EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0954

2006/954/EG: Rådets beslut av den 18 December 2006 om godkännande av Europeiska gemenskapens anslutning till Genèveakten till Haagöverenskommelsen om internationell registrering av industriella formgivningar, antagen i Genève den  2 juli 1999

OJ L 386, 29.12.2006, p. 28–43 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 17 Volume 003 P. 25 - 40
Special edition in Romanian: Chapter 17 Volume 003 P. 25 - 40
Special edition in Croatian: Chapter 17 Volume 002 P. 114 - 129

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/954/oj

29.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 386/28


RÅDETS BESLUT

av den 18 December 2006

om godkännande av Europeiska gemenskapens anslutning till Genèveakten till Haagöverenskommelsen om internationell registrering av industriella formgivningar, antagen i Genève den 2 juli 1999

(2006/954/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 308 jämförd med artikel 300.2 första stycket andra meningen och artikel 300.3 första stycket,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande, och

med beaktande av Europaparlamentets yttrande,

av följande skäl:

(1)

Syftet med rådets förordning (EG) nr 6/2002 av den 12 december 2001 om gemenskapsformgivning (1), vars grund är artikel 308 i fördraget, är att skapa en väl fungerande marknad som erbjuder villkor som liknar dem som råder på en nationell marknad. För att skapa en marknad av detta slag och göra den alltmer enhetlig upprättades enligt den förordningen systemet för gemenskapsformgivning genom vilket företag genom ett enda förfarande kan erhålla gemenskapsformskydd med enhetlig omfattning och samma verkan på hela gemenskapens territorium.

(2)

Efter förberedelser som inleddes och genomfördes av Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (WIPO) under medverkan av de medlemsstater som är medlemmar av Haagunionen, de medlemsstater som inte är medlemmar av Haagunionen och Europeiska gemenskapen, antog den diplomatkonferens som sammankallats i det syftet i Genève den 2 juli 1999 Genèveakten till Haagöverenskommelsen om internationell registrering av industriella formgivningar (nedan kallad ”Genèveakten”).

(3)

Genèveakten antogs för att införa vissa nyheter i systemet för internationellt inlämnande av industriella formgivningar enligt Londonakten, antagen den 2 juni 1934, och Haagakten, antagen den 28 november 1960.

(4)

Målen för Genèveakten är att utsträcka Haagsystemet för internationell registrering till nya medlemmar och att göra systemet mer attraktivt för sökande. Jämfört med Londonakten och Haagakten är en av de viktigaste nyheterna att en mellanstatlig organisation som driver en myndighet som kan meddela skydd för formgivningar med verkan på den organisationens territorium får ansluta sig till Genèveakten.

(5)

Möjligheten för en mellanstatlig organisation med en regional myndighet för registrering av formgivningar att ansluta sig till Genèveakten infördes särskilt för att göra det möjligt för gemenskapen att ansluta sig till akten och därigenom till Haagunionen.

(6)

Genèveakten trädde i kraft den 23 december 2003 och började tillämpas den 1 april 2004. Den 1 januari 2003 började Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och formgivning) ta emot ansökningar om registrerade gemenskapsformgivningar, och den första ingivningsdagen fastställdes till den 1 april 2003.

(7)

Systemet med gemenskapsformgivning och systemet för internationell registrering enligt Genèveakten kompletterar varandra. Systemet med gemenskapsformgivning tillhandahåller ett fullständigt och enhetligt regionalt system för registrering av formgivning som omfattar hela gemenskapens territorium. Haagöverenskommelsen utgör ett avtal som centraliserar förfarandet för formskydd på de designerade avtalsslutande parternas territorium.

(8)

Om en koppling upprättas mellan systemet för gemenskapsformgivning och systemet för internationell registrering enligt Genèveakten kan formgivare genom en enda internationell ansökan få skydd för sina formgivningar i gemenskapen enligt systemet för gemenskapsformgivning samt i och utanför gemenskapen enligt Genèveakten på de territorier som den omfattar.

(9)

Upprättandet av en koppling mellan systemet för gemenskapsformgivning och systemet för internationell registrering enligt Genèveakten kommer dessutom att främja en harmonisk utveckling av näringsverksamheten, undanröja snedvridning av konkurrensen, vara kostnadseffektiv och öka den inre marknadens grad av integration och funktion. Därför behöver gemenskapen ansluta sig till Genèveakten för att göra systemet med gemenskapsformgivning mer attraktivt.

(10)

Kommissionen bör bemyndigas att företräda gemenskapen i Haagunionens församling efter det att gemenskapen har anslutit sig till Genèveakten.

(11)

Detta beslut påverkar inte medlemsstaternas rätt att medverka i Haagunionens församling när det gäller deras nationella formgivningar.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genèveakten till Haagöverenskommelsen om internationell registrering av industriella formgivningar, antagen i Genève den 2 juli 1999 (nedan kallad ”Genèveakten”) godkänns härmed på gemenskapens vägnar för de frågor där den är behörig.

Texten till Genèveakten åtföljer detta beslut.

Artikel 2

1.   Rådets ordförande bemyndigas härmed att deponera anslutningsinstrumentet hos generaldirektören för Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten från och med den dag då rådet och kommissionen har antagit de åtgärder som är nödvändiga för att upprätta en koppling mellan gemenskapens formskyddslagstiftning och Genèveakten.

2.   De förklaringar som bifogas detta beslut skall göras i anslutningsinstrumentet.

Artikel 3

1.   Kommissionen bemyndigas härmed att företräda Europeiska gemenskapen vid sammanträdena i Haagunionens församling som anordnas inom ramen för Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten.

2.   I alla frågor som omfattas av gemenskapens behörighet i fråga om gemenskapsformgivning skall kommissionen förhandla i Haagunionens församling på gemenskapens vägnar och enligt följande villkor:

a)

Den ståndpunkt som gemenskapen får anta i församlingen skall förberedas av den relevanta rådsarbetsgruppen, eller om så inte är möjligt vid möten på plats som sammankallas under arbetet inom ramen för Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten.

b)

Beträffande beslut som innebär ändring av förordning (EG) nr 6/2002 eller någon annan av rådets rättsakter som kräver enhällighet skall gemenskapens ståndpunkt antas av rådet med enhällighet på förslag av kommissionen.

c)

Beträffande andra beslut som påverkar gemenskapens formskyddslagstiftning skall gemenskapens ståndpunkt antas av rådet med kvalificerad majoritet på förslag av kommissionen.

Utfärdat i Bryssel den 18 December 2006

På rådets vägnar

Ordförande

J.-E. ENESTAM


(1)  EGT L 3, 5.1.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom 2003 års anslutningsakt.


BILAGA

Genèveakten av den 2 juli 1999

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INLEDANDE BESTÄMMELSER

Artikel 1:

Förkortningar

Artikel 2:

Tillämpbarhet av annat skydd i enlighet med de avtalsslutande parternas lagstiftning och vissa internationella avtal

KAPITEL I

INTERNATIONELL ANSÖKAN OCH INTERNATIONELL REGISTRERING

Artikel 3:

Rätt att inlämna internationell ansökan

Artikel 4:

Förfarande för inlämnande av internationell ansökan

Artikel 5:

Den internationella ansökans innehåll

Artikel 6:

Prioritet

Artikel 7:

Designeringsavgifter

Artikel 8:

Rättelser av oriktigheter

Artikel 9:

Ingivningsdag för internationell ansökan

Artikel 10:

Internationell registrering, datum för internationell registrering, offentliggörande och konfidentiella kopior av internationell ansökan

Artikel 11:

Uppskjutet offentliggörande

Artikel 12:

Avslag

Artikel 13:

Särskilda krav på formgivningens enhetlighet

Artikel 14:

Verkan av internationell registrering

Artikel 15:

Ogiltigförklaring

Artikel 16:

Registrering av ändringar och andra frågor rörande internationella registreringar

Artikel 17:

Ursprunglig skyddstid och förnyelse av internationell registrering samt skyddets längd

Artikel 18:

Information om offentliggjorda internationella registreringar

KAPITEL II

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Artikel 19:

Gemensam myndighet för flera stater

Artikel 20:

Medlemskap i Haagunionen

Artikel 21:

Församling

Artikel 22:

