EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0132

2007/132/EG: Rådets beslut av den 30 januari 2007 om förlängning av tillämpning av beslut 2000/91/EG om tillstånd för Konungariket Danmark och Konungariket Sverige att genomföra en särskild åtgärd som avviker från artikel 17 i sjätte direktivet 77/388/EEG om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter

OJ L 57, 24.2.2007, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 352M , 31.12.2008, p. 970–971 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/132(1)/oj

24.2.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 57/10


RÅDETS BESLUT

av den 30 januari 2007

om förlängning av tillämpning av beslut 2000/91/EG om tillstånd för Konungariket Danmark och Konungariket Sverige att genomföra en särskild åtgärd som avviker från artikel 17 i sjätte direktivet 77/388/EEG om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter

(2007/132/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (1), särskilt artikel 395.1,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Genom skrivelser som registrerades hos kommissionens generalsekretariat den 22 mars 2006 begärde Danmark och Sverige tillstånd att förlänga den avvikelse som beviljats genom rådets beslut 2000/91/EG av den 24 januari 2000 om tillstånd för Konungariket Danmark och Konungariket Sverige att genomföra en särskild åtgärd som avviker från artikel 17 i rådets sjätte direktiv 77/388/EEG om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter (2).

(2)

I enlighet med artikel 27.2 i rådets sjätte direktiv 77/388/EEG av den 17 maj om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter – Gemensamt system för mervärdesskatt: enhetlig beräkningsgrund (3) har kommissionen underrättat övriga medlemsstater om Danmarks och Sveriges ansökan i en skrivelse av den 4 oktober 2006. Genom en skrivelse av den 5 oktober 2006 underrättade kommissionen Danmark och Sverige om att den hade alla uppgifter som den ansåg sig behöva för att kunna behandla ärendet.

(3)

Tillämpningen gäller återbetalningen av mervärdesskatt som betalas för passageavgifter för användningen av den fasta förbindelsen (Öresundsförbindelsen) mellan Danmark och Sverige. Enligt mervärdesskattereglerna för platsen där den fasta egendomen finns, skall mervärdesskatt på passageavgiften för Öresundsförbindelsen till viss del betalas i Danmark och till viss del i Sverige.

(4)

Genom avvikelse från bestämmelserna i artikel 17 i direktiv 77/388/EEG, ändrad genom artikel 28f i det direktivet, enligt vilka en skattskyldig person skall utnyttja sin rätt till avdrag eller återbetalning i den medlemsstat där mervärdesskatten har betalats, har Danmark och Sverige fått tillstånd att till och med den 31 december 2006 tillämpa en särskild åtgärd som innebär att en skattskyldig person endast behöver vända sig till en myndighet för att återfå skatten.

(5)

Eftersom det inte var möjligt att anta regler enligt kommissionens förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 77/388/EEG i fråga om reglerna som styr rätten att dra av mervärdesskatt mot bakgrund av artikel 17.6 första stycket i direktiv 77/388/EEG och med beaktande av att den rättsliga situationen och det faktaunderlag som låg till grund för avvikelsen som beviljades genom beslut 2000/91/EG inte har ändrats, bör tillståndet förlängas för en ny tidsperiod.

(6)

Direktiv 77/388/EEG har omarbetats och upphävts genom direktiv 2006/112/EG. Hänvisningar till bestämmelser i det förra direktivet skall anses som hänvisningar till det senare direktivet.

(7)

Avvikelsen har ingen negativ inverkan på den del av Europeiska gemenskapernas egna medel som härrör från mervärdesskatt.

(8)

Med hänsyn till hur brådskande frågan är och för att undvika ett rättsligt vakuum är det absolut nödvändigt att bevilja ett undantag från den sexveckorsperiod som anges i punkt I.3 i protokollet om de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen som fogas till fördraget om Europeiska unionen och fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 2 i direktiv 2000/91/EG skall ersättas med följande:

”Artikel 2

Detta tillstånd skall upphöra att gälla den 31 december 2013.”

Artikel 2

Detta beslut skall tillämpas från och med den 1 januari 2007.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till Konungariket Danmark och Konungariket Sverige.

Utfärdat i Bryssel den 30 januari 2007.

På rådets vägnar

P. STEINBRÜCK

Ordförande


(1)  EUT L 347, 11.12.2006, s. 1. Direktivet ändrat genom direktiv 2006/138/EG (EUT L 384, 29.12.2006, s. 92).

(2)  EGT L 28, 3.2.2000, s. 38. Beslutet senast ändrat genom beslut 2003/65/EG (EUT L 25, 30.1.2003, s. 40).

(3)  EGT L 145, 13.6.1977, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2006/98/EG (EUT L 363, 20.12.2006, s. 129).


Top