EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0530

Rådets förordning (EG) nr 530/2007 av den 8 maj 2007 om ändring av förordning (EG) nr 2007/2000 om införande av särskilda handelsåtgärder för länder och territorier som deltar i eller är knutna till Europeiska unionens stabiliserings- och associeringsprocess

OJ L 125, 15.5.2007, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 03/01/2010; tyst upphävande genom 32000R2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/530/oj

15.5.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 125/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 530/2007

av den 8 maj 2007

om ändring av förordning (EG) nr 2007/2000 om införande av särskilda handelsåtgärder för länder och territorier som deltar i eller är knutna till Europeiska unionens stabiliserings- och associeringsprocess

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 133,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 2007/2000 (1) föreskrivs obegränsad tullfri tillgång till gemenskapsmarknaden för nästan alla produkter med ursprung i de länder som omfattas av stabiliserings- och associeringsprocessen.

(2)

Den 12 juni 2006 undertecknades i Luxemburg ett stabiliserings- och associeringsavtal mellan Europeiska gemenskaperna och dess medlemsstater å ena sidan och Republiken Albanien å andra sidan. I avvaktan på fullbordandet av de förfaranden som krävs för att avtalet skall träda i kraft undertecknades och ingicks ett interimsavtal mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Republiken Albanien, å andra sidan (2), om handel och handelsrelaterade bestämmelser, vilket trädde i kraft den 1 december 2006.

(3)

Genom stabiliserings- och associeringsavtalen och interimsavtalen upprättas en avtalsbaserad handelsordning mellan gemenskapen och var och en av förmånstagarländerna. Gemenskapens bilaterala handelsmedgivanden motsvarar de medgivanden som är tillämpliga inom de unilaterala autonoma handelsåtgärderna enligt förordning (EG) nr 2007/2000.

(4)

Därför bör förordning (EG) nr 2007/2000 ändras så att denna utveckling beaktas. Särskilt bör Republiken Albanien strykas från förteckningen över förmånstagare till tullmedgivanden som beviljats för samma produkter inom det avtalsbaserade systemet. Dessutom måste de övergripande tullkvoterna anpassas för särskilda produkter för vilka tullkvoter beviljats enligt de avtalsbaserade systemen.

(5)

Republiken Albanien, Republiken Kroatien och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien kommer att kvarstå som förmånstagare enligt förordning (EG) nr 2007/2000 i den mån det i den förordningen föreskrivs medgivanden som är mer gynnsamma än medgivandena enligt de avtalsbaserade systemen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 2007/2000 skall ändras på följande sätt:

1.

Artikel 1 skall ersättas med följande:

”Artikel 1

Förmånsordningar

1.   Om inte annat följer av de särskilda bestämmelserna i artiklarna 3 och 4 skall produkter med ursprung i Albanien, Bosnien och Hercegovina, Montenegro och i Serbiens eller Kosovos tullområde, andra än de under nummer 0102, 0201, 0202, 1604, 1701, 1702 och 2204 i Kombinerade nomenklaturen, få importeras till gemenskapen utan kvantitativa begränsningar eller åtgärder med motsvarande verkan och med befrielse från tull och avgifter med motsvarande verkan.

2.   Produkter med ursprung i Albanien, Republiken Kroatien eller f.d. jugoslaviska republiken Makedonien skall även fortsättningsvis omfattas av bestämmelserna i denna förordning när så anges eller av åtgärder som anges i denna förordning och som är mer gynnsamma än de handelsmedgivanden som fastställts inom ramen för de bilaterala avtalen mellan Europeiska gemenskaperna och dessa länder.

3.   Import av sockerprodukter under nummer 1701 och 1702 i Kombinerade nomenklaturen med ursprung i Bosnien och Hercegovina, Montenegro eller i Serbiens eller Kosovos tullområde skall omfattas av de medgivanden som anges i artikel 4.”

2.

Artikel 4.4 skall ersättas med följande:

”4.   Import av sockerprodukter under nummer 1701 och 1702 i Kombinerade nomenklaturen med ursprung i Bosnien och Hercegovina, Montenegro och i Serbiens eller Kosovos tullområde skall vara befriade från tull inom följande årliga tullkvoter:

a)

12 000 ton (nettovikt) för sockerprodukter med ursprung i Bosnien och Hercegovina.

b)

180 000 ton (nettovikt) för sockerprodukter med ursprung i Montenegro och i Serbiens eller Kosovos tullområde.”

3.

Bilaga I skall ersättas med texten i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Varor som den 16 maj 2007 befinner sig under transitering eller i gemenskapen i tillfällig förvaring, i tullager eller frizoner och för vilka det innan den dagen i vederbörlig ordning utfärdats intyg över ursprung i Albanien eller f.d. jugoslaviska republiken Makedonien i enlighet med avdelning IV kapitel 2 avsnitt 2 i kommissionens förordning (EEG) 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (3), skall fortsätta att omfattas av förordning (EG) nr 2007/2000 till och med den 16 september 2007.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den första dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 maj 2007.