Internationell byrå

Artikel 23:

Finanser

Artikel 24:

Tillämpningsföreskrifter

KAPITEL III

REVISION OCH ÄNDRINGAR

Artikel 25:

Revision av denna akt

Artikel 26:

Ändringar av vissa artiklar med beslut av församlingen

KAPITEL IV

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 27:

Att bli part i denna akt

Artikel 28:

Datum för verkan av ratificering och anslutning

Artikel 29:

Reservationsförbud

Artikel 30:

Förklaringar av de avtalsslutande parterna

Artikel 31:

Tillämpbarhet av 1934 års och 1960 års akter

Artikel 32:

Uppsägning av denna akt

Artikel 33:

Avtalsspråk. Undertecknande

Artikel 34:

Depositarie

INLEDANDE BESTÄMMELSER

Artikel 1

Förkortningar

I denna akt gäller följande definitioner:

i)

Haagöverenskommelsen: Haagöverenskommelsen om internationell inlämning av industriella formgivningar, härigenom omdöpt till Haagöverenskommelsen om internationell registrering av industriella formgivningar.

ii)

denna akt: Haagöverenskommelsen i den lydelse den får genom denna akt.

iii)

tillämpningsföreskrifter: tillämpningsföreskrifter enligt denna akt.

iv)

föreskriven: föreskriven enligt tillämpningsföreskrifterna.

v)

Pariskonventionen: Pariskonventionen för skydd av den industriella äganderätten, undertecknad i Paris den 20 mars 1 883, i dess reviderade och ändrade lydelse.

vi)

internationell registrering: internationell registrering av en industriell formgivning i enlighet med denna akt.

vii)

internationell ansökan: ansökan om internationell registrering.

viii)

internationellt register: den officiella samling av uppgifter om internationella registreringar som förs av den internationella byrån, avseende sådana uppgifter som denna akt eller tillämpningsföreskrifterna kräver eller medger lagras, oavsett medium för lagring av uppgifterna.

ix)

person: en fysisk eller juridisk person.

x)

sökande: den person i vars namn en internationell ansökan lämnas.

xi)

innehavare: den person i vars namn en internationell ansökan är registrerad i det internationella registret.

xii)

mellanstatlig organisation: en mellanstatlig organisation som har rätt att bli part i denna akt i enlighet med artikel 27.1 ii.

xiii)

avtalsslutande part: alla stater och mellanstatliga organisationer som är parter i denna akt.

xiv)

sökandens avtalsslutande part: den avtalsslutande part eller en av de avtalsslutande parter från vilka den sökande härleder sin rätt att lämna en internationell ansökan i kraft av att med avseende på den avtalsslutande parten uppfylla minst ett av de villkor som anges i artikel 3. Om det finns två eller flera avtalsslutande parter från vilka sökanden enligt artikel 3 kan härleda sin rätt att lämna en internationell ansökan, avses med ”sökandens avtalsslutande part” den av dessa avtalsslutande parter som anges som sådan i den internationella ansökan.

xv)

en avtalsslutande parts territorium: om den avtalsslutande parten är en stat den statens territorium, och om den avtalsslutande parten är en mellanstatlig organisation det territorium på vilket den internationella organisationens grundande fördrag är tillämpligt.

xvi)

myndighet: det organ som av en avtalsslutande part fått i uppdrag att skydda formgivningar med verkan på den avtalsslutande partens territorium.

xvii)

granskande myndighet: en myndighet som ex officio granskar ansökningar om skydd av industriella formgivningar som lämnats till den åtminstone för att avgöra om de industriella formgivningarna uppfyller nyhetskravet.

xviii)

designering: en begäran om att en internationell registrering skall ha verkan i en avtalsslutande part, samt anteckning om denna begäran i det internationella registret.

xix)

designerad avtalsslutande part och designerad myndighet: den avtalsslutande part respektive den avtalsslutande parts myndighet på vilken en designering är tillämplig.

xx)

1934 års akt: den akt som undertecknades i London den 2 juni 1934 till Haagöverenskommelsen.

xxi)

1960 års akt: den akt som undertecknades i Haag den 28 november 1960 till Haagöverenskommelsen.

xxii)

1961 års tilläggsakt: den akt som undertecknades i Monaco den 18 november 1961 till 1934 års akt.

xxiii)

1967 års tilläggsakt: den tilläggsakt som undertecknades i Stockholm den 14 juli 1967, i dess ändrade lydelse, till Haagöverenskommelsen.

xxiv)

union: Haagunionen, inrättad genom Haagöverenskommelsen av den 6 november 1925 och reviderad genom 1934 och 1960 års akter, 1961 års tilläggsakt, 1967 års tilläggsakt och denna akt.

xxv)

församling: den församling som avses i artikel 21.1 a eller varje organ som ersätter den församlingen.

xxvi)

organisationen: Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten.

xxvii)

generaldirektören: organisationens generaldirektör.

xxviii)

den internationella byrån: organisationens internationella byrå.

xxix)

ratificeringsinstrument: skall anses omfatta även instrument för godkännande eller godtagande.

Artikel 2

Tillämpbarhet av annat skydd i enlighet med de avtalsslutande parternas lagstiftning och vissa internationella avtal

1.   [De avtalsslutande parternas lagstiftning och vissa internationella avtal] Bestämmelserna i denna akt skall inte påverka tillämpningen av eventuellt starkare skydd som kan uppstå till följd av en avtalsslutande parts lagstiftning, och de skall inte heller på något sätt påverka det skydd som tillerkänns konstverk och brukskonst i kraft av internationella avtal och konventioner om upphovsrätt, eller skyddet för industriella formgivningar enligt det avtal om handelsrelaterade aspekter på immateriella rättigheter som är fogat till överenskommelsen om upprättandet av världshandelsorganisationen.

2.   [Skyldighet att följa Pariskonventionen] Varje avtalsslutande part skall följa de av Pariskonventionens bestämmelser som avser industriella formgivningar.

KAPITEL I

INTERNATIONELL ANSÖKAN OCH INTERNATIONELL REGISTRERING

Artikel 3

Rätt att inlämna internationell ansökan

Varje person som är medborgare i en stat som är avtalsslutande part eller en stat som är medlem i en mellanstatlig organisation som är avtalsslutande part, eller är bosatt eller stadigvarande vistas i eller har ett faktiskt och verkligt industriellt eller kommersiellt driftsställe på en avtalsslutande parts territorium skall ha rätt att inlämna en internationell ansökan.

Artikel 4

Förfarande för inlämnande av internationell ansökan

1.   [Direkt eller indirekt inlämnande]

a)

Internationell ansökan får efter sökandens val lämnas antingen direkt till den internationella byrån eller via myndigheten i sökandens avtalsslutande part.

b)

Utan hinder av vad som sägs under a får alla avtalsslutande parter i en förklaring underrätta generaldirektören om att internationella ansökningar inte får lämnas via dess myndighet.

2.   [Vidarebefordringsavgift för indirekt inlämnande] Myndigheten i en avtalsslutande part får kräva att sökanden betalar en vidarebefordringsavgift till dess budget för alla internationella ansökningar som lämnas via den.

Artikel 5

Den internationella ansökans innehåll

1.   [Obligatoriskt innehåll i den internationella ansökan] Den internationella ansökan skall vara på föreskrivet språk eller på ett av de föreskrivna språken och skall innehålla eller åtföljas av

i)

en begäran om internationell registrering enligt denna akt,

ii)

föreskrivna uppgifter om sökanden,

iii)

föreskrivet antal kopior av en avbildning eller om sökanden så önskar flera olika avbildningar av den formgivning som den internationella ansökan avser, presenterat på föreskrivet sätt; om den industriella formgivningen är tvådimensionell och en begäran om uppskjutet offentliggörande lämnas i enlighet med punkt 5, får dock den internationella ansökan istället för avbildningar åtföljas av föreskrivet antal prover på den industriella formgivningen,

iv)

uppgift om den eller de produkter som utgör den industriella formgivningen eller på vilka den industriella formgivningen skall användas, enligt vad som är föreskrivet,

v)

uppgift om designerade avtalsslutande parter,

vi)

föreskrivna avgifter,

vii)

alla andra föreskrivna element.

