EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R2002

Kommissionens förordning (EG) nr 2002/2006 av den 21 december 2006 om ändring av förordning (EG) nr 795/2004 om tillämpningsföreskrifter för det system med samlat gårdsstöd som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare

OJ L 330M , 9.12.2008, p. 470–471 (MT)
OJ L 379, 28.12.2006, p. 47–48 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 080 P. 241 - 242
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 080 P. 241 - 242

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/2002/oj

28.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 379/47


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2002/2006

av den 21 december 2006

om ändring av förordning (EG) nr 795/2004 om tillämpningsföreskrifter för det system med samlat gårdsstöd som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1782/2003 av den 29 september 2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och (EG) nr 2529/2001 (1), särskilt artikel 145 c, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 795/2004 (2) införs tillämpningsföreskrifter för det system med samlat gårdsstöd som gäller från och med 2005.

(2)

Enligt artikel 54.3 i förordning (EG) nr 1782/2003 skall jordbrukare ur produktionen ta ut de hektar som berättigar till arealuttagsrättigheter och enligt artikel 56.1 är användningen av uttagen mark för jordbruksändamål i allmänhet förbjuden.

(3)

Enligt artikel 32.1 i förordning (EG) nr 795/2004 måste uttagen mark förbli ur bruk under en period som börjar senast den 15 januari och slutar tidigast den 31 augusti.

(4)

Kommissionen har i många fall beviljat undantag från de bestämmelserna för att foderbehovet skall kunna tillgodoses hos jordbrukare i regioner som har drabbats av naturkatastrofer, framför allt torka. De särskilda omständigheterna vid lokala naturkatastrofer gör att analys och beslut krävs inom rimlig tid. För att kunna hantera lokala förhållanden på lämpligt sätt och i ett tidigt skede vet man av erfarenhet att det är lämpligt att överlåta ansvaret för sådana beslut till medlemsstaterna, under förutsättning att det kan motiveras utifrån de exceptionella omständigheterna.

(5)

Det bör därför vara medlemsstaterna som har befogenhet att erkänna allvarliga naturkatastrofer med betydande konsekvenser för jordbruksmarken i en given region och inom rimlig tid ge alla drabbade producenter tillstånd att använda uttagen mark i fodersyfte. Medlemsstaterna bör underrätta kommissionen om sådana nationella beslut och särskilt om de ogynnsamma klimatförhållanden som berättigar till dem.

(6)

Förordning (EG) nr 795/2004 bör därför ändras i enlighet med detta.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för direktstöd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 795/2004 skall ändras på följande sätt:

I artikel 32 skall följande punkt läggas till:

”5.   Medlemsstaterna får i de fall som avses i artikel 40.4 c i förordning (EG) nr 1782/2003 ge alla drabbade producenter tillstånd att använda uttagen mark i fodersyfte under det år som den samlade ansökan gäller. Medlemsstaterna skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att den uttagna marken som omfattas av detta tillstånd inte används för vinstgivande verksamhet, och framför allt att inget av det foder som produceras på den uttagna marken säljs.

Medlemsstaterna skall meddela kommissionen beslutet om att bevilja tillstånd och anledningarna till det.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 december 2006.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1405/2006 (EUT L 265, 26.9.2006, s. 1).

(2)  EUT L 141, 30.4.2004, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1291/2006 (EUT L 236, 31.8.2006, s. 20).


Top