EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R2006

Kommissionens förordning (EG) nr 2006/2006 av den 22 december 2006 om ändring av förordning (EG) nr 950/2006 till att även omfatta en årlig tullkvot för import av sockerprodukter med ursprung i Kroatien

OJ L 379, 28.12.2006, p. 95–97 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 9.12.2008, p. 472–474 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 080 P. 254 - 256
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 080 P. 254 - 256

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2009; tyst upphävande genom 32009R0891

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/2006/oj

28.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 379/95


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2006/2006

av den 22 december 2006

om ändring av förordning (EG) nr 950/2006 till att även omfatta en årlig tullkvot för import av sockerprodukter med ursprung i Kroatien

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 318/2006 av den 20 februari 2006 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1), särskilt artikel 40.1 e led iii, och

av följande skäl:

(1)

I stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kroatien, å andra sidan, (2) i dess lydelse enligt det protokoll som godkändes genom rådets beslut 2006/882/EG av den 13 november 2006 (3), anges i artikel 27.5 och bilaga IV.h att gemenskapen skall ge tullfritt tillträde för import till gemenskapen av produkter med ursprung i Republiken Kroatien som omfattas av nummer 1701 och 1702 i Kombinerade nomenklaturen, inom ramen för en årlig tullkvot på 180 000 ton (nettovikt).

(2)

Protokollet till stabiliserings- och associeringsavtalet med Republiken Kroatien träder i kraft den 1 januari 2007. En tullkvot för sockerprodukter med ursprung i Kroatien bör därför öppnas från och med den dagen.

(3)

Kvoten bör öppnas och förvaltas i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 950/2006 av den 28 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter för regleringsåren 2006/07, 2007/08 och 2008/09 för import och raffinering av produkter från sockersektorn inom ramen för vissa tullkvoter och förmånsavtal (4) och produkterna bör således betraktas som Balkansocker enligt förordningen. Då det i artikel 28 i förordningen föreskrivs att tullkvoterna för Balkansocker skall öppnas på regleringsårsbasis bör den årliga tullkvoten för Kroatien anpassas för de nio månader som återstår av regleringsåret 2006/2007.

(4)

Förordning (EG) nr 950/2006 bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för socker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 950/2006 skall ändras på följande sätt:

1.

I artikel 1.1 skall följande led läggas till:

”h)

artikel 27.5 i stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kroatien, å andra sidan.”

2.

Artikel 1.2 skall ersättas med följande:

”2.   Kvantiteter som importeras i enlighet med bestämmelserna i punkt 1 c–h (nedan kallade ’tullkvoter’) och bestämmelserna i leden a och b i samma punkt (nedan kallade ’leveransskyldigheterna’) för regleringsåren 2006/07, 2007/08 och 2008/09 skall ha de löpnummer som anges i bilaga I.”

3.

I artikel 2 skall led d ersättas med följande:

”d)

Balkansocker: produkter från sockersektorn med KN-numren 1701 och 1702 med ursprung i Albanien, Bosnien och Hercegovina, Serbien, Montenegro, Kosovo, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och Kroatien som importeras till gemenskapen med stöd av förordning (EG) nr 2007/2000 och stabiliserings- och associationsavtalet med f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och republiken Kroatien, å andra sidan.”

4.

Artikel 28 skall ersättas med följande:

”Artikel 28

1.   Tullkvoter på totalt 380 000 ton produkter från sockersektorn enligt KN-numren 1701 och 1702 skall för varje regleringsår öppnas som Balkansocker till nolltull.

För regleringsåret 2006/07 skall kvantiteten dock vara 381 500 ton produkter från sockersektorn enligt KN-numren 1701 och 1702.

2.   De kvantiteter som avses i punkt 1 skall fördelas per ursprungsland enligt följande:

Albanien

1 000 ton

Bosnien och Hercegovina

12 000 ton

Serbien och Montenegro

180 000 ton

F.d. jugoslaviska republiken Makedonien

7 000 ton

Kroatien

180 000 ton

För regleringsåret 2006/07 skall fördelningen per ursprungsland dock vara följande:

Albanien

1 250 ton

Bosnien och Hercegovina

15 000 ton

Serbien och Montenegro

225 000 ton

F.d. jugoslaviska republiken Makedonien

5 250 ton

Kroatien

135 000 ton

Kvoterna för f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och Kroatien för regleringsåret 2006/07 skall öppnas först den 1 januari 2007.”

5.

I artikel 29 skall punkt 2 ersättas med följande:

”2.   Importlicensansökan för Balkansocker från Montenegros, Serbiens, Kosovos eller Kroatiens tullområden skall åtföljas av originalet till den exportlicens som utfärdats av de behöriga myndigheterna i Montenegros, Serbiens eller Kosovos tullområden, i enlighet med förlagan i bilaga II, för en kvantitet motsvarande den som anges i licensansökan.”

6.

Bilaga I skall ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 december 2006.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 58, 28.2.2006, s. 1. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1585/2006 (EUT L 294, 25.10.2006, s. 19).

(2)  EUT L 26, 28.1.2005, s. 3.

(3)  EUT L 341, 7.12.2006, s.31

(4)  EUT L 178, 1.7.2006, s. 1.


BILAGA

I bilaga I till förordning (EG) nr 950/2006 skall tabellen med löpnummer för Balkansocker ersättas med följande:

”Löpnummer för Balkansocker

Tredjeland

Löpnummer

Albanien

09.4324

Bosnien och Hercegovina

09.4325

Serbien, Montenegro och Kosovo

09.4326

F.d. jugoslaviska republiken Makedonien

09.4327

Kroatien

09.4328”


Top