2.   [Ytterligare obligatoriskt innehåll i den internationella ansökan]

a)

Varje avtalsslutande part vars myndighet är en granskande myndighet och vars lagstiftning vid den tidpunkt när den ansluter sig till denna akt som kräver att en ansökan om meddelande av skydd för industriella formgivningar skall innehålla något av de element som anges under b för att den ansökan skall tilldelas en ingivningsdag, får i en förklaring anmäla dessa element till generaldirektören.

b)

De element som får anmälas enligt a är

i)

uppgift om identitet på den som har skapat den industriella formgivning som ansökan avser,

ii)

en kortfattad beskrivning av avbildningen eller de karakteristiska egenskaperna hos den industriella formgivning som ansökan avser,

iii)

ett krav.

c)

Om den internationella ansökan innehåller en designering av en avtalsslutande part som lämnat en anmälan enligt a skall den också enligt vad som är föreskrivet innehålla alla element som den anmälan avsåg.

3.   [Annat tänkbart innehåll i den internationella ansökan] Den internationella ansökan får innehålla eller åtföljas av sådana andra element som anges i tillämpningsföreskrifterna.

4.   [Flera formgivningar i samma internationella ansökan] Med förbehåll för eventuella föreskrivna villkor får en internationell ansökan innehålla två eller flera industriella formgivningar.

5.   [Begäran om uppskjutet offentliggörande] Den internationella ansökan får innehålla en begäran om uppskjutet offentliggörande.

Artikel 6

Prioritet

1.   [Anspråk på prioritet]

a)

Den internationella ansökan får innehålla en förklaring enligt artikel 4 i Pariskonventionen om anspråk på prioritet från en eller flera tidigare ansökningar som lämnats i eller avseende alla länder som är part i den konventionen eller alla medlemmar i Världshandelsorganisationen.

b)

Det får föreskrivas i tillämpningsföreskrifterna att den förklaring som avses under a får avges efter det att den internationella ansökan lämnats. I så fall skall det i tillämpningsföreskrifterna föreskrivas inom vilken tidsfrist en sådan förklaring får avges.

2.   [Internationell ansökan som grund för anspråk på prioritet] Den internationella ansökan skall från och med den dag den lämnas in och oavsett hur den sedan bedöms vara likvärdig med ett vederbörligt inlämnande i enlighet med artikel 4 i Pariskonventionen.

Artikel 7

Designeringsavgifter

1.   [Föreskriven designeringsavgift] De föreskrivna avgifterna skall med beaktande av vad som sägs i punkt 2 omfatta en designeringsavgift för varje designerad avtalsslutande part.

2.   [Individuell designeringsavgift] Varje avtalsslutande part vars myndighet är en granskande myndighet och varje avtalsslutande part som är en mellanstatlig organisation får i en förklaring underrätta generaldirektören när det gäller en internationell ansökan där den designeras och när det gäller en förnyelse av en internationell registrering som härrör från en sådan internationell ansökan att den föreskrivna designeringsavgift som avses i punkt 1 skall ersättas med en individuell designeringsavgift, vars belopp skall anges i förklaringen och kan ändras i senare förklaringar. Beloppet får fastställas av denna avtalsslutande part för den ursprungliga skyddstiden och för varje förnyelse eller för den längsta skyddstid som den avtalsslutande parten ifråga tillåter. Den får dock inte överskrida motsvarande belopp som den avtalsslutande partens myndighet skulle ha rätt att erhålla från en sökande med avseende på skydd för en likvärdig period av samma antal industriella formgivningar, med avdrag för de besparingar som blir följden av det internationella förfarandet.

3.   [Överföring av designeringsavgifter] De designeringsavgifter som avses i punkterna 1–2 skall överföras av den internationella byrån till de avtalsslutande parter som avgifterna erlades för.

Artikel 8

Rättelser av oriktigheter

1.   [Granskning av internationell ansökan] Om den internationella byrån finner att en internationell ansökan när den internationella byrån tar emot den inte uppfyller kraven i denna akt eller i tillämpningsföreskrifterna, skall den uppmana sökanden att göra nödvändiga rättelser inom föreskriven tid.

2.   [Icke rättade oriktigheter]

a)

Om sökanden inte hörsammar uppmaningen inom föreskriven tid skall den internationella ansökan, med förbehåll för vad som sägs under b, betraktas som tillbakadragen.

b)

I fall av oriktighet som rör artikel 5.2 eller ett särskilt krav som en avtalsslutande part anmält till generaldirektören i enlighet med tillämpningsföreskrifterna och om sökanden inte hörsammar uppmaningen inom föreskriven tid, skall den internationella ansökan betraktas som inte innehållande designering av den avtalsslutande parten.

Artikel 9

Ingivningsdag för internationell ansökan

1.   [Direkt ingiven internationell ansökan] När den internationella ansökan ges in direkt till den internationella byrån skall ingivningsdag, med förbehåll för vad som sägs i punkt 3, vara den dag då den internationella byrån tar emot den internationella ansökan.

2.   [Indirekt ingiven internationell ansökan] När den internationella ansökan ges in via myndigheten i sökandens avtalsslutande part skall ingivningsdag bestämmas i enlighet med vad som föreskrivs.

3.   [Internationell ansökan med vissa oriktigheter] Om en internationell ansökan den dag den tas emot av den internationella byrån är behäftad med en oriktighet som enligt vad som är föreskrivet skall betraktas som en oriktighet som medför att den internationell ansökans ingivningsdag senareläggs, skall ingivningsdagen vara den dag då rättelse av en sådan oriktighet tas emot av den internationella byrån.

Artikel 10 (1)

Internationell registrering, datum för internationell registrering, offentliggörande och konfidentiella kopior av internationell ansökan

1.   [Internationell registrering] Den internationella byrån skall registrera varje industriell formgivning som är föremål för en internationell ansökan omedelbart när den tar emot den internationella ansökan, eller om en uppmaning om rättelser enligt artikel 8 lämnas, omedelbart när den tar emot rättelserna. Registreringen skall ske oavsett om offentliggörandet är uppskjutet i enlighet med artikel 11.

2.   [Datum för internationell registrering]

a)

Med förbehåll för vad som sägs under b skall datum för internationell registrering vara den internationella ansökans ingivningsdag.

b)

Om den internationella ansökan den dag då den tas emot av den internationella byrån är behäftad med en oriktighet som rör artikel 5.2, skall datum för internationell registrering vara den tidpunkt som infaller sist av det datum då rättelsen för denna oriktighet tas emot av den internationella byrån eller den internationella ansökans ingivningsdag.

3.   [Offentliggörande]

a)

Den internationella registreringen skall offentliggöras av den internationella byrån. Ett sådant offentliggörande skall i alla avtalsslutande parter betraktas som ett tillräckligt offentliggörande, och inget annat offentliggörande får krävas av innehavaren.

b)

Den internationella byrån skall skicka en kopia av offentliggörandet av den internationella registreringen till varje designerad myndighet.

4.   [Bevarande av sekretess före offentliggörande] Med förbehåll för punkt 5 och artikel 11.4 b skall den internationella byrån bevara sekretessen för varje internationell ansökan och varje internationell registrering till dess att de offentliggörs.

5.   [Konfidentiella kopior]

a)

Den internationella byrån skall omedelbart efter det att registreringen skett skicka en kopia av den internationella registreringen, tillsammans med alla relevanta förklaringar, handlingar och prover som åtföljer den internationella ansökan, till varje myndighet som anmält till den internationella byrån att den vill ta emot sådana kopior och har designerats i den internationella ansökan.

b)

Myndigheten skall till dess att den internationella byrån offentliggör den internationella registreringen bevara sekretessen för varje internationell registrering av vilken en kopia skickats till den av den internationella byrån, och får använda denna kopia enbart för att granska den internationella registreringen och ansökningar om skydd av industriella formgivningar som lämnas i eller avseende den avtalsslutande part för vilken myndigheten är behörig. Den får särskilt inte avslöja innehållet i en sådan internationell registrering för andra personer utanför myndigheten än innehavaren av den internationella registreringen, utom för administrativa eller rättsliga förfaranden avseende en tvist om rätten att lämna den internationella ansökan som den internationella registreringen bygger på. Vid ett sådant administrativt eller rättsligt förfarande får innehållet i den internationella registreringen bara avslöjas i förtroende för parterna i förfarandet, vilka skall vara skyldiga att respektera avslöjandets konfidentiella karaktär.

