EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0957

2006/957/EG: Rådets beslut av den 18 december 2006 om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av en ändring av konventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor

OJ L 386, 29.12.2006, p. 46–49 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 018 P. 240 - 243
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 018 P. 240 - 243
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 007 P. 168 - 171

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/957/oj

29.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 386/46


RÅDETS BESLUT

av den 18 december 2006

om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av en ändring av konventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor

(2006/957/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 175.1 jämförd med artikel 300.2 första stycket första meningen och artikel 300.3 första stycket,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande, och

av följande skäl:

(1)

UNECE:s konvention om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor (”Århuskonventionen”) är avsedd att ge allmänheten vissa rättigheter, och ålägger parter och myndigheter skyldigheter beträffande tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor.

(2)

Europeiska gemenskapen har i enlighet med fördraget, särskilt artikel 175.1, tillsammans med dess medlemsstater behörighet att ingå internationella avtal som bidrar till att de mål som anges i artikel 174.1 i fördraget uppnås och att genomföra de skyldigheter som följer av avtalen.

(3)

Gemenskapen undertecknade Århuskonventionen den 25 juni 1998. Konventionen trädde i kraft den 30 oktober 2001. Gemenskapen godkände konventionen den 17 februari 2005 i enlighet med rådets beslut 2005/370/EG (1)..

(4)

Vid parternas andra möte, som ägde rum den 25–27 maj 2005, antogs en ändring av Århuskonventionen, genom vilken parterna får mer specifika skyldigheter i fråga om allmänhetens deltagande i beslutsprocesser som rör genetiskt modifierade organismer. Tillämplig gemenskapslagstiftning om genetiskt modifierade organismer (2), särskilt Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG av den 12 mars 2001 om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 av den 22 september 2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder, innehåller bestämmelser om allmänhetens deltagande i beslutsprocesser som rör genetiskt modifierade organismer (3); dessa bestämmelser är förenliga med ändringen av Århuskonventionen.

(5)

Ändringen av Århuskonventionen har varit öppen för ratifikation, godkännande eller godtagande av parterna sedan den 27 september 2005. Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater bör vidta de åtgärder som behövs för att i möjligaste mån kunna deponera sina ratifikations-, godkännande- eller godtagandeinstrument samtidigt.

(6)

Ändringen av Århuskonventionen bör godkännas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den ändring av Århuskonventionen avseende allmänhetens deltagande i beslutsprocesser som rör genetiskt modifierade organismer godkänns härmed på gemenskapens vägnar.

Texten till ändringen av Århuskonventionen åtföljer detta beslut.

Artikel 2

1.   Rådets ordförande bemyndigas att utse den eller de personer som skall ha rätt att i enlighet med artikel 14 i Århuskonventionen deponera godkännandeinstrumentet avseende ändringen hos Förenta nationernas generalsekreterare.

2.   Europeiska gemenskapen och de medlemsstater som är parter i Århuskonventionen skall bemöda sig om att deponera sina ratifikations-, godkännande- eller godtagandeinstrument avseende ändringen så snart som möjligt, dock senast den 1 februari 2008.

Artikel 3

Detta beslut skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdad i Bryssel den 18 december 2006.

På rådets vägnar

Ordförande

J.-E. ENESTAM


(1)  EUT L 124, 17.5.2005, s. 1.

(2)  EGT L 106, 17.4.2001, s. 1. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 1830/2003 (EUT L 268, 18.10.2003, s. 24).


BILAGA

Ändring av konventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor

Artikel 6.11

skall ersättas med följande:

”11.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 3.5 skall bestämmelserna i denna artikel inte tillämpas på beslut om att tillåta avsiktlig utsättning i miljön och utsläppande på marknaden av genetiskt modifierade organismer.”.

Artikel 6a

En ny artikel 6a med följande lydelse skall införas efter artikel 6:

”Artikel 6a

Allmänhetens deltagande i beslut om avsiktlig utsättning i miljön och utsläppande på marknaden av genetiskt modifierade organismer

1.   I enlighet med de närmare föreskrifterna i bilaga Ia skall varje part sörja för en tidig och effektiv information och allmänhetens deltagande före beslut om att tillåta avsiktlig utsättning i miljön och utsläppande på marknaden av genetiskt modifierade organismer.

