EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0532

Kommissionens förordning (EG) nr 532/2007 av den 14 maj 2007 om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 1282/2006 om fastställande av särskilda tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1255/1999 i fråga om exportlicenser och exportbidrag för mjölk och mjölkprodukter och förordning (EEG) nr 3846/87 om upprättandet av en exportbidragsnomenklatur för jordbruksprodukter

OJ L 125, 15.5.2007, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 039 P. 213 - 214

No longer in force, Date of end of validity: 06/12/2009; upphävd genom 32009R1187

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/532/oj

15.5.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 125/7


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 532/2007

av den 14 maj 2007

om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 1282/2006 om fastställande av särskilda tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1255/1999 i fråga om exportlicenser och exportbidrag för mjölk och mjölkprodukter och förordning (EEG) nr 3846/87 om upprättandet av en exportbidragsnomenklatur för jordbruksprodukter

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), särskilt artikel 31.14, och

av följande skäl:

(1)

I syfte att inte överskrida de maximala kvantiteter som får exporteras med ett exportbidrag vilka fastställts genom det jordbruksavtal som slöts inom ramen för Uruguayrundans multilaterala handelsförhandlingar (2), föreskrivs i det andra stycket i artikel 16.3 i kommissionens förordning (EG) nr 1282/2006 (3) att inga bidrag skall beviljas för innehållet av sackaros i mjölkprodukter med tillsats av socker då bidraget för mjölkhalten i dessa produkter är ställt till noll eller om det inte har fastställts något bidrag. Vid tidpunkten för införandet av åtgärden fanns en reell risk att dessa maximala kvantiteter skulle överträdas, men någon sådan risk föreligger inte längre.

(2)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 61/2007 av den 25 januari 2007 om exportbidrag för mjölk och mjölkprodukter (4) avskaffas exportbidraget för helmjölkspulver och kondenserad mjölk vilket innebär att artikel 16.3 andra stycket i förordning (EG) nr 1282/2006 måste tillämpas. Avskaffandet av exportbidraget för både mjölk och innehållet av sackaros kan innebära att mjölkprodukter med tillsats av socker förlorar ansenliga marknadsandelar. Det är därför lämpligt att återinföra exportbidraget för innehållet av sackaros i mjölkprodukter med tillsats av socker.

(3)

Enligt artikel 24.1 andra stycket i förordning (EG) nr 1282/2006 skall den åttasiffriga produktkoden i Kombinerade nomenklaturen anges i fält 16 i exportlicensen i samband med export av ost till Förenta staterna enligt de kvoter som anges i artikel 23 i den förordningen. Erfarenheten har visat att efter det att exportlicensen har utfärdats kan importörerna i Förenta staterna begära att en annan ostsort från samma produktgrupp levereras. För att tillåta sådan flexibilitet bör artikel 24.1 i förordning (EG) nr 1282/2006 anpassas i enlighet därmed.

(4)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 522/2006 av den 30 mars 2006 om exportbidrag för mjölk och mjölkprodukter (5) fastställs från och med den 31 mars 2006 alla exportbidrag i euro per 100 kilo. Formuleringen i artikel 16 i förordning (EG) nr 1282/2006 och sektor 9 i bilaga I till kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (6) bör anpassas i enlighet därmed.

(5)

Förordningarna (EEG) nr 3846/87 och (EG) nr 1282/2006 bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1282/2006 skall ändras på följande sätt:

1.

Artikel 16 skall ändras på följande sätt:

a)

Punkt 2 skall ersättas med följande:

”2.   Den del som avses i punkt 1 a skall beräknas genom att det fastställda bidragsbeloppet multipliceras med den andel mjölkprodukter som hela den berörda produkten innehåller.”

b)

I punkt 3 skall andra stycket utgå.

2.

I artikel 24.1 andra stycket skall följande mening läggas till:

”Licenserna gäller emellertid även för alla andra nummer enligt KN-nummer 0406.”

Artikel 2

I sektor 9 i bilaga I till förordning (EEG) nr 3846/87 skall de första meningarna i punkt a i fotnoterna 4 och 14 ersättas med följande:

”Det belopp per 100 kilogram som anges, multiplicerat med den andel mjölkprodukter som 100 kg av produkten innehåller.”

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Punkt 2 i artikel 1 skall gälla för exportlicenser som utfärdats för kvotåret 2007 och därpå följande kvotår.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 maj 2007.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 48. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1913/2005 (EUT L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EGT L 336, 23.12.1994, s. 22.

(3)  EUT L 234, 29.8.2006, s. 4. Förordningen i dess lydelse enligt förordning (EG) nr 1919/2006 (EUT L 380, 28.12.2006, s. 1).

(4)  EUT L 19, 26.1.2007, s. 8.

(5)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 45.

(6)  EGT L 366, 24.12.1987, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1854/2006 (EUT L 361, 19.12.2006, s. 1).


Top