EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0093

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/93/EG av den 12 december 2006 om reglering av utnyttjandet av flygplan som omfattas av volym 1, del II, kapitel 3 i bilaga 16 till konventionen om internationell civil luftfart, andra upplagan (1988) (kodifierad version) (Text av betydelse för EES)

OJ L 374, 27.12.2006, p. 1–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 017 P. 26 - 29
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 017 P. 26 - 29
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 025 P. 31 - 34

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/93/oj

27.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 374/1


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2006/93/EG

av den 12 december 2006

om reglering av utnyttjandet av flygplan som omfattas av volym 1, del II, kapitel 3 i bilaga 16 till konventionen om internationell civil luftfart, andra upplagan (1988)

(kodifierad version)

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 80.2,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

efter att ha hört Regionkommittén ,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)

Rådets direktiv 92/14/EEG av den 2 mars 1992 om begränsningar i utnyttjandet av flygplan som omfattas av volym 1, del II, kapitel 2 i bilaga 16 till konventionen om internationell civil luftfart, andra upplagan (1988) (3) har flera gånger (4) ändrats på väsentliga punkter. För att skapa klarhet och överskådlighet bör det direktivet kodifieras.

(2)

Tillämpningen av bulleremissionsnormer på civila jetmotordrivna underljudsflygplan har betydande följder för utbudet av lufttransporttjänster, särskilt i den mån dessa normer påverkar brukstiden hos flygplan som ingår i lufttrafikföretagens flygplansflottor.

(3)

Genom rådets direktiv 89/629/EEG av den 4 december 1989 om begränsning av buller från civila jetmotordrivna underljudsflygplan (5) begränsas möjligheterna till nyregistrering i medlemsstaternas civila luftfartsregister av flygplan som endast uppfyller de normer som anges i volym 1, del II, kapitel 2, i bilaga 16 till konventionen angående internationell civil luftfart, andra upplagan (1988). I direktivet anges att dessa begränsningar avseende nyregistrering endast är ett första steg.

(4)

På grund av problemet med den tilltagande överbelastningen av flygplatserna inom gemenskapen är det av avgörande betydelse att säkerställa att de befintliga resurserna utnyttjas på bästa sätt. Detta är endast möjligt om miljömässigt godtagbara flygplan används.

(5)

Det arbete som gemenskapen har utfört i samarbete med andra internationella organisationer visar att bestämmelser om begränsning av nyregistrering av flygplan som inte motsvarar normerna i kapitel 3 i bilaga 16 endast kan ge positiva miljöeffekter om de följs av åtgärder som syftar till att begränsa utnyttjandet av befintliga sådana flygplan.

(6)

Gemensamma regler i detta syfte bör införas med en tidsplan som tillåter ett harmoniserat tillvägagångssätt inom hela gemenskapen då de befintliga reglerna ersätts. Detta är särskilt viktigt med tanke på den utveckling mot en liberalisering av flygtrafiken i Europa som nyligen inletts.

(7)

Buller från flygplan bör minskas under hänsynstagande till miljöfaktorer, tekniska möjligheter och ekonomiska konsekvenser.

(8)

Det är lämpligt att reglera utnyttjandet av civila jetmotordrivna underljudsflygplan som är registrerade i medlemsstaterna och som motsvarar normerna i kapitel 3 i bilaga 16.

(9)

Medlemsstaterna bör fastställa bestämmelser om sanktioner vid överträdelser av de nationella bestämmelser som antas till följd av detta direktiv. Dessa sanktioner måste vara effektiva, proportionella och avskräckande.

(10)

Detta direktiv bör inte påverka medlemsstaternas skyldigheter vad gäller de tidsfrister för överföring till nationell lagstiftning av direktiven som anges i bilaga I del B,

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Syftet med detta direktiv är att reglera användningen av sådana civila jetmotordrivna underljudsflygplan som definieras i artikel 2.

2.   Detta direktiv skall tillämpas på flygplan med en högsta godkänd startmassa på 34 000 kg eller mer eller med en godkänd passagerarkapacitet för flygplanstypen på fler än nitton platser, exklusive platser som endast är avsedda för personalen.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna skall säkerställa att samtliga civila jetmotordrivna underljudsflygplan som trafikerar flygplatser inom deras territorier uppfyller normerna i volym 1, del II, kapitel 3 i bilaga 16 till konventionen om internationell civil luftfart, andra upplagan (1988).

