EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R2038

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1891/2006 av den 18 december 2006 om flerårig finansiering av Europeiska sjösäkerhetsbyråns åtgärder i samband med insatser vid förorening från fartyg och om ändring av förordning (EG) nr 1406/2002 (Text av betydelse för EES)

OJ L 394, 30.12.2006, p. 1–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 017 P. 212 - 215
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 017 P. 212 - 215
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 025 P. 37 - 40

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/2038/oj

30.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 394/1


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1891/2006

av den 18 december 2006

om flerårig finansiering av Europeiska sjösäkerhetsbyråns åtgärder i samband med insatser vid förorening från fartyg och om ändring av förordning (EG) nr 1406/2002

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 80.2,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)

Vissa bilaterala och regionala avtal som ingåtts mellan kuststater, t.ex. Helsingforskonventionen från 1992 och Barcelonakonventionen från 1976, föreskriver att ömsesidigt stöd skall ges i samband med förorening till följd av incidenter till sjöss.

(2)

Genom förordning (EG) nr 1406/2002 (3) inrättades en europeisk sjösäkerhetsbyrå (nedan kallad ”byrån”), i syfte att skapa en hög, enhetlig och effektiv sjösäkerhetsnivå och en hög nivå på förhindrandet av förorening från fartyg.

(3)

Som en följd av de senaste olyckorna i gemenskapens vatten, framför allt olyckorna med oljetankrarna Erika och Prestige, gavs byrån, genom förordning (EG) nr 724/2004, som ändrar förordning (EG) nr 1406/2002, nya uppgifter när det gäller förhindrande av förorening och insatser vid förorening från fartyg.

(4)

För genomförandet av dessa nya uppgifter, d.v.s. förhindrande av förorening och insatser vid förorening, antog byråns styrelse den 22 oktober 2004 en åtgärdsplan för beredskap för och insatser vid förorening genom olja (nedan kallad ”åtgärdsplanen”), som fastställer byråns verksamhet för insatser vid förorening genom olja och som syftar till att de finansiella resurser som byrån har till sitt förfogande används på ett optimalt sätt.

(5)

Byråns insatser vid förorening avser, i enlighet med åtgärdsplanen, verksamhet för information, samarbete och samordning samt framför allt operativt stöd till medlemsstaterna genom att på begäran tillhandahålla kompletterande saneringsfartyg för att bekämpa oljeföroreningar och andra typer av föroreningar, till exempel föroreningar orsakade av farliga och skadliga ämnen. Byrån bör ägna särskild uppmärksamhet åt de områden som betraktas som de mest sårbara, utan att detta skall påverka andra behövande områden.

(6)

Byråns verksamhet på detta område bör inte befria kuststaterna från ansvaret att ha lämpliga mekanismer för att bekämpa föroreningar och den bör vara förenlig med befintligt samarbete mellan medlemsstater eller mellan grupper av medlemsstater på detta område. Om det inträffar förorening till följd av incidenter till havs bör byrån bistå den eller de medlemsstater som drabbats och som skall leda arbetet med att bekämpa föroreningen.

(7)

I överensstämmelse med åtgärdsplanen kommer byrån att spela en nyckelroll för utvecklingen av ett centraliserat servicecenter för satellitbilder för övervakning, tidig varning vid förorening och identifiering av de ansvariga fartygen. Med detta nya system blir uppgifterna lättare tillgängliga och kampen mot föroreningar från fartyg mer effektiv.

(8)

De kompletterande resurser som skall tillhandahållas av byrån till medlemsstaterna bör ställas till förfogande genom den gemenskapsmekanism för biståndsinsatser inom räddningstjänsten, inbegripet förorening av havet till följd av olycka, som inrättats genom rådets beslut 2001/792/EG, Euratom (4).

(9)

För att säkerställa att åtgärdsplanen genomförs på ett grundligt sätt och att förhindrandet av och insatserna vid förorening från fartyg stärks, genom att den nuvarande verksamheten för bekämpning av föroreningar utökas, bör byrån förses med ett livsdugligt och kostnadseffektivt system för finansiering av framför allt dess operativa stöd till medlemsstaterna.

(10)

Man måste därför, på grundval av ett flerårigt åtagande, se till att det finns lämplig finansiell säkerhet för finansieringen av byråns uppgifter i samband med insatser vid förorening och andra därmed förknippade åtgärder. Gemenskapens årliga bidrag bör fastställas i enlighet med gällande förfaranden.

