EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2006_386_R_0017_01

2006/953/EG: Rådets beslut av den 27 mars 2006 om undertecknande och provisorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Marocko om vissa luftfartsaspekter
Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Marocko om vissa luftfartsaspekter

OJ L 386, 29.12.2006, p. 17–27 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

29.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 386/17


RÅDETS BESLUT

av den 27 mars 2006

om undertecknande och provisorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Marocko om vissa luftfartsaspekter

(2006/953/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 80.2 jämförd med artikel 300.2 första stycket första meningen,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Den 5 juni 2003 bemyndigade rådet kommissionen att inleda förhandlingar med tredjeländer om att ersätta vissa bestämmelser i befintliga bilaterala avtal med ett gemenskapsavtal.

(2)

Kommissionen har på gemenskapens vägnar förhandlat fram ett avtal med Konungariket Marocko om vissa luftfartsaspekter (nedan kallat ”avtalet”), i enlighet med mekanismerna och förhandlingsdirektiven i bilagan till rådets beslut om att bemyndiga kommissionen att inleda förhandlingar med tredjeländer om att ersätta vissa bestämmelser i befintliga bilaterala avtal med ett gemenskapsavtal.

(3)

Avtalet bör undertecknas och tillämpas provisoriskt, med förbehåll för att det senare ingås.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Undertecknandet av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Marocko om vissa luftfartsaspekter godkänns härmed på gemenskapens vägnar, med förbehåll för rådets beslut om ingående av avtalet.

Texten till avtalet åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas härmed att utse den eller de personer som skall ha rätt att underteckna avtalet på gemenskapens vägnar, med förbehåll för att det ingås.

Artikel 3

I avvaktan på att avtalet träder i kraft skall det tillämpas provisoriskt från och med den första dagen i den månad som följer på den dag då parterna har underrättat varandra om att de förfaranden som är nödvändiga för detta ändamål har slutförts.

Artikel 4

Rådets ordförande bemyndigas härmed att överlämna det meddelande som avses i artikel 8.2 i avtalet.

Utfärdat i Bryssel den 27 mars 2006

På rådets vägnar

Ordförande

M. GORBACH


AVTAL

mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Marocko om vissa luftfartsaspekter

EUROPEISKA GEMENSKAPEN,

å ena sidan, och

KONUNGARIKET MAROCKO,

å andra sidan,

nedan kallade ”parterna”, som

KONSTATERAR att bilaterala luftfartsavtal med bestämmelser som strider mot EG-rätten har ingåtts mellan flera medlemsstater i Europeiska gemenskapen och Konungariket Marocko,

KONSTATERAR att endast Europeiska gemenskapen är behörig i fråga om många av de aspekter som kan omfattas av bilaterala luftfartsavtal mellan medlemsstater i Europeiska gemenskapen och tredjeländer,

KONSTATERAR att enligt EG-rätten har EG-lufttrafikföretag etablerade i en medlemsstat rätt till icke-diskriminerande tillgång till flygrutter mellan Europeiska gemenskapens medlemsstater och tredjeländer,

BEAKTAR de avtal mellan Europeiska gemenskapen och vissa tredjeländer som innebär att medborgare i dessa tredjeländer får förvärva äganderätt i lufttrafikföretag som har tillstånd utfärdade i enlighet med EG-rätten,

INSER att bestämmelser i de bilaterala luftfartsavtalen mellan medlemsstater i Europeiska gemenskapen och Konungariket Marocko som står i strid med EG-rätten måste ändras så att de fullt ut blir förenliga med denna för att en sund rättslig grund skall kunna läggas för flygtrafiken mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Marocko och för att kontinuiteten i denna flygtrafik skall kunna upprätthållas,

KONSTATERAR att Europeiska gemenskapen inte har som mål att, som ett led i dessa förhandlingar, öka totalvolymen för flygtrafiken mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Marocko, att påverka jämvikten mellan EG-lufttrafikföretag och lufttrafikföretag från Konungariket Marocko eller att förhandla fram bilaterala ändringar i bilaterala luftfartsavtal när det gäller trafikrättigheter,

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

Artikel 1

Allmänna bestämmelser

1.   I detta avtal avses med ”medlemsstat” en medlemsstat i Europeiska gemenskapen.

2.   Hänvisningar i något av de avtal som ingår i förteckningen i bilaga I till medborgare i en medlemsstat som är part i avtalet i fråga skall innebära hänvisningar till medborgare i Europeiska gemenskapens medlemsstater.