Artikel 11

Uppskjutet offentliggörande

1.   [Bestämmelser i de avtalsslutande parternas lagstiftning om uppskjutet offentliggörande]

a)

Om en avtalsslutande parts lagstiftning medger uppskjutande av offentliggörandet av en formgivning under en period som är kortare än den föreskrivna perioden, skall den avtalsslutande parten i en förklaring underrätta generaldirektören om tillåten period för uppskjutande.

b)

Om en avtalsslutande parts lagstiftning inte medger uppskjutande av offentliggörandet av en industriell formgivning, skall den avtalsslutande parten i en förklaring underrätta generaldirektören om detta.

2.   [Uppskjutet offentliggörande] Om den internationella ansökan innehåller en begäran om uppskjutet offentliggörande skall offentliggörandet äga rum

i)

om ingen av de avtalsslutande parter som designeras i den internationella ansökan har gjort en förklaring enligt punkt 1, när den föreskrivna perioden löper ut,

eller

ii)

om någon av de avtalsslutande parter som designeras i den internationella ansökan har gjort en förklaring enligt punkt 1 a, när den period som avses i en sådan förklaring löper ut, eller om mer än en sådan avtalsslutande part är designerad, när den kortaste period som avses i en sådan förklaring löper ut.

3.   [Handläggning av begäran om uppskjutet offentliggörande när uppskjutande inte är möjligt under tillämplig lagstiftning] Om ett uppskjutet offentliggörande har begärts och någon av de avtalsslutande parter som designeras i den internationella ansökan har gjort en förklaring enligt punkt 1 b att uppskjutet offentliggörande inte är möjligt enligt dess lagstiftning

i)

skall den internationella byrån, med förbehåll för vad som sägs under ii, underrätta sökanden om detta; om sökanden inom den föreskrivna perioden inte genom skriftlig underrättelse till den internationella byrån drar tillbaka designeringen av denna avtalsslutande part skall den internationella byrån bortse från begäran om uppskjutet offentliggörande,

ii)

skall den internationella byrån, om den internationella ansökan istället för avbildningar av den industriella formgivningen åtföljdes av prover på den industriella formgivningen, bortse från designeringen av denna avtalsslutande part samt underrätta sökanden om detta.

4.   [Begäran om tidigarelagt offentliggörande eller om särskild tillgång till den internationella registreringen]

a)

När som helst under den uppskjutandeperiod som är tillämplig enligt punkt 2 får innehavaren begära offentliggörande av något eller alla industriella formgivningar som den internationella registreringen avser, varvid uppskjutandeperioden med avseende på en sådan industriell formgivning eller sådana industriella formgivningar skall anses ha löpt ut den dag då en sådan begäran togs emot av den internationella byrån.

b)

Innehavaren får också när som helst under den uppskjutandeperiod som är tillämplig enligt punkt 2 be den internationella byrån att förse en tredje man som anges av innehavaren med ett utdrag ur eller tillgång till någon eller alla de industriella formgivningar som den internationella registreringen avser.

5.   [Tillbakadragande och begränsning]

a)

Om innehavaren när som helst under den uppskjutandeperiod som är tillämplig enligt punkt 2 drar tillbaka den internationella registreringen med avseende på alla designerade avtalsslutande parter, skall den eller de industriella formgivningar som den internationella registreringen avser inte offentliggöras.

b)

Om innehavaren när som helst under den uppskjutandeperiod som är tillämplig enligt punkt 2 begränsar den internationella registreringen med avseende på alla designerade avtalsslutande parter till en eller några av de industriella formgivningar som den internationella registreringen avser, skall den eller de andra industriella formgivningar som den internationella registreringen avser inte offentliggöras.

6.   [Offentliggörande och tillhandahållande av avbildningar]

a)

Vid utgången av en eventuell uppskjutandeperiod som är tillämplig enligt bestämmelserna i denna artikel skall den internationella byrån mot betalning av föreskrivna avgifter offentliggöra den internationella registreringen. Om sådana avgifter inte betalas i föreskriven ordning, skall den internationella registreringen annulleras och offentliggörande skall inte ske.

b)

Om den internationella ansökan åtföljdes av ett eller flera prover på den industriella formgivningen i enlighet med artikel 5.1 iii skall innehavaren lämna föreskrivet antal kopior av en avbildning av varje industriell formgivning som den ansökan avser till den internationella byrån inom föreskriven tid. I den mån innehavaren inte gör detta skall den internationella registreringen annulleras och offentliggörande skall inte ske.

Artikel 12

Avslag

1.   [Rätt till avslag] Myndigheten i varje designerad avtalsslutande part får, om förutsättningarna för beviljande av skydd enligt den avtalsslutande partens lagstiftning inte är uppfyllda med avseende på något eller alla de industriella formgivningar som den internationella ansökan avser, avslå verkan helt eller delvis av den internationella registreringen på den avtalsslutande partens territorium, varvid gäller att ingen myndighet får avslå verkan helt eller delvis av någon internationell registrering med hänvisning till att kraven på den internationella ansökans form eller innehåll i enlighet med denna akt eller tillämpningsföreskrifterna eller gäller utöver eller är annorlunda än de kraven inte är uppfyllda enligt den aktuella avtalsslutande partens lagstiftning.

2.   [Anmälan av avslag]

a)

Avslag på verkan av en internationell registrering skall anmälas av myndigheten till den internationella byrån i en avslagsanmälan inom föreskriven tid.

b)

I varje avslagsanmälan skall anges de skäl som avslaget grundar sig på.

3.   [Översändande av avslagsanmälan. Rättsmedel]

a)

Den internationella byrån skall utan dröjsmål översända en kopia av avslagsanmälan till innehavaren.

b)

Innehavaren skall ha samma tillgång till rättsmedel som om den industriella formgivning som avses i den internationella registreringen hade varit föremål för en ansökan om skydd enligt den lagstiftning som är tillämplig på den myndighet som meddelade avslaget. Sådana rättsmedel skall åtminstone omfatta möjligheten till ny granskning, prövning av avslaget och överklagande av avslaget.

4.    (2). [Tillbakadragande av avslaget] Varje avslag får när som helst dras tillbaka helt eller delvis av den myndighet som meddelade det.

Artikel 13

Särskilda krav på formgivningens enhetlighet

1.   [Anmälan av särskilda krav] Varje avtalsslutande part vars lagstiftning vid den tidpunkt när den ansluter sig till denna akt kräver att formgivningar som avses i samma ansökan uppfyller ett villkor om enhetlighet i fråga om utformning, produktion eller användning eller tillhör samma grupp eller uppsättning av föremål eller att bara en oberoende och särpräglad formgivning får avses i en enda ansökan, får i en förklaring anmäla detta till generaldirektören. Ingen sådan förklaring skall dock påverka sökandens rätt att ta med två eller flera formgivningar i en internationell ansökan i enlighet med artikel 5.4, även om en avtalsslutande part som lämnat en sådan förklaring designeras i den.

2.   [Förklaringens verkan] Alla sådana förklaringar skall göra det möjligt för myndigheten hos den avtalsslutande part som har lämnat förklaringen att avslå verkan av en internationell registrering i enlighet med artikel 12.1 i väntan på att de krav som den avtalsslutande parten anmält uppfylls.

3.   [Tilläggsavgift vid uppdelning av registrering] Om en internationell registrering efter avslagsanmälan enligt punkt 2 delas upp inför den aktuella myndigheten för att övervinna ett sådant skäl för avslag som anges i anmälan, skall den myndigheten ha rätt att ta ut en avgift för varje ytterligare internationell ansökan som hade varit nödvändig för att undvika det skälet för avslag.

Artikel 14

Verkan av internationell registrering

1.   [Verkan som ansökan enligt tillämplig lagstiftning] Den internationella registreringen skall ha, från och med datum för internationell registrering, åtminstone samma verkan i varje designerad avtalsslutande part som en vederbörligen lämnad ansökan om meddelande av skydd av industriell formgivning enligt den avtalsslutande partens lagstiftning.

