EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0183

2007/183/EG: Kommissionens beslut av den 23 mars 2007 om ändring av beslut 2005/760/EG om vissa skyddsåtgärder när det gäller högpatogen aviär influensa i vissa tredjeländer för import av fåglar i fångenskap [delgivet med nr K(2007) 1259]( Text av betydelse för EE)S.

OJ L 84, 24.3.2007, p. 44–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 219M , 24.8.2007, p. 380–381 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/183/oj

24.3.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 84/44


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 23 mars 2007

om ändring av beslut 2005/760/EG om vissa skyddsåtgärder när det gäller högpatogen aviär influensa i vissa tredjeländer för import av fåglar i fångenskap

[delgivet med nr K(2007) 1259]

(Text av betydelse för EES)

(2007/183/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni 1990 om veterinära och avelstekniska kontroller i handeln med vissa levande djur och varor inom gemenskapen med sikte på att förverkliga den inre marknaden (1), särskilt artikel 10.4,

med beaktande av rådets direktiv 91/496/EEG av den 15 juli 1991 om fastställande av regler för hur veterinärkontroller skall organiseras för djur som importeras till gemenskapen från tredje land och om ändring av direktiven 89/662/EEG, 90/425/EEG och 90/675/EEG (2), särskilt artikel 18.7,

med beaktande av rådets direktiv 97/78/EG av den 18 december 1997 om principerna för organisering av veterinärkontroller av produkter från tredje land som förs in i gemenskapen (3), särskilt artikel 22.6, och

av följande skäl:

(1)

Sedan 2004 då aviär influensa som orsakades av en högpatogen virusstam utbröt i Sydostasien, har kommissionen antagit flera skyddsåtgärder. Åtgärderna omfattade särskilt kommissionens beslut 2005/760/EG av den 27 oktober 2005 om vissa skyddsåtgärder när det gäller högpatogen aviär influensa i vissa tredjeländer för import av fåglar i fångenskap (4). Beslutet är tillämpligt till och med den 31 mars 2007.

(2)

I kommissionens beslut 2000/666/EG av den 16 oktober 2000 om djurhälsokrav och utfärdande av veterinärintyg vid import av fåglar utom fjäderfä samt villkor för karantän (5) fastställs djurhälsokraven vid import av vissa andra fåglar än fjäderfä, enligt det beslutet, och karantänkraven för dessa fåglar.

(3)

Panelen för djurs hälsa och välbefinnande vid Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) antog den 27 oktober 2006 ett vetenskapligt yttrande om riskerna för djurs hälsa och välbefinnande i samband med import av andra vilda fåglar än fjäderfä till gemenskapen (nedan kallat ”yttrandet”). I yttrandet fastställs ett antal områden där ändringar i de inom gemenskapen gällande djurhälsovillkoren för import av sådana fåglar väsentligen skulle minska de identifierade hälsoriskerna i samband med denna import. Med stöd av yttrandet har djurhälsovillkoren för denna import setts över och beslut 2000/666/EG har upphävts och ersatts med kommissionens förordning (EG) nr 318/2007 (6).

(4)

Eftersom de nya djurhälsovillkoren i förordning (EG) nr 318/2007 är strängare än de som gäller för närvarande, kommer förordningen inte att träda i kraft förrän den 1 juli 2007 för att medlemsstaterna och de tredjeländer som exporterar dessa fåglar till gemenskapen skall få tid att anpassa sig till de nya åtgärderna.

(5)

Med beaktande av yttrandet och den aktuella djurhälsosituationen i världen i fråga om aviär influensa bör sådana fåglar inte importeras utan att stränga importkrav ställs.

(6)

Skyddsåtgärderna i beslut 2005/760/EG bör därför fortsätta att gälla till och med den 30 juni 2007. Tillämpningsperioden för beslutet bör därför ändras.

(7)

Beslut 2005/760/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 6 i beslut 2005/760/EG skall datumet ”31 mars 2007” ersättas med ”30 juni 2007”.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall genast vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa detta beslut och offentliggöra dessa åtgärder. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 23 mars 2007.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 224, 18.8.1990, s. 29. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/33/EG (EGT L 315, 19.11.2002, s. 14).

(2)  EGT L 268, 24.9.1991, s. 56. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2006/104/EG (EUT L 363, 20.12.2006, s. 352).

(3)  EGT L 24, 30.1.1998, s. 9. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2006/104/EG.

(4)  EUT L 285, 28.10.2005, s. 60. Beslutet senast ändrat genom beslut 2007/21/EG (EUT L 7, 12.1.2007, s. 44).

(5)  EGT L 278, 31.10.2000, s. 26. Beslutet senast ändrat genom beslut 2002/279/EG (EGT L 99, 16.4.2002, s. 17).

(6)  Se sidan 7 i detta nummer av EUT.


Top