EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2006_386_R_0050_01

2006/958/EG: Rådets beslut av den 19 december 2006 om ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om ömsesidigt erkännande i samband med bedömning av överensstämmelse

OJ L 386, 29.12.2006, p. 50–54 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

29.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 386/50


RÅDETS BESLUT

av den 19 december 2006

om ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om ömsesidigt erkännande i samband med bedömning av överensstämmelse

(2006/958/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 133 jämförd med artikel 300.2 första stycket första meningen,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionen har på gemenskapens vägnar förhandlat fram ett avtal med Schweiziska edsförbundet om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om ömsesidigt erkännande i samband med bedömning av överensstämmelse.

(2)

Avtalet bör godkännas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om ömsesidigt erkännande i samband med bedömning av överensstämmelse godkänns härmed på gemenskapens vägnar.

Texten till avtalet åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas att utse den eller de personer som skall ha rätt att underteckna avtalet med bindande verkan för gemenskapen.

Artikel 3

Rådets ordförande bemyndigas härmed att utse den eller de personer som skall ha rätt att på gemenskapens vägnar överlämna den diplomatiska not som avses i artikel 2 i avtalet.

Utfärdat i Bryssel den 19 December 2006.

På rådets vägnar

J. KORKEAOJA

Ordförande


AVTAL

om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om ömsesidigt erkännande i samband med bedömning av överensstämmelse

EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH SCHWEIZISKA EDSFÖRBUNDET

(nedan kallade ”parterna”),

som har ingått ett avtal om ömsesidigt erkännande i samband med bedömning av överensstämmelse (nedan kallat ”avtalet”),

HAR ENATS OM ATT ÄNDRA AVTALET av följande skäl:

Avtalet trädde i kraft den 1 juni 2002.

Avtalets tillämpning behöver förenklas.

I artiklarna 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10 och 11 i avtalet hänvisas det till de organ för bedömning av överensstämmelse som nämns i bilaga 1.

I artikel 2 i avtalet hänvisas det till definitioner som anges i 1996 års upplaga av ISO/IEC-guide 2 och i 1993 års upplaga av europeisk standard EN 45020.

Avtalets tillämpning i artikel 4 i avtalet begränsas till produkter med ursprung i parterna enligt reglerna för ursprung som inte medför förmånsbehandling.

I artikel 6 i avtalet hänvisas det till förfarandet i artikel 11.

I artikel 8 i avtalet hänvisas det till kommitténs ordförande.

I artikel 9 i avtalet hänvisas det till samordnande och jämförande arbete mellan de organ för bedömning av överensstämmelse som erkänns enligt avtalet.

I artikel 10 i avtalet inrättas det en kommitté som beslutar om upptagande av organ för bedömning av överensstämmelse i bilaga 1 och om strykning av dessa ur bilaga 1.

I artikel 11 i avtalet anges det ett förfarande för upptagande av organ för bedömning av överensstämmelse i bilaga 1 och för strykning av dessa ur bilaga 1.

I artikel 12 i avtalet anges det skyldigheter när det gäller informationsutbyte.

PARTERNA, SOM BEAKTAR ATT, för att avspegla ändringarna av artikel 11 i avtalet, uttrycket ”organ för bedömning av överensstämmelse som nämns i bilaga 1” bör utgå och ersättas med en hänvisning till ”erkända organ för bedömning av överensstämmelse” i artiklarna 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10 och 11,

SOM BEAKTAR ATT, för att undvika att avtalet måste ändras när det sker ändringar av definitionerna i de relevanta ISO- och IEC-guiderna, hänvisningen till särskilda upplagor av dessa guider bör utgå ur artikel 2 och ersättas med en allmän hänvisning till de definitioner som fastställs av ISO och IEC,

SOM BEAKTAR ATT, eftersom hänvisningen till definitionerna i den europeiska standarden EN 45020 (1993 års upplaga) inte längre är giltig, hänvisningen i artikel 2 bör utgå,

SOM BEAKTAR ATT, för att underlätta handeln mellan parterna och förenkla avtalets tillämpning, begränsningen av avtalets tillämpning till produkter med ursprung hos parterna i artikel 4 bör utgå,

SOM BEAKTAR ATT, för att förenkla avtalet, vissa bestämmelser i artikel 6 bör utgå så att en överlappning med motsvarande bestämmelser i artikel 11 kan undvikas,

SOM BEAKTAR ATT, för att avspegla att ordförandeskapet i kommittén innehas gemensamt av parterna, hänvisningen till kommitténs ordförande i artikel 8 bör utgå,

SOM BEAKTAR ATT, för att underlätta handeln mellan parterna och se till att det ges insyn i avtalets tillämpning, det i artikel 8 bör införas en skyldighet att i förteckningen över erkända organ för bedömning av överensstämmelse ange de organ vars utseende eventuellt tillfälligt har upphävts,