2.   [Verkan som meddelande av skydd enligt tillämplig lagstiftning]

a)

I varje avtalsslutande part vars myndighet inte har anmält avslag i enlighet med artikel 12 skall den internationella registreringen ha samma verkan som meddelande av skydd av industriell formgivning enligt den avtalsslutande partens lagstiftning senast från och med utgången av den period under vilken den hade möjlighet att anmäla avslaget, eller om en avtalsslutande part har lämnat en förklaring i enlighet med tillämpningsföreskrifterna senast vid den tidpunkt som anges i den förklaringen.

b) (3)

Om en designerad avtalsslutande parts myndighet har anmält ett avslag och därefter helt eller delvis dragit tillbaka detta avslag, skall den internationella registreringen i den omfattning avslaget har dragits tillbaka ha samma verkan i den avtalsslutande parten som meddelande av skydd av industriell formgivning enligt den avtalsslutande partens lagstiftning senast från den dag då avslaget drogs tillbaka.

c)

Den verkan som den internationella registreringen ges enligt denna punkt skall äga tillämpning på industriella formgivningar som avses i den registrering som den designerade myndigheten tar emot från den internationella byrån, eller i förekommande fall i dess ändrade lydelse enligt förfarandet vid den myndigheten.

3.   [Förklaring om verkan av designering av sökandens avtalsslutande part]

a)

Varje avtalsslutande part vars myndighet är en granskande myndighet får i en förklaring anmäla till generaldirektören att när den är sökandens avtalsslutande part skall designering av den avtalsslutande parten i en internationell registrering vara utan verkan.

b)

När en avtalsslutande part som lämnat en sådan förklaring som avses under a anges i en internationell ansökan som både sökandens avtalsslutande part och som en designerad avtalsslutande part skall den internationella byrån bortse från designeringen av den avtalsslutande parten.

Artikel 15

Ogiltigförklaring

1.   [Krav på svarsrätt] De behöriga myndigheterna i en designerad avtalsslutande part får inte helt eller delvis ogiltigförklara den internationella registreringens verkan på sitt territorium utan att innehavaren i god tid fått tillfälle att hävda sin rätt.

2.   [Underrättelse om ogiltigförklaring] Myndigheten i den avtalsslutande part på vars territorium den internationella registreringen har ogiltigförklarats skall när den får kännedom om ogiltigförklaringen underrätta den internationella byrån om detta.

Artikel 16

Registrering av ändringar och andra frågor rörande internationella registreringar

1.   [Registrering av ändringar och andra frågor] Den internationella byrån skall i enlighet med vad som är föreskrivet i det internationella registret registrera

i)

alla ändringar i äganderätten till den internationella registreringen med avseende på någon eller alla designerade avtalsslutande parter och med avseende på någon eller alla industriella formgivningar som den internationella registreringen avser, förutsatt att den nya ägaren har rätt att lämna en internationell ansökan enligt artikel 3,

ii)

alla ändringar av innehavarens namn eller adress,

iii)

utnämning av ett ombud för sökanden eller innehavaren och alla andra relevanta uppgifter om ett sådant ombud,

iv)

alla tillbakadraganden som innehavaren gör av den internationella registreringen med avseende på någon eller alla designerade avtalsslutande parter,

v)

alla begränsningar som innehavaren gör av den internationella registreringen med avseende på någon eller alla designerade avtalsslutande parter, av en eller några av de industriella formgivningar som den internationella registreringen avser,

vi)

alla ogiltigförklaringar som en designerad avtalsslutande parts behöriga myndigheter gör av verkan på den avtalsslutande partens territorium av den internationella registreringen med avseende på någon eller alla av de industriella formgivningar som den internationella registreringen avser,

vii)

alla andra relevanta uppgifter som anges i tillämpningsföreskrifterna om rätten till någon eller alla de industriella formgivningar som den internationella registreringen avser.

2.   [Verkan av registrering i det internationella registret] Alla registreringar som avses under punkt 1 i, ii, iv, v, vi och vii ovan skall ha samma verkan som om de hade gjorts i registret hos myndigheten i den aktuella avtalsslutande parten, med förbehåll för att en avtalsslutande part i en förklaring får anmäla till generaldirektören att en sådan registrering som avses i punkt 1 i inte skall ha verkan i den avtalsslutande parten förrän den avtalsslutande partens myndighet har tagit emot sådana intyg eller handlingar som anges i den förklaringen.

3.   [Avgifter] Alla registreringar som anges i punkt 1 får beläggas med avgift.

4.   [Offentliggörande] Den internationella byrån skall offentliggöra ett meddelande om alla registreringar som görs enligt punkt 1. Den skall skicka en kopia av offentliggörandet av meddelandet till myndigheten i var och en av de berörda avtalsslutande parterna.

Artikel 17

Ursprunglig skyddstid och förnyelse av internationell registrering samt skyddets längd

1.   [Ursprunglig skyddstid för internationell registrering] Den internationella registreringen skall ha verkan i en ursprunglig skyddstid om fem år räknad från datum för internationell registrering.

2.   [Förnyelse av internationell registrering] Den internationella registreringen får förnyas för ytterligare perioder om fem år enligt föreskrivet förfarande och mot betalning av föreskrivna avgifter.

3.   [Skyddets längd i designerade avtalsslutande parter]

a)

Förutsatt att den internationella registreringen förnyas och med förbehåll för vad som sägs under b skall skyddets längd i var och en av de avtalsslutande parterna vara 15 år räknat från datum för internationell registrering.

b)

När en designerad avtalsslutande parts lagstiftning medger en skyddstid på mer än 15 år för en industriell formgivning som beviljats skydd enligt den lagstiftningen, skall skyddstiden, förutsatt att den internationella registreringen förnyas, vara samma som den som anges i den avtalsslutande partens lagstiftning.

c)

Varje avtalsslutande part skall i en förklaring underrätta generaldirektören om den längsta skyddstid som dess lagstiftning medger.

4.   [Möjlighet till begränsad förnyelse] Förnyelse av den internationella registreringen kan ha verkan för någon eller alla designerade avtalsslutande parter och för någon eller alla de industriella formgivningar som den internationella registreringen avser.

5.   [Registrering och offentliggörande av förnyelse] Den internationella byrån skall registrera förnyelse i det internationella registret och offentliggöra ett meddelande om detta. Den skall skicka en kopia av offentliggörandet av meddelandet till myndigheten i var och en av de berörda avtalsslutande parterna.

Artikel 18

Information om offentliggjorda internationella registreringar

1.   [Tillgång till information] Den internationella byrån skall till den som begär det mot betalning av föreskriven avgift tillhandahålla utdrag ur det internationella registret eller information om det internationella registrets innehåll med avseende på alla offentliggjorda internationella registreringar.

2.   [Undantag från legalisering] Sådana utdrag ur det internationella registret som den internationella byrån tillhandahåller skall vara undantagna från alla krav på legalisering i varje avtalsslutande part.

KAPITEL II

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Artikel 19

Gemensam myndighet för flera stater

1.   [Anmälan av gemensam myndighet] Om flera stater som har för avsikt att ansluta sig till denna akt har genomfört eller om flera stater som är parter i detta avtal överenskommer om att genomföra ett enhetliggörande av sina inhemska lagstiftningar om industriella formgivningar, kan de underrätta generaldirektören

i)

om att en gemensam myndighet skall ersätta var och en av deras nationella myndigheter,

och

ii)

om att hela deras respektive territorier på vilka den enhetliga lagstiftningen är tillämplig skall betraktas som en enda avtalsslutande part vid tillämpningen av artikel 1, artiklarna 3–18 och artikel 31 i denna akt.

2.   [Tidpunkt för anmälan] Den anmälan som avses i punkt 1 skall göras

i)

för stater som har för avsikt att ansluta sig till denna akt samtidigt som de instrument som avses i artikel 27.2 deponeras,

ii)

för stater som är parter i denna akt när som helst efter det att deras inhemska lagstiftningar har gjorts enhetlig.

3.   [Datum för verkan av anmälan] Den anmälan som avses i punkterna 1–2 skall få verkan

i)

för stater som har för avsikt att ansluta sig till denna akt vid den tidpunkt som dessa stater blir bundna av denna akt,

ii)

för stater som är parter i denna akt tre månader efter datum för meddelande därom från generaldirektören till de andra avtalsslutande parterna eller vid ett senare datum som anges i anmälan.