(11)

De belopp som avsätts för finansieringen av insatser vid förorening bör avse åren 2007-2013, i enlighet med den nya budgetplanen.

(12)

En finansieringsram för samma period bör därför fastställas för genomförandet av åtgärdsplanen.

(13)

Den ramens belopp bör betraktas som det minimum som krävs för att genomföra de insatser för att bekämpa föroreningar från fartyg som anförtrotts byrån.

(14)

I syfte att optimera tilldelningen av åtaganden och beakta eventuella förändringar i verksamheten för insatser vid förorening från fartyg måste de särskilda behoven av åtgärder kontinuerligt kontrolleras så att de årliga finansiella åtagandena kan justeras.

(15)

Byråns styrelse bör följaktligen se över budgetåtagandena, på grundval av en rapport som den verkställande direktören skall utarbeta, och föra in de ändringar av byråns budget som eventuellt behövs. Förordning (EG) nr 1406/2002 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs närmare bestämmelser för gemenskapens finansiella bidrag till Europeiska sjösäkerhetsbyråns budget för genomförandet av byråns uppgifter i samband med insatser vid förorening från fartyg och andra därmed förknippade åtgärder i enlighet med artikel 2 i förordning (EG) nr 1406/2002.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning avses med

a)

byrån: Europeiska sjösäkerhetsbyrån, inrättad genom förordning (EG) nr 1406/2002.

b)

regionala avtal: Bilaterala och regionala avtal mellan kuststater i syfte att ge ömsesidigt stöd i samband med förorening till följd av incidenter till sjöss.

c)

olja: Petroleum i varje form, däri inbegripet råolja, brännolja, oljeslam, oljeavfall och raffinerade produkter, i enlighet med Internationella konventionen om förebyggande av, behandling av och samarbete vid oljeutsläpp från 1990.

d)

farliga och skadliga ämnen: Andra ämnen än olja som om de tillförs den marina miljön kan utgöra en fara för människors hälsa, skada biologiska resurser och den marina floran och faunan, skada områdenas attraktionsvärde eller störa annat legitimt utnyttjande av havet, i enlighet med protokollet om beredskap för, insatser vid och samarbete vid olyckor förorsakade av farliga och skadliga ämnen 2000.

Artikel 3

Tillämpningsområde

Det finansiella bidrag från gemenskapen som avses i artikel 1 skall tilldelas byrån i syfte att finansiera åtgärder såsom dem som nämns i åtgärdsplanen och som framför allt avser

a)

information och sammanställning, analys och spridning av bästa praxis, teknik och innovationer när det gäller bekämpning av föroreningar från fartyg, såsom mekanismer för att övervaka tanktömning,

b)

samarbete och samordning genom att förse medlemsstaterna och kommissionen med tekniskt och vetenskapligt stöd inom ramen för verksamheten under de relevanta regionala avtalen,

c)

operativt stöd genom att på begäran bistå medlemsstaterna i deras insatser vid förorening i samband med oavsiktlig eller avsiktlig förorening från fartyg med kompletterande resurser som t.ex. insatsberedda saneringsfartyg och utrustning.

Artikel 4

Finansiering från gemenskapen

Det finansiella referensbeloppet för genomförandet av de uppgifter som avses i artikel 3 skall för perioden 1 januari 2007 till den 31 december 2013 vara 154 000 000 EUR.

De årliga anslagen kommer att fastslås av budgetmyndigheten inom ramen för budgetramen. I detta sammanhang måste minimibeloppet för finansiering av operativt stöd till medlemsstaterna enligt artikel 3 c garanteras.

Artikel 5

Uppföljning av befintlig kapacitet

För att kartlägga behoven av operativt stöd, till exempel fler saneringsfartyg, som byrån ställer till medlemsstaternas förfogande, skall byrån regelbundet upprätta en förteckning över vilka insatser för att bekämpa föroreningar och vilken insatskapacitet som på privat eller statlig basis är tillgängliga i de olika regionerna i Europeiska unionen.

