EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0962

Kommissionens förordning (EG) nr 962/2007 av den 14 augusti 2007 om ändring av förordning (EG) nr 996/97 om öppnande och förvaltning av en importtullkvot för fryst mellangärde från nötkreatur som omfattas av KN-nummer 02062991

OJ L 213, 15.8.2007, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 019 P. 217 - 217

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/962/oj

15.8.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 213/6


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 962/2007

av den 14 augusti 2007

om ändring av förordning (EG) nr 996/97 om öppnande och förvaltning av en importtullkvot för fryst mellangärde från nötkreatur som omfattas av KN-nummer 0206 29 91

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1254/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött (1), särskilt artikel 32.1 första stycket, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EG) nr 996/97 (2) innehåller bestämmelser om öppnande och förvaltning på flerårsbasis av en importtullkvot för fryst mellangärde från nötkreatur enligt KN-nummer 0206 29 91.

(2)

I kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 av den 31 augusti 2006 om gemensamma regler för administrationen av sådana importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser (3) anges i artikel 8 första stycket att importlicenser aldrig skall gälla efter tullkvotperiodens sista dag.

(3)

För att anpassa bestämmelserna i förordning (EG) nr 996/97 efter bestämmelserna i förordning (EG) nr 1301/2006 ändrades förordning (EG) nr 996/97 genom förordning (EG) nr 568/2007, varvid bestämmelserna om importlicensers giltighetstid utgick.

(4)

Då det i artikel 3 kommissionens förordning (EG) nr 1445/95 av den 26 juni 1995 om tillämpningsföreskrifter för ordningen med import- och exportlicenser inom nötköttssektorn (4) anges att en exportlicens är giltig i nittio dagar från och med dagen för utfärdandet måste det förtydligas i förordning (EG) nr 996/97 att licenserna skall vara giltiga fram till utgången av importtullkvotperioden.

(5)

Förordning (EG) nr 996/97 bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

För att säkra att de importlicenser som utfärdas för den importtullkvotperiod som löper mellan den 1 juli 2007 och den 30 juni 2008 är giltiga fram till utgången av importtullkvotperioden bör det föreskrivas att ändringen skall gälla från och med den kvotperiod som börjar den 1 juli 2007.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för nötkött.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 2 i förordning (EG) nr 996/97 skall följande punkt 3 läggas till:

”3.   Genom avvikelse från artikel 3 i förordning (EG) nr 1445/95 skall importlicenserna vara giltiga till och med utgången av importtullkvotperioden.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas på importlicenser som utfärdas från och med den tullkvotperiod som börjar den 1 juli 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 augusti 2007.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 21. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1913/2005 (EUT L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EGT L 144, 4.6.1997, s. 6. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 568/2007 (EUT L 133, 25.5.2007, s. 15).

(3)  EUT L 238, 1.9.2006, s. 13. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 289/2007 (EUT L 78, 17.3.2007, s. 17).

(4)  EGT L 143, 27.6.1995, s. 35. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 586/2007 (EUT L 139, 31.5.2007, s. 5).


Top