EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0189

Kommissionens förordning (EG) nr 189/2007 av den 23 februari 2007 om avskaffande av importtullen för vissa kvantiteter industrisocker under regleringsåret 2006/07

OJ L 57, 24.2.2007, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/189/oj

24.2.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 57/6


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 189/2007

av den 23 februari 2007

om avskaffande av importtullen för vissa kvantiteter industrisocker under regleringsåret 2006/07

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 318/2006 av den 20 februari 2006 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1), särskilt artikel 40.1 c och artikel 40.1 e led i, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 26.3 i förordning (EG) nr 318/2006 anges att kommissionen, för att säkerställa den nödvändiga försörjningen för tillverkning av de produkter som avses i artikel 13.2 i den förordningen, helt eller delvis får avskaffa importtullarna för vissa kvantiteter av socker.

(2)

För att säkerställa den sockerförsörjning som krävs för tillverkningen av de produkter som avses i artikel 13.2 i förordning (EG) nr 318/2006 bör gemenskapen helt avskaffa importtullen på industrisocker för sådan produktion under regleringsåret 2006/07.

(3)

Bestämmelserna i kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 av den 31 augusti 2006 om gemensamma regler för administrationen av sådana importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser (2) skall tillämpas utan att det påverkar tillämpningen av eventuella tilläggsvillkor eller undantag i sektorslagstiftning. För att säkra en kontinuerlig försörjning av gemenskapsmarknaden är det lämpligt att behålla de ansökningsperioder som anges i kommissionens förordning (EG) nr 950/2006 av den 28 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter för regleringsåren 2006/07, 2007/08 och 2008/09 för import och raffinering av produkter från sockersektorn inom ramen för vissa tullkvoter och förmånsavtal (3) och att bevilja undantag från artikel 6.1 i förordning (EG) nr 1301/2006.

(4)

För att förenkla förvaltningen och för att säkra att de importerade kvantiteterna följs upp och kontrolleras bör giltighetstiden för de importlicenser för socker som omfattas av befrielsen från importtull inte sträcka sig längre än till utgången av regleringsåret 2006/07 och importlicenserna bör endast beviljas industrisockeranvändare. Användarna av industrisocker bedriver inte alltid handel med tredjeland varför det bör göras undantag från artikel 5 i förordning (EG) nr 1301/2006.

(5)

Bestämmelserna om kontroll av användningen av industriråvarorna och om bearbetarnas skyldigheter i kommissionens förordning (EG) nr 967/2006 av den 29 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 318/2006 i fråga om sockerproduktion utöver kvoterna (4) bör tillämpas på de kvantiteter som importeras inom ramen för denna förordning.

(6)

Förvaltningskommittén för socker har inte yttrat sig inom den tid som ordföranden har bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avskaffande av importtull

1.   Under regleringsåret 2006/07 skall importtullen på vitsocker enligt KN-nummer 1701 99 10 avskaffas avseende en kvantitet på 200 000 ton.

2.   Det socker som importeras inom ramen för denna förordning skall användas direkt för framställning av de produkter som anges i bilagan till förordning (EG) nr 967/2006.

Artikel 2

Importlicenser

1.   Bestämmelserna om importlicenser i förordning (EG) nr 950/2006 och bestämmelserna i förordning (EG) nr 1301/2006 bör, om inte annat föreskrivs i denna förordning, tillämpas på importen av socker inom ramen för denna förordning.

Importlicenserna skall gälla till utgången av den andra månaden efter den månad då de utfärdas i den mening som avses i artikel 23.2 i kommissionens förordning (EG) nr 1291/2000 (5), som längst till och med den 30 september 2007.

2.   Genom undantag från artikel 5 i förordning (EG) nr 1301/2006 kan endast bearbetare i den mening som avses i artikel 2 d i förordning (EG) nr 967/2006 ansöka om importlicens för de kvantiteter som avses i artikel 1.1.

3.   Genom undantag från artikel 6.1 i förordning (EG) nr 1301/2006 skall ansökningar om importlicens lämnas in varje vecka, mellan måndag och fredag, från och med det datum som avses i artikel 4.5 i förordning (EG) nr 950/2006, fram till dess att inga licenser längre kan utfärdas i enlighet med artikel 5.3 andra stycket i samma förordning. Endast en licensansökan kan lämnas in per sökande och vecka.

Artikel 3

Tillämpning av förordning (EG) nr 967/2006

Artiklarna 11, 12 och 13 i förordning (EG) nr 967/2006 skall tillämpas på de kvantiteter socker som importeras inom ramen för denna förordning.

Artikel 4

Bearbetarens skyldigheter

1.   Bearbetaren skall styrka, på ett för de behöriga myndigheterna i medlemsstaten tillfredsställande sätt, att de kvantiteter som har importerats inom ramen för denna förordning har använts för framställning av de produkter som avses i artikel 1.2 och i enlighet med det godkännande som avses i artikel 5 i förordning (EG) nr 967/2006. Detta skall göras med hjälp av handlingar som visar att de producerade kvantiteterna automatiskt registrerats under eller omedelbart efter framställningsprocessen.

2.   Om bearbetaren inte har uppfyllt det krav på styrkande som anges i punkt 1 senast vid utgången av den tredje månaden skall bearbetaren betala 5 euro per försenad dag för varje ton importerat socker.

3.   Om bearbetaren vid utgången av den femte månaden efter importen inte har uppfyllt det krav på styrkande som anges i punkt 1 skall den berörda kvantiteten anses vara överdeklarerad i den mening som avses i artikel 13 i förordning (EG) nr 967/2006.

Artikel 5

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 februari 2007.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 58, 28.2.2006, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 2011/2006 (EUT L 384, 29.12.2006, s. 1).

(2)  EUT L 238, 1.9.2006, s. 13.

(3)  EUT L 178, 1.7.2006, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2031/2006 (EUT L 414, 30.12.2006, s. 43).

(4)  EUT L 176, 30.6.2006, s. 22. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1913/2006 (EUT L 365, 21.12.2006, s. 52).

(5)  EGT L 152, 24.6.2000, s. 1.


Top