Artikel 20

Medlemskap i Haagunionen

De avtalsslutande parterna skall vara medlemmar i samma union som de stater som är parter i 1934 års akt eller 1960 års akt.

Artikel 21

Församling

1.   [Sammansättning]

a)

De avtalsslutande parterna skall vara medlemmar i samma församling som de stater som är bundna av artikel 2 i 1967 års tilläggsakt.

b)

Varje medlem i församlingen skall företrädas i församlingen av ett ombud, som kan bistås av biträdande ombud, rådgivare och sakkunniga, och varje ombud får endast företräda en avtalsslutande part.

c)

De av unionens medlemmar som inte är medlemmar av församlingen skall ha tillträde till församlingens sammanträden som observatörer.

2.   [Uppgifter]

a)

Församlingen skall göra följande:

i)

Handlägga alla frågor som rör unionens upprätthållande och utveckling och denna akts genomförande.

ii)

Utöva sådana rättigheter och fullgöra sådana uppgifter som den särskilt tilldelats eller fått i uppdrag enligt denna akt eller 1967 års tilläggsakt.

iii)

Ge anvisningar till generaldirektören om förberedelserna för revisionskonferenser och besluta om kallelse till sådana konferenser.

iv)

Ändra tillämpningsföreskrifterna.

v)

Granska och godkänna generaldirektörens rapporter och verksamhet när det gäller unionen, och ge generaldirektören alla erforderliga instruktioner i frågor som omfattas av unionens behörighet.

vi)

Fastställa unionens program och tvåårsbudget och godkänna dess slutliga räkenskaper.

vii)

Anta budgetföreskrifter för unionen.

viii)

Inrätta sådana kommittéer och arbetsgrupper som den finner lämpligt för att uppnå unionens mål.

ix)

Med förbehåll för punkt 1 c avgöra vilka stater, mellanstatliga organisationer och icke-statliga organisationer som skall få tillträde till dess sammanträden som observatörer.

x)

Vidta alla andra lämpliga åtgärder för att främja unionens mål och fullgöra alla andra uppgifter som är tillämpliga enligt denna akt.

b)

När det gäller frågor som även berör andra unioner som förvaltas av organisationen skall församlingen fatta sina beslut efter hörande av organisationens samordningskommitté.

3.   [Beslutsförhet]

a)

Hälften av de medlemmar i församlingen som är stater och har rösträtt i en viss fråga skall vara tillräcklig för beslutsförhet i omröstningar i den frågan.

b)

Oavsett vad som sägs under a ovan får församlingen, om under något sammanträde antalet medlemmar i församlingen som är stater, som har rösträtt i en viss fråga och som är företrädda är mindre än hälften men lika med eller mer än en tredjedel av de medlemmar i församlingen som är stater och som har rösträtt i frågan, fatta beslut, med undantag av beslut som rör dess egen arbetsordning, och alla sådana beslut skall träda i kraft om de villkor som anges nedan är uppfyllda. Den internationella byrån skall överlämna dessa beslut till de medlemmar av församlingen som är stater, som har rösträtt i frågan och inte var företrädda och skall uppmana dem att skriftligen ange sin röst eller röstnedläggelse inom tre månader från överlämnandets datum. Om antalet medlemmar som uttryckt sin röst eller röstnedläggelse när denna tidsfrist löpt ut uppgår till det antal medlemmar som saknades för att uppnå beslutsförhet vid själva sammanträdet, skall sådana beslut träda i kraft under förutsättning att den erforderliga majoriteten fortfarande är uppnådd.

4.   [Beslutsfattande i församlingen]

a)

Församlingen skall sträva efter att fatta sina beslut med enhällighet.

b)

Om ett beslut inte kan fattas enhälligt skall frågan avgöras med omröstning. I sådana fall

i)

skall varje avtalsslutande part som är en stat ha en röst och endast en röst för egen del,

ii)

får varje avtalsslutande part som är en mellanstatlig organisation rösta i stället för sina medlemsstater med ett antal röster som är lika med antalet av dess medlemsstater som är parter i denna akt, och ingen sådan mellanstatlig organisation får delta i omröstningen om någon av dess medlemsstater utövar sin rösträtt och omvänt.

c)

I frågor som enbart rör stater som är bundna av artikel 2 i 1967 års tilläggsakt skall de avtalsslutande parter som inte är bundna av den artikeln inte ha rösträtt, och i frågor som enbart rör avtalsslutande parter skall endast dessa ha rösträtt.

5.   [Majoriteter]

a)

Med förbehåll för artiklarna 24.2 och 26.2 skall församlingens beslut kräva två tredjedels majoritet av de avlagda rösterna.

b)

Nedlagda röster skall inte betraktas som röster.

6.   [Sammanträden]

a)

Församlingen skall sammanträda en gång vartannat kalenderår i ordinarie sammanträde på generaldirektörens kallelse, och utom om särskilda omständigheter råder under samma tid och på samma plats som organisationens generalförsamling.

b)

Församlingen skall sammanträda i extraordinarie sammanträde på generaldirektörens kallelse, antingen på begäran av en fjärdedel av församlingens medlemmar eller på generaldirektörens eget initiativ.

c)

Dagordning för varje sammanträde skall utarbetas av generaldirektören.

7.   [Arbetsordning] Församlingen skall anta sin egen arbetsordning.

Artikel 22

Internationell byrå

1.   [Administrativa uppgifter]

a)

Internationell registrering och därtill hörande uppgifter samt alla andra administrativa uppgifter med anknytning till unionen skall utföras av den internationella byrån.

b)

Särskilt skall den internationella byrån förbereda församlingens sammanträden samt tillhandahålla sekretariat åt församlingen och åt sådana expertkommittéer och arbetsgrupper som församlingen inrättar.

2.   [Generaldirektören] Generaldirektören skall vara unionens högste verkställande tjänsteman och skall företräda unionen.

3.   [Andra sammanträden än församlingens sammanträden] Generaldirektören skall sammankalla sammanträden i alla kommittéer och arbetsgrupper som församlingen inrättar och alla andra sammanträden som sysslar med frågor av betydelse för unionen.

4.   [Den internationella byråns uppgifter i församlingen och andra sammanträden]

a)

Generaldirektören och andra personer som utses av generaldirektören skall delta utan rösträtt i alla sammanträden i församlingen, i de kommittéer och arbetsgrupper som församlingen inrättar och alla andra sammanträden som generaldirektören sammankallar inom ramen för unionen.

b)

Generaldirektören eller en tjänsteman som utses av generaldirektören skall ex officio vara sekreterare i församlingen och i de kommittéer, arbetsgrupper och andra sammanträden som avses under a ovan.

5.   [Konferenser]

a)

Den internationella byrån skall i enlighet med församlingens instruktioner göra förberedelser inför revisionskonferenser.

b)

Den internationella byrån får samråda med mellanstatliga organisationer och internationella och nationella icke-statliga organisationer om dessa förberedelser.

c)

Generaldirektören och personer som utses av generaldirektören skall delta utan rösträtt i diskussionerna vid revisionskonferenser.

6.   [Andra uppgifter] Den internationella byrån skall utföra alla andra uppgifter som den anförtros i samband med denna akt.

Artikel 23

Finanser

1.   [Budget]

a)

Unionen skall ha en budget.

b)

Unionens budget skall omfatta unionens egna inkomster och utgifter samt dess bidrag till budgeten för utgifter som är gemensamma för de unioner som organisationen förvaltar.

c)

Utgifter som inte uteslutande kan knytas till unionen utan även till en eller flera av de andra unioner som organisationen förvaltar, skall betraktas som utgifter som är gemensamma för unionerna. Unionens andel av sådana utgifter skall stå i proportion till det intresse som unionen har i dem.

2.   [Samordning med andra unioners budgetar] Unionens budget skall upprättas med vederbörlig hänsyn tagen till kraven på samordning med budgetarna för andra unioner som förvaltas av organisationen.