3.   Hänvisningar i något av de avtal som ingår i förteckningen i bilaga I till lufttrafikföretag i en medlemsstat som är part i avtalet i fråga skall innebära hänvisningar till lufttrafikföretag som har utsetts av den medlemsstaten.

Artikel 2

Lufttrafikföretag utsedda av en medlemsstat

1.   Bestämmelserna i punkterna 2 och 3 i denna artikel skall äga företräde framför motsvarande bestämmelser i de artiklar som förtecknas i bilaga II a respektive b, när det gäller den berörda medlemsstatens utseende av ett lufttrafikföretag, godkännanden och tillstånd som Konungariket Marocko har beviljat lufttrafikföretag samt vägran, återkallande, tillfälligt upphävande eller begränsning av godkännanden eller tillstånd för lufttrafikföretaget.

2.   När Konungariket Marocko har underrättats om att ett lufttrafikföretag har utsetts av en medlemsstat, skall Konungariket Marocko utfärda de tillämpliga godkännandena och tillstånden med så kort handläggningstid som möjligt, under förutsättning att

i)

lufttrafikföretaget i enlighet med fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen är etablerat i den medlemsstat där det har utsetts och har en giltig operativ licens i enlighet med EG-rätten,

ii)

den medlemsstat som utfärdar drifttillstånd (AOC) utövar faktisk tillsyn över lufttrafikföretaget och att dess luftfartsmyndighet finns tydligt angiven i den handling där lufttrafikföretaget utses,

och

iii)

lufttrafikföretaget ägs och fortsätter att ägas direkt eller genom majoritetsägande och alltid faktiskt kontrolleras av någon medlemsstat och/eller medborgare i någon medlemsstat och/ eller av någon annan stat enligt förteckningen i bilaga III och/eller av medborgare i någon sådan annan stat.

3.   Konungariket Marocko får vägra, återkalla, tillfälligt upphäva eller begränsa godkännanden eller tillstånd för ett lufttrafikföretag som har utsetts av en medlemsstat om

i)

lufttrafikföretaget i enlighet med fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen inte är etablerat i den medlemsstat där det har utsetts eller inte har någon giltig operativ licens i enlighet med EG-rätten,

ii)

den medlemsstat som utfärdar drifttillstånd (AOC) inte utövar faktisk tillsyn över lufttrafikföretaget eller om dess luftfartsmyndighet inte är tydligt angiven i den handling där lufttrafikföretaget utses,

eller

iii)

lufttrafikföretaget inte ägs direkt eller genom majoritetsägande eller faktiskt kontrolleras av någon medlemsstat och/eller medborgare i någon medlemsstat och/eller av någon annan stat enligt förteckningen i bilaga III och/eller av medborgare i någon sådan annan stat.

Vid utövandet av sina rättigheter enligt denna punkt får Konungariket Marocko inte diskriminera EG-lufttrafikföretag på grundval av nationalitet.

4.   Bestämmelserna i punkterna 5 och 6 i denna artikel skall äga företräde framför motsvarande bestämmelser i de artiklar som förtecknas i bilaga II a respektive b när det gäller Konungariket Marockos utnämning av ett lufttrafikföretag, godkännanden och tillstånd som den berörda medlemsstaten har beviljat lufttrafikföretagen, respektive vägran, återkallande, tillfälligt upphävande eller begränsning av godkännanden eller tillstånd för lufttrafikföretag.

5.   När en medlemsstat har underrättats om att ett lufttrafikföretag har utsetts av Konungariket Marocko, skall medlemsstaten i fråga utfärda de tillämpliga godkännandena och tillstånden med så kort handläggningstid som möjligt, under förutsättning att

i)

lufttrafikföretaget är etablerat i Konungariket Marocko och har en giltig operativ licens eller något motsvarande dokument i enlighet med marockanska föreskrifter,

ii)

Konungariket Marocko utövar faktisk tillsyn över lufttrafikföretaget,

och

iii)

lufttrafikföretaget ägs och fortsätter att ägas direkt eller genom majoritetsägande och alltid faktiskt kontrolleras av Konungariket Marocko och/eller medborgare i Konungariket Marocko och/eller av någon medlemsstat och/eller medborgare i någon medlemsstat, utom om något tillämpligt avtal i bilaga I innehåller mer fördelaktiga bestämmelser i denna fråga.

