EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1890

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1890/2006 av den 20 december 2006 om ändring av rådets förordning (EEG) nr 571/88 om uppläggningen av gemenskapsundersökningar om företagsstrukturen i jordbruket, när det gäller finansieringsramen för perioden 2007–2009 och det maximala gemenskapsstödet till Bulgarien och Rumänien

OJ L 386, 29.12.2006, p. 12–13 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 081 P. 93 - 94
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 081 P. 93 - 94

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1890/oj

29.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 386/12


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1890/2006

av den 20 december 2006

om ändring av rådets förordning (EEG) nr 571/88 om uppläggningen av gemenskapsundersökningar om företagsstrukturen i jordbruket, när det gäller finansieringsramen för perioden 2007–2009 och det maximala gemenskapsstödet till Bulgarien och Rumänien

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 285.1,

med beaktande av anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien, särskilt artikel 56,

med beaktande av kommissionens förslag,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (1), och

av följande skäl:

(1)

Rådets förordning (EEG) nr 571/88 (2) innehåller en bestämmelse om att en återbetalning upp till ett visst högsta belopp per undersökning skall utgå till medlemsstaterna som ett bidrag för deras kostnader.

(2)

Genomförandet av undersökningarna om företagsstrukturen i jordbruket kräver att både medlemsstaterna och gemenskapen avsätter betydande budgetmedel för att uppfylla gemenskapsinstitutionernas informationsbehov.

(3)

Inför Bulgariens och Rumäniens anslutning och med hänsyn till genomförandet av undersökningarna av företagsstrukturen i jordbruket 2007 i dessa nya medlemsstater, bör ett maximalt gemenskapsstöd per undersökning fastställas; denna anpassning är nödvändig på grund av anslutningen och föreskrivs inte i anslutningsakten.

(4)

För återstoden av programmets löptid fastställs det i denna förordning en finansieringsram som utgör den särskilda referens för budgetmyndigheten som avses i punkt 37 i det interinstitutionella avtalet mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen av den 17 maj 2006 om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (3).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EEG) nr 571/88 skall ändras på följande sätt:

1.

I artikel 14.1 skall följande strecksatser läggas till i första stycket:

”–

2 000 000 EUR för Bulgarien

2 000 000 EUR för Rumänien”

2.

I artikel 14.1 skall tredje, fjärde och femte stycket ersättas med följande:

”Finansieringsramen för genomförandet av detta program, inklusive nödvändiga anslag för förvaltningen av Eurofarm-projektet, fastställs till 20 400 000 EUR för perioden 2007-2009.

De årliga anslagen skall godkännas av budgetmyndigheten inom ramen för budgetramen.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 1.1 skall tillämpas från och med den 1 januari 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel 20 december 2006

På Europaparlamentets vägnar

Ordförande

J. BORRELL FONTELLES

På rådets vägnar

Ordförande

J. KORKEAOJA


(1)  Europaparlamentets yttrande av den 12 december 2006 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 20 december 2006.

(2)  EUT L 56, 2.3.1988, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 204/2006 (EUT L 34, 7.2.2006, s. 3).

(3)  EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.


Top