EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0190

Kommissionens förordning (EG) nr 190/2007 av den 23 februari 2007 om upphävande av förordning (EG) nr 1819/2004 om undantag från förordning (EG) nr 1342/2003 när det gäller tidsfristen för utfärdande av exportlicenser för spannmål, ris och produkter av spannmål

OJ L 57, 24.2.2007, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/190/oj

24.2.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 57/8


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 190/2007

av den 23 februari 2007

om upphävande av förordning (EG) nr 1819/2004 om undantag från förordning (EG) nr 1342/2003 när det gäller tidsfristen för utfärdande av exportlicenser för spannmål, ris och produkter av spannmål

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), särskilt artikel 9.2 och artikel 18,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1785/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för ris (2), särskilt artikel 10.2 och artikel 19, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 8.1 första stycket i kommissionens förordning (EG) nr 1342/2003 av den 28 juli 2003 om särskilda tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser för spannmål och ris (3) skall exportlicenser för de produkter som avses i det stycket utfärdas den tredje arbetsdagen efter inlämnande av ansökan, om inte särskilda åtgärder vidtagits fram till dess. I kommissionens förordning (EG) nr 1819/2004 (4) föreskrivs ett undantag från denna bestämmelse, som en anpassning till utbudet på gemenskapsmarknaden för spannmål och ris under regleringsåret 2004/05. Som en tillämpning av detta undantag skall, i de fall där bidragsbeloppet är noll, licenserna utfärdas samma dag som ansökan lämnas in.

(2)

Eftersom de marknadsförhållanden som en gång motiverade undantaget inte längre råder bör förordning (EG) nr 1819/2004 upphävas.

(3)

Förvaltningskommittén för spannmål har inte yttrat sig inom den tid som ordföranden har bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1819/2004 skall upphöra att gälla.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 februari 2007.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1154/2005 (EUT L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 96. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 797/2006 (EUT L 144, 31.5.2006, s. 1).

(3)  EUT L 189, 29.7.2003, s. 12. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1996/2006 (EUT L 398, 30.12.2006, s. 1).

(4)  EUT L 320, 21.10.2004, s. 13.


Top