6.   Medlemsstaten får vägra, återkalla, tillfälligt upphäva eller begränsa godkännanden och tillstånd för ett lufttrafikföretag som har utsetts av Konungariket Marocko om

i)

lufttrafikföretaget inte är etablerat i Konungariket Marocko eller inte har någon giltig operativ licens i enlighet med marockanska föreskrifter,

ii)

Konungariket Marocko inte utövar faktisk tillsyn över lufttrafikföretaget,

eller

iii)

lufttrafikföretaget inte ägs direkt eller genom majoritetsägande eller faktiskt kontrolleras av Konungariket Marocko och/eller medborgare i Konungariket Marocko eller av någon medlemsstat och/eller medborgare i någon medlemsstat, utom om något tillämpligt avtal i bilaga I innehåller mer fördelaktiga bestämmelser i denna fråga.

Artikel 3

Rättigheter i fråga om tillsyn

1.   Bestämmelserna i punkt 2 i denna artikel skall komplettera de artiklar som förtecknas i bilaga II c.

2.   Om en medlemsstat har utsett ett lufttrafikföretag för vilket tillsynen utövas av en annan medlemsstat, skall Konungariket Marockos rättigheter enligt säkerhetsbestämmelserna i avtalet mellan den medlemsstat som har utsett lufttrafikföretaget och Konungariket Marocko tillämpas på samma sätt när det gäller säkerhetsnormer som antas och tillämpas av den andra medlemsstaten samt när det gäller tillståndet till det lufttrafikföretagets trafik.

Artikel 4

Beskattning av flygbränsle

1.   Bestämmelserna i punkt 2 i den här artikeln skall komplettera de artiklar som förtecknas i bilaga II d.

2.   Utan hinder av eventuella andra bestämmelser med annat innehåll, skall ingenting i de avtal som förtecknas i bilaga II d hindra en medlemsstat från att beskatta eller tull- eller avgiftsbelägga det flygbränsle som tillhandahålls på dess territorium och som är avsett för luftfartyg som tillhör ett av Konungariket Marocko utsett lufttrafikföretag och som går i trafik mellan en ort i den medlemsstaten och en annan ort i den medlemsstaten eller i någon annan medlemsstat.

Artikel 5

Priser

1.   Bestämmelserna i punkt 2 i denna artikel skall komplettera de artiklar som förtecknas i bilaga II e.

2.   De priser som tas ut av lufttrafikföretag som utses av Konungariket Marocko enligt ett avtal i förteckningen i bilaga I med en bestämmelse som finns förtecknad i bilaga II e för transport helt och hållet inom Europeiska gemenskapen skall vara förenliga med EG-rätten.

3.   De priser som tas ut av lufttrafikföretag som utses av medlemsstaterna enligt ett avtal i förteckningen i bilaga I med en bestämmelse som finns förtecknad i bilaga II e för transport helt och hållet inom Marocko skall vara förenliga med gällande marockansk lagstiftning.

Artikel 6

Bilagor till avtalet

Bilagorna till detta avtal skall utgöra en integrerad del av detta.

Artikel 7

Översyn och ändring

Parterna får när som helst genom överenskommelse se över eller ändra detta avtal.

Artikel 8

Ikraftträdande och provisorisk tillämpning

1.   Detta avtal skall träda i kraft när parterna skriftligen har underrättat varandra om att de respektive interna förfaranden som krävs för ikraftträdandet har slutförts.

2.   Utan hinder av vad som sägs i punkt 1 är parterna överens om att provisoriskt tillämpa detta avtal från och med den första dagen i den månad som följer på den dag då parterna har underrättat varandra om att de förfaranden som är nödvändiga för detta ändamål har slutförts.

3.   Avtal och andra överenskommelser mellan medlemsstaterna och Konungariket Marocko som ännu inte har trätt i kraft när det här avtalet undertecknas och som inte tillämpas provisoriskt förtecknas i bilaga I b. Det här avtalet skall tillämpas på alla sådana avtal och överenskommelser när de har trätt i kraft eller tillämpas provisoriskt.