2.   Begreppet territorium i punkt 1 omfattar inte de utomeuropeiska departement som avses i artikel 299.2 i fördraget.

Artikel 3

1.   Medlemsstaterna får bevilja undantag från artikel 2 för flygplan av historiskt intresse.

2.   Varje medlemsstat som beviljar undantag enligt punkt 1 skall underrätta de behöriga myndigheterna i övriga medlemsstater och kommissionen om detta och ange skälen till sitt beslut.

3.   Varje medlemsstat skall erkänna undantag som beviljats av någon annan medlemsstat för flygplan som är registrerade i denna andra medlemsstat.

4.   I enskilda fall får medlemsstaterna tillåta tillfällig användning på flygplatser som ligger inom deras territorium av flygplan som enligt de övriga bestämmelserna i detta direktiv inte får användas. Dessa undantag skall begränsas till

a)

flygplan som utnyttjas för en så exceptionell användning att det vore oskäligt att inte bevilja ett tillfälligt undantag,

b)

flygplan som används för icke-vinstgivande uppdrag i ombyggnads-, reparations- eller underhållssyfte.

Artikel 4

Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 5

Medlemsstaterna skall fastställa regler om sanktioner vid överträdelser av de nationella bestämmelser som antas enligt detta direktiv, och de skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att dessa regler tillämpas. Sanktionerna skall vara effektiva, proportionella och avskräckande. Medlemsstaterna skall anmäla dessa bestämmelser till kommissionen och utan dröjsmål meddela eventuella ändringar som berör dessa.

Artikel 6

1.   Direktiv 92/14/EEG upphör härmed att gälla, utan att det påverkar medlemsstaternas skyldigheter vad gäller de tidsfrister för överföring till nationell lagstiftning av direktiven som anges i bilaga I del B.

2.   Hänvisningar till det upphävda direktivet skall anses som hänvisningar till detta direktiv och skall läsas enligt jämförelsetabellen i bilaga II.

Artikel 7

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 8

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna

Utfärdat i Strasbourg den 12 december 2006.

På Europaparlamentets vägnar

J. BORRELL FONTELL

Ordförande

På rådets vägnar

M. PEKKARINEN

Ordförand


(1)  EUT C 108, 30.4.2004, s. 55.

(2)  Europaparlamentets yttrande av den 10 februari 2004 (EUT C 97 E, 22.4.2004,s 67) och rådets beslut av den 14 november 2006.

(3)  EGT L 76, 23.3.1992, s. 21. Direktivet senast ändrat genom kommissionens förordning (EG) nr 991/2001 (EGT L 138, 22.5.2001, s. 12).

(4)  Se bilaga I del A.

(5)  EGT L 363, 13.12.1989, s. 27.


BILAGA I

Del A

Upphävt direktiv och ändringar av det i kronologisk ordning

Rådets direktiv 92/14/EEG

(EGT L 76, 23.3.1992, s. 21)

Rådets direktiv 98/20/EG

(EGT L 107, 7.4.1998, s. 4)

Kommissionens direktiv 1999/28/EG

(EGT L 118, 6.5.1999, s. 53)

Kommissionens förordning (EG) nr 991/2001

(EGT L 138, 22.5.2001, s. 12)

Del B

Tidsfrister för överföring till nationell lagstiftning

(hänvisningar i artikel 6)

Direktiv

Tidsfrister för genomförande

92/14/EEG

1 juli 1992

98/20/EG

1 mars 1999

1999/28/EG

1 september 1999


BILAGA II

JÄMFÖRELSETABELL

Direktiv 92/14/EEG

Detta direktiv

Artikel 1.1 och 1.2

Artikel 1.1 och 1.2

Artikel 1.3

Artikel 2.1

Artikel 2.2

Artikel 2.1

Artikel 2.3

Artikel 2.2

Artikel 2.4

Artikel 3 och 4

Artikel 5.1

Artikel 5.2

Artikel 3.1

Artikel 6 och 7

Artikel 8

Artikel 3.4

Artikel 9.1

Artikel 3.2

Artikel 9.2

Artikel 3.3

Artikel 9a och 9b

Artikel 10.1

Artikel 10.2

Artikel 4

Artikel 5 (1)

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 11

Artikel 8

Bilaga

Bilaga I

Bilaga II


(1)  Artikel 2 i rådets direktiv 98/20/EG.


Top