3.   [Källor till finansiering av budgeten] Unionens budget skall finansieras från följande källor:

i)

Avgifter för internationella registreringar.

ii)

Avgifter för andra tjänster som den internationella byrån tillhandahåller med anknytning till unionen.

iii)

Försäljning av eller royalties från den internationella byråns publikationer med anknytning till unionen.

iv)

Gåvor, donationer och subsidier.

v)

Hyror, räntor och andra övriga inkomster.

4.   [Fastställande av avgifter. Budgetens omfattning]

a)

Storleken på de avgifter som avses i punkt 3 i skall fastställas av församlingen på förslag av generaldirektören. De avgifter som avses i punkt 3 ii skall fastställas av generaldirektören och skall tillämpas provisoriskt i väntan på församlingens godkännande vid dess nästa sammanträde.

b)

Storleken på de avgifter som avses i punkt 3 i skall vara sådan att unionens inkomster från avgifter och andra källor åtminstone är tillräcklig för att täcka den internationella byråns utgifter med anknytning till unionen.

c)

Om budgeten inte antas före ett nytt räkenskapsårs början skall den hålla samma omfattning som föregående års budget, i enlighet med budgetföreskrifterna.

5.   [Fond för arbetskapital] Unionen skall ha en fond för arbetskapital som skall bestå av överskott från intäkter, och om detta överskott inte är tillräckligt, av en enda betalning från varje medlem i unionen. Om fonden blir otillräcklig skall församlingen besluta om att utöka den. Andelarna och betalningsvillkoren skall fastställas av församlingen på generaldirektörens förslag.

6.   [Förskott från värdstaten]

a)

I huvudkontorsavtalet med den stat på vars territorium organisationen har sitt huvudkontor skall anges att när fonden för arbetskapital är otillräcklig skall den staten bevilja förskott. Storleken på de förskotten och villkoren för dem skall regleras i särskilda avtal för varje enskilt fall mellan den staten och organisationen.

b)

Den stat som avses under a ovan och organisationen skall bägge ha rätt att skriftligen säga upp skyldigheten att bevilja förskott. Uppsägningen skall träda i kraft tre år efter utgången av det år under vilket den lämnades.

7.   [Revision] Revision av räkenskaperna skall utföras av en eller flera av de stater som är medlemmar av unionen eller av externa revisorer, i enlighet med budgetföreskrifterna. De skall utses med sitt samtycke av församlingen.

Artikel 24

Tillämpningsföreskrifter

1.   [Innehåll] Tillämpningsföreskrifterna skall styra den närmare tillämpningen av denna akt. De skall särskilt innehålla bestämmelser om följande:

i)

Frågor som enligt denna akt uttryckligen skall föreskrivas.

ii)

Närmare bestämmelser eller andra detaljer av betydelse för genomförandet av bestämmelserna i denna akt.

iii)

Alla administrativa krav, frågor och förfaranden.

2.   [Ändring av vissa bestämmelser i tillämpningsföreskrifterna]

a)

I tillämpningsföreskrifterna får anges att vissa bestämmelser i tillämpningsföreskrifterna bara får ändras med enhällighet eller med fyra femtedels majoritet.

b)

För beslut om att kravet på enhällighet eller fyra femtedels majoritet inte längre skall tillämpas på ändringar av en bestämmelse i tillämpningsföreskrifterna skall enhällighet krävas.

c)

För beslut om att kravet på enhällighet eller fyra femtedels majoritet hädanefter skall tillämpas på ändringar av en bestämmelse i tillämpningsföreskrifterna skall fyra femtedels majoritet krävas.

3.   [Konflikt mellan denna akt och tillämpningsföreskrifterna] Vid konflikt mellan bestämmelserna i denna akt och bestämmelserna i tillämpningsföreskrifterna skall de förra gälla.

KAPITEL III

REVISION OCH ÄNDRINGAR

Artikel 25

Revision av denna akt

1.   [Revisionskonferenser] Denna akt kan revideras av en konferens av de avtalsslutande parterna.

2.   [Revision eller ändring av vissa artiklar] Artiklarna 21, 22, 23 och 26 får ändras antingen av en revisionskonferens eller av församlingen i enlighet med bestämmelserna i artikel 26.

Artikel 26

Ändringar av vissa artiklar med beslut av församlingen

1.   [Förslag om ändringar]

a)

Förslag om ändringar av församlingen av artiklarna 21, 22, 23 och denna artikel får läggas fram av alla avtalsslutande parter eller av generaldirektören.

b)

Sådana förslag skall överlämnas av generaldirektören till de avtalsslutande parterna minst sex månader innan de skall behandlas av församlingen.

2.   [Majoriteter] Antagande av alla ändringar av de artiklar som anges i punkt 1 skall kräva tre fjärdedels majoritet, med det undantaget att antagande av alla ändringar av artikel 21 eller denna punkt skall kräva fyra femtedels majoritet.

3.   [Ikraftträdande]

a)

Utom om det som sägs under b nedan är tillämpligt skall alla ändringar av de artiklar som avses i punkt 1 träda i kraft en månad efter det att skriftliga meddelanden om godkännande, lämnade i enlighet med deras respektive författningsfästa förfaranden, har tagits emot av generaldirektören från tre fjärdedelar av de avtalsslutande parter som vid den tidpunkt då ändringen antogs var medlemmar av församlingen och hade rätt att rösta om den ändringen.

b)

Alla ändringar av artikel 21.3 eller 21.4 eller av detta led skall inte träda i kraft om en avtalsslutande part inom sex månader efter det att de antagits av församlingen underrättar generaldirektören om att den inte godtar en sådan ändring.

c)

Alla ändringar som träder i kraft i enlighet med bestämmelserna i denna punkt skall vara bindande för alla stater och mellanstatliga organisationer som är avtalsslutande parter vid den tidpunkt då ändringen träder i kraft eller som blir avtalsslutande parter vid en senare tidpunkt.

KAPITEL IV

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 27

Att bli part i denna akt

1.   [Rätt att bli part i denna akt] Med förbehåll för punkterna 2 och 3 och artikel 28

i)

får varje stat som är medlem i organisationen underteckna och bli part i denna akt,

ii)

får varje mellanstatlig organisation som driver en myndighet vid vilken skydd av formgivning kan erhållas med verkan på det territorium på vilket den mellanstatliga organisationens grundande fördrag är tillämpligt underteckna och bli part i denna akt, förutsatt att minst en av den mellanstatliga organisationens medlemsstater är medlem av organisationen och förutsatt att en sådan myndighet inte är föremål för en anmälan enligt artikel 19.

2.   [Ratificering eller anslutning] Alla stater och mellanstatliga organisationer som avses i punkt 1 får deponera

i)

ett ratifikationsinstrument om den har undertecknat denna akt,

eller

ii)

ett anslutningsinstrument om den inte har undertecknat denna akt.

3.   [Datum för verkan av deponering]

a)

Med förbehåll för vad som sägs under b–d nedan skall deponering av ett ratifikationsinstrument eller ett anslutningsinstrument få verkan den dag som det instrumentet deponeras.

b)

Deponering av ratifikationsinstrument eller anslutningsinstrument från en stat där skydd av industriell formgivning kan erhållas enbart från en myndighet som drivs av en mellanstatlig organisation som den staten är medlem i skall få verkan den dag som den mellanstatliga organisationens instrument deponeras, om den dagen infaller senare än den dagen då den statens instrument deponerades.

c)

Deponering av ratifikationsinstrument eller anslutningsinstrument som innehåller eller åtföljs av de förklaringar som avses i artikel 19 skall få verkan den dag då det sista instrumentet från de stater som är medlemmar i den grupp av stater som gjorde den förklaringen deponerades.

d)

Ratifikationsinstrument eller anslutningsinstrument från en stat får innehålla eller åtföljas av en förklaring som gör det till ett villkor för att det skall betraktas som deponerat att instrument från en annan stat eller mellanstatlig organisation eller instrument från två andra stater eller instrument från en annan stat och en mellanstatlig organisation, som namnges och får bli parter i denna akt, också deponeras. Det instrument som innehåller eller åtföljs av en sådan förklaring skall betraktas som deponerat den dag då villkoret i förklaringen uppfylls. När ett instrument som anges i förklaringen själv innehåller eller själv åtföljs av en förklaring av detta slag skall det instrumentet betraktas som deponerat den dag då villkoret i den senare förklaringen uppfylls.

e)

Alla förklaringar som görs i enlighet med d ovan får när som helst dras tillbaka, helt eller delvis. Alla sådana tillbakadraganden skall få verkan den dag anmälan av tillbakadragandet tas emot av generaldirektören.