Artikel 9

Upphörande

1.   Om ett avtal som förtecknas i bilaga I upphör att gälla, skall alla bestämmelser i det här avtalet som avser det avtal som förtecknas i bilaga I upphöra att gälla vid samma tidpunkt.

2.   Om alla de avtal som förtecknas i bilaga I upphör att gälla, skall det här avtalet upphöra att gälla vid samma tidpunkt.

TILL BEVIS HÄRPÅ har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta avtal.

Utfärdat i Bryssel i två exemplar den 23 mars på danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska, ungerska och arabiska.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapens vägnar

Image 1

Image 2

Image 3

Por el Reino de Marruecos

Za Marocké království

For Kongeriget Marokko

Für das Königreich Marokko

Maroko Kuningriigi nimel

Για το Βασίλειο του Μαρόκου

For the Kingdom of Morocco

Pour le Royaume du Maroc

Per il Regno del Marocco

Marokas Karalistes vārdā

Maroko Karalystès vardu

A Marokkói Királyság részéről

Għar-Renju tal-Marokk

Voor het Koninkrijk Marokko

W imieniu Królestwa Marokańskiego

Pelo Reino de Marrocos

Za Marocké kráľovstvo

Za Kraljevino Maroko

Marokon kuningaskunnan puolesta

För Konungariket Marocko

Image 4

Image 5

BILAGA I

Förteckning över de avtal som avses i artikel 1 i det här avtalet

a)

Bilaterala luftfartsavtal mellan Konungariket Marocko och medlemsstater i Europeiska gemenskapen som har slutits eller undertecknats eller som tillämpas provisoriskt den dag då det här avtalet undertecknas:

Luftfartsavtal mellan Konungariket Belgiens regering och Hans Majestät Konungen av Marockos regering, upprättat i Rabat den 20 januari 1958, nedan kallat ”Marocko-Belgienavtalet”.

Kompletterat genom notväxling av den 20 januari 1958.

Senast ändrat genom det samförståndsavtal som upprättades i Rabat den 11 juni 2002.

Luftfartsavtal mellan Tjeckoslovakiska Socialistiska Republikens regering och Hans Majestät Konungen av Marockos regering, upprättat i Rabat den 8 maj 1961, för vilket Republiken Tjeckien har lämnat en förklaring om succession, nedan kallat ”Marocko-Tjeckienavtalet”.

Luftfartsavtal mellan Konungariket Danmarks regering och Konungariket Marockos regering, upprättat i Rabat den 14 november 1977, nedan kallat ”Marocko-Danmarkavtalet”.

Kompletterat genom notväxling av den 14 november 1977.

Luftfartsavtal mellan Förbundsrepubliken Tyskland och Konungariket Marocko, upprättat i Bonn den 12 oktober 1961, nedan kallat ”Marocko-Tysklandavtalet”.

Ändrat genom det samförståndsavtal som upprättades i Bonn den 12 december 1991.

Ändrat genom notväxling av den 9 april 1997 och den 16 februari 1998.

Senast ändrat genom det samförståndsavtal som upprättades i Rabat den 15 juli 1998.

Luftfartsavtal mellan Republiken Greklands regering och Konungariket Marockos regering, upprättat i Aten den 6 oktober 1998, nedan kallat ”Marocko-Greklandavtalet”.

Att läsas tillsammans med det samförståndsavtal som upprättades i Aten den 6 oktober 1998.

Luftfartsavtal mellan Spaniens regering och Konungariket Marockos regering, upprättat i Madrid den 7 juli 1970, nedan kallat ”Marocko-Spanienavtalet”.

Senast kompletterat genom skriftväxling av den 12 augusti 2003 och den 25 augusti 2003.

Luftfartsavtal mellan Republiken Frankrikes regering och Hans Majestät Konungen av Marockos regering, upprättat i Rabat den 25 oktober 1957, nedan kallat ”Marocko-Frankrikeavtalet”.

Luftfartsavtal mellan Republiken Italiens regering och Hans Majestät Konungen av Marockos regering, upprättat i Rom den 8 juli 1967, nedan kallat ”Marocko-Italienavtalet”.

Ändrat genom det samförståndsavtal som upprättades i Rom den 13 juli 2000.

Senast ändrat genom notväxling av den 17 oktober 2001 och den 3 januari 2002.