2.   De krav som parterna fastställer enligt bestämmelserna i punkt 1 bör komplettera och ömsesidigt stödja parternas nationella ram för biosäkerhet och överensstämma med målen för Cartagenaprotokollet om biosäkerhet.”.

Bilaga Ia

En ny bilaga Ia med följande lydelse skall införas efter bilaga I:

”Bilaga Ia

Närmare föreskrifter som avses i artikel 6a

1.

I syfte att ge allmänheten tillräcklig möjlighet att yttra sig om förslag till beslut som omfattas av artikel 6a, skall varje part i sitt regelverk fastställa arrangemang för hur allmänheten på ett meningsfullt sätt skall informeras om och kunna delta i besluten, inbegripet en rimlig tidsfrist.

2.

En parts regelverk får i lämpliga fall innehålla undantag från det förfarande för allmänhetens deltagande som anges i denna bilaga enligt följande:

a)

I fråga om avsiktlig utsättning av en genetiskt modifierad organism i miljön i andra syften än utsläppande på marknaden om

i)

sådan utsättning under jämförbara biogeografiska förhållanden redan är godkänd enligt den berörda partens regelverk,

och

ii)

det finns tillräcklig erfarenhet av utsättning av organismen i fråga i jämförbara ekosystem.

b)

I fråga om utsläppande av en genetiskt modifierad organism på marknaden om

i)

utsläppandet redan är godkänt enligt den berörda partens regelverk,

eller

ii)

utsläppandet är avsett för forskning eller kultursamlingar.

3.

Varje part skall i enlighet med sin nationella ram för biosäkerhet på ett lämpligt och effektivt sätt samt i god tid göra en sammanfattning tillgänglig för allmänheten av den anmälan som lämnas in för tillstånd till avsiktlig utsättning av en genetiskt modifierad organism i miljön eller utsläppande av den på marknaden på partens territorium, tillsammans med bedömningsrapporten, om en sådan finns tillgänglig; detta skall dock inte påverka tillämpningen av sekretesslagstiftning som är tillämplig enligt artikel 4.

4.

Parterna får i inget fall betrakta följande information som sekretessbelagd:

a)

En allmän beskrivning av den genetiskt modifierade organismen (de genetiskt modifierade organismerna) i fråga, namn på och adress till den som ansöker om tillstånd till avsiktlig utsättning, avsedda användningar samt, i lämpliga fall, var utsättningen skall ske.

b)

Metoder och planer för övervakning av den genetiskt modifierade organismen (de genetiskt modifierade organismerna) i fråga och för nödingripande.

c)

Miljöriskbedömningen.

5.

Varje part skall säkerställa insynen i beslutsprocesserna och ge allmänheten tillgång till all relevant information om förfarandet. Denna information kan t.ex. innefatta

i)

vilka slags beslut som kan komma att fattas,

ii)

vilken myndighet som ansvarar för beslutet,

iii)

vilka arrangemang för allmänhetens deltagande som är fastställda i enlighet med punkt 1,

iv)

uppgift om från vilken myndighet man kan få relevant information,

v)

uppgift om till vilken myndighet synpunkter kan lämnas in samt inom vilken tid synpunkterna tas emot.

6.

De åtgärder som har vidtagits i enlighet med punkt 1 skall innefatta en möjlighet för allmänheten att på lämpligt sätt lämna alla synpunkter, upplysningar, analyser eller åsikter som den anser vara relevanta för den föreslagna avsiktliga utsättningen, inbegripet utsläppande på marknaden.

7.

Varje part skall bemöda sig om att se till att när beslut fattas om att tillåta avsiktlig utsättning i miljön av genetiskt modifierade organismer, inklusive utsläppande på marknaden, vederbörlig hänsyn tas till vad som framkommit vid förfarandet för allmänhetens deltagande enligt punkt 1.

8.

Parterna skall, när en myndighet har fattat ett beslut i enlighet med denna bilaga, sörja för att beslutet, tillsammans med de skäl och överväganden som det är grundat på, offentliggörs.”.


Top