EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0936

2006/936/EG: Kommissionens beslut av den 14 december 2006 om granskning och godkännande av räkenskaperna för vissa utbetalningsställen i Tyskland och Förenade kungariket när det gäller utgifter som finansierats genom garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) avseende räkenskapsåret 2003 [delgivet med nr K(2006) 6506]

OJ L 355, 15.12.2006, p. 107–108 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/936/oj

15.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 355/107


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 14 december 2006

om granskning och godkännande av räkenskaperna för vissa utbetalningsställen i Tyskland och Förenade kungariket när det gäller utgifter som finansierats genom garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) avseende räkenskapsåret 2003

[delgivet med nr K(2006) 6506]

(Endast de engelska och tyska texterna är giltiga)

(2006/936/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1258/1999 av den 17 maj 1999 om finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken (1), särskilt artikel 7.3,

efter samråd med fondkommittén, och

av följande skäl:

(1)

Räkenskaperna godkändes för alla utbetalningsställen, med undantag av de tyska utbetalningsstället ”Bayern-Umwelt” och Förenade kungarikets utbetalningsställen ”DARD” och ”NAW”, genom kommissionens beslut 2004/451/EG (2) och 2005/738/EG (3) avseende räkenskapsåret 2003.

(2)

Efter det att Tyskland och Förenade kungariket inkommit med ny information, och efter ytterligare kontroller, kan kommissionen nu fatta ett beslut angående de insända kontonas fullständighet, exakthet och sanningsenlighet. Dessa konton har sänts in av det tyska utbetalningsstället ”Bayern-Umwelt” och de brittisk utbetalningsställena ”DARD” och ”NAW”

(3)

Vid granskning och godkännande av räkenskaperna för de berörda tyska och brittiska utbetalningsställena, måste kommissionen ta hänsyn till de belopp som redan återbetalats av Tyskland och Förenade kungariket på grundval av dess beslut 2004/451/EG och 2005/738/EG.

(4)

I enlighet med artikel 7.3 andra stycket i förordning (EG) nr 1258/1999 påverkar inte detta beslut andra beslut som kommissionen senare fattar om utgifter som inte skall omfattas av gemenskapsfinansiering därför att den finner att utgifterna inte har verkställts i överensstämmelse med gemenskapsbestämmelserna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Härmed godkänns räkenskaperna för det tyska utbetalningsstället ”Bayern-Umwelt” och de brittiska utbetalningsställena ”DARD” och ”NAW”, vilka finansierats av garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruk (EUGFJ) avseende räkenskapsåret 2003.

De belopp som enligt detta beslut skall återvinnas från eller utbetalas till de berörda medlemsstaterna anges i bilagan.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Tyskland och Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland.

Utfärdat i Bryssel den 14 december 2006.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 103.

(2)  EUT L 193, 1.6.2004, s. 102.

(3)  EUT L 276, 21.10.2005, s. 58.


BILAGA

GODKÄNNANDE AV UTBETALNINGSSTÄLLENAS RÄKENSKAPER

RÄKENSKAPSÅRET 2003

Belopp som skall betalas av medlemsstaten eller betalas tillbaka till medlemsstaten

MS

 

Utgifter räkenskapsåret 2003

Minskningar och indragningar för hela räkenskapsåret

Summa inklusive minskningar och indragningar

Förskott utbetalda till medlemsstaterna under räkenskapsåret

Belopp som skall betalas av (–) återbetalas till (+) medlemsstaten

Belopp som indrivits från (–) eller utbetalats till (+) medlemsstaten i enlighet med beslut 2004/451/EG

Belopp som indrivits från (–) eller utbetalats till (+) medlemsstaten i enlighet med beslut 2005/738/EG

Belopp som skall indrivas från (–) eller utbetalats till (+) medlemsstaten i enlighet med det här beslutet (1)

godkända

avskilda

Summa a + b

= utgifter deklarerade i årsdeklarationen

= utgifter deklarerade i månadsdeklarationen

 

 

a

b

c = a + b

d

e = c + d

f

g = e – f

h

i

j = g – h – i

DE

EUR

5 843 458 385,40

0,00

5 843 458 385,40

– 332 346,61

5 843 126 038,79

5 843 311 780,61

– 185 741,82

– 185 741,82

0,00

0,00

UK

GBP

2 651 252 709,66

0,00

2 651 252 709,66

–33 953 582,84

2 617 299 126,82

2 639 372 167,88

–22 073 041,06

–22 427 320,95

219 475,18

134 804,71

1)

För beräkning av det belopp som skall återbetalas av eller utbetalas till medlemsstaten är det beaktade beloppet antingen den årliga redovisningen för de godkända räkenskaperna (kolumn a) eller summan av de avskilda månatliga redovsiningarna (kolumn b)

2)

Minskningarna och inställelserna är de som beaktas vid förskottsutbetalningen ökade med i synnerhet de rättelser för icke iakttagande av utbetalningstidpunkter som fastställs i augusti, september och oktober 2003

MS

 

05070106 (ex-1a)

05070108 (ex-1b)

Total (= j)

 

 

k

l

m = k + l

DE

EUR

0,00

0,00

0,00

UK

GBP

131 054,59

3 750,12

134 804,71

3)

Nomenclature 2007: 05070106, 05070108


(1)  Växelkurser som skall användas: Artikel 7 (2) i Kommissionens förordning (EG) nr 883/2006.


Top