Luftfartsavtal mellan Republiken Lettlands regering och Konungariket Marockos regering, upprättat i Warszawa den 19 maj 1999, nedan kallat ”Marocko-Lettlandavtalet”.

Luftfartsavtal mellan Storhertigdömet Luxemburgs regering och Hans Majestät Konungen av Marockos regering, upprättat i Bonn den 5 juli 1961, nedan kallat ”Marocko-Luxemburgavtalet”.

Luftfartsavtal mellan Folkrepubliken Ungern och Konungariket Marocko, upprättat i Rabat den 21 mars 1967, nedan kallat ”Marocko-Ungernavtalet”.

Luftfartsavtal mellan Republiken Maltas regering och Hans Majestät Konungen av Marockos regering, upprättat i Rabat den 26 maj 1983, nedan kallat ”Marocko-Maltaavtalet”.

Luftfartsavtal mellan Hennes Majestät Drottningen av Nederländernas regering och Hans Majestät Konungen av Marockos regering, upprättat i Rabat den 20 maj 1959, nedan kallat ”Marocko-Nederländernaavtalet”.

Luftfartsavtal mellan Österrikes federala regering och Konungariket Marockos regering, upprättat i Rabat den 27 februari 2002, nedan kallat ”Marocko-Österrikeavtalet”.

Luftfartsavtal mellan Folkrepubliken Polens regering och Konungariket Marockos regering, upprättat i Rabat den 29 november 1969, nedan kallat ”Marocko-Polenavtalet”.

Luftfartsavtal mellan Portugal och Konungariket Marockos regering, upprättat i Rabat den 3 april 1958, nedan kallat ”Marocko-Portugal”.

Kompletterat genom det protokoll som upprättades i Lissabon den 19 december 1975.

Senast kompletterat genom det protokoll som upprättades i Lissabon den 17 november 2003.

Avtal mellan Konungariket Sveriges regering och Konungariket Marockos regering om regelbundna lufttransporter, upprättat i Rabat den 14 november 1977, nedan kallat ”Marocko-Sverigeavtalet”.

Kompletterat genom notväxling av den 14 november 1977.

Luftfartsavtal mellan Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands regering och Konungariket Marockos regering, upprättat i London den 22 oktober 1965, nedan kallat ”Marocko-UK-avtalet”.

Ändrat genom notväxling av den 10 och 14 oktober 1968.

Ändrat genom det protokoll som upprättades i London den 14 mars 1997.

Ändrat genom det protokoll som upprättades i Rabat den 17 oktober 1997.

b)

Luftfartsavtal och andra överenskommelser som har paraferats eller undertecknats mellan Konungariket Marocko och medlemsstater i Europeiska gemenskapen och som den dag då det här avtalet undertecknas ännu inte har trätt i kraft eller ännu inte tillämpas provisoriskt:

Luftfartsavtal mellan Konungariket Nederländernas regering och Konungariket Marockos regering i bilaga 1 till det samförståndsavtal som upprättades i Haag den 20 juni 2001, nedan kallat ”det paraferade Marocko-Nederländernaavtalet”.

BILAGA II

Förteckning över artiklar i de avtal som förtecknas i bilaga I och som avses i artiklarna 2–5 i det här avtalet

a)

Lufttrafikföretag utsedda av en medlemsstat:

Artikel 18 i Marocko-Belgienavtalet

Artikel 13 i Marocko-Tjeckienavtalet

Artikel 3 i Marocko-Danmarkavtalet

Artikel 3 i Marocko-Tysklandavtalet

Artikel 3 i Marocko-Greklandavtalet

Artikel 3 i Marocko-Spanienavtalet

Artikel 12 i Marocko-Frankrikeavtalet

Artikel 14 i Marocko-Italienavtalet

Artikel 3 i Marocko-Lettlandavtalet

Artikel 14 i Marocko-Luxemburgavtalet

Artikel 3 i Marocko-Ungernavtalet

Artikel 16 i Marocko-Maltaavtalet

Artikel 17 i Marocko-Nederländernaavtalet

Artikel 3 i det paraferade Marocko-Nederländernaavtalet

Artikel 3 i Marocko-Österrikeavtalet

Artikel 7 i Marocko-Polenavtalet

Artikel 13 i Marocko-Portugalavtalet

Artikel 3 i Marocko-Sverigeavtalet

Artikel 3 i Marocko-UK-avtalet

b)

