EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0927

2006/927/EG: Kommissionens beslut av den 13 december 2006 om ett principiellt erkännande av att den dokumentation som lämnats in för detaljerad granskning inför ett eventuellt införande av flubendiamid i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG är fullständig [delgivet med nr K(2006) 6457] (Text av betydelse för EES)

OJ L 354, 14.12.2006, p. 54–55 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 5.6.2007, p. 823–824 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 078 P. 151 - 153
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 078 P. 151 - 153
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 045 P. 284 - 285

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/927/oj

14.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 354/54


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 13 december 2006

om ett principiellt erkännande av att den dokumentation som lämnats in för detaljerad granskning inför ett eventuellt införande av flubendiamid i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG är fullständig

[delgivet med nr K(2006) 6457]

(Text av betydelse för EES)

(2006/927/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (1), särskilt artikel 6.3, och

av följande skäl:

(1)

I direktiv 91/414/EEG föreskrivs det att en gemenskapsförteckning skall upprättas över de verksamma ämnen som får användas i växtskyddsmedel.

(2)

Dokumentation om det verksamma ämnet flubendiamid lämnades in av Bayer CropScience AG till de grekiska myndigheterna den 30 mars 2006 med en begäran om att ämnet skulle föras in i bilaga I till direktiv 91/414/EEG.

(3)

Myndigheterna i Grekland har uppgett för kommissionen att dokumentationen om detta verksamma ämne efter en första genomgång tycks innehålla de uppgifter som krävs enligt bilaga II till direktiv 91/414/EEG. Dokumentationen verkar även uppfylla uppgiftskraven i bilaga III till direktiv 91/414/EEG i fråga om minst ett växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet i fråga. I enlighet med artikel 6.2 i direktiv 91/414/EEG överlämnades dokumentationen därefter av sökanden till kommissionen och övriga medlemsstater och vidarebefordrades till ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

(4)

Genom detta beslut bekräftas det formellt på gemenskapsnivå att dokumentationen i princip anses uppfylla uppgiftskraven i bilaga II och, för minst ett växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet, de krav som fastställs i bilaga III till direktiv 91/414/EEG.

(5)

Detta beslut bör inte inverka på kommissionens rätt att begära ytterligare uppgifter av sökanden för att klargöra vissa delar av dokumentationen.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 6.4 i direktiv 91/414/EEG skall dokumentationen över det verksamma ämne som anges i bilagan till detta beslut, som har överlämnats till kommissionen och medlemsstaterna för att ämnet i fråga skall kunna föras in i bilaga I till det direktivet, i princip anses uppfylla de krav på uppgifter som anges i bilaga II till det direktivet.

Dokumentationen skall också anses uppfylla uppgiftskraven i bilaga III till det direktivet i fråga om minst ett växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet, med hänsyn till de föreslagna användningsområdena.

Artikel 2

Den rapporterande medlemsstaten skall göra en noggrann granskning av dokumentationen i fråga och till Europeiska kommissionen överlämna resultatet av granskningen, tillsammans med eventuella rekommendationer för om det verksamma ämnet bör införas eller ej i bilaga I till direktiv 91/414/EEG och eventuella villkor för detta, så snart som möjligt och senast inom ett år efter offentliggörandet av detta beslut i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 13 december 2006.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 230, 19.8.1991, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2006/85/EG (EUT L 293, 24.10.2006, s. 3).


BILAGA

VERKSAMT ÄMNE SOM OMFATTAS AV DETTA BESLUT

Nr

Trivialnamn, CIPAC-nummer

Sökande

Datum för ansökan

Rapporterande medlemsstat

1

Flubendiamid

CIPAC-nummer ännu ej tilldelat

Bayer CropScience AG

30 mars 2006

EL


Top