På rådets vägnar

P. STEINBRÜCK

Ordförande


(1)  EGT L 240, 23.9.2000, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1946/2005 (EUT L 312, 29.11.2005, s. 1).

(2)  EUT L 239, 1.9.2006, s. 2.

(3)  EGT L 253, 11.10.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 214/2007 (EUT L 62, 1.3.2007, s. 6).


BILAGA

”BILAGA I

BETRÄFFANDE DE TULLKVOTER SOM NÄMNS I ARTIKEL 4.1

Utan hinder av reglerna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen skall lydelsen av beskrivningen av varorna (’Varuslag’) endast anses vara vägledande, eftersom förmånssystemet vad gäller denna bilaga bestäms av KN-numrens omfattning. Där ’ex KN-nummer’ anges, skall förmånssystemet bestämmas genom att KN-numret och motsvarande varubeskrivning tillämpas tillsammans.


Löpnummer

KN-nr

Varuslag

Kvotvolym per år (1)

Förmånstagare

Tullsats

09.1571

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 21 10

0303 21 20

0303 21 80

0304 19 15

0304 19 17

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

0304 29 15

0304 29 17

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

0305 49 45

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Öring (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache och Oncorhynchus chrysogaster): levande; färsk eller kyld; fryst; torkad, saltad eller i saltlake; rökt; filéer och annat fiskkött; mjöl och pelletar, lämpliga som livsmedel

70 ton

Bosnien och Hercegovina, Montenegro, Serbiens eller Kosovos tullområde

Fri

09.1573

0301 93 00

0302 69 11

0303 79 11

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Karp: levande; färsk eller kyld; fryst; torkad, saltad eller i saltlake; rökt; filéer och annat fiskkött; mjöl och pelletar, lämpliga som livsmedel

120 ton

Bosnien och Hercegovina, Montenegro, Serbiens eller Kosovos tullområde

Fri

09.1575

ex 0301 99 80

0302 69 61

0303 79 71

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Havsruda (Dentex dentex och Pagellus spp.): levande; färsk eller kyld; fryst; torkad, saltad eller i saltlake; rökt; filéer och annat fiskkött; mjöl och pelletar, lämpliga som livsmedel

95 ton

Bosnien och Hercegovina, Montenegro, Serbiens eller Kosovos tullområde

Fri

09.1577

ex 0301 99 80

0302 69 94

ex 0303 77 00

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Havsabborre (Dicentrarchus labrax): levande; färsk eller kyld; fryst; torkad, saltad eller i saltlake; rökt; filéer och annat fiskkött; mjöl och pelletar, lämpliga som livsmedel

80 ton

Bosnien och Hercegovina, Montenegro, Serbiens eller Kosovos tullområde

Fri

09.1579

1604 13 11

1604 13 19

ex 1604 20 50

Sardiner, beredda eller konserverade

70 ton

Bosnien och Hercegovina, Montenegro, Serbiens eller Kosovos tullområde

6 %

09.1561

1604 16 00

1604 20 40

Ansjovis, beredd eller konserverad

260 ton

Bosnien och Hercegovina, Montenegro, Serbiens eller Kosovos tullområde

12,5 %

09.1515

2204 21 79

ex 2204 21 80

2204 21 84

ex 2204 21 85

2204 29 65

ex 2204 29 75

2204 29 83

ex 2204 29 84

Vin av färska druvor, med en verklig alkoholhalt av högst 15 volymprocent, annat än mousserande vin

145 000 hl (2)

Albanien (3), Bosnien och Hercegovina, Kroatien (4), f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (5), Montenegro, Serbiens eller Kosovos tullområde

Fri


(1)  En övergripande volym per tullkvot som delas mellan förmånstagarna.

(2)  Denna övergripande tullkvot skall minskas om de individuella tullkvoterna i enlighet med löpnummer 09.1588 och 09.1548 för vissa viner med ursprung i Kroatien ökar.

(3)  Vin med ursprung i Republiken Albanien skall enbart få tillträde till denna övergripande tullkvot om de individuella tullkvoter som fastställs i tilläggsprotokollet om vin med Albanien har förbrukats. Dessa individuella tullkvoter öppnas under löpnummer 09.1512 och 09.1513.

(4)  Vin med ursprung i Kroatien skall enbart få tillträde till denna övergripande tullkvot om de individuella tullkvoter som fastställs i tilläggsprotokollet om vin med Kroatien har förbrukats. Dessa individuella tullkvoter öppnas under löpnummer 09.1588 och 09.1589.

(5)  Vin med ursprung i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien skall enbart få tillträde till denna övergripande tullkvot om de individuella tullkvoter som fastställs i tilläggsprotokollet om vin med f.d. jugoslaviska republiken Makedonien har förbrukats. Dessa individuella tullkvoter öppnas under löpnummer 09.1558 och 09.1559.”


Top