Vägran, återkallande, tillfälligt upphävande eller begränsning av godkännanden och tillstånd:

Artikel 5 i Marocko-Belgienavtalet

Artikel 7 i Marocko-Tjeckienavtalet

Artikel 4 i Marocko-Danmarkavtalet

Artikel 4 i Marocko-Tysklandavtalet

Artikel 4 i Marocko-Greklandavtalet

Artikel 4 i Marocko-Spanienavtalet

Artikel 6 i Marocko-Frankrikeavtalet

Artikel 7 i Marocko-Italienavtalet

Artikel 4 i Marocko-Lettlandavtalet

Artikel 7 i Marocko-Luxemburgavtalet

Artikel 8 i Marocko-Ungernavtalet

Artikel 9 i Marocko-Maltaavtalet

Artikel 4 i Marocko-Nederländernaavtalet

Artikel 4 i det paraferade Marocko-Nederländernaavtalet

Artikel 4 i Marocko-Österrikeavtalet

Artikel 8 i Marocko-Polenavtalet

Artikel 6 i Marocko-Portugalavtalet

Artikel 4 i Marocko-Sverigeavtalet

Artikel 4 i Marocko-UK-avtalet

c)

Tillsyn:

Artikel 9a i Marocko-Tysklandavtalet

Artikel 7 i Marocko-Greklandavtalet

Artikel 5a i Marocko-Italienavtalet

Artikel 5 i Marocko-Luxemburgavtalet

Artikel 6 i Marocko-Ungernavtalet

Artikel 17 i det paraferade Marocko-Nederländernaavtalet

d)

Beskattning av flygbränsle:

Artikel 7 i Marocko-Belgienavtalet

Artikel 3 i Marocko-Tjeckienavtalet

Artikel 6 i Marocko-Danmarkavtalet

Artikel 6 i Marocko-Tysklandavtalet

Artikel 10 i Marocko-Greklandavtalet

Artikel 5 i Marocko-Spanienavtalet

Artikel 3 i Marocko-Frankrikeavtalet

Artikel 3 i Marocko-Italienavtalet

Artikel 14 i Marocko-Lettlandavtalet

Artikel 3 i Marocko-Luxemburgavtalet

Artikel 4 i Marocko-Ungernavtalet

Artikel 3 i Marocko-Maltaavtalet

Artikel 6 i Marocko-Nederländernaavtalet

Artikel 10 i det paraferade Marocko-Nederländernaavtalet

Artikel 9 i Marocko-Österrikeavtalet

Artikel 3 i Marocko-Polenavtalet

Artikel 3 i Marocko-Portugalavtalet

Artikel 6 i Marocko-Sverigeavtalet

Artikel 5 i Marocko-UK-avtalet

e)

Priser för transporter inom Europeiska gemenskapen:

Artikel 19 i Marocko-Belgienavtalet

Artikel 19 i Marocko-Tjeckienavtalet

Artikel 9 i Marocko-Danmarkavtalet

Artikel 9 i Marocko-Tysklandavtalet

Artikel 13 i Marocko-Greklandavtalet

Artikel 11 i Marocko-Spanienavtalet

Artikel 17 i Marocko-Frankrikeavtalet

Artikel 20 i Marocko-Italienavtalet

Artikel 10 i Marocko-Lettlandavtalet

Artikel 20 i Marocko-Luxemburgavtalet

Artikel 17 i Marocko-Ungernavtalet

Artikel 19 i Marocko-Maltaavtalet

Artikel 18 i Marocko-Nederländernaavtalet

Artikel 6 i det paraferade Marocko-Nederländernaavtalet

Artikel 13 i Marocko-Österrikeavtalet

Artikel 19 i Marocko-Polenavtalet

Artikel 18 i Marocko-Portugalavtalet

Artikel 9 i Marocko-Sverigeavtalet

Artikel 9 i Marocko-UK-avtalet

BILAGA III

Förteckning över andra stater som avses i artikel 2 i detta avtal

a)

Republiken Island (enligt EES-avtalet)

b)

Furstendömet Liechtenstein (enligt EES-avtalet)

c)

Konungariket Norge (enligt EES-avtalet)

d)

Schweiziska edsförbundet (enligt avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om luftfart)


Top