Artikel 6

Skydd av gemenskapens ekonomiska intressen

1.   Kommissionen och byrån skall se till att gemenskapens ekonomiska intressen skyddas i samband med de åtgärder som finansieras enligt denna förordning genom att vidta förebyggande åtgärder mot bedrägeri, korruption och annan olaglig verksamhet, med hjälp av effektiva kontroller, och genom att återkräva belopp som felaktigt betalats ut samt, om oegentligheter upptäcks, genom effektiva, proportionella och avskräckande påföljder i enlighet med rådets förordningar (EG, Euratom) nr 2988/95 (5) och (Euratom, EG) nr 2185/96 (6) och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 (7).

2.   För de gemenskapsåtgärder som finansieras inom ramen för denna förordning skall med begreppet oegentligheter i artikel 1.2 i förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 avses varje överträdelse av en bestämmelse i gemenskapsrätten eller brott mot en avtalsförpliktelse som är följden av en handling eller en underlåtenhet av en ekonomisk aktör och som har lett eller skulle ha kunnat leda till en negativ ekonomisk effekt för Europeiska unionens allmänna budget eller budgetar som den förvaltar, genom en otillbörlig utgift.

3.   Kommissionen och byrån skall, inom ramen för sina respektive arbetsområden, se till att anslagen utnyttjas så effektivt som möjligt vid finansieringen av gemenskapens åtgärder enligt denna förordning.

Artikel 7

Ändringar av förordning (EG) nr 1406/2002

Förordning (EG) nr 1406/2002 skall ändras på följande sätt:

a)

I artikel 10.2 skall följande led läggas till:

”l)

se över de finansiella aspekterna av genomförandet av den detaljerade plan som avses i led k och budgetåtagandena i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1891/2006 av den 18 december 2006 (8) om flerårig finansiering av Europeiska sjösäkerhetsbyråns åtgärder i samband med insatser vid förorening från fartyg på grundval av den rapport som avses i artikel 15.2 g i den här förordningen. Denna översyn skall ske när beräkningen av byråns intäkter och utgifter för det påföljande budgetåret görs, i enlighet med bestämmelsen i artikel 18.5 i den här förordningen.

b)

I artikel 15.2 skall följande led läggas till:

”g)

Han/hon skall senast den 31 januari varje år lägga fram en rapport för kommissionen och styrelsen om de finansiella aspekterna av genomförandet av den detaljerade planen för byråns beredskap för och insatser vid förorening samt informera om det aktuella läget i fråga om samtliga åtgärder som finansieras inom ramen för den planen. Kommissionen skall för kännedom översända rapporten till Europaparlamentet, den kommitté som inrättats genom artikel 4 i beslut nr 2850/2000/EG och till den kommitté som avses i artikel 9 i beslut 2001/792/EG, Euratom.”

Artikel 8

Utvärdering på medellång sikt

Senast den 31 december 2010 skall kommissionen, för Europaparlamentet och rådet, lägga fram en rapport om genomförandet av denna förordning på grundval av information från byrån. Rapporten, som skall utarbetas utan att det påverkar den roll som byråns styrelse har, skall beskriva de resultat som uppnåtts genom användning av det gemenskapsbidrag som avses i artikel 4 avseende åtaganden och utgifter för perioden 1 januari 2007–31 december 2009.

På grundval av denna rapport skall kommissionen vid behov lägga fram relevanta förslag till ändring av denna förordning med hänsyn till de vetenskapliga framsteg som gjorts på området för bekämpning av föroreningar från fartyg, inklusive föroreningar orsakade av olja eller farliga och skadliga ämnen.

Artikel 9

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 december 2006.

På Europaparlamentets vägnar

Ordförande

J. BORELL FONTELLES

På rådets vägnar

Ordförande

J.-E. ENESTAM


(1)  EUT C 28, 3.2.2006, s. 16.

(2)  Europaparlamentets yttrande av den 5 september 2006 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 18 december 2006.

(3)  EGT L 208, 5.8.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 724/2004 (EUT L 129, 29.4.2004, s. 1).

(4)  EGT L 297, 15.11.2001, s. 7.

(5)  Rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen (EGT L 312, 23.12.1995, s. 1).

(6)  Rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de kontroller och inspektioner på platsen som kommissionen utför för att skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter (EGT L 292, 15.11.1996, s. 2).

(7)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 av den 25 maj 1999 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF) (EGT L 136, 31.5.1999, s. 1).

(8)  EUT L 394 30.12.2006, s. 1


Top