EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0321

Kommissionens förordning (EG) nr 321/2007 av den 23 mars 2007 om ändring av förordning (EEG) nr 396/92 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

OJ L 84, 24.3.2007, p. 34–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 56M , 29.2.2008, p. 188–188 (MT)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 012 P. 250 - 250

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/321/oj

24.3.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 84/34


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 321/2007

av den 23 mars 2007

om ändring av förordning (EEG) nr 396/92 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (1), särskilt artikel 9.1 a, och

av följande skäl:

(1)

I punkt 4 i bilagan till förordning (EEG) nr 396/92 (2) klassificeras vissa fordon med förstärkta hydrauliska tippflak enligt KN-nummer 8704 31 91. I samma punkt anges att det faktum att tippflakets många användningsområden och komplicerade struktur gör att fordonet inte kan klassificeras som en dumper enligt KN-nummer 8704 10.

(2)

I sin dom i mål C-396/02 (3) anger EG-domstolen emellertid att den omständigheten att ett tippfordon har utrustats med en komplicerad och precis tippfunktion som kan användas på flera sätt hindrar inte att det klassificeras som en dumper enligt undernummer 8704 10 i Kombinerade nomenklaturen.

(3)

Eftersom klassificeringen i förordning (EEG) nr 396/92 inte är förenlig med den nämnda domen från EG-domstolen, vilken fann att punkten 4 var felaktig, bör denna förordning ändras i den del den klassificerar fordon med hydrauliska tippflak enligt KN-nummer 8704 31. Därför är det lämpligt att ta bort punkt 4 och återkalla den från den 10 mars 1992.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från tullkodexkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Punkt 4 i bilagan till förordning (EEG) nr 396/92 är borttagen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från den 10 mars 1992.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 mars 2007.

På kommissionens vägnar

László KOVÁCS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 256, 7.9.1987, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 129/2007 (EUT L 56, 23.2.2007, s. 1).

(2)  EGT L 44, 20.2.1992, s. 9. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 705/2000 (EUT L 118, 5.5.2005, s. 18).

(3)  Dom av den 16 september 2004, mål C-396/02, DFDS , REG 2004, I-8439.


Top