Artikel 28

Datum för verkan av ratificering och anslutning

1.   [Instrument som skall beaktas] Vid tillämpningen av denna artikel skall endast ratifikationsinstrument eller anslutningsinstrument som deponeras av sådana stater eller mellanstatliga organisationer som avses i artikel 27.1 och som har ett datum för verkan i enlighet med artikel 27.3 beaktas.

2.   [Denna akts ikraftträdande] Denna akt skall träda i kraft tre månader efter det att sex stater har deponerat sina ratifikationsinstrument eller anslutningsinstrument, under förutsättning att minst tre av dessa stater, enligt den senaste årsstatistiken som den internationella byrån sammanställer, uppfyller minst ett av följande villkor:

i)

Minst 3 000 ansökningar om skydd av formgivning har lämnats i eller avseende den staten.

ii)

Minst 1 000 ansökningar om skydd av formgivning har lämnats i eller avseende den staten av personer bosatta i andra stater än den staten.

3.   [Ratifikationers och anslutningars ikraftträdande]

a)

Varje stat eller mellanstatlig organisation som har deponerat sitt ratifikationsinstrument eller anslutningsinstrument tre månader före denna akts ikraftträdande skall bli bundna av denna akt när den träder i kraft.

b)

Alla andra stater eller mellanstatliga organisationer skall bli bundna av denna akt tre månader efter den dag då den deponerade sitt ratifikationsinstrument eller anslutningsinstrument eller vid en senare tidpunkt som anges i det instrumentet.

Artikel 29

Reservationsförbud

Inga reservationer mot denna akt är tillåtna.

Artikel 30

Förklaringar av de avtalsslutande parterna

1.   [Tidpunkt för förklaringar] En förklaring enligt artiklarna 4.1 b, 5.2 a, 7.2, 11.1, 13.1, 14.3, 16.2 eller 17.3 c får göras

i)

samtidigt med deponeringen av sådana instrument som avses i artikel 27.2, varvid den skall få verkan den dag då den stat eller den mellanstatliga organisation som gjort förklaringen blir bunden av denna akt,

eller

ii)

efter deponeringen av sådana instrument som avses i artikel 27.2, varvid den skall få verkan tre månader efter det att den togs emot av generaldirektören eller vid en senare tidpunkt som anges i förklaringen, men den skall i så fall vara tillämplig enbart på sådana internationella registreringar vars datum för internationell registrering infaller samtidigt som eller senare än det datum då förklaringen får verkan.

2.   [Förklaringar av stater med gemensam myndighet] Oavsett vad som sägs i punkt 1 skall alla förklaringar som avses i den punkten och som lämnats av en stat som tillsammans med en eller flera andra stater anmält till generaldirektören enligt artikel 19.1 att en gemensam myndighet skall ersätta deras nationella myndigheter få verkan enbart om den eller de andra staterna lämnar motsvarande förklaring eller förklaringar.

3.   [Tillbakadragande av förklaringar] Alla förklaringar som avses i punkt 1 får dras tillbaka när som helst genom anmälan ställd till generaldirektören. Ett sådant tillbakadragande skall få verkan tre månader efter det att generaldirektören tog emot anmälan eller vid en senare tidpunkt som anges i anmälan. När det gäller förklaringar enligt artikel 7.2 skall tillbakadragandet inte påverka internationella ansökningar som lämnats in före det att tillbakadragandet har fått verkan.

Artikel 31

Tillämpbarhet av 1934 års och 1960 års akter

1.   [Förhållande mellan stater som är parter både i denna akt och i 1934 års eller 1960 års akter] Denna akt skall vara ensamt tillämplig på inbördes förhållanden mellan stater som är parter både i denna akt och i 1934 års akt eller 1960 års akt. Sådana stater skall dock i sina inbördes förhållanden tillämpa 1934 års akt eller 1960 års akt efter vad som är tillämpligt på industriella formgivningar som lämnats till den internationella byrån före det datum när denna akt blir tillämplig på deras inbördes förhållanden.

2.   [Förhållande mellan stater som är parter både i denna akt och i 1934 års eller 1960 års akter och stater som är parter i 1934 års eller 1960 års akter utan att vara part i denna akt]

a)

Alla stater som är parter både i denna akt och i 1934 års akt skall fortsätta att tillämpa 1934 års akt på sina förbindelser med stater som är part i 1934 års akt utan att vara part i 1960 års akt eller denna akt.

b)

Alla stater som är part både i denna akt och i 1960 års akt skall fortsätta att tillämpa 1960 års akt på sina förbindelser med stater som är part i 1960 års akt utan att vara part i denna akt.

Artikel 32

Uppsägning av denna akt

1.   [Anmälan] Varje avtalsslutande part får säga upp denna akt genom anmälan ställd till generaldirektören.

2.   [Datum för verkan] Uppsägning skall träda i kraft ett år efter den dag då generaldirektören tog emot anmälan, eller vid en senare tidpunkt som anges i anmälan. Den skall inte påverka tillämpningen av denna akt på någon internationell ansökan under handläggning eller på någon internationell registrering med avseende på den avtalsslutande part som säger upp akten som är giltig vid den tidpunkt då uppsägningen träder i kraft.

Artikel 33

Avtalsspråk. Undertecknande

1.   [Originaltexter. Officiella texter]

a)

Denna akt skall undertecknas som ett enda original på engelska, arabiska, kinesiska, franska, ryska och spanska, varvid alla språk skall äga lika vitsord.

b)

Officiella texter skall upprättas av generaldirektören efter samråd av berörda regeringar på sådana andra språk som församlingen bestämmer.

2.   [Tidsfrist för undertecknande] Denna akt skall stå öppen för undertecknande vid organisationens högkvarter i ett år efter det att det har antagits.

Artikel 34

Depositarie

Generaldirektören skall vara depositarie för denna akt.

FÖRKLARING

om direkt inlämnande

Rådets ordförande skall när detta anslutningsinstrument deponeras hos WIPO:s generaldirektör bifoga följande förklaring till anslutningsinstrumentet:

”Europeiska gemenskapen förklarar att internationella ansökningar inte kan lämnas genom dess myndighet.”

FÖRKLARING

om systemet med individuell avgift

Rådets ordförande skall när detta anslutningsinstrument deponeras hos WIPO:s generaldirektör bifoga följande förklaring till anslutningsinstrumentet:

”Europeiska gemenskapen förklarar att för varje internationell registrering där den designeras och för varje förnyelse av en internationell registrering som en sådan internationell ansökan leder till skall den föreskrivna designeringsavgift som avses i artikel 7.1 i Genèveakten ersättas av en individuell designeringsavgift uppgående till

62 EUR per formgivning när den internationella ansökan görs,

31 EUR per formgivning vid förnyelsen.”

FÖRKLARING

om skyddstid i Europeiska gemenskapen

Rådets ordförande skall när detta anslutningsinstrument deponeras hos WIPO:s generaldirektör bifoga följande förklaring till anslutningsinstrumentet:

”Europeiska gemenskapen förklarar att den längsta skyddstid som dess lagstiftning medger är 25 år.”


(1)  När diplomatkonferensen antog artikel 10 enades man om att inget i denna artikel hindrar tillgång till den internationella ansökan eller den internationella registreringen av sökanden eller innehavaren eller en person som har sökandens eller innehavarens samtycke.

(2)  När diplomatkonferensen antog artikel 12.4, artikel 14.2 b och regel 18.4 enades den om att tillbakadragande av avslag från en myndighet som lämnat en avslagsanmälan kan ta formen av en förklaring om att den aktuella myndigheten har beslutat att godta verkan av den internationella registreringen med avseende på de industriella formgivningarna, eller några av de industriella formgivningarna, som avslagsanmälan avsåg. Dessutom enades konferensen om att en myndighet inom den tid som medges för lämnande av en avslagsanmälan får översända en förklaring om att den har beslutat att godta verkan av en internationell registrering även om den inte har översänt en sådan avslagsanmälan.

(3)  Se fotnot till artikel 12.4.


Top