SOM BEAKTAR ATT, för att underlätta avtalets tillämpning, det i artikel 9 bör införas ett krav på att de utseende myndigheterna på alla sätt skall bemöda sig om att de erkända organen för bedömning av överensstämmelse samarbetar på ett lämpligt sätt,

SOM BEAKTAR ATT, för att underlätta avtalets tillämpning, det i artikel 10 bör införas en bestämmelse som innebär att kommittén behöver fatta beslut om att erkänna, ändra verksamhetsområdet för eller återkalla ett erkännande av organ för bedömning av överensstämmelse endast i de fall där den andra parten har gjort invändningar,

SOM BEAKTAR ATT, för att underlätta avtalets tillämpning, det i artikel 11 bör fastställas ett enklare förfarande för erkännande av, återkallande av erkännandet av, ändring av verksamhetsområdet och tillfälligt upphävande av erkännandet av organ för bedömning av överensstämmelse,

SOM BEAKTAR ATT, för att skapa ökad insyn, det i artikel 12 bör läggas till en skyldighet att skriftligen meddela ändringar av tillämpliga lagar och andra författningar samt av utseende myndigheter och behöriga myndigheter.

HÄRIGENOM AVTALAS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar av avtalet

1.   Artikel 1 skall ändras på följande sätt:

i)

I punkt 1 skall ”organ som nämns i bilaga 1” ersättas med ”organ som erkänts i enlighet med förfarandena i detta avtal (nedan kallade ’erkända organ för bedömning av överensstämmelse’)”.

ii)

I punkt 2 skall ”de organ som nämns i bilaga 1” ersättas med ”erkända organ för bedömning av överensstämmelse”.

2.   Artikel 2.2 skall ersättas med följande:

”De definitioner som fastställts av i ISO och IEC kan användas för att fastställa betydelsen av allmänna begrepp gällande bedömning av överensstämmelse som används i detta avtal.”

3.   Artikel 4 skall ersättas med följande:

”Artikel 4

Ursprung

Bestämmelserna i detta avtal skall tillämpas på produkter som omfattas av detta avtal oberoende av produkternas ursprung.”

4.   Artikel 5 skall ersättas med följande:

”Artikel 5

Erkända organ för bedömning av överensstämmelse

Parterna är överens om att de organ för bedömning av överensstämmelse som erkänts i enlighet med det förfarande som anges i artikel 11 uppfyller villkoren för att bedöma överensstämmelse.”

5.   Artikel 6 skall ersättas med följande:

”Artikel 6

Utseende myndigheter

1.   Parterna skall säkerställa att deras utseende myndigheter har de befogenheter och den behörighet som behövs för att utse organ för bedömning av överensstämmelse och för att återkalla, tillfälligt upphäva och återta upphävandet av sådana utseenden av organ för bedömning av överensstämmelse som lyder under dem.

2.   När de utseende myndigheterna utser organ för bedömning av överensstämmelse skall de, om inte annat anges i bestämmelserna i avsnitten IV i bilaga 1, följa de allmänna principerna för utseende i bilaga 2. De utseende myndigheterna skall följa samma principer när de återkallar, tillfälligt upphäver och återtar upphävandet av utseenden.”

6.   Artikel 7 skall ändras på följande sätt:

I punkt 1 skall ”organ för bedömning av överensstämmelse som lyder under dem och som nämns i bilaga 1” ersättas med ”erkända organ för bedömning av överensstämmelse som lyder under dem”.

7.   Artikel 8 skall ändras på följande sätt:

i)

I punkt 1 första stycket skall ”som nämns i bilaga 1” ersättas med ”erkända organ för bedömning av överensstämmelse”.

ii)

I punkt 1 andra stycket skall texten ”och till kommitténs ordförande” utgå.

iii)

I punkt 4 skall det efter den första meningen införas en ny mening med följande lydelse: ”Ett sådant upphävande skall anges i den gemensamma förteckning över erkända organ för bedömning av överensstämmelse som det hänvisas till i bilaga 1.”

8.   Artikel 9 skall ändras på följande sätt:

i)

I punkt 2 skall ”organ för bedömning av överensstämmelse som lyder under dem och som nämns i bilaga 1” ersättas med ”erkända organ för bedömning av överensstämmelse som lyder under dem”.

ii)

I punkt 3 skall ”De organ för bedömning av överensstämmelse som anges i bilaga 1” ersättas med ”De erkända organen för bedömning av överensstämmelse” och efter den första meningen skall en ny mening införas med följande lydelse: ”De utseende myndigheterna skall på alla sätt bemöda sig om att de erkända organen för bedömning av överensstämmelse samarbetar på ett lämpligt sätt.”

9.   Artikel 10.4 skall ersättas med följande:

9.”4.   Kommittén kan behandla vilken fråga som helst som hänför sig till detta avtal. Den skall särskilt ansvara för

a)

fastställande av förfarandet för genomförande av de kontroller som avses i artikel 7,

b)

fastställande av förfarandet för genomförande av de kontroller som avses i artikel 8,

c)

beslut om erkännande av sådana organ för bedömning av överensstämmelse som ifrågasatts enligt artikel 8,

d)

beslut om återtagande av erkännandet av organ för bedömning av överensstämmelse som ifrågasatts enligt artikel 8,

e)

granskning av de lagar och andra författningar om vilka parterna underrättat varandra enligt artikel 12 i syfte att utvärdera deras konsekvenser för avtalet och ändra relevanta avsnitt i bilaga 1.”

10.   Artikel 11 skall ersättas med följande:

”Artikel 11

Erkännandet av, återkallande av erkännandet av, ändring av verksamhetsområdet för och tillfälligt upphävande av erkännandet av organ för bedömning av överensstämmelse

10.1.   Följande förfarande skall tillämpas i samband med erkännandet av organ för bedömning av överensstämmelse med avseende på de krav som anges i relevanta avsnitt i bilaga 1:

a)

En part som önskar få ett organ för bedömning av överensstämmelse erkänt skall skriftligen underrätta den andra parten om förslaget och bifoga styrkande handlingar.

b)

Om den andra parten samtycker till förslaget eller om den inte gjort några invändningar inom 60 dagar efter anmälan av förslaget skall organet för bedömning av överensstämmelse anses vara ett erkänt organ för bedömning av överensstämmelse enligt villkoren i artikel 5.

c)

Om den andra parten gör invändningar inom denna frist på 60 dagar skall artikel 8 tillämpas.

2.   En part kan återkalla eller tillfälligt upphäva ett erkännande eller återta det tillfälliga upphävandet av ett erkännande av ett organ för bedömning av överensstämmelse som lyder under den. Den part som berörs skall omedelbart skriftligen underrätta den andra parten om sitt beslut och samtidigt ange dag för beslutet. Återkallandet, det tillfälliga upphävande eller återtagandet av det tillfälliga upphävandet skall börja gälla den dagen. Ett sådant återkallande eller tillfälligt upphävande skall anges i den gemensamma förteckning över erkända organ för bedömning av överensstämmelse som det hänvisas till i bilaga 1.

3.   Endera parten kan föreslå att verksamhetsområdet för ett erkänt organ för bedömning av överensstämmelse som lyder under den skall ändras. För utvidgningar och inskränkningar av verksamhetsområdet skall de förfaranden som anges i artikel 11.1 respektive 11.2 tillämpas.

4.   Vardera parten får under exceptionella förhållanden ifrågasätta den tekniska kompetensen hos ett organ för bedömning av överensstämmelse som lyder under den andra parten. I så fall skall artikel 8 tillämpas.

5.   Parterna behöver inte erkänna rapporter, intyg, tillstånd och överensstämmelsemärken som ett organ för bedömning av överensstämmelse utfärdar efter den dag då dess erkännande återkallades eller tillfälligt upphävdes. Rapporter, intyg, tillstånd och överensstämmelsemärken som ett organ för bedömning av överensstämmelse utfärdar före den dag då dess erkännande återkallades skall fortsätta att erkännas av parterna, såvida inte den ansvariga utseende myndigheten har begränsat eller upphävt deras giltighet. Den part under vars jurisdiktion den ansvariga utseende myndigheten verkar skall skriftligen underrätta den andra parten om varje sådan ändring som rör en begränsning eller ett upphävande av giltigheten.”

11.   Artikel 12 skall ändras på följande sätt:

i)

I punkt 2 skall ”skriftligen” läggas till före ”underrätta den andra parten”.

ii)

Efter punkt 2 skall en ny punkt med följande lydelse införas med beteckningen 2a: ”Vardera parten skall skriftligen underrätta den andra parten om ändringar rörande sina utseende myndigheter och behöriga myndigheter.”

Artikel 2

Ikraftträdande

Detta avtal skall ratificeras eller godkännas av parterna enligt deras egna förfaranden. Det träder i kraft den första dagen i den andra månaden efter den dag då parterna växlat noter som bekräftar att deras respektive förfaranden för detta avtals antagande har avslutats.

Artikel 3

Språk

1.   Detta avtal är upprättat i två original på danska, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska, vilka samtliga texter är lika giltiga.

2.   Detta avtal och avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om ömsesidigt erkännande i samband med bedömning av överensstämmelse kommer snarast möjligt att översättas till estniska, lettiska, litauiska, maltesiska, polska, slovakiska, slovenska, tjeckiska och ungerska. Kommittén skall ha rätt att godkänna dessa språkversioner. När dessa språkversioner har godkänts skall de ha samma giltighet som de språkversioner som avses i punkt 1.

TILL BEKRÄFTELSE HÄRAV har undertecknade befullmäktigade ombud med stöd av vederbörliga fullmakter undertecknat detta avtal


Top