ske inom tokamaksatellitprogrammet och det nationella japanska programmet. Möjligheterna att utnyttja den avancerade supraledande tokamakanläggningen skall delas lika mellan tokamaksatellitprogrammet och det nationella programmet.

Artikel 2

Tillämpningsområde

1.   För det syfte som anges i artikel 1 i denna bilaga skall följande uppgifter utföras:

a)

Anläggningsfasen: konstruktion, tillverkning av komponenter och system och sammansättning av den avancerade supraledande tokamakanläggningen.

b)

Utnyttjandefasen: planering och genomförande av försök i tokamaksatellitprogrammet.

2.   Genomförandet av uppgifterna i punkt 1 skall specificeras närmare i projektplanen och arbetsprogrammen på grundval av följande:

a)

Rapporten om den tekniska konstruktion, inklusive funktionsspecifikationerna för de komponenter som parterna tillhandahåller för genomförandet av tokamaksatellitprogrammet, skall läggas fram av det japanska genomförandeorganet och granskas och godkännas av parterna.

b)

Varje genomförandeorgan skall utarbeta detaljerade konstruktioner för de komponenter som de kommer att tillhandahålla som in natura-bidrag.

c)

Det japanska genomförandeorganet skall vara ansvarigt för att integrera komponenter till den avancerade supraledande tokamakanläggningen och för sammansättningen och driften av anläggningen.

d)

Euratom skall ha rätt att delta i utnyttjandet av den avancerade supraledande tokamakanläggningen på rättvisa villkor.

Artikel 3

Anläggningsställe

Tokamaksatellitprogrammet skall förläggas till Naka i Ibarakiprefekturen.

Artikel 4

Resurser

Parterna skall ställa de resurser som krävs för att genomföra tokamaksatellitprogrammet till förfogande i enlighet med den gemensamma Brysselförklaringen och dess bilagor.

Artikel 5

Varaktighet

Tokamaksatellitprogrammet skall pågå i tio år, inklusive tre år för igångsättning och drift, och får förlängas genom beslut av styrkommittén.


Top