EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D1010

EG: Kommissionens beslut av den 22 december 2006 om att inte införa fosalon i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG och om återkallande av godkännanden av växtskyddsmedel som innehåller detta ämne [delgivet med nr K(2006) 6897] (Text av betydelse för EES)

OJ L 379, 28.12.2006, p. 127–128 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 5.6.2007, p. 864–865 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 080 P. 278 - 279
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 080 P. 278 - 279

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/1010/oj

28.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 379/127


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 22 december 2006

om att inte införa fosalon i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG och om återkallande av godkännanden av växtskyddsmedel som innehåller detta ämne

[delgivet med nr K(2006) 6897]

(Text av betydelse för EES)

(2006/1010/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (1), särskilt artikel 8.2 fjärde stycket, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 8.2 i direktiv 91/414/EEG får en medlemsstat under en period av tolv år efter anmälan av det direktivet godkänna att växtskyddsmedel som innehåller verksamma ämnen som inte är upptagna i bilaga I till det direktivet och som fanns på marknaden två år efter anmälan av direktivet släpps ut på marknaden under den tid som dessa ämnen successivt undersöks inom ramen för ett arbetsprogram.

(2)

Kommissionens förordningar (EG) nr 451/2000 (2) och (EG) nr 703/2001 (3) innehåller närmare bestämmelser om genomförandet av den andra etappen i det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i direktiv 91/414/EEG och en förteckning över de verksamma ämnen som skall bedömas för att eventuellt införas i bilaga I till direktiv 91/414/EEG. I den förteckningen ingår fosalon.

(3)

Effekterna av fosalon på människors hälsa och på miljön har bedömts i enlighet med bestämmelserna i förordningarna (EG) nr 451/2000 och (EG) nr 703/2001 för en rad användningsområden som har föreslagits av anmälaren. I dessa förordningar utses dessutom de rapporterande medlemsstater som i enlighet med artikel 8.1 i förordning (EG) nr 451/2000 skall lämna relevanta utvärderingsrapporter och rekommendationer till Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA). För fosalon var den rapporterande medlemsstaten Österrike och alla relevanta uppgifter lämnades den 7 maj 2004.

(4)

Utvärderingsrapporten har granskats av medlemsstaterna och EFSA och lades fram för kommissionen den 13 januari 2006 i form av EFSA:s slutsats angående granskningen av riskbedömningen för bekämpningsmedel med det verksamma ämnet fosalon (4). Medlemsstaterna och kommissionen har granskat rapporten i ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, och den godkändes slutgiltigt den 14 juli 2006 i form av kommissionens granskningsrapport om fosalon.

(5)

Under utvärderingen av det verksamma ämnet väcktes en rad frågor. En av dessa var den risk som känsliga grupper av konsumenter utsätts för, eftersom det har visat sig att den beräknade exponeringen för fosalon inte är godtagbar. Dessutom behövs det en mer ingående toxikologisk karaktärisering av vissa av dess metaboliter och föroreningar, och ytterligare frågor har väckts beträffande risken för fåglar, däggdjur, vattenlevande organismer, bin och leddjur som inte är målarter.

(6)

Kommissionen uppmanade anmälaren att inkomma med synpunkter på resultatet av granskningen och meddela om ansökan om att få ämnet godkänt vidhölls. Anmälaren inkom med synpunkter som omsorgsfullt granskades. Trots de argument som lagts fram förblir dessa frågor emellertid olösta, och bedömningar på grundval av inlämnade uppgifter som granskats under EFSA:s expertmöten har inte visat att växtskyddsmedel innehållande fosalon, under föreslagna användningsvillkor, generellt uppfyller kraven i artikel 5.1 a och b i direktiv 91/414/EEG.

(7)

Fosalon bör därför inte införas i bilaga I till direktiv 91/414/EEG.

(8)

Åtgärder bör vidtas för att se till att befintliga godkännanden av växtskyddsmedel som innehåller fosalon dras tillbaka inom en föreskriven period och inte förnyas samt att inga nya godkännanden beviljas för sådana produkter.

(9)

Eventuellt anstånd för omhändertagande, lagring, utsläppande på marknaden och användning av kvarvarande lager av växtskyddsmedel innehållande fosalon givna av medlemsstaterna bör begränsas till högst tolv månader, så att dessa lager inte kan användas under mer än en växtsäsong till.

(10)

Detta beslut påverkar inte de åtgärder som kommissionen kan komma att vidta i ett senare skede avseende detta verksamma ämne, inom ramen för rådets direktiv 79/117/EEG av den 21 december 1978 om förbud mot att växtskyddsprodukter som innehåller vissa verksamma ämnen släpps ut på marknaden och används (5).

(11)

Detta beslut påverkar inte inlämnandet av en ansökan i enlighet med artikel 6.2 i direktiv 91/414/EEG om att fosalon skall införas i bilaga I till det direktivet.

(12)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Fosalon skall inte införas som ett verksamt ämne i bilaga I till direktiv 91/414/EEG.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall säkerställa följande:

a)

Godkännanden av växtskyddsmedel som innehåller fosalon skall återkallas senast den 22 juni 2007.

b)

Från och med den 28 december 2006 får inga godkännanden av växtskyddsmedel som innehåller fosalon beviljas eller förnyas enligt undantaget i artikel 8.2 i direktiv 91/414/EEG.

Artikel 3

Alla anstånd som beviljas av medlemsstaterna i enlighet med artikel 4.6 i direktiv 91/414/EEG skall vara så korta som möjligt och upphöra senast den 22 juni 2008.

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 22 december 2006.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 230, 19.8.1991, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2006/136/EG (EUT L 349, 12.12.2006, s. 42).

(2)  EGT L 55, 29.2.2000, s. 25. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1044/2003 (EUT L 151, 19.6.2003, s. 32).

(3)  EGT L 98, 7.4.2001, s. 6.

(4)  EFSA Scientific Report (2006) 60, s. 1–66, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance phosalone.

(5)  EGT L 33, 8.2.1979, s. 36. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 (EUT L 158, 30.4.2004, s. 7. Rättat i EUT L 229, 29.6.2004, s. 5).


Top