EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1851

Kommissionens förordning (EG) nr 1851/2006 av den 14 december 2006 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2092/91 beträffande utnyttjande av konventionellt foder under perioder med växling av betesområde

OJ L 355, 15.12.2006, p. 88–88 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 9.12.2008, p. 449–449 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 018 P. 142 - 142
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 018 P. 142 - 142

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008; tyst upphävande genom 32007R0834

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1851/oj

15.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 355/88


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1851/2006

av den 14 december 2006

om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2092/91 beträffande utnyttjande av konventionellt foder under perioder med växling av betesområde

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2092/91 av den 24 juni 1991 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 13 andra strecksatsen, och

av följande skäl:

(1)

De regler för ekologisk djuruppfödning som fastställs i bilaga I.B till förordning (EEG) nr 2092/91, som också gäller utfodring, skall tillämpas under djurens hela livstid.

(2)

En av de grundläggande principerna i ekologisk produktion är det omfattande utnyttjandet av bete.

(3)

I vissa medlemsstater kombineras utnyttjandet av bete på ekologisk mark med traditionell växling av betesområde. När djur under växling av betesområde drivs från ett bete till ett annat, passerar de och betar på konventionell mark, både på vägen in i och ut från betesområdena och mellan de olika betesområdena.

(4)

Det finns ett behov av att se till att ekologiskt uppfödd boskap kan fortsätta att växla betesområde trots att djuren får i sig en viss mängd konventionellt grovfoder.

(5)

Förordning (EEG) nr 2092/91 bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 14 i förordning (EEG) nr 2092/91.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I del B i bilaga I till förordning (EEG) nr 2092/91 skall följande punkt läggas till:

”4.10.

Trots punkt 4.13 får djur under perioder med växling av betesområde beta på konventionell mark när de drivs från ett betesområde till ett annat. Intaget av konventionellt foder i form av gräs eller annan växtlighet som djuren betar under denna period får inte överstiga 10 % av den totala foderransonen per år. Denna procentandel skall beräknas på grundval av torrsubstansinnehållet i foder som framställts av jordbruksprodukter.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 december 2006.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 198, 22.7.1991, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 780/2006 (EUT L 137, 25.5.2